Manage­ment­kon­sulter till ditt projekt

Få kontakt med de bästa i Sverige

COMATCH förenar spänn­ande projekt med kompe­tenta och erfarna konsulter. Vi förmedlar enskilda konsulter, bransch­ex­perter eller hela team till större projekt.

Skapa ditt projekt eller ring och prata med oss så hjälper vi till att hitta de bästa kandi­da­terna åt dig.

Konsulter med erfa­renhet från stora konsult­by­råer

Flera av våra manage­ment­kon­sulter har erfa­renhet från några av de bästa konsult­fö­re­tagen i bran­schen. I vårt nätverk finns konsulter som har arbetat hos företag som McKinsey, BCG och Roland Berger med flera.

Hand­plockade manage­ment­kon­sulter

Vi utgår från dina önskemål och krav när vi tar fram 2–3 lämp­liga kandi­dater för uppgiften. Du avgör själv vilken av kandi­da­terna du vill anlita och har möjli­ghet att genom­föra en personlig intervju.

Få möjli­ghet till en snabb produk­ti­ons­start

Tack vare vårt stora nätverk av konsulter och våra snabba match­ningspro­cesser kan vi förse dig med profiler på lämp­liga kandi­dater inom bara 48 timmar. Alla kandi­dater som du får in forma­tion om kan börja redan i morgon om det behövs.

Vi tar hand om all admi­ni­stra­tion

Det är enkelt och smidigt att skriva ett avtal med en manage­ment­kon­sult i Sverige genom COMATCH. När du har valt ut en konsult eller ett konsult­team upprättar COMATCH all kontrakts­do­ku­men­ta­tion åt dig och konsulten/konsulterna. Du behöver bara skriva under avtalet online (eller kan, om så önskas, få avtalet skickat med posten).

COMATCH sköter alla löneut­be­tal­ningar och du behöver bara godkänna timrap­por­te­ringen. Du lägger några få minuter i månaden på godkänn­andet – vi tar hand om resten!

Våra tjän­ster är pris­värda

Vi foku­serar på det som är vikti­gast, dvs. att hitta rätt konsult åt dig. Du betalar ingen­ting förrän du har skrivit avtal med en konsult.

Du kan be att få titta på olika kandi­dat­pro­filer till ditt projekt helt oför­bind­ligt. Skapa ditt projekt, så tar vi fram lämp­liga kandi­dater och skickar över 2–3 profiler inom 48 timmar!

Det är lika viktigt för oss att våra konsulter är nöjda

Arbetar du på ett konsult­fö­retag i Malmö och fund­erar på att bli obero­ende konsult? Kom till oss på COMATCH! Om du har rätt kvali­fi­ka­tioner kan du snabbt bli en del av vår konsult-commu­nity. Du ansöker enkelt online och kan sedan dra nytta av de många fördelar som vår effek­tiva proces­struktur ger: vår mark­nads­plats hjälper dig inte bara skaffa kunder, utan kan också leda till ett högre arvoden jämfört med vad du skulle tjäna som fast anställd. Dess­utom erbjuder COMATCH ett totalt själv­be­stäm­mande och flexi­bi­litet: du bestämmer själv när och var du arbetar. Du väljer vilka projekt du är intres­serad av, vilka projekt som utmanar dig och som hjälper dig utvecklas på bästa sätt.