Vi svarar gärna på dina frågor

Om du inte hittar infor­ma­tionen du söker, vänligen skicka oss ett e-mail eller ring

Allmänt

Det är viktigt för oss att du förstår när du bör använda dig utav COMATCH och vilka fördelar COMATCH ger dig.

Vilka är COMATCH klienter?

Våra klienter är företag från alla bran­scher och av alla stor­lekar som har utma­nande projekt i vilka de till­fäl­ligt vill fylla ut avsak­naden av resurser och expertis med kompe­tenta konsulter.

För vilken typ av projekt är supporten från COMATCH förmånlig?

COMATCH hjälper dig att hitta manage­ment­kon­sulter och specia­li­serade experter till dina projekt. Om du letar efter en programmerare, desi­gner eller rese­ar­cher är andra mark­nads­platser troligen bättre lämpade för dig. Vi disku­terar gärna om huru­vida COMATCH är det rätta verk­tyget för dig och dina projekt. Det är bara att ringa oss så kan vi se hur vi kan hjälpa dig.

När bör jag använda frilan­sare från COMATCH istället för min anställda?

Det finns två scen­a­rier då det är smart att använda sig utav COMATCH konsulter:

1. Resurs­brist: du saknar interna resurser som kan genom­föra speci­fika projekt inom din orga­ni­sa­tion.
2. Brist på expertis: du saknar intern expertis som behövs för ett speci­fikt projekt (t.ex. erfa­renhet från speci­fikt land, speciell funk­tio­nell kunskap).

COMATCH konsulter arbetar tills­ammans med dina anställda under projektet. COMATCH komplet­terar din arbets­kraft utan att ersätta den.

Varför är COMATCH så mycket billi­gare än tradi­tio­nella topp­kon­sult­fö­retag?

COMATCH har inga fasta konsulter eller part­ners, en mycket enkel orga­ni­sa­ti­ons­struktur och effek­tiva processer. Det resul­terar i kost­nads­be­spa­ringar som förs vidare direkt till konsulter och klienter, vilket skapar en vinn­ande situa­tion för alla parter.

Hur kan COMATCH säker­ställa enastående service och fram­gångs­rika projekt?

COMATCH kvali­tets­för­säkran är baserad på 3 stöt­te­pelare:

1) Vi väljer konsulter strikt baserat på CV och personlig intervju.
2) Vi förser konsul­terna med de bästa förut­sätt­nin­garna. Särskilt vid projekt­starten. Vi erbjuder också dig, som klienten, möjli­gheten att i slutet av varje månad ge feed­back på projek­tets fram­steg.
3) Varje projekt följs upp av en feed­backpro­cedur som tillåter dig att uttrycka dina åsikter och even­tu­ella miss­nöjen angående konsulten samt föra en struk­tur­erad diskus­sion med denne. En del av denna feed­back består av en enkel rank­ning som tydligt kommer att visas i konsul­tens profil. Med tiden kommer denna procedur att leda till ökad kvali­tets­insyn på COMATCH mark­nads­plats och därmed även stödja dig i valet av konsult för framtida projekt.

Hur säker­ställer COMATCH konfi­dentiell hante­ring av känslig klient­data?

Sekre­tess är en av COMATCH högsta prio­ri­te­ringarna. Vi delar endast före­tags­in­for­ma­tion med konsulter till vilka du har gett ditt uttryck­liga samtycke och alla konsulter är bundna av sekre­tess. Ytter­li­gare bila­te­rala sekre­tes­s­avtal mellan dig och konsulten är natur­ligtvis möjligt när som helst. Sekre­tessen fungerar även för konsulten – du får till­gång till CV-detaljer och kontak­tupp­gifter först efter att konsulten har gett sitt godkänn­ande.

Vilka kost­nader till­kommer på COMATCH mark­nads­plats?

Registre­ring och projekt­för­frågan är helt kost­nads­fritt för klienter. Först efter lyckad rekry­te­ring kommer cirka 18% av konsul­tens dagliga arvode att till­komma.

Projektets inledningsfas

Projektets inledningsfas erbjuder så mycket frihet som möjligt och säkerställer samtidigt att alla relevanta frågor blir besvarade – allt för att det ska resultera i ett framgångsrikt projekt.

Hur lång tid tar det innan ett projekt kan påbörjas?

COMATCH är kapabla till att hitta konsulter för ditt projekt på mycket kort tid (inom tre arbets­dagar). Idea­liskt skulle dock vara tio arbets­dagar mellan projekt­brie­fingen och påbörjad av projektet.

Vad bör jag veta innan jag skapar en projekt­brie­fing?

Från vår samlade erfa­renhet som manage­ment­kon­sulter vet vi mycket väl hur viktig en bra projekt­brie­fing är. Den innehåller både de allmänna vill­koren såsom varak­ti­ghet, budget och krav på konsulten, samt att du även innan du startar ett projekt bör defi­niera i detalj vad det är du vill uppnå med projektet. Det är bra om du är medveten om vilka problem du vill lösa och vilka de önskade slut­re­sul­taten är som kommu­ni­ka­tionen kan vara tydlig och arbetet målmed­vetet.
COMATCH online inter­face hjälper dig att skriva en felfri projekt­brie­fing. Om du har några frågor tveka inte att ringa våra account mana­gers (+45 44228500).

Kan jag välja om konsul­terna arbetar på plats eller hemi­från?

Du kan bestämma arbets­formen för ditt projekt. Endast konsulter som matchar ditt projekts arbets­form föreslås.

Kan jag välja hur betal­ningen med konsulten sker?

Du har flera betal­nings­al­ter­nativ. Du kan bestämma huru­vida arbetet ska faktur­eras per timme eller halv/hel dag. Du kan även bestämma hur rese­kost­nader skall faktur­eras, fakture­ring som grundar sig på en fast daglig kostnad eller en redo­vis­ning av de till­gäng­liga inläm­nade rese­rä­k­nin­garna.

Hur väljs konsul­terna till projektet?

COMATCH använder en intel­li­gent match­nings­al­go­ritm för att iden­ti­fiera lämp­liga konsulter baserade på projekt­brie­fingen. Dessa kontrol­leras sedan indi­vi­du­ellt och i slutet av gall­ring­spro­cessen föreslås två till tre konsulter till ett projekt. Det slut­liga beslutet av en konsult är givetvis upp till dig.

Hur avgör jag vilken av de föres­lagna konsul­terna som passar bäst för projektet?

Du bestämmer om du vill fatta detta beslut baserat på CV, en tele­fon­in­tervju eller en personlig intervju.

Vilka kontrakt måste vara underteck­nade innan projektet startar?

Det admi­ni­stra­tiva arbetet kring kontrakts­skriv­ning har redu­ce­rats till det mini­mala. Som klient ingår du ett avtal med COMATCH (bestående av använ­dar­villkor och indi­vi­du­ella erbju­danden för varje projekt. Ett kontrakt för varje enskild konsult är inte nödvän­digt, men du kan registrera ett extra bila­te­ralt sekre­tes­s­avtal med konsulten.

Projektfas

De administrativa kostnaderna har reducerats till de minimala för dig , men det finns aktiviteter i vilka du kan stödja projektet.

Vad händer i händelse av oeni­ghet med konsulter?

Under den dagliga inter­ak­tion och den månads­visa feed­backen kan menings­skil­jak­ti­gheter disku­teras på ett tidigt stadium. Om problem med en konsult skulle kvarstå, vänligen kontakta din person­liga account manager omedel­bart. Denne kommer att hitta en lösning så snart som möjligt.

Vilka speci­ella ansvar har jag under projektet på COMATCH mark­nads­plats?

Förutom de vanliga ansvaren med projek­tets innehåll samt navi­ge­ring av konsulten, finns det tre speci­fika uppgifter i ett projekt med COMATCH:

1) slut­föra den månads­visa feed­backen för att tidigt kunna iden­ti­fiera och disku­tera even­tu­ella problem
2) kontrol­lera konsul­tens akti­vi­tets­re­do­vis­ning och betal­ning av den månads­visa fakturan
3) fylla i den slut­liga feed­backen för konsulter och COMATCH

Hur fungerar betal­ningen av konsul­terna?

Du betalar COMATCH och COMATCH betalar konsul­terna. För att göra detta får du i slutet av varje månad ett medde­lande från COMATCH vilket inklu­derar konsul­tens akti­vi­tets­re­do­vis­ning. Du kontrol­lerar akti­vi­tets­re­do­vis­ningen, godkänner den och betalar fakturans belopp. Så fort vi har fått din betal­ning kommer konsulten att betalas av oss. Betal­nin­garna görs genom bankö­ver­fö­ringar.

Hur kan jag på bästa sätt stödja konsulten/konsulterna under ett pågående projekt?

Som klient tar du, liksom konsulten, stort ansvar för projek­tets fram­gång. Du är ansvarig för att se till att till­räck­ligt med interna resurser ställs till förfo­gande för projektet. Till exempel:

– Att en intern projekt­le­dare är utsedd för större projekt, vilken är dedi­kerad och till­gänglig för projektet åtmin­stone en dag i veckan.
– Att projek­tets besluts­fattare invol­veras i besluten som fattas i tid.
– Att inne­ha­varna av rele­vant kunskap inom ditt företag har till­räck­ligt med tid för att förse berörda med infor­ma­tion.

Varför finns det en slutlig feed­back för konsul­terna?

Den slut­liga feed­backen för konsul­terna har 2 huvudsakliga fördelar:

1) Du ger konsulten möjli­gheten att utvecklas baserat på konstruktiv feed­back.
2) Den slut­liga feed­backen bidrar till insynen i COMATCH mark­nads­plats. Den kumu­la­tiva värde­ringen av en konsult kan användas av framtida klienter. På detta sätt har konsulten möjli­gheten att bygga upp ett rykte på COMATCH mark­nads­plats. Utvär­de­ringen som görs av andra klienter ökar insynen i ditt val av konsult.

Fortsatt samarbete med COMATCH konsulter

Vi hoppas att du är nöjd med COMATCH konsulternas arbete och därför är intresserade av ett fortsatt samarbete.

Kan jag anlita konsulter som jag hittade via COMATCH, bila­te­ralt vid senare till­fällen?

Vi hoppas att ni är nöjda med samar­betet och vill jobba med konsulten igen. Efter projektet är det nödvän­digt för COMATCH att säker­ställa exklu­siva rätti­gheter till samar­betet, så om du och konsulten önskar samar­beta igen inom 18 månader efter projek­tets slut måste detta ske genom COMATCH. I ett sådant fall kommer du natur­ligtvis även fort­sätt­ningsvis att dra nytta av våra effek­tiva projekt­han­te­ring­spro­cesser.

Kan jag anställa en konsult som lämnat ett mycket bra intryck som konsult efter projektet avslutats?

Natur­ligtvis kan du anställa en av COMATCH konsulter efter avslutat projekt som en av dina kontrakt­san­ställda. Jämfört med tradi­tio­nella head­hun­ders tar vi en mycket lägre provi­sion på endast 25% av årslönen.

Registrering

Vi har gjort registreringsprocessen så enkel som möjligt men behöver trots allt lite information för att hålla hög kvalitet bland konsulterna i marknadsplatsen.

Måste jag betala något om jag vill vara med i COMATCH konsult­nät­verk?

Nej. COMATCH är 100% kost­nads­fritt för konsulter.

Vilka krite­rier måste jag uppfylla för att bli antagen till COMATCH mark­nads­plats?

För att bli antagen till COMATCH mark­nads­plats bör du ha studerat (med Master eller PhD examen) vid ett presti­ge­f­yllt inter­na­tio­nellt univer­sitet och ha åtmin­stone 2 års erfa­renhet av en högklassig konsult­miljö (manage­ment­kon­sult, revi­sion eller invest­ment­bank) alter­na­tivt 10 års yrke­ser­fa­renhet med tydligt indu­stri­ellt och funk­tio­nellt fokus. Varje profil kontrol­leras i en särskild ansök­ningspro­cess. Avvi­kelser eller falska uppgifter i ett CV resul­terar i avslag på ansökan.

Kan jag registrera mig samt­i­digt som jag arbetar heltid?

Ja, du kan registrera dig på COMATCH medan du arbetar heltid. VI vill stödja dig i din profes­sio­nella omori­en­terngsfas och ge dig en försmak på vad för slags projekt som väntar på just dig. Det är dock nödvän­digt att ha åtmin­stone 10 timmar per vecka (eller mer bero­ende på projek­tets art) att lägga på arbete i projekt.

Kan jag ansöka utan konsul­terfa­renhet?

Ja. Vi är fast beslutna att föra samman bransch­ex­perter med topp manage­ment­kon­sulter. Vi tror att bland­ningen av bran­scher­fa­renhet och konsult­kom­pe­tens är nyckeln till håll­bara och fram­gångs­rika projekt. Dock bör du åtmin­stone ha 10 års yrke­ser­fa­renhet med ett tydligt indu­stri­ellt och funk­tio­nellt fokus.

Hur och var kommer min person­liga infor­ma­tion att användas?

Vi behandlar din infor­ma­tion strikt konfi­denti­ellt och använder personupp­gifter endast för den interna match­ningspro­cessen. Speci­fika detaljer kan hittas i vår datas­kydds­po­licy .

Matchningsprocess

Vi försöker att hitta den bästa konsulten för projektet med hjälp av vår matchningsalgoritm och samtidigt reglera formaliteterna i urvalsprocessen.

Vilken infor­ma­tion används för match­nings­lo­giken?

Vi har utvecklat n match­nings­al­go­ritm som är baserad på person­liga kvali­fi­ka­tioner (erfa­renhet, arbet­sup­pgifter, bransch och funk­tio­nell expertis), indi­vi­du­ella preferenser (arbet­stider, arbets­plats, projek­tets varak­ti­ghet, daglig kostnad) och projekt­feed­back. Denna föreslår lämp­liga indi­vider eller team­kom­bi­na­tioner.

Hur gör jag min profil så attraktiv som möjligt?

Fyll detal­jerat i din profil för att särskilja dig från andra konsulter. Dess­utom spelar din tidi­gare projekt­feed­back samt ditt dagliga arvode en avgörande roll i klien­tens val av konsult.

Vad är tids­planen för ett projekt­förslag?

Du blir infor­merad om vi har föres­lagit ett projekt till dig på COMATCH mark­nads­platsen och via e-mail. Efter detta har du två arbets­dagar (eller fyra arbets­dagar om klienten begär inläm­n­ande av en Mini-LOP) att avgöra om du vill accep­tera projektet och vid behov med vilka andra konsulter du vill arbeta med.

Vad händer om jag har frågor angående projekt­brie­fingen?

Projekt­brie­fingen ger en preli­minär projekt­bes­kriv­ning och är redan väldigt detal­jerad. Even­tu­ella frågor kan disku­teras direkt med klienten innan offi­ciell projek­tet­start.

Baserat på vilka krite­rier till­delas olika uppgifter inom projektet?

De speci­fika uppgif­terna inom ett projekt (konsulter, projekt­le­dare eller experter) beror på projekt­krav, din rele­vanta expertis och din tidi­gare yrke­ser­fa­renhet (inom och utanför COMATCH). Det kan även hända tt du får olika uppgifter i olika projekt.

Vad är en Mini-LOP?

Så kallade Mini-LOPs är mindre text­do­ku­ment (ca 2 sidor) som visar projek­tets plane­rade gång. Klienten har möjli­ghet att begära en Mini-LOP för att kunna välja mellan de olika kandi­da­terna för ett projekt.

Vilket infly­tande har jag i samm­an­sätt­ningen av ett COMATCH team?

Du har full kontroll. Vi föreslår enskilda profiler enligt vår match­nings­al­go­ritm. Efter det har grupp­med­lem­marna möjli­ghet att kontakta varandra. Det slut­liga beslutet om huru­vida du accep­terar projektet och med vilka du vill samar­beta med är alltid med dig.

Vad kan jag förvänta mig ifall klienten vill inter­vjua mig?

Gene­rellt sett så skiljer sig inter­vju­erna åt bero­ende på ämne och klient. Dock kommer en account manager för respek­tive projekt dela så mycket infor­ma­tion som möjligt för att du ska kunna förbe­reda dig för projektet.

Projektfas

För att säkerställa hög kvalitet för klienten har vi utvecklat verktyg som stödjer ett smidigt projektflöde.

Vad händer i fall av oeni­ghet med klienten?

Skulle det komma till dispyter med klienter eller andra grupp­med­lemmar under projektet vänligen meddela COMATCH så fort som möjligt. COMATCH kommer då att fungera som en medlare och snabbt hitta lösningar på prob­lemet.

Varför används feed­back?

Projek­tets fram­steg och den över­gri­pande till­f­reds­stäl­lelsen med arbetet bör disku­teras i den dagliga dialogen med klienten. Med feed­backen vill vi ge klienten en procedur möjli­ghet att uttrycka till­f­reds­stäl­lelse med den enskilde konsulten eller hela projektet. Feed­backen är därför ett stöd­jande verktyg för att säker­ställa högsta tjän­stek­va­litet.

Hur fungerar betal­ningen av ett projekt?

Betal­ningen för ett projekt sker månadsvis och senast 35 arbets­dagar efter slutet av före­gående kalen­der­månad. För detta, skall den arbe­tade tiden lämnas in via COMATCH akti­vi­tets­tracker samt vara godkänd av klienten. Under korta projekt (upp till 4 veckor) sker betal­ningen 35 arbets­dagar efter avslutat projekt.

Vem faktur­erar jag och hur?

Du faktur­erar COMATCH direkt. Fakturan skapas enkelt när du slut­fört akti­vi­tets­trackern, vilken skickas direkt till oss. Du behöver inte göra någon som helst manuell ansträngning.

Måsta jag doku­men­tera min arbets­ak­ti­vitet?

Ja. För att säker­ställa en smidig betal­ningspro­cess är det nödvän­digt att rappor­tera arbet­stid tills­ammans med en kort beskriv­ning av akti­vi­teten genom vår använ­dar­vän­liga akti­vi­tets­tracker. Klienten kontrol­lerar sedan denna infor­ma­tion och måste godkänna den.

Vad händer om projekt­brie­fingen ändras?

Det är möjligt att projekt­brie­fingen är i behov av vissa föränd­ringar. Samt­i­digt är det viktigt att anpass­ningen sker i nära samar­bete mellan dig och klienten samt att COMATCH infor­meras om större anpass­ningar såsom projek­tets omfatt­ning, tids­plan eller slut­pro­dukt. Detta är för ditt eget bästa om dispyter skulle uppstå.

Vad händer om jag blir vald till ett projekt?

Processen skiljer sig något bero­ende på om du har valts som enskild konsult eller som en del av ett team. När du har valts ut för ett projekt skickar COMATCH en specifik kick-off med COMATCH bästa- uppgift­strä­ning.

Feedback

Ur vår synpunkt är feedback en viktig faktor för personlig utveckling. Därför har vi ett institutionaliserat feedbacksystem.

Vilka konsek­venser har negativ feed­back?

Först och främst inga, möjli­gheten finns att något sådant kan hända. Men, högsta kvalitet på service till våra klienter är en av våra grund­vär­de­ringar. Om du får dåliga recen­sioner mer än två gånger i följd eller dåliga recen­sioner för flera projekt, förbehåller vi oss rätten att avsluta ditt medlemskap av COMATCH mark­nads­plats.

Måste jag ge feed­back till andra medlemmar ur teamet?

Ja, vi anser att feed­back är ett använd­bart element för personlig till­växt. Detta är anled­ningen till varför det är obli­ga­to­riskt att lämna feed­back och varför vi även rekom­men­derar att denna feed­back disku­teras person­ligen. Den slut­liga lönen betalas först efter du skickar feed­back.

Vilken roll spelar feed­backen jag fått på COMATCH mark­nads­plats?

Feed­backen som du får från projektet är en viktig faktor för match­nings­al­go­ritmen gällande nya projekt. Desto bättre din totala poäng är, desto större är chansen att du föreslås för nya projekt.

Hur kommer min presta­tion att utvär­deras under projektet?

Vid slutet av varje projekt genom­förs en omfat­tande feed­back inför­skaffad av COMATCH. Denna inklu­derar även feed­back från din klient samt möjligen feed­back från övriga team­med­lemmar. Indi­vi­duell feed­back på särskilda projekt upps­kattas. Du kan hitta din över­gri­pande rank­ning baserad på alla projekt i ditt person­liga utrymme på höger sida.

Möjligheter genom COMATCH marknadsplats

Vi värdesätter ditt arbete och vill erbjuda dig möjligheter till personlig utveckling.

Kan jag använda COMATCH mark­nads­plats för genom­förandet av mitt eget projekt?

Ja. Du kan använda COMATCH mark­nads­plats för att hitta ett lämp­ligt team eller en passande konsult för ett projekt som du själv har förvärvat. Separat använd­ning av feed­back, kontrakt och betal­ningspro­cesser är också möjligt. Kontakta oss så skickar vi ett erbju­dande till dig.

Finns det karriär­möj­li­gheter inom COMATCH mark­nads­plats?

Ja. Baserat på din feed­back från avslutade projekt samt mängden av sålda projekt­dagar, kan du kvali­fi­cera dig till en högre posi­tion. Till exempel kan du ”stiga” från att vara en konsult till att bli en projekt­le­dare.

Kan jag arbeta med klienter som jag har träffat på COMATCH bila­te­ralt vid senare till­fällen?

Vi hoppas att både du och klienten är nöjda med ert samar­bete. Efter projektet är det nödvän­digt för COMATCH att säker­ställa exklu­siva rätti­gheter till samar­betet, så om du och klienten önskar arbeta tills­ammans igen inom 18 månader efter projek­tets slut måste detta ske genom COMATCH.

Lönar det sig att rekom­men­dera ett projekt till COMATCH?

Ibland kan det hända att någon kontaktar dig angående projekt du av olika skäl inte kan genom­föra själv. Därför har vi startat COMATCH rekom­men­da­ti­ons­pro­gram. Allt du behöver göra är att sätta oss i kontakt med uppdrags­gi­varen och, om vi vinner projektet, får du en del av vår marginal som tack. Kontakta oss gärna för mer infor­ma­tion.