Konsult Göte­borg

COMATCH – din mark­nads­plats för obero­ende konsulter i Göte­borg
Med många års erfa­renhet och ett uppbyggt kontaktnät

Consulting, Göteborg, affärskonsult , konsulter, Management Consultants

Göteborg, Sveriges näst största och Nordens fjärde största stad

Behöver du obero­ende konsulter i Göte­borg?

Behöver du en konsult till en projekt­an­ställ­ning i Göte­borg? Skapa ditt projekt eller ring till någon av våra projekt­le­dare.

Konsulter till alla bran­scher

Vi matchar små och stora företag i alla sektorer med själv­stän­diga frilanskon­sulter. Om du behöver en konsult i Göte­borg så är vi rätt partner – vi hittar snabbt en konsult och garan­terar dig en personlig och resurs­ef­fektiv service.

COMATCH är mark­nads­platsen för dig som behöver en konsult som både kan börja snabbt och har stor erfa­renhet. Vi har konsulter till nästan alla bran­scher och ett nätverk med långt över 1 000 konsulter.

Möjli­ghet till snabb produk­ti­ons­start

Vårt stora konsult­nät­verk och vår effek­tiva match­ningspro­cess gör att vi kan ta fram profiler på lämp­liga kandi­dater till ditt projekt inom 48 timmar.

Vi sköter all admi­ni­stra­tion

Det är enkelt och smidigt att anställa en konsult genom COMATCH. När du har valt ut en konsult till ditt uppdrag i Göte­borg upprättar vi alla nödvän­diga doku­ment såsom avtal med mera. Du behöver bara bekräfta avtalet online (eller kan, om önsk­värt, få avtalet skickat till dig).

Konsulten får lön via COMATCH. Allt du behöver göra är att godkänna tids­rap­por­te­ringen varje månad.

Låga priser och hög service

Vårt vikti­gaste fokus är att hitta rätt match mellan dig och en av våra konsulter. Du betalar först när du har skrivit avtal med någon av våra konsulter.

Du kan helt oför­bind­ligt be om alla typer av kandi­dat­pro­filer till ditt projekt. Skapa ditt projekt redan nu, så hittar vi 2–3 lämp­liga kandi­dater åt dig inom 48 timmar!

Arbetar du som obero­ende konsult i Göte­borg eller i närlig­gande område?

Är du intres­serad av att jobba med COMATCH? Du kan ansöka gratis online för att bli en del av vårt commu­nity. Förut­satt att du har rätt kompe­tens och erfa­renhet kan du se fram emot attrak­tiva inkomst­möj­li­gheter samt en ytter­li­gare källa för uppdrag. Du bestämmer när och var du vill arbeta. Tack vare vår åter­kopp­lingspro­cess får du möjli­ghet att konti­nu­er­ligt utveckla ditt arbete.