Vår expertis inom
opera­tions

Ta reda på vilka områden vårt konsultnätverk inbegriper
opera­tions

Nästan var femte konsult i COMATCH nätverk har expert­kom­pe­tens inom opera­tions, vilket innebär att det står ett stort antal utvalda kandi­dater till förfo­gande. Oavsett om du behöver en konsult, projekt­le­dare eller expert. Vi kan även sätta ihop ett starkt team bestående av olika kompe­tenser.

Projektbeispiele aus opera­tions

Digi­ta­li­se­ring av processen för före­tagslån eller facto­ring
Ny

Digi­ta­li­se­ring av processen för före­tagslån eller facto­ring

Bransch

Bank

Funktion

Processledning

Behövd support

Konsult

Mer information

Digi­ta­li­se­ring av processen för före­tagslån eller facto­ring

Beskriv­ning
En specia­li­serad program­va­ru­le­ver­antör av mark­nadsda­ta­ba­serade lösningar letade efter en konsult för att defi­niera de digi­tala proces­serna av före­tagslån och facto­ring. Ett viktigt inslag i denna uppgift var att iden­ti­fiera och kvan­ti­fiera de rele­vanta process­delarna.

Stäng

Etable­ring av ett centra­li­serat call­center för att förbättra servicek­va­li­teten
Ny

Etable­ring av ett centra­li­serat call­center för att förbättra servicek­va­li­teten

Bransch

Hälso- och sjukvård - leverantör

Funktion

Processledning

Behövd support

Konsult

Mer information

Etable­ring av ett centra­li­serat call­center för att förbättra servicek­va­li­teten

Beskriv­ning
En av de största univer­si­tets­kli­ni­kerna i Europa ville förbättra till­gäng­li­gheten via telefon för pati­enter och registre­rade läkare. Vid fast­stäl­landet av ett centralt service­center behövde valet av lämp­liga kandi­dater för call­cen­tret samt den profes­sio­nella tele­fo­nut­bild­ningen för samt­als­agen­terna koor­di­neras. En stor expertis inom projekt­led­ning och erfa­renhet med komplexa före­tags­struk­turer var nödvän­digt för att stödja projektet.

Feed­back
Klienten berömmer COMATCH fanta­stiska till­väg­a­gångs­sätt gällande kommu­ni­ka­tion.

Konsulten värderar det nära samar­betet mellan klienten och COMATCH.

Stäng

Work­shop Lean Manage­ment
Ny

Work­shop Lean Manage­ment

Bransch

Fabrik & maskiner

Funktion

Lean management

Behövd support

Konsult

Mer information

Work­shop Lean Manage­ment

Beskriv­ning
En medelstor lever­antör av special­byggda auto­ma­ti­ons­lös­ningar med syfte för sensi­bi­li­se­ring av sin personal i fråga om förnuftig använd­ning av resurser. Med hjälp av en work­shop blev delar ur perso­nalen intro­du­ce­rade till Lean Manage­ment. För att förver­k­liga work­shopen var det nödvän­digt med lämplig bransch­ex­pertis och omfat­tande kunskap angående de vikti­gaste Lean Manage­ment instru­menten.

Feed­back
Kunden berömde det enkla kommu­ni­ka­ti­ons­medlet på COMATCH mark­nads­plats och det tydliga till­handa­hål­lande av poten­ti­ella kandi­dater. Den till­f­reds­stäl­lande servicen garan­terades stän­digt av den profes­sio­nella supporten i förbe­re­dels­erna för work­shopen.

Det okom­pli­ce­rade samar­betet och den enkla använd­ningen av COMATCH platt­form förenk­lade arbetet med projektet för konsulten. Tack vare tydligt inter­face var den indi­vi­du­ella fakture­ringen intui­tivt och bekvämt.

Stäng

Typiska områden som täcks av COMATCH inom opera­tions:

  • Hållbar produk­tion
  • Digi​ta​li​se​ring
  • Inköps​op​ti​me​ring
  • Lean manage​ment
  • Lean service opera​tions
  • Asset opti­mi­sa­tion
  • Proces​s manage­ment
  • Produk​ti​ons​op​ti​me​ring
  • Produk​tutveckling
  • Supply chain manage​ment