Vår expertis inom
mark­nads­fö­ring & sälj

Ta reda på vilka områden vårt konsultnätverk inbegriper
mark­nads­fö­ring & sälj

13% av konsul­terna i COMATCH nätverk har expert­kom­pe­tens på området mark­nads­fö­ring & sälj, vilket innebär att det står ett stort antal utvalda kandi­dater till förfo­gande. Oavsett om du behöver en konsult, projekt­le­dare eller expert. Vi kan även sätta ihop ett starkt team bestående av olika kompe­tenser.

Projekt inom mark­nads­fö­ring & sälj

Konso­li­de­ring av online marke­ting
Ny

Konso­li­de­ring av online marke­ting

Bransch

Konsumentvaror & Detaljhandel

Funktion

E-handel & Digital marknadsföring

Behövd support

Konsult

Mer information

Konso­li­de­ring av online marke­ting

Beskriv­ning
Kunden befann sig i slut­skedet av ett uppköp och syner­gier behövde iden­ti­fieras, analy­seras och imple­m­en­teras, speci­ellt inom marknadsföring/ehandel. Önskemål fanns därför om en konsult med erfa­renhet av private equity, due dili­gence och ehandel.

Feed­back
Konsulten berömde den snabba supporten och de tydliga proces­serna.

Stäng

Analys av kundens digi­tala resa inom ehandel
Ny

Analys av kundens digi­tala resa inom ehandel

Bransch

Konsumentvaror & Detaljhandel

Funktion

Customer Lifecycle Management

Behövd support

Konsult

Mer information

Analys av kundens digi­tala resa inom ehandel

Beskriv­ning
En nätbutik behövde, med kort varsel, konsulth­jälp till ett pilot­pro­jekt som djupana­ly­serade konsu­men­tens digi­tala resa. Kundens eget team hade redan arbetat med projektet en tid och behövde nu en spar­ring­partner.

Feed­back
Konsulten var nöjd med den bra kommu­ni­ka­tionen och COMATCH-teamets enga­ge­mang.

Stäng

Ny orga­ni­sa­tion för sälj­teamet
Ny

Ny orga­ni­sa­tion för sälj­teamet

Bransch

Hemelektronik

Funktion

Försäljning och Account Management

Behövd support

Expert

Mer information

Ny orga­ni­sa­tion för sälj­teamet

Beskriv­ning
Ett företag som produ­ce­rade avan­ce­rade nätag­gregat och laddare plane­rade att omor­ga­nisera sälj­teamet. De framt­agna idéerna analy­serades av en obero­ende spar­ring­partner. En påföl­jande diskus­sion resul­terade i ändringar av en del förslag samt att alter­na­tiva åtgärder beaktades.

Feed­back
Konsulten som fått uppdraget beskrev COMATCH uppförande i processen som mycket foku­serat med en verk­ligt personlig touch.

Stäng

Consul­ta­tive sales trai­ning
Ny

Consul­ta­tive sales trai­ning

Bransch

Kemi

Funktion

Försäljning och Account Management

Behövd support

Expert

Mer information

Consul­ta­tive sales trai­ning

Beskriv­ning
Ett europeiskt kemi­fö­retag letade efter en inno­vativ, rådgiv­nings orien­terad säljut­bild­ning för utvalda talanger hos dess ameri­k­anska dotter­bolag. Syftet med utbild­ningen var att göra det möjligt för försäl­j­nings­av­del­ningen att iden­ti­fiera kundernas behov i konver­sa­tioner, för att sedan över­föra dessa till åtgärder och därmed öka den lång­s­ik­tiga försäl­j­ningen.

Feed­back
Konsulten var impo­nerad av COMATCH snabba och lättan­vända procedur.

Stäng

Omde­fi­nie­ring av kundupp­le­velsen inom fordon­sef­ter­mark­naden
Ny

Omde­fi­nie­ring av kundupp­le­velsen inom fordon­sef­ter­mark­naden

Bransch

Fordonsindustrin

Funktion

Customer Lifecycle Management

Behövd support

Konsult

Mer information

Omde­fi­nie­ring av kundupp­le­velsen inom fordon­sef­ter­mark­naden

Beskriv­ning
En tysk biltill­ver­kare omor­ga­nis­erade den syste­ma­tiska och konti­nu­er­liga admi­ni­strme­ringen av kund­re­la­tioner för att till­f­reds­ställa de stän­digt ökande kund­kraven. Målet med projektet var en omde­fi­nie­ring av kundupp­le­velsen för slut­kunder på efter mark­naden (särskilt kundt­jänst) med hjälp av work­shops med avdel­ningar och utveck­ling av planerna för utrust­ning.

Stäng

Utveckla mobila loja­li­tets­pro­gram

Utveckla mobila loja­li­tets­pro­gram

Bransch

Konsumentvaror & Detaljhandel

Funktion

E-handel & Digital marknadsföring

Behövd support

Expert

Mer information

Utveckla mobila loja­li­tets­pro­gram

Beskriv­ning
Ett stort tyskt handelshus krävde stöd inom den stra­te­giska inrikt­ningen i ett inno­va­tivt kund­lo­ja­li­tets­pro­gram. Med hjälp av mobila termi­na­len­heter bör indi­vi­du­ella produkt­förslag bli reali­serade och en bekväm betal­ningspro­cess bör göras möjligt för att öka försäl­j­ningen för statio­nära åter­för­säl­jare. För koncep­tionen var en utveck­ling av inci­ta­ment­logik logik och syste­mom­fat­tande IT-processer nödvändig.

Feed­back
Klienten inty­gade att COMATCH har en snabb reak­ti­ons­ha­sti­ghet och berömde den person­liga inter­ak­tionen genom hela projektet.

Konsulten upps­kattade den utmärkta kontakt­sup­porten och värdesätter den enkla fakture­ringen och feed­back­funk­tionen.

Stäng

Opti­me­ring betal­nings­me­toder online-butiker

Opti­me­ring betal­nings­me­toder online-butiker

Bransch

Konsumentvaror & Detaljhandel

Funktion

E-handel & Digital marknadsföring

Behövd support

Projektledare

Mer information

Opti­me­ring betal­nings­me­toder online-butiker

Beskriv­ning
En stor tysk online mode­kedja ville opti­mera kontrollen över sina betal­nings­me­toder. För att finna even­tu­ella förbättrings­möj­li­gheter behövde kundernas använd­nings­vanor analy­seras och de erbjudna betal­ningspro­ce­du­rerna behövde bedömas. Med hjälp av en lämplig mängd av betal­nings­al­ter­nativ skulle två saker uppnås: betal­nings­sä­kerhet för åter­för­säl­jaren och hög kund­vän­li­ghet.

Stäng

Typiska områden som täcks av COMATCH inom mark­nads­fö­ring & sälj:

  • Bran­ding
  • Customer life​cycle manage​ment
  • E-handel och digital mark­nads­fö­ring
  • Kund­seg­men­te­ring
  • Mark­nads­fö­ring och PR
  • Marke​ting-ROI
  • Pris­sätt­ning
  • Go-to-market-stra­te­gier
  • Sales and account manage​ment