Konsult Stock­holm

COMATCH – din mark­nads­plats för obero­ende konsulter i Stock­holm
Med många års erfa­renhet och ett uppbyggt kontaktnät

Consulting, Stockholm, affärskonsult , konsulter, Management Consultants

Stockholm har proklamerat sig "Capital of Scandinavia

Moti­ve­rade konsulter, kunniga experter och effek­tiva team

Letar du efter kvali­fi­cerad och pris­värd rådgiv­ning i Stock­holm? Hos COMATCH nätverk hittar du den perfekta part­nern baserat på dina önskemål. Vår målsätt­ning är att samman­föra företag obero­ende av storlek eller bransch med obero­ende konsulter för spänn­ande projekt. Om du saknar egna resurser eller behöver extra kunskap för att fram­gångs­rikt genom­föra ett projekt eller om du efter­frågar obero­ende insikter, kontakta oss. Ett samar­bete via COMATCH har en rad fördelar, både för kunder och konsulter, jämfört med tradi­tio­nella konsult­by­råer i Stock­holm.

Fördelar för kunder

COMATCH ger dig till­gång till ett stort antal experter med många års erfa­renhet från konsult­by­råer i Stock­holm och från andra inter­na­tio­nella byråer. Fler än 10 000 obero­ende konsulter erbjuder sina tjän­ster hos COMATCH där de är upp till 70% billi­gare än hos tradi­tio­nella konsult­by­råer tack vare COMATCH fokus på kärn­verk­samhet och en slimmad orga­ni­sa­tion. Du kan använda din budget mer effek­tivt utan att behöva kompro­missa med kvali­teten på rådgiv­ningen. Vi väljer ut våra konsulter via en personlig process där vi utvär­derar deras expertis och kompe­ten­som­råde och vi kan därför garan­tera en rådgiv­ning av hög kvalitet. Vi är dess­utom snabbare och mer flexibla än tradi­tio­nella konsult­by­råer eftersom vi har till­gång till ett stort antal konsulter i Stock­holm. Om du är intres­serad av vår tjänst kan du på ett enkelt sätt pres­en­tera dig själv och dina önskemål i en kort projekt­bes­kriv­ning online eller genom att ringa till oss. Vi föreslår två till tre konsulter ur vår databas, vars profiler matchar dina önskemål. Kost­naderna kommer endast att till­föras efter att du skrivit på kontraktet.Det är viktigt för oss att du är nöjd genom hela projektet. Via vår åter­kopp­lingspro­cess kan du regel­bundet hålla oss infor­me­rade om projek­tets status samt samar­betet med den obero­ende konsulten. Ditt omdöme om konsulten läggs till i deras CoMatch profil, vilket gör det enklare att välja rätt konsulter, något som gynnar våra kunder. Det gör även att vi kan fort­sätta utveckla och förbättra kvali­teten på vår tjänst och på våra framtida erbju­danden. Vårt urval av obero­ende konsulter täcker ett brett tillämp­ningsom­råde och ett stort antal möjliga projekt: stra­tegi, ekonomi, orga­ni­sa­tion och IT samt verk­sam­he­ts­styr­ning, mark­nadsanalys, mark­nads­fö­ring och försäl­j­ning. Kontakta oss och pres­en­tera ditt projekt. Vi hittar den rätta experten som kan hjälpa dig att skapa en signi­fi­kant och bestående förbättring.

Fördelar för den obero­ende konsulten

Har du flera års erfa­renhet från någon av kvali­tets konsult­by­råerna och vill börja frilansa i Stock­holm? COMATCH kan erbjuda dig många fördelar: COMATCH är ytter­li­gare ett sätt för dig att attra­hera attrak­tiva kunder och du kan öka din brut­tolön med över 100%. Dess­utom bestämmer du själv när och var du vill arbeta. Du kan välja projekt som verk­ligen hjälper dig utvecklas tack vare konti­nu­erlig åter­kopp­ling från kunden. Du mini­merar dess­utom den admi­ni­stra­tiva delen av ditt arbete och kan foku­sera helt på projektet istället för att behöva lägga tid på kontrakt och fakturor. Ansök nu om att bli del av vårt commu­nity.