Vår expertis inom
mark­nadsana­lyser

Ta reda på vilka områden vårt konsultnätverk inbegriper
mark­nadsana­lyser

10% av konsul­terna i COMATCH nätverk har expert­kom­pe­tens på området mark­nadsana­lyser, vilket innebär att det står ett stort antal utvalda kandi­dater till förfo­gande. Oavsett om du behöver en konsult, projekt­le­dare eller expert. Vi kan även sätta ihop ett starkt team bestående av olika kompe­tenser.

Projekt inom mark­nadsana­lyser

Till­växt­möj­li­gheter för itali­enska ener­gi­mark­naden
Ny

Till­växt­möj­li­gheter för itali­enska ener­gi­mark­naden

Bransch

Energiindustrin

Funktion

Tillväxtstrategi

Behövd support

Projektledare

Mer information

Till­växt­möj­li­gheter för itali­enska ener­gi­mark­naden

Beskriv­ning
Genom före­tags­råd­giv­ning utsågs en konsult för att analy­sera nya till­växt­trender på den itali­enska mark­naden. Bakgrund för analysen var en bättre förståelse för mark­nad­s­ut­veck­lingar, top-down­trender, bottom-upbehov, vilka baseras på kundernas behov i ener­gi­sek­torn.

Feed­back
Klienten berömde vår proak­tiva kommu­ni­ka­tion samt vår snabba och träf­fande kandi­dat­förslag.

Konsulten som förmed­lade var mycket nöjd med att fått stort förtro­ende och fria tyglar under projekt­ar­betet. En extra fördel var den enkla tids­re­gistre­ringen och den auto­ma­tiserade fakture­ringst­jän­sten.

Stäng

Nya mark­nads­möj­li­gheter för online­portal inom hälso­vård
Ny

Nya mark­nads­möj­li­gheter för online­portal inom hälso­vård

Bransch

Läkemedelsindustrin

Funktion

Marknadsdimensionering

Behövd support

Konsult

Mer information

Nya mark­nads­möj­li­gheter för online­portal inom hälso­vård

Beskriv­ning
En ledande online­portal underlät­tade plane­ringen med ett stra­te­giskt över­tagande av nya mark­nads­möj­li­gheter och en diver­si­fie­ring av inkomst­käl­l­orna. Vår konsult genom­förde en mark­nadsanalys och iden­ti­fierade poten­ti­ella nya affärs­mo­deller för klienten.

Stäng

Stati­stisk vali­de­ring av KPI
Ny

Stati­stisk vali­de­ring av KPI

Bransch

Konsumentvaror & Detaljhandel

Funktion

Behövd support

Helt projektteam

Mer information

Stati­stisk vali­de­ring av KPI

Beskriv­ning
Ett kläd­fö­retag, rikt på tradi­tioner, utveck­lade en ny över­lägsen Key Perfor­mance Indi­cator (KPI) för att undersöka enskilda outlets när det kom till deras effek­ti­vitet och lönsamhet. För att säker­ställa en trans­pa­rent prestanda jämförelse genom­fördes en stati­stisk kontroll av den nya KPI:n innan den trädde i kraft.

Feed­back
Klienten upps­kattade den snabba och okom­pli­ce­rade place­ringen av konsul­tupp­draget vid de jämförel­sevis rimliga vill­koren, samt bra och ingående support från COMATCH.

De utpla­ce­rade konsul­terna berömde både lättill­gäng­li­gheten hos COMATCH och dess stän­digt passande och förtro­en­de­fulla samverkan genom hela projektet.

Stäng

Typiska områden som täcks av COMATCH inom Mark­nadsana­lyser:

  • Bench­mar­king och konkur­rens­analys
  • Big data
  • Kund­analys
  • Trend­analys på till­växt
  • Market sizing
  • Kontors­pro­jekt­led­ning
  • Stati­stisk analys