COMATCH nätverk av konsulter

Fler än 10 000 obero­ende konsulter och experter:
COMATCH har lösningen på alla dina stra­te­giska problem

blue tone city scape and network connection concept

Letar du efter topp-talanger som kan stödja förver­k­li­gandet av ett viktigt projekt i ditt företag?

COMATCH erbjuder dig ett omfat­tande nätverk av rådgi­vare, som består av fler än 10 000 konsulter inom manage­ment­kon­sult-området och bransch­ex­perter – och vi kan hitta rätt partner för dig. Vårt nätverk består av 50% manage­ment konsulter, 30% bransch­ex­perter och 20% ekono­mi­ex­perter som alla har flera års erfa­renhet av avan­cerad rådgiv­ning och affärs­verk­samhet, och de har dess­utom bedömts och valts ut av oss. Mark­naden för obero­ende konsulter är ännu inte trans­pa­rent och med sitt erbju­dande skapar COMATCH inte bara klarhet utan säker­ställer även kvalitet: färre än 50% av obero­ende konsult och egen­fö­re­tagare som ansöker om att bli en del av vårt nätverk blir antagna. På det sättet försäkrar vi att du får det bästa och mest pålit­liga stödet som leder till en perma­nent förbättring för ditt företag.

Experter inom många olika områden

Våra obero­ende konsulter och experter åter­finns inom en rad olika områden och erbjuder kompe­tens, opar­tisk bedöm­ning och har förmåga att opti­mera dina idéer och driva igenom dem. Våra konsulter har expertis inom allt från orga­ni­sa­tions- och operativ verk­samhet som exem­pelvis föränd­rings­ar­bete och supply chain till mark­nads­fö­ring, försäl­j­ning och finans samt utveck­ling av stra­te­gier – exem­pelvis för mark­nadsin­tro­duk­tioner – och mark­nadsanalys. Tack vare vårt admi­ni­stra­tiva stöd kan de obero­ende konsulter som arbetar med oss foku­sera helt på ditt projekt. COMATCH hanterar avtal, fakturor och betal­ningar – vilket ger dem mer tid för utveck­ling och genom­förande av projekt för konsulten.

Fördelar för kunden

Via vårt konsult­nät­verk opti­meras inte bara din effek­ti­vitet, du sparar också pengar och kan använda budgeten mer effek­tivt tack vare den orga­ni­sa­tions- och proces­struktur COMATCH erbjuder. En annan fördel är den korta väntetiden, som gör att du kan starta ditt projekt inom 48 timmar, om så behövs. Finns det ett aktu­ellt projekt du vill förver­k­liga i ditt företag? Skicka en kort beskriv­ning online eller ring vår kund­ans­va­rige. Vi föreslår två till tre lämp­liga konsulter utan förplik­telse. Kost­nader uppstår endast efter underteck­n­ande av kontraktet.

Är du obero­ende konsult?

Är du intres­serad av att vara med i vårt konsult­nät­verk? Skicka en ansökan och dra nytta av fördelarna med ett samar­bete med COMATCH.