Juri­disk infor­ma­tion

Operatör av COMATCH webbsida

COMATCH GmbH
Strom­straße 15
10551 Berlin
Tyskland

Kontakt

E-mail: info@comatch.com
Telefon: +49-(0)30-40365690
Registre­rings- och skatte­in­for­ma­tion
Registrerad på Amts­ge­richt Berlin, registre­rings­nummer: HRB 162116 B
Moms­re­gistre­rings­nummer enligt § 27a mervär­desskat­telagen (Umsatz­steu­er­ge­setz): DE296826920

Ansvarig för innehåll

Ansvarig för eget innehåll av COMATCH GmbH enligt § 55 RStV:
Dr. Chri­stoph Hardt, Dr. Jan Schäch­tele

Uppgifter om källa för bega­gnade bilder och grafik

Unsplash http://unsplash.com, Shutter­stock http://shutterstock.com, iStock by Getty Images http://www.istockphoto.com/

Ansvars­fris­kriv­ning

Ansvar för innehåll

Som tjän­s­te­le­ver­antör är vi ansvariga i enli­ghet med Art. 7 §1 German Tele­media Act (TMG) för eget innehåll på dessa sidor under den allmänna lagstift­ningen. Enligt §§ 8 till 10 TMG är vi som tjän­s­te­le­ver­antör inte skyl­diga att över­vaka över­förd eller lagrad infor­ma­tion, eller för att utreda omstän­di­gheter som indi­kerar olaglig verk­samhet. Skyl­di­gheter att ta bort eller blockera använd­ningen av infor­ma­tion enligt den allmänna lagstift­ningen förblir härmed opåverkad. Ett rele­vant ansvar är endast möjligt från och med datumet då överträ­delsen uppdagades. Vid under­rät­telse av sådana brott kommer vi omedel­bart att ta bort innehållet.

Ansvar för länkar

Trots noggrann kontroll kan vi inte ta något ansvar för innehållet av externa länkar. Opera­tö­rerna av länkade sidor står exklu­sivt som ansvariga för innehållet i dessa, inklu­sive alla even­tu­ella avvi­kelser i layout, tryck­ning och grafik. Lagö­verträ­delser fanns inte att kännas vid för tidpunkten av länk­ning. Vid under­rät­telse av sådana brott kommer länken omedel­bart att tas bort.

Copy­right

Infor­ma­tionen som publi­ceras på denna webb­plats – innehåll, arbeten och infor­ma­tion som erhålls är föremål för tysk copy­right och imma­te­ri­al­rätt. All form av repro­duk­tion, modi­fie­ring, distri­bu­tion, lagring samt någon form av exploa­te­ring utanför grän­serna av copy­right kräver ett skrift­ligt medgi­v­ande från copy­right­sin­ne­ha­varen. Otil­låten kopiering/sparning av infor­ma­tion från dessa webbsidor är förb­juden och åtal kan väckas.