Utöka ditt nätverk med
fler än 10 000 konsulter

Hitta konsult

Inget projekt för tillfället? Registrera dig som klient eller konsult

Så fungerar det

1. Fyll i projek­tupp­gifter

1. Fyll i projek­tupp­gifter

Fyll i uppgif­terna online eller ring ossring oss. Ekono­mic­hefen disku­terar saken även person­ligt med dig. (Varar ca. 15 minuter)

2. Ta emot kandi­dat­förslag

2. Ta emot kandi­dat­förslag

Inom 48 timmar får du till­gång till två till tre passande kandi­dat­förslag. Kandi­da­terna kan du förstås lära känna närmare i inter­vjuer.

3. Slut avtalet online

3. Slut avtalet online

Om du har bestämt dig för en eller fler konsulter gör vi i ordning avtalen. Du behöver bara bekräfta dem online.

4. Foku­sera på projekt­ar­betet

4. Foku­sera på projekt­ar­betet

Du kan foku­sera på arbe­tets innehåll och vi sköter de admi­ni­stra­tiva uppgif­terna som tids­re­gistre­ring, fakture­ring och feed­back.

Vårt löfte

Person­ligt

Person­ligt

Personlig hand­led­ning av en egen kontakt­person – digi­tala modeller måste inte vara anonyma

Snabbt

Snabbt

Kandi­dat­förslag inom 48 timmar tack vare vår stora konsult­pool och den snabba match­ningspro­cessen

Först­klas­sigt

Först­klas­sigt

Du får endast utvalda topp­kan­di­dater – mindre än 50 % av våra sökande uppfyller våra kvali­tets­kri­te­rier

Utvalda konsulter –
bara ett klick bort

Vår kompetens

Orga­ni­sa­tion & IT

Orga­ni­sa­tion & IT

 • Change Manage­ment
 • Orga­ni­sa­ti­ons­de­sign
 • IT-projekt­han­te­ring
 • IT-arki­tektur
Opera­tions

Opera­tions

 • Produk­ti­ons­op­ti­me­ring
 • Lean service opera­tions
 • Supply Chain Manage­ment
 • Process­han­te­ring
Stra­tegi

Stra­tegi

 • Till­växt­stra­tegi
 • Mark­nadsin­tro­duk­tion
 • Inno­va­ti­ons­ma­nage­ment
 • Utveck­ling av affärs­plan
Mark­nads­fö­ring & försäl­j­ning

Mark­nads­fö­ring & försäl­j­ning

 • Digital mark­nads­fö­ring
 • Go-to-market-stra­tegi
 • Pris­sätt­ning
 • Sälj- och redo­vis­nings­ma­nage­ment
Ekonomi

Ekonomi

 • Corpo­rate Finance
 • Due Dili­gence
 • Riskhan­te­ring
 • Redo­vis­ning & nyckel­tals­sy­stem
Mark­nadsana­lyser

Mark­nadsana­lyser

 • Bench­mar­king & konkur­rens­analys
 • Bedöm­ning av mark­nadsstorlek
 • Big data
 • Stati­stiska analyser

COMATCH i siffror

10 000+
utvalda konsulter
41 000+
köpta projektdagar
94%
rekommendationskvot

Eftersom du har viktigare saker att göra än
att leta efter den perfekta konsulten

Vårt konsultnätverk

 • Managementkonsulter minst två års erfarenhet hos välrenommerad konsultfirma
 • Branschexperter med minst tio års erfarenhet i respektive bransch
 • Finansexperter bakgrund hos the big 4 och välrenommerade investmentbanker
 • Startup-experter framgångsrika företagsgrundare, digitala pionjärer och innovationschefer

Vårt konsultnätverk