Så går det till i kund­pro­jekten

Exempel på fram­gångs­rikt avslutade projekt inom olika bran­scher och roller

Förbe­re­delse inför produkt­lan­se­ring, läke­me­dels­bran­schen
Ny

Förbe­re­delse inför produkt­lan­se­ring, läke­me­dels­bran­schen

Bransch

Läkemedelsindustrin

Funktion

Projektledning kontor

Behövd support

Konsult

Mer information

Förbe­re­delse inför produkt­lan­se­ring, läke­me­dels­bran­schen

Beskriv­ning
Ett stort läke­me­dels­fö­retag plane­rade att intro­du­cera en ny produkt på mark­naden. Som stöd för att intro­du­cera produkten behövde de en projekt­le­dare till projekt­han­te­rings­kon­toret. Denna konsult skulle arbeta paral­lellt med flera opera­tiva uppgifter. Den konsult vi förmed­lade skulle bland annat ta fram progn­os­mo­deller, utgöra stöd vid hante­ring av stor­kunder samt inte­grera medi­cinska resultat.

Feed­back
Konsulten berömde vår korta reak­ti­onstid, våra intres­santa projekt­förslag och vår kamrat­liga anda.

Stäng

Sälj­stra­tegi inom fordons­bran­schen – kommer­si­ella fordon
Ny

Sälj­stra­tegi inom fordons­bran­schen – kommer­si­ella fordon

Bransch

Fordonsindustrin

Funktion

Tillväxtstrategi

Behövd support

Konsult

Mer information

Sälj­stra­tegi inom fordons­bran­schen – kommer­si­ella fordon

Beskriv­ning
En före­tags­råd­giv­ning sökte under­stöd för att utveckla och utforma en sälj­stra­tegi för tjän­ster som till­handa­hålls av en stor fordons­kon­cern för kommer­si­ella fordon. Vår konsult ingick i ett större konsult­team på plats.

Feed­back
Klienten berömde vår flexi­bi­litet och till­gäng­li­ghet.

Konsulten berömde vår öppna kommu­ni­ka­tion och flexi­bi­litet när förut­sätt­nin­garna ändrades.

Stäng

Till­växt­möj­li­gheter för itali­enska ener­gi­mark­naden
Ny

Till­växt­möj­li­gheter för itali­enska ener­gi­mark­naden

Bransch

Energiindustrin

Funktion

Tillväxtstrategi

Behövd support

Projektledare

Mer information

Till­växt­möj­li­gheter för itali­enska ener­gi­mark­naden

Beskriv­ning
Genom före­tags­råd­giv­ning utsågs en konsult för att analy­sera nya till­växt­trender på den itali­enska mark­naden. Bakgrund för analysen var en bättre förståelse för mark­nad­s­ut­veck­lingar, top-down­trender, bottom-upbehov, vilka baseras på kundernas behov i ener­gi­sek­torn.

Feed­back
Klienten berömde vår proak­tiva kommu­ni­ka­tion samt vår snabba och träf­fande kandi­dat­förslag.

Konsulten som förmed­lade var mycket nöjd med att fått stort förtro­ende och fria tyglar under projekt­ar­betet. En extra fördel var den enkla tids­re­gistre­ringen och den auto­ma­tiserade fakture­ringst­jän­sten.

Stäng

Nya mark­nads­möj­li­gheter för online­portal inom hälso­vård
Ny

Nya mark­nads­möj­li­gheter för online­portal inom hälso­vård

Bransch

Läkemedelsindustrin

Funktion

Marknadsdimensionering

Behövd support

Konsult

Mer information

Nya mark­nads­möj­li­gheter för online­portal inom hälso­vård

Beskriv­ning
En ledande online­portal underlät­tade plane­ringen med ett stra­te­giskt över­tagande av nya mark­nads­möj­li­gheter och en diver­si­fie­ring av inkomst­käl­l­orna. Vår konsult genom­förde en mark­nadsanalys och iden­ti­fierade poten­ti­ella nya affärs­mo­deller för klienten.

Stäng

Ny över­gri­pande stra­tegi för utveck­ling av fordon
Ny

Ny över­gri­pande stra­tegi för utveck­ling av fordon

Bransch

Fordonsindustrin

Funktion

Affärsenhetsstrategi

Behövd support

Projektledare

Mer information

Ny över­gri­pande stra­tegi för utveck­ling av fordon

Beskriv­ning
Ett företag behövde under­stöd med att ta fram en affärs­stra­tegi för fordons­in­du­strin.

Tyng­dpunkten låg på att hitta poten­ti­ella kunder som var lämp­liga för lång­va­rigt samar­bete.

Feed­back
Konsulten vi hade förmedlat lovordade den kamrat­liga andan och en profes­sio­nell process med hjälp av effek­tiva online­verktyg.

Stäng

Konso­li­de­ring av online marke­ting

Konso­li­de­ring av online marke­ting

Bransch

Konsumentvaror & Detaljhandel

Funktion

E-handel & Digital marknadsföring

Behövd support

Konsult

Mer information

Konso­li­de­ring av online marke­ting

Beskriv­ning
Kunden befann sig i slut­skedet av ett uppköp och syner­gier behövde iden­ti­fieras, analy­seras och imple­m­en­teras, speci­ellt inom marknadsföring/ehandel. Önskemål fanns därför om en konsult med erfa­renhet av private equity, due dili­gence och ehandel.

Feed­back
Konsulten berömde den snabba supporten och de tydliga proces­serna.

Stäng

Analys av kundens digi­tala resa inom ehandel

Analys av kundens digi­tala resa inom ehandel

Bransch

Konsumentvaror & Detaljhandel

Funktion

Customer Lifecycle Management

Behövd support

Konsult

Mer information

Analys av kundens digi­tala resa inom ehandel

Beskriv­ning
En nätbutik behövde, med kort varsel, konsulth­jälp till ett pilot­pro­jekt som djupana­ly­serade konsu­men­tens digi­tala resa. Kundens eget team hade redan arbetat med projektet en tid och behövde nu en spar­ring­partner.

Feed­back
Konsulten var nöjd med den bra kommu­ni­ka­tionen och COMATCH-teamets enga­ge­mang.

Stäng

Ny orga­ni­sa­tion för sälj­teamet

Ny orga­ni­sa­tion för sälj­teamet

Bransch

Hemelektronik

Funktion

Försäljning och Account Management

Behövd support

Expert

Mer information

Ny orga­ni­sa­tion för sälj­teamet

Beskriv­ning
Ett företag som produ­ce­rade avan­ce­rade nätag­gregat och laddare plane­rade att omor­ga­nisera sälj­teamet. De framt­agna idéerna analy­serades av en obero­ende spar­ring­partner. En påföl­jande diskus­sion resul­terade i ändringar av en del förslag samt att alter­na­tiva åtgärder beaktades.

Feed­back
Konsulten som fått uppdraget beskrev COMATCH uppförande i processen som mycket foku­serat med en verk­ligt personlig touch.

Stäng

Ledning av IT-release

Bransch

Finansiella Tjänster

Funktion

IT-projektledning

Behövd support

Konsult

Mer information

Ledning av IT-release

Beskriv­ning
Ett tyskt program­va­ru­fö­retag var under tids­press med arbetet av ett lanse­rings­pro­jekt för program­vara för en stor tysk bank.

Inom en vecka behövde de hitta en erfaren projekt­le­dare med IT-expertis och erfa­renhet inom bank samt vara till­gänglig omedel­bart för 3 månaders Heltids­ar­bete.

Feed­back
Klienten var oerhört nöjd med den höga kvali­teten på de föres­lagna konsul­terna och fick samt­i­digt lära känna COMATCH som en idea­lisk möjli­ghet att fylla kapa­ci­tets­bri­ster på väldigt kort tid.

Den utpla­ce­rade konsulten lovordade den snabba trans­ak­tionen och beto­nade särskilt att han kunde lägga allt fokus på sin kärn­verk­samhet tack vare det välfunge­rade projekt­för­värvet.

Stäng

PMO Manager för ett omstruk­ture­rings­pro­jekt

PMO Manager för ett omstruk­ture­rings­pro­jekt

Bransch

Konsumentvaror & Detaljhandel

Funktion

Omstrukturering

Behövd support

Projektledare

Mer information

PMO Manager för ett omstruk­ture­rings­pro­jekt

Beskriv­ning
En inter­na­tio­nellt mode­till­ver­kare och åter­för­säl­jare behövde en projekt­le­dare för ett internt PMO team av ett stor­ska­ligt omstruk­ture­rings­pro­jekt. Programmet behövde struk­tur­eras genom olika moduler. Använd­ningen av en över­gri­pande dash­board bör säker­ställa att fram­stegen är i enli­ghet med projekt­planen.

Stäng

Imple­men­ta­tion av appli­ka­ti­ons­stra­tegi

Imple­men­ta­tion av appli­ka­ti­ons­stra­tegi

Bransch

Transport & Logistik

Funktion

IT-projektledning

Behövd support

Konsult

Mer information

Imple­men­ta­tion av appli­ka­ti­ons­stra­tegi

Beskriv­ning
Ett trans­port- och logi­stik­fö­retag behövde en konsult inom IT-projekt­led­ning för den stra­te­giska plane­ringen av nya appar för de anställda. Ansök­nin­garna var Plane­rings- och utveck­lings­sta­diet och krävde en central kontroll. För det plane­rade slut­förandet, krävdes profes­sio­na­li­se­ring inom ledning, utveck­ling och opera­tivt ledarskap.

Stäng

Digi­ta­li­se­ring av processen för före­tagslån eller facto­ring

Digi­ta­li­se­ring av processen för före­tagslån eller facto­ring

Bransch

Bank

Funktion

Processledning

Behövd support

Konsult

Mer information

Digi­ta­li­se­ring av processen för före­tagslån eller facto­ring

Beskriv­ning
En specia­li­serad program­va­ru­le­ver­antör av mark­nadsda­ta­ba­serade lösningar letade efter en konsult för att defi­niera de digi­tala proces­serna av före­tagslån och facto­ring. Ett viktigt inslag i denna uppgift var att iden­ti­fiera och kvan­ti­fiera de rele­vanta process­delarna.

Stäng

Stati­stisk vali­de­ring av KPI

Stati­stisk vali­de­ring av KPI

Bransch

Konsumentvaror & Detaljhandel

Funktion

Behövd support

Helt projektteam

Mer information

Stati­stisk vali­de­ring av KPI

Beskriv­ning
Ett kläd­fö­retag, rikt på tradi­tioner, utveck­lade en ny över­lägsen Key Perfor­mance Indi­cator (KPI) för att undersöka enskilda outlets när det kom till deras effek­ti­vitet och lönsamhet. För att säker­ställa en trans­pa­rent prestanda jämförelse genom­fördes en stati­stisk kontroll av den nya KPI:n innan den trädde i kraft.

Feed­back
Klienten upps­kattade den snabba och okom­pli­ce­rade place­ringen av konsul­tupp­draget vid de jämförel­sevis rimliga vill­koren, samt bra och ingående support från COMATCH.

De utpla­ce­rade konsul­terna berömde både lättill­gäng­li­gheten hos COMATCH och dess stän­digt passande och förtro­en­de­fulla samverkan genom hela projektet.

Stäng

Consul­ta­tive sales trai­ning

Consul­ta­tive sales trai­ning

Bransch

Kemi

Funktion

Försäljning och Account Management

Behövd support

Expert

Mer information

Consul­ta­tive sales trai­ning

Beskriv­ning
Ett europeiskt kemi­fö­retag letade efter en inno­vativ, rådgiv­nings orien­terad säljut­bild­ning för utvalda talanger hos dess ameri­k­anska dotter­bolag. Syftet med utbild­ningen var att göra det möjligt för försäl­j­nings­av­del­ningen att iden­ti­fiera kundernas behov i konver­sa­tioner, för att sedan över­föra dessa till åtgärder och därmed öka den lång­s­ik­tiga försäl­j­ningen.

Feed­back
Konsulten var impo­nerad av COMATCH snabba och lättan­vända procedur.

Stäng

Kommer­siell due dili­gence konstruktion/ingenjörsteknik

Kommer­siell due dili­gence konstruktion/ingenjörsteknik

Bransch

Konstruktionsindustri

Funktion

Due diligence

Behövd support

Konsult

Mer information

Kommer­siell due dili­gence konstruktion/ingenjörsteknik

Beskriv­ning
Ett medel­stort företag inom bygg­bran­schen behövde support för en kommer­siell due dili­gence. Stra­te­giska, tekniska och mark­nads­re­la­terade frågor behövde adres­seras så kvan­ti­ta­tivt som möjligt samt vara fakta­ba­serade för att kunna skapa ett välformat utta­lande angående möjli­ghe­terna och riskerna av de möjliga inve­ste­rings­sce­n­a­ri­erna.

Feed­back
Klienten beto­nade särskilt det profes­sio­nella till­handa­hål­landet av infor­ma­tion om kandi­da­terna inom COMATCH urval­spro­cess och berömde den snabba reak­ti­ons­ha­sti­gheten under hela projektet.

Den utpla­ce­rade konsulten var positiv angående COMATCH enkla och trans­pa­renta platt­form och ser fram emot möjli­gheten för ytter­li­gare samar­bete.

Stäng

Koor­di­ne­ring och imple­men­ta­tion av kultur­föränd­ring­s­pro­gram

Koor­di­ne­ring och imple­men­ta­tion av kultur­föränd­ring­s­pro­gram

Bransch

Bank

Funktion

Change management

Behövd support

Projektledare

Mer information

Koor­di­ne­ring och imple­men­ta­tion av kultur­föränd­ring­s­pro­gram

Beskriv­ning
En stor tysk bank behövde en extern kunskap­sin­ne­ha­vare för samord­ning av imple­men­ta­tion av håll­bara värde­ringar och över­ty­gelser. Vid denna lång­s­ik­tiga kultu­rella föränd­ring, bestämd av ledningen, låg prio­ri­teten på den stra­te­giska posi­tio­ne­ringen inom den finan­si­ella sektorn gällande förnyelse av ekono­misk fram­gång och inter­na­tio­nell konkur­rens­kraft.

Feed­back
Klienten var mycket nöjd med COMATCH särskilt utveck­lade match­ningspro­cess och beto­nade de flexibla och omedel­bara åtgär­derna vid vilka kontakt­per­so­nerna var inblandade.

Den utpla­ce­rade konsulten berömde den snabba och direkta kommu­ni­ka­tionen med COMATCH genom hela projektet.

Stäng

Fusioner och förvärvs­trans­ak­tioner media och kommu­ni­ka­tion

Fusioner och förvärvs­trans­ak­tioner media och kommu­ni­ka­tion

Bransch

Media & Underhållning

Funktion

Fusions & förvärvssupport

Behövd support

Konsult

Mer information

Fusioner och förvärvs­trans­ak­tioner media och kommu­ni­ka­tion

Beskriv­ning
I samband med en fusions- och förvärvspro­cess letade ett inter­na­tio­nellt media och tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­fö­retag efter kort­varig support för utför­säl­j­ningen av ett visst företag. Med intresset i en opti­me­ring av försäl­j­nings­re­sul­taten inklu­de­rade verk­sam­he­tsom­rådet för konsulten i princip det profes­sio­nella till­handa­hål­landet av komplex infor­ma­tion samt en målin­riktad kommu­ni­ka­tion med de berörda parterna och instal­la­tionen av ett konkur­rens­ut­satt intres­seom­råde.

Stäng

Införandet av en talang­för­värvs-stra­tegi

Införandet av en talang­för­värvs-stra­tegi

Bransch

Konsumentvaror & Detaljhandel

Funktion

Talent management och medarbetarutveckling

Behövd support

Projektledare

Mer information

Införandet av en talang­för­värvs-stra­tegi

Beskriv­ning
En multi­na­tio­nell online-åter­för­säl­jare letade efter en konsult för att utveckla en inno­vativ förvärvs­stra­tegi för att promota den ambi­tiösa till­växt­planen med inter­na­tio­nell rekry­te­ring av personal. Vid det stra­te­giska över­väg­andet av talang­för­värvet låg fokus på snabb utfyll­ning av lediga platser och kost­nads­re­du­ce­ring jämsides med diffe­ren­tie­ringen av arbets­gi­varen.

Feed­back
Klienten inty­gade att COMATCH platt­form är enkel att använda och att samar­betet var okom­pli­cerat.

Den utpla­ce­rade konsulten var nöjd med det indi­vi­du­ella stödet från COMATCH och bekräf­tade att lämp­liga konsulter var korrekt matchade med projekt i match­ningspro­cessen.

Stäng

Omde­fi­nie­ring av kundupp­le­velsen inom fordon­sef­ter­mark­naden

Omde­fi­nie­ring av kundupp­le­velsen inom fordon­sef­ter­mark­naden

Bransch

Fordonsindustrin

Funktion

Customer Lifecycle Management

Behövd support

Konsult

Mer information

Omde­fi­nie­ring av kundupp­le­velsen inom fordon­sef­ter­mark­naden

Beskriv­ning
En tysk biltill­ver­kare omor­ga­nis­erade den syste­ma­tiska och konti­nu­er­liga admi­ni­strme­ringen av kund­re­la­tioner för att till­f­reds­ställa de stän­digt ökande kund­kraven. Målet med projektet var en omde­fi­nie­ring av kundupp­le­velsen för slut­kunder på efter mark­naden (särskilt kundt­jänst) med hjälp av work­shops med avdel­ningar och utveck­ling av planerna för utrust­ning.

Stäng

Utveckla mobila loja­li­tets­pro­gram

Utveckla mobila loja­li­tets­pro­gram

Bransch

Konsumentvaror & Detaljhandel

Funktion

E-handel & Digital marknadsföring

Behövd support

Expert

Mer information

Utveckla mobila loja­li­tets­pro­gram

Beskriv­ning
Ett stort tyskt handelshus krävde stöd inom den stra­te­giska inrikt­ningen i ett inno­va­tivt kund­lo­ja­li­tets­pro­gram. Med hjälp av mobila termi­na­len­heter bör indi­vi­du­ella produkt­förslag bli reali­serade och en bekväm betal­ningspro­cess bör göras möjligt för att öka försäl­j­ningen för statio­nära åter­för­säl­jare. För koncep­tionen var en utveck­ling av inci­ta­ment­logik logik och syste­mom­fat­tande IT-processer nödvändig.

Feed­back
Klienten inty­gade att COMATCH har en snabb reak­ti­ons­ha­sti­ghet och berömde den person­liga inter­ak­tionen genom hela projektet.

Konsulten upps­kattade den utmärkta kontakt­sup­porten och värdesätter den enkla fakture­ringen och feed­back­funk­tionen.

Stäng

Utveckla affärs­plan för läke­me­dels­in­du­strin

Utveckla affärs­plan för läke­me­dels­in­du­strin

Bransch

Läkemedelsindustrin

Funktion

Behövd support

Konsult

Mer information

Utveckla affärs­plan för läke­me­dels­in­du­strin

Beskriv­ning
Ett tyskt biote­knik­fö­retag var i behov av extern expertis för att skapa en affärs­plan på engelska. För att uppfylla kraven från poten­ti­ella finan­si­ella inve­sterare behövde mark­nads- och konkur­rens­ana­lysen göras profes­sio­nellt. En beskri­v­ande affärs­plan var planerad, en som stödjer den nuva­rande expan­si­ons­planen och bidrar till att säkra lång­s­iktig fram­gång för före­taget.

Stäng

Kommer­siell Due dili­gence IT

Kommer­siell Due dili­gence IT

Bransch

Programvara & IT-tjänster

Funktion

Due diligence

Behövd support

Projektledare

Mer information

Kommer­siell Due dili­gence IT

Beskriv­ning
Ett IT- och program­varu behövde expertis för en allom­fat­tande Due dili­gence av ett medel­stort företag. För att genom­föra en mark­nads­ba­serad analys av affärs­mo­dellen behövde före­ta­gets B2B program­va­ru­pro­dukt unders­ökas. Produkten behövde kontrol­leras särskilt med avse­ende på dess skal­barhet och använd­ningen av samtida inter­faces. Dess­utom måste det säker­ställas att program­va­ru­lös­ningen visade de nödvän­diga funk­tio­nerna för att också vara fram­gångsrik på den framtida mark­naden.

Feed­back
Konsulten upps­kattade den särskilt utveck­lade match­ningspro­cessen mellan konsulter och projekt­be­ställare samt den goda hjälpen i klar­görandet av avtals­frågor med klienten.

Stäng

Etable­ring av ett centra­li­serat call­center för att förbättra servicek­va­li­teten

Etable­ring av ett centra­li­serat call­center för att förbättra servicek­va­li­teten

Bransch

Hälso- och sjukvård - leverantör

Funktion

Processledning

Behövd support

Konsult

Mer information

Etable­ring av ett centra­li­serat call­center för att förbättra servicek­va­li­teten

Beskriv­ning
En av de största univer­si­tets­kli­ni­kerna i Europa ville förbättra till­gäng­li­gheten via telefon för pati­enter och registre­rade läkare. Vid fast­stäl­landet av ett centralt service­center behövde valet av lämp­liga kandi­dater för call­cen­tret samt den profes­sio­nella tele­fo­nut­bild­ningen för samt­als­agen­terna koor­di­neras. En stor expertis inom projekt­led­ning och erfa­renhet med komplexa före­tags­struk­turer var nödvän­digt för att stödja projektet.

Feed­back
Klienten berömmer COMATCH fanta­stiska till­väg­a­gångs­sätt gällande kommu­ni­ka­tion.

Konsulten värderar det nära samar­betet mellan klienten och COMATCH.

Stäng

Ledning av efter­för­värvsin­te­gra­tion

Ledning av efter­för­värvsin­te­gra­tion

Bransch

Media & Underhållning

Funktion

Fusionsintegration

Behövd support

Konsult

Mer information

Ledning av efter­för­värvsin­te­gra­tion

Beskriv­ning
En inter­na­tio­nellt ledande digital mark­nads­förare behövde stöd i en efter­för­värvsin­te­gra­tion. Med samman­kopp­lingen med den opera­tiva affärs­verk­sam­heten och harmo­nise­ring av interna processer, var vissa akti­vi­teter nödvän­diga särskilt inom områ­dena gällande projekt­led­ning och vid samman­s­lagningen av IT-systemen.

Feed­back
Frilans­spe­cia­li­sten var mycket nöjd med att COMATCH erbjöd honom okom­pli­cerad till­gång till ett spänn­ande projekt med ett attrak­tivt företag.

Stäng

Hante­ring av flytt av produk­tion för elek­tro­nik­fö­retag till Asien

Hante­ring av flytt av produk­tion för elek­tro­nik­fö­retag till Asien

Bransch

Fabrik & maskiner

Funktion

Projektledning kontor

Behövd support

Projektledare

Mer information

Hante­ring av flytt av produk­tion för elek­tro­nik­fö­retag till Asien

Beskriv­ning
Ett medel­stort elek­tro­nik­fö­retag flyt­tade en till­ver­k­nings­an­läggning till Asien. Support behövdes för koor­di­na­tionen av omlo­ka­li­se­ring­spro­cesser för enskilda artiklar och till­ver­k­ningsu­trust­ning samt åtföl­jande föränd­ringar i kapa­citet till ihops­lagna och utgående platser. Konsulten behövde bestämma omlo­ka­li­se­ring och rele­vanta margi­nal­för­hål­landen såsom aktier, kund­god­känn­ande och till­ver­k­nings­krav samt registrera dessa i ett konsek­vent rappor­te­rings­sy­stem med använd­ning av KPI:er.

Feed­back
Ingen feed­back från klienten

Konsulten var mycket belåten med den nära inter­ak­tionen med före­ta­gets grundare och har rekom­men­derat COMATCH till andra i hans bekants­kaps­krets.

Stäng

Åter­hämt­nings­plan för medel­stort företag

Åter­hämt­nings­plan för medel­stort företag

Bransch

Privatkapital

Funktion

Omstrukturering

Behövd support

Konsult

Mer information

Åter­hämt­nings­plan för medel­stort företag

Beskriv­ning
Ett obero­ende holding­bolag utveck­lade en åter­hämt­nings­plan för ett medel­stort företag på uppdrag av finan­siä­rerna. Konsulten skulle dela sina erfa­ren­heter i skapandet av koncepten och stå till förfo­gande för projekt­le­daren som en ”know how” lever­antör gällande tekniska frågor. Målet var att avslöja risk/avkastningsprofilen av åter­an­pass­ningen och att fast­ställa speci­fika krav på den inte­gre­rade finan­si­ella plane­ringen.

Stäng

Kommer­siell Due dili­gence online reklam­byrå

Kommer­siell Due dili­gence online reklam­byrå

Bransch

Media & Underhållning

Funktion

Due diligence

Behövd support

Projektledare

Mer information

Kommer­siell Due dili­gence online reklam­byrå

Beskriv­ning
Stödet från en projekt­le­dare behövdes för förver­k­li­gandet av en due dili­gence inom media och under­håll­nings­bran­schen. En analys av den rådande affärs- och mark­nads­miljön av målbo­laget etable­rades och ligger till grunden för bedöm­ningen och utvär­de­ringen av åter­hämt­nings­möj­li­ghe­terna av förvärvet.

Feed­back
Den utpla­ce­rade konsulten var mycket nöjd med samar­betet med COMATCH på grund av den person­liga och kvali­fi­ce­rade supporten och han berömde särskilt den intui­tiva använd­bar­heten av platt­formen.

Stäng

Inter­na­tio­nellt omstruk­ture­rings­pro­jekt för upphand­lings­op­ti­me­ring

Inter­na­tio­nellt omstruk­ture­rings­pro­jekt för upphand­lings­op­ti­me­ring

Bransch

Telekommunikation

Funktion

Omstrukturering

Behövd support

Konsult

Mer information

Inter­na­tio­nellt omstruk­ture­rings­pro­jekt för upphand­lings­op­ti­me­ring

Beskriv­ning
En konsult behövdes för ett omfat­tande turnaround-projekt av ett tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­fö­retag. Projektet inklu­de­rade opera­tiva förbättrings­häv­stångar för opti­me­ring av kost­nader och vinster. För att analy­sera det befint­liga hand­lingsu­trymmet genom­fördes en utvär­de­ring av före­ta­gets effek­ti­vitet gällande inköp med hjälp av en bench­mark jämförelse.

Feed­back
Tack vare den mycket profes­sio­nella processen kände sig konsulten välin­for­merad och som en inte­grerad del av ett team.

Stäng

Work­shop Lean Manage­ment

Work­shop Lean Manage­ment

Bransch

Fabrik & maskiner

Funktion

Lean management

Behövd support

Konsult

Mer information

Work­shop Lean Manage­ment

Beskriv­ning
En medelstor lever­antör av special­byggda auto­ma­ti­ons­lös­ningar med syfte för sensi­bi­li­se­ring av sin personal i fråga om förnuftig använd­ning av resurser. Med hjälp av en work­shop blev delar ur perso­nalen intro­du­ce­rade till Lean Manage­ment. För att förver­k­liga work­shopen var det nödvän­digt med lämplig bransch­ex­pertis och omfat­tande kunskap angående de vikti­gaste Lean Manage­ment instru­menten.

Feed­back
Kunden berömde det enkla kommu­ni­ka­ti­ons­medlet på COMATCH mark­nads­plats och det tydliga till­handa­hål­lande av poten­ti­ella kandi­dater. Den till­f­reds­stäl­lande servicen garan­terades stän­digt av den profes­sio­nella supporten i förbe­re­dels­erna för work­shopen.

Det okom­pli­ce­rade samar­betet och den enkla använd­ningen av COMATCH platt­form förenk­lade arbetet med projektet för konsulten. Tack vare tydligt inter­face var den indi­vi­du­ella fakture­ringen intui­tivt och bekvämt.

Stäng

Opti­me­ring betal­nings­me­toder online-butiker

Opti­me­ring betal­nings­me­toder online-butiker

Bransch

Konsumentvaror & Detaljhandel

Funktion

E-handel & Digital marknadsföring

Behövd support

Projektledare

Mer information

Opti­me­ring betal­nings­me­toder online-butiker

Beskriv­ning
En stor tysk online mode­kedja ville opti­mera kontrollen över sina betal­nings­me­toder. För att finna even­tu­ella förbättrings­möj­li­gheter behövde kundernas använd­nings­vanor analy­seras och de erbjudna betal­ningspro­ce­du­rerna behövde bedömas. Med hjälp av en lämplig mängd av betal­nings­al­ter­nativ skulle två saker uppnås: betal­nings­sä­kerhet för åter­för­säl­jaren och hög kund­vän­li­ghet.

Stäng