Marknad för obero­ende konsulter

Marknad för egen­fö­re­tagare och obero­ende konsulter: COMATCH erbjuder den snabbaste vägen till rätt kompe­tens för ditt projekt.

Konsulting, frilanskonsulter, marknadsplats, affärskonsulter, konsulter, managementkonsulter

Marknaden för oberoende och frilanskonsulter

Erfarna manage­ment konsulter och bransch­ex­perter av hög kvalitet, påta­g­ligt billi­gare än hos ett tradi­tio­nellt konsult­fö­retag. COMATCH gör det möjligt.

COMATCH till­handa­håller erfarna konsulter av hög kvalitet snabbt, trans­pa­rent och med personlig service inom en rad olika områden.Vi hjälper dig utveckla till­växt-, och mark­nads­fö­rings­stra­te­gier eller stödjer i inno­va­ti­ons­styr­ning, genomför mark­nadsana­lyser, eller erbjuder assi­stans inom mark­nads­fö­ring och försäl­j­ning. Du hittar rätt resurs för varje behov via vår nätba­serade mark­nads­plats där fler än 10 000 aktiva obero­ende konsulter är registre­rade.
Har ditt företag viktiga projekt eller står inför en digi­ta­li­se­ring av processer som du skulle vilja lära dig mer om eller där du behöver en obero­ende bedöm­ning? Kan lever­ans­kedjan eller styr­ningen opti­meras? Vi har rätt obero­ende konsult för dig. Vi bedömer kvali­fi­ka­tio­nerna hos alla konsulter som arbetar på COMATCH. På så sätt kan vi planera och kvali­tets­be­döma bättre på en konsult­marknad för fristående konsulter som gene­rellt präglas av förvir­ring. Våra kompe­tenta experters tidi­gare erfa­renhet från avan­ce­rade konsult­mil­jöer och DAX30-företag gör att de kan erbjuda indi­vi­du­ella konsult­t­jän­ster på högsta nivå till förmån­li­gare priser. Vi tar hand om den admi­ni­stra­tiva delen som fakturor och avtal och våra konsulter kan därför ägna sig helt åt ditt projekt. Din tid och dina finan­si­ella resurser används opti­malt.

Börja ditt projekt nu – med vår hjälp

Vår online-marknad det är dess­utom möjligt för dig att snabbt starta ditt projekt. Tack vare vårt omfat­tande utbud av obero­ende konsulter, och ned våra kunders konti­nu­er­liga åter­kopp­ling, kan vi välja ut två till tre möjliga konsulter för ditt projekt inom 48 timmar. Allt du behöver göra är att skicka en kort projekt­ge­nom­gång online eller ringa vår kund­ans­varig utan några förplik­telser. Kost­nader uppstår endast när du valt en bind­ande konsult eller ett konsult­team. Vi fort­sätter hjälpa dig under hela projek­tets gång. Du har möjli­gheten att månadsvis samt i slutet av projektet åter­koppla med oss och din konsult angående projektet. Konsul­tens åter­kopp­ling kommer direkt att ingå i dennes COMATCH profil. På så sätt stödjer vi en öppen mark­nads­miljö, opti­merar vår service, och med din hjälp ger konsulten möjli­ghet att stän­digt förbättra sitt arbete.

Är du en obero­ende konsult?

Är du intres­serad av att erbjuda dina tjän­ster på vår online-marknad? Skicka in din ansökan. COMATCH erbjuder inte bara fördelar för företag utan även för dig som konsult. Du har möjli­ghet att förvärva kunder med ett attraktiv inkomst­po­ten­tial och du bestämmer själv vilka projekt som är intres­santa för dig.