Vår expertis inom
orga­ni­sa­tion & IT

Ta reda på vilka områden vårt konsultnätverk inbegriper
orga­ni­sa­tion & IT

Mer än 20% av konsul­terna i COMATCH nätverk har expert­kom­pe­tens på området orga­ni­sa­tion & IT, vilket innebär att det står ett stort antal utvalda kandi­dater till förfo­gande. Oavsett om du behöver en konsult, projekt­le­dare eller expert. Vi kan även sätta ihop ett starkt team bestående av olika kompe­tenser.

Projekt inom orga­ni­sa­tion & IT

Ledning av IT-release

Bransch

Finansiella Tjänster

Funktion

IT-projektledning

Behövd support

Konsult

Mer information

Ledning av IT-release

Beskriv­ning
Ett tyskt program­va­ru­fö­retag var under tids­press med arbetet av ett lanse­rings­pro­jekt för program­vara för en stor tysk bank.

Inom en vecka behövde de hitta en erfaren projekt­le­dare med IT-expertis och erfa­renhet inom bank samt vara till­gänglig omedel­bart för 3 månaders Heltids­ar­bete.

Feed­back
Klienten var oerhört nöjd med den höga kvali­teten på de föres­lagna konsul­terna och fick samt­i­digt lära känna COMATCH som en idea­lisk möjli­ghet att fylla kapa­ci­tets­bri­ster på väldigt kort tid.

Den utpla­ce­rade konsulten lovordade den snabba trans­ak­tionen och beto­nade särskilt att han kunde lägga allt fokus på sin kärn­verk­samhet tack vare det välfunge­rade projekt­för­värvet.

Stäng

Imple­men­ta­tion av appli­ka­ti­ons­stra­tegi
Ny

Imple­men­ta­tion av appli­ka­ti­ons­stra­tegi

Bransch

Transport & Logistik

Funktion

IT-projektledning

Behövd support

Konsult

Mer information

Imple­men­ta­tion av appli­ka­ti­ons­stra­tegi

Beskriv­ning
Ett trans­port- och logi­stik­fö­retag behövde en konsult inom IT-projekt­led­ning för den stra­te­giska plane­ringen av nya appar för de anställda. Ansök­nin­garna var Plane­rings- och utveck­lings­sta­diet och krävde en central kontroll. För det plane­rade slut­förandet, krävdes profes­sio­na­li­se­ring inom ledning, utveck­ling och opera­tivt ledarskap.

Stäng

Koor­di­ne­ring och imple­men­ta­tion av kultur­föränd­ring­s­pro­gram
Ny

Koor­di­ne­ring och imple­men­ta­tion av kultur­föränd­ring­s­pro­gram

Bransch

Bank

Funktion

Change management

Behövd support

Projektledare

Mer information

Koor­di­ne­ring och imple­men­ta­tion av kultur­föränd­ring­s­pro­gram

Beskriv­ning
En stor tysk bank behövde en extern kunskap­sin­ne­ha­vare för samord­ning av imple­men­ta­tion av håll­bara värde­ringar och över­ty­gelser. Vid denna lång­s­ik­tiga kultu­rella föränd­ring, bestämd av ledningen, låg prio­ri­teten på den stra­te­giska posi­tio­ne­ringen inom den finan­si­ella sektorn gällande förnyelse av ekono­misk fram­gång och inter­na­tio­nell konkur­rens­kraft.

Feed­back
Klienten var mycket nöjd med COMATCH särskilt utveck­lade match­ningspro­cess och beto­nade de flexibla och omedel­bara åtgär­derna vid vilka kontakt­per­so­nerna var inblandade.

Den utpla­ce­rade konsulten berömde den snabba och direkta kommu­ni­ka­tionen med COMATCH genom hela projektet.

Stäng

Införandet av en talang­för­värvs-stra­tegi
Ny

Införandet av en talang­för­värvs-stra­tegi

Bransch

Konsumentvaror & Detaljhandel

Funktion

Talent management och medarbetarutveckling

Behövd support

Projektledare

Mer information

Införandet av en talang­för­värvs-stra­tegi

Beskriv­ning
En multi­na­tio­nell online-åter­för­säl­jare letade efter en konsult för att utveckla en inno­vativ förvärvs­stra­tegi för att promota den ambi­tiösa till­växt­planen med inter­na­tio­nell rekry­te­ring av personal. Vid det stra­te­giska över­väg­andet av talang­för­värvet låg fokus på snabb utfyll­ning av lediga platser och kost­nads­re­du­ce­ring jämsides med diffe­ren­tie­ringen av arbets­gi­varen.

Feed­back
Klienten inty­gade att COMATCH platt­form är enkel att använda och att samar­betet var okom­pli­cerat.

Den utpla­ce­rade konsulten var nöjd med det indi­vi­du­ella stödet från COMATCH och bekräf­tade att lämp­liga konsulter var korrekt matchade med projekt i match­ningspro­cessen.

Stäng

Ledning av efter­för­värvsin­te­gra­tion
Ny

Ledning av efter­för­värvsin­te­gra­tion

Bransch

Media & Underhållning

Funktion

Fusionsintegration

Behövd support

Konsult

Mer information

Ledning av efter­för­värvsin­te­gra­tion

Beskriv­ning
En inter­na­tio­nellt ledande digital mark­nads­förare behövde stöd i en efter­för­värvsin­te­gra­tion. Med samman­kopp­lingen med den opera­tiva affärs­verk­sam­heten och harmo­nise­ring av interna processer, var vissa akti­vi­teter nödvän­diga särskilt inom områ­dena gällande projekt­led­ning och vid samman­s­lagningen av IT-systemen.

Feed­back
Frilans­spe­cia­li­sten var mycket nöjd med att COMATCH erbjöd honom okom­pli­cerad till­gång till ett spänn­ande projekt med ett attrak­tivt företag.

Stäng

Typiska områden som täcks av COMATCH inom orga­ni­sa­tion:

  • Ersätt­nings­op­ti­me­ring
  • Carve out
  • Compli­ance
  • Före­tags­kultur
  • Change manage­ment
  • Post merger inte­gra­tion
  • Ledarskap­s­ut­veck­ling
  • Orga­ni­sa­ti­ons­struktur
  • Talent manage­ment och perso­nalut­veck­ling

Behöver du hjälp med inveck­lade IT-projekt? Särskilt när det handlar om stra­te­giska teman inom IT-arki­tektur eller komplex IT-projekt­le­delse kan vi bistå med utvalda konsulter.