Vår expertis inom
ekonomi

Ta reda på vilka områden vårt konsultnätverk inbegriper
ekonomi

Nästan var femte konsult i COMATCH nätverk har expert­kom­pe­tens inom ekonomi, vilket innebär att det står ett stort antal utvalda kandi­dater till förfo­gande. Oavsett om du behöver en konsult, projekt­le­dare eller expert. Vi kan även sätta ihop ett starkt team bestående av olika kompe­tenser.

Projekt inom ekonomi

PMO Manager för ett omstruk­ture­rings­pro­jekt
Ny

PMO Manager för ett omstruk­ture­rings­pro­jekt

Bransch

Konsumentvaror & Detaljhandel

Funktion

Omstrukturering

Behövd support

Projektledare

Mer information

PMO Manager för ett omstruk­ture­rings­pro­jekt

Beskriv­ning
En inter­na­tio­nellt mode­till­ver­kare och åter­för­säl­jare behövde en projekt­le­dare för ett internt PMO team av ett stor­ska­ligt omstruk­ture­rings­pro­jekt. Programmet behövde struk­tur­eras genom olika moduler. Använd­ningen av en över­gri­pande dash­board bör säker­ställa att fram­stegen är i enli­ghet med projekt­planen.

Stäng

Kommer­siell due dili­gence konstruktion/ingenjörsteknik
Ny

Kommer­siell due dili­gence konstruktion/ingenjörsteknik

Bransch

Konstruktionsindustri

Funktion

Due diligence

Behövd support

Konsult

Mer information

Kommer­siell due dili­gence konstruktion/ingenjörsteknik

Beskriv­ning
Ett medel­stort företag inom bygg­bran­schen behövde support för en kommer­siell due dili­gence. Stra­te­giska, tekniska och mark­nads­re­la­terade frågor behövde adres­seras så kvan­ti­ta­tivt som möjligt samt vara fakta­ba­serade för att kunna skapa ett välformat utta­lande angående möjli­ghe­terna och riskerna av de möjliga inve­ste­rings­sce­n­a­ri­erna.

Feed­back
Klienten beto­nade särskilt det profes­sio­nella till­handa­hål­landet av infor­ma­tion om kandi­da­terna inom COMATCH urval­spro­cess och berömde den snabba reak­ti­ons­ha­sti­gheten under hela projektet.

Den utpla­ce­rade konsulten var positiv angående COMATCH enkla och trans­pa­renta platt­form och ser fram emot möjli­gheten för ytter­li­gare samar­bete.

Stäng

Fusioner och förvärvs­trans­ak­tioner media och kommu­ni­ka­tion
Ny

Fusioner och förvärvs­trans­ak­tioner media och kommu­ni­ka­tion

Bransch

Media & Underhållning

Funktion

Fusions & förvärvssupport

Behövd support

Konsult

Mer information

Fusioner och förvärvs­trans­ak­tioner media och kommu­ni­ka­tion

Beskriv­ning
I samband med en fusions- och förvärvspro­cess letade ett inter­na­tio­nellt media och tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­fö­retag efter kort­varig support för utför­säl­j­ningen av ett visst företag. Med intresset i en opti­me­ring av försäl­j­nings­re­sul­taten inklu­de­rade verk­sam­he­tsom­rådet för konsulten i princip det profes­sio­nella till­handa­hål­landet av komplex infor­ma­tion samt en målin­riktad kommu­ni­ka­tion med de berörda parterna och instal­la­tionen av ett konkur­rens­ut­satt intres­seom­råde.

Stäng

Kommer­siell Due dili­gence IT
Ny

Kommer­siell Due dili­gence IT

Bransch

Programvara & IT-tjänster

Funktion

Due diligence

Behövd support

Projektledare

Mer information

Kommer­siell Due dili­gence IT

Beskriv­ning
Ett IT- och program­varu behövde expertis för en allom­fat­tande Due dili­gence av ett medel­stort företag. För att genom­föra en mark­nads­ba­serad analys av affärs­mo­dellen behövde före­ta­gets B2B program­va­ru­pro­dukt unders­ökas. Produkten behövde kontrol­leras särskilt med avse­ende på dess skal­barhet och använd­ningen av samtida inter­faces. Dess­utom måste det säker­ställas att program­va­ru­lös­ningen visade de nödvän­diga funk­tio­nerna för att också vara fram­gångsrik på den framtida mark­naden.

Feed­back
Konsulten upps­kattade den särskilt utveck­lade match­ningspro­cessen mellan konsulter och projekt­be­ställare samt den goda hjälpen i klar­görandet av avtals­frågor med klienten.

Stäng

Åter­hämt­nings­plan för medel­stort företag
Ny

Åter­hämt­nings­plan för medel­stort företag

Bransch

Privatkapital

Funktion

Omstrukturering

Behövd support

Konsult

Mer information

Åter­hämt­nings­plan för medel­stort företag

Beskriv­ning
Ett obero­ende holding­bolag utveck­lade en åter­hämt­nings­plan för ett medel­stort företag på uppdrag av finan­siä­rerna. Konsulten skulle dela sina erfa­ren­heter i skapandet av koncepten och stå till förfo­gande för projekt­le­daren som en ”know how” lever­antör gällande tekniska frågor. Målet var att avslöja risk/avkastningsprofilen av åter­an­pass­ningen och att fast­ställa speci­fika krav på den inte­gre­rade finan­si­ella plane­ringen.

Stäng

Kommer­siell Due dili­gence online reklam­byrå

Kommer­siell Due dili­gence online reklam­byrå

Bransch

Media & Underhållning

Funktion

Due diligence

Behövd support

Projektledare

Mer information

Kommer­siell Due dili­gence online reklam­byrå

Beskriv­ning
Stödet från en projekt­le­dare behövdes för förver­k­li­gandet av en due dili­gence inom media och under­håll­nings­bran­schen. En analys av den rådande affärs- och mark­nads­miljön av målbo­laget etable­rades och ligger till grunden för bedöm­ningen och utvär­de­ringen av åter­hämt­nings­möj­li­ghe­terna av förvärvet.

Feed­back
Den utpla­ce­rade konsulten var mycket nöjd med samar­betet med COMATCH på grund av den person­liga och kvali­fi­ce­rade supporten och han berömde särskilt den intui­tiva använd­bar­heten av platt­formen.

Stäng

Inter­na­tio­nellt omstruk­ture­rings­pro­jekt för upphand­lings­op­ti­me­ring

Inter­na­tio­nellt omstruk­ture­rings­pro­jekt för upphand­lings­op­ti­me­ring

Bransch

Telekommunikation

Funktion

Omstrukturering

Behövd support

Konsult

Mer information

Inter­na­tio­nellt omstruk­ture­rings­pro­jekt för upphand­lings­op­ti­me­ring

Beskriv­ning
En konsult behövdes för ett omfat­tande turnaround-projekt av ett tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­fö­retag. Projektet inklu­de­rade opera­tiva förbättrings­häv­stångar för opti­me­ring av kost­nader och vinster. För att analy­sera det befint­liga hand­lingsu­trymmet genom­fördes en utvär­de­ring av före­ta­gets effek­ti­vitet gällande inköp med hjälp av en bench­mark jämförelse.

Feed­back
Tack vare den mycket profes­sio­nella processen kände sig konsulten välin­for­merad och som en inte­grerad del av ett team.

Stäng

Typiska områden som täcks av COMATCH inom ekonomi:

  • Control­ling
  • Due dili­gence
  • Före­tags­för­värv
  • Skuld­råd­giv­ning
  • Intern­re­vi­sion
  • Inve­stor docu­ments
  • Redo­vis­ning
  • Omstruk­ture­ring
  • Riskhan­te­ring
  • Skat­teråd­giv­ning