Vår expertis inom
stra­tegi

Ta reda på vilka områden vårt konsultnätverk inbegriper
stra­tegi

Nästan var femte konsult i COMATCH nätverk har expert­kom­pe­tens inom stra­tegi, vilket innebär att det står ett stort antal utvalda kandi­dater till förfo­gande. Oavsett om du behöver en konsult, projekt­le­dare eller expert. Vi kan även sätta ihop ett starkt team bestående av olika kompe­tenser.

Projekt inom stra­tegi

Förbe­re­delse inför produkt­lan­se­ring, läke­me­dels­bran­schen
Ny

Förbe­re­delse inför produkt­lan­se­ring, läke­me­dels­bran­schen

Bransch

Läkemedelsindustrin

Funktion

Projektledning kontor

Behövd support

Konsult

Mer information

Förbe­re­delse inför produkt­lan­se­ring, läke­me­dels­bran­schen

Beskriv­ning
Ett stort läke­me­dels­fö­retag plane­rade att intro­du­cera en ny produkt på mark­naden. Som stöd för att intro­du­cera produkten behövde de en projekt­le­dare till projekt­han­te­rings­kon­toret. Denna konsult skulle arbeta paral­lellt med flera opera­tiva uppgifter. Den konsult vi förmed­lade skulle bland annat ta fram progn­os­mo­deller, utgöra stöd vid hante­ring av stor­kunder samt inte­grera medi­cinska resultat.

Feed­back
Konsulten berömde vår korta reak­ti­onstid, våra intres­santa projekt­förslag och vår kamrat­liga anda.

Stäng

Sälj­stra­tegi inom fordons­bran­schen – kommer­si­ella fordon
Ny

Sälj­stra­tegi inom fordons­bran­schen – kommer­si­ella fordon

Bransch

Fordonsindustrin

Funktion

Tillväxtstrategi

Behövd support

Konsult

Mer information

Sälj­stra­tegi inom fordons­bran­schen – kommer­si­ella fordon

Beskriv­ning
En före­tags­råd­giv­ning sökte under­stöd för att utveckla och utforma en sälj­stra­tegi för tjän­ster som till­handa­hålls av en stor fordons­kon­cern för kommer­si­ella fordon. Vår konsult ingick i ett större konsult­team på plats.

Feed­back
Klienten berömde vår flexi­bi­litet och till­gäng­li­ghet.

Konsulten berömde vår öppna kommu­ni­ka­tion och flexi­bi­litet när förut­sätt­nin­garna ändrades.

Stäng

Ny över­gri­pande stra­tegi för utveck­ling av fordon
Ny

Ny över­gri­pande stra­tegi för utveck­ling av fordon

Bransch

Fordonsindustrin

Funktion

Affärsenhetsstrategi

Behövd support

Projektledare

Mer information

Ny över­gri­pande stra­tegi för utveck­ling av fordon

Beskriv­ning
Ett företag behövde under­stöd med att ta fram en affärs­stra­tegi för fordons­in­du­strin.

Tyng­dpunkten låg på att hitta poten­ti­ella kunder som var lämp­liga för lång­va­rigt samar­bete.

Feed­back
Konsulten vi hade förmedlat lovordade den kamrat­liga andan och en profes­sio­nell process med hjälp av effek­tiva online­verktyg.

Stäng

Utveckla affärs­plan för läke­me­dels­in­du­strin
Ny

Utveckla affärs­plan för läke­me­dels­in­du­strin

Bransch

Läkemedelsindustrin

Funktion

Behövd support

Konsult

Mer information

Utveckla affärs­plan för läke­me­dels­in­du­strin

Beskriv­ning
Ett tyskt biote­knik­fö­retag var i behov av extern expertis för att skapa en affärs­plan på engelska. För att uppfylla kraven från poten­ti­ella finan­si­ella inve­sterare behövde mark­nads- och konkur­rens­ana­lysen göras profes­sio­nellt. En beskri­v­ande affärs­plan var planerad, en som stödjer den nuva­rande expan­si­ons­planen och bidrar till att säkra lång­s­iktig fram­gång för före­taget.

Stäng

Hante­ring av flytt av produk­tion för elek­tro­nik­fö­retag till Asien
Ny

Hante­ring av flytt av produk­tion för elek­tro­nik­fö­retag till Asien

Bransch

Fabrik & maskiner

Funktion

Projektledning kontor

Behövd support

Projektledare

Mer information

Hante­ring av flytt av produk­tion för elek­tro­nik­fö­retag till Asien

Beskriv­ning
Ett medel­stort elek­tro­nik­fö­retag flyt­tade en till­ver­k­nings­an­läggning till Asien. Support behövdes för koor­di­na­tionen av omlo­ka­li­se­ring­spro­cesser för enskilda artiklar och till­ver­k­ningsu­trust­ning samt åtföl­jande föränd­ringar i kapa­citet till ihops­lagna och utgående platser. Konsulten behövde bestämma omlo­ka­li­se­ring och rele­vanta margi­nal­för­hål­landen såsom aktier, kund­god­känn­ande och till­ver­k­nings­krav samt registrera dessa i ett konsek­vent rappor­te­rings­sy­stem med använd­ning av KPI:er.

Feed­back
Ingen feed­back från klienten

Konsulten var mycket belåten med den nära inter­ak­tionen med före­ta­gets grundare och har rekom­men­derat COMATCH till andra i hans bekants­kaps­krets.

Stäng

Typiska områden som täcks av COMATCH inom stra­tegi:

  • Busi​ness unit stra​tegy
  • CSR – Håll­bar­he­ts­frågor
  • Go-to-market-stra​te­gier
  • Inno​va​ti​ons​ma​nage​ment
  • IT-stra​te­gier
  • Port­folio-stra­te­gier
  • Regu​la​tory-stra​te­gier
  • Till­växt­stra­te­gier