Konsult Malmö

COMATCH – din mark­nads­plats för obero­ende konsulter i Malmö
Med många års erfa­renhet och ett uppbyggt kontaktnät

Consulting, Malmö, affärskonsult , konsulter, Management Consultants

Turning Torso, Malmö

COMATCH kopplar samman företag inom alla bran­scher och av alla stor­lekar med obero­ende konsulter för spänn­ande projekt

Om du letar efter rådgiv­ning och expertis i Malmö är vi rätt partner för dig – vi är snabba, person­liga och kost­nads­ef­fek­tiva. COMATCH är en mark­nads­plats för dig som kund samt för obero­ende konsulter och bransch­ex­perter. Saknar ditt företag resurser eller erfa­renhet för att förver­k­liga ett viktigt projekt? Vi hittar rätt konsult, eller om det krävs ett helt team av konsulter för dig. Antingen konsulter som redan arbetar i Malmö eller konsulter som är villiga att till­fäl­ligt arbeta där. Vi väljer person­ligen ut våra obero­ende konsult. De har många års erfa­renhet från inter­na­tio­nella topp-konsult­fö­retag, och täcker ett stort antal områden. Fler än 10 000 experter på COMATCH kan stödja dig och dina medar­be­tare inom många olika områden: Projekt­led­ning: orga­ni­sa­ti­ons­pro­jekt eller IT, allt från föränd­rings­ar­bete och orga­ni­sa­to­risk design till modern IT-projekt­led­ning och imple­men­te­ring eller opti­me­ring av IT-arki­tektur. Verk­samhet: produkt­op­ti­me­ring, förvalt­ning, utbuds­han­te­ring eller process­led­ning – vi hittar kvali­fi­ce­rade konsulter som kan stödja dig i att förver­k­liga ett projekt från början till slut.
Vare sig du planerar att genom­föra nya mark­nads­fö­rings­kam­panjer eller införa ny försäl­j­nings­stra­tegi, eller om du vill förbättra befint­liga processer och anpassa dem till dagens krav, COMATCH har kunskap som sträcker sig från e-handel och digital mark­nads­fö­ring, go-to-market stra­te­gier och pris­sätt­ning till försäl­j­ning och konto­han­te­ring.
Inom finan­som­rådet efter­frågar våra kunder ofta corpo­rate finance, due dili­gence, riskhan­te­ring samt finans­styr­ning och system. Vår kunskap täcker alla dessa ämnen, men erbjuder även mycket mer – om du är intres­serad av en viss tjänst som inte finns med här, skicka oss en icke-bind­ande förfrågan!

Driv igenom rätt stra­tegi med oss

Våra konsulter stödjer inte bara unga företag, eller en positiv utveck­ling av nya produkter på ett effek­tivt sätt. De kan även hjälpa till med till­växt­stra­te­gier, inno­va­tion, förvalt­ning, mark­nads­fö­rings­stra­te­gier och med att ta fram och utveckla affärs­planer.
Vill du gå in på en ny marknad eller behöver du en över­sikt av redan existerande försäl­j­nings­ställen? Våra konsulter kan genom­föra följande mark­nadsana­lyser: bench­mar­king och konkur­rent­analys, utvär­de­ring av mark­na­dens storlek samt big data-analys och annan stati­sti­kanalys.
Vi har ett brett urval av konsulter till­gäng­liga i Malmö och området runtom­kring vilket gör att vi alltid kan hitta den perfekta part­nern för ditt projekt. Vår kund­ans­varig ger dig en personlig och indi­vi­dua­li­serad hjälp så du kan börja ditt projekt med en av de obero­ende konsulter från COMATCH nätverk inom 48 timmar. Du har inga kost­nader förrän du har undertecknat kontraktet.

Snabbt och enkelt: Fråga efter våra konsulter

Är du intres­serad av att arbeta med oss behöver du bara fylla i ett formu­läret online, där du beskriver projektet eller ringa kund­ans­varig. Vi föreslår två till tre matchande konsulter place­rade i önskat område, exem­pelvis Malmö, utan några förplik­telser. Det är viktigt för oss att du är nöjd med oss och konsul­terna under projek­tets gång. Du kan därför lämna feed­back om oss och om våra konsulter månadsvis samt i slutet av projektet. Detta främjar öppenhet och utvecklar profi­lerna hos COMATCHs konsulter. Tack vare åter­kopp­lingen kan vi konti­nu­er­ligt förbättra vår rådgiv­ning och servicek­va­litet och uppnå det vi vill – verklig och perma­nent förbättring av din verk­samhet genom en skräd­dar­sydd konsul­tråd­giv­ning.

Det är lika viktigt för oss att våra konsulter är nöjda

Arbetar du på ett konsult­fö­retag i Malmö och fund­erar på att bli obero­ende konsult? Kom till oss på COMATCH! Om du har rätt kvali­fi­ka­tioner kan du snabbt bli en del av vår konsult-commu­nity. Du ansöker enkelt online och kan sedan dra nytta av de många fördelar som vår effek­tiva proces­struktur ger: vår mark­nads­plats hjälper dig inte bara skaffa kunder, utan kan också leda till ett högre arvoden jämfört med vad du skulle tjäna som fast anställd. Dess­utom erbjuder COMATCH ett totalt själv­be­stäm­mande och flexi­bi­litet: du bestämmer själv när och var du arbetar. Du väljer vilka projekt du är intres­serad av, vilka projekt som utmanar dig och som hjälper dig utvecklas på bästa sätt.