Priva­cy­be­leid

Stand 30.09.2019

In dit priva­cy­be­leid wordt beschreven, hoe wij met uw perso­ons­ge­ge­vens omgaan wat betreft de aard, de omvang en het doel van de collectie en het gebruik van perso­ons­ge­ge­vens op deze website.

COMATCH GmbH, Strom­straße 15, D-10551 Berlin (gere­gistreerd in het handels­re­gi­ster Amts­ge­richt Char­lot­ten­burg onder HRB 162116 B), verte­gen­wo­or­digd door alge­meen direc­teuren dr. Chri­stoph Hardt en dr. Jan Schäch­tele (“wij/ons/onze”) als operator van een online plat­form op www.comatch.com en de daarmee samen­hang­ende dien­sten (“COMATCH” of “Website”).

Voor vragen met betrek­king tot het priva­cy­be­leid zijn wij tele­fo­nisch bereik­baar via +49-(0)30-40365690 (tijdens normale kantoor­uren, van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur), of per e-mail via info@comatch.com. Daar­n­aast hebben wij prof. Thomas Jäschke van DATATREE AG, Heube­straße 10, D-40597 Düssel­dorf, aange­steld als externe gege­vens­be­scher­mings­func­tio­n­aris. Hij kan tele­fo­nisch worden bereikt op +49-(0)211-93190798 (tijdens normale kantoor­uren, maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur), evenals per e-mail via dsb@datatree.eu.

A.Wat zijn perso­ons­ge­ge­vens?
B.Welke perso­ons­ge­ge­vens worden er verzameld als u de services van COMATCH gebruikt?
C.Hoe worden de verzamelde gege­vens gebruikt, bekend­ge­maakt en aan derden door­ge­geven, waar van toepas­sing?
D.Welke cookies, dien­sten, aanbie­dingen en third party webtools worden er gebruikt?
E.Vindt er gege­ven­so­ver­dracht plaats naar andere landen binnen de EU?
F.Uw rechten: infor­matie, herro­eping, wijzi­ging, rectifi­catie en updates, verwij­de­ring, beperkte verwerking, gege­ven­so­ver­dracht, recht om klachten in te dienen
G.Gegevensbeveiliging en geldig­heid
H.Geldigheid en wijzi­gingen aan deze priva­cy­ver­kla­ring

A.Wat zijn perso­ons­ge­ge­vens?

Perso­ons­ge­ge­vens­wordt gede­fi­nieerd als infor­matie waarmee een persoon geïden­ti­ficeerd kan worden. Dat wil zeggen dat dit infor­matie betreft waarmee een persoon opgespoord kan worden. Dit omvat bijv. de naam, het e-mail­adres of het tele­foon­nummer, maar ook gege­vens over hobby’s, lidmaats­ch­appen of welke websites diegene bezocht heeft.

Perso­ons­ge­ge­vens worden alleen door ons verzameld, gebruikt en door­ge­geven als dit wette­lijk is toege­staan of als de gebrui­kers toestem­ming geven voor het verzamelen van gege­vens.

B.Welke perso­ons­ge­ge­vens worden er verzameld als u de services van COMATCH gebruikt?

Gege­vens die bij een bezoek op de website worden verzameld

Wij (of de host) verzamelen (verzamelt) tijdens elk bezoek aan onze website gege­vens (zoge­naamde server­log­be­standen) (“toegangs­ge­ge­vens“). Toegangs­ge­ge­vens bestaan uit:

de naam van de bekeken website, het bestand, de datum en tijd van toegang, de hoeveel­heid over­ge­dragen gege­vens, melding van succes­volle toegang, brow­ser­type en -versie, het bestu­rings­sy­s­teem van de gebruiker, de referrer-URL (de pagina van waaruit door­ge­linkt wordt naar onze website), het IP-adres en de aanvra­gende provide

en bij gebruik van een mobiel eind­sta­tion verder ook:
land­code, taal, naam van het appa­raat, naam en versie van het bestu­rings­sy­s­teem

Wij gebruiken deze toegangs­ge­ge­vens alleen voor stati­sti­sche analyse om het plat­form van COMATCH naar behoren te laten func­tion­eren, te bevei­ligen en te opti­ma­li­seren. Wij behouden ons echter het recht voor om deze toegangs­ge­ge­vens later te contro­leren als er op basis van speci­fieke aanwi­jzingen een rede­lijk vermo­eden bestaat op onrecht­matig gebruik. De gege­vens­ver­werking vindt plaats op de rechts­gro­ndslag artikel 6, lid 1 punt c AVG of artikel 6, lid 1 punt f AVG, waarbij onze legi­tieme belangen (of de legi­tieme belangen van door ons inge­scha­kelde derden) met betrek­king tot de kwali­teits­bor­ging worden nage­streefd.

Gege­vens die bij contac­to­p­name worden verzameld

Wanneer u contact met ons opneemt (bijvo­or­beeld per e-mail), worden uw gege­vens opges­lagen om het verzoek te verwerken en voor vervolg­v­ragen. Daar­n­aast verwerken wij uw perso­ons­ge­ge­vens om zake­lijke contacten te leggen en te onder­houden en nieuwe klanten te werven. Dit gebeurt op basis van uw toestem­ming (artikel 6 lid 1 punt a AVG) voor de afwikke­ling van uw aanvraag (artikel 6 lid 1 punt b AVG) of op basis van ons legi­tiem belang bij klanten­wer­ving.

Verzamelde gege­vens tijdens de regi­stratie

Als u zich bij ons registreert, worden het door u verst­rekte e-mail­adres en wacht­woord opges­lagen. In de daar­op­vol­gende regi­stra­tie­stappen verzamelen en bewaren wij de perso­ons­ge­ge­vens die u ons tijdens het regi­stra­tieproces verst­rekt, bijv. “gebrui­ker­sin­for­matie” om onze dien­sten ter beschik­king te kunnen stellen, zoals: uw naam, adres, tele­foon­nummer, e-mail­adres, geslacht.

Daar­n­aast worden er, als u zich als advi­seur registreert, aanvul­lende “profiel­ge­ge­vens” verzameld, zoals:

verjaardag en andere niet-open­bare, perso­on­lijke gege­vens met daarin uw oplei­ding en werker­va­ring

Daar­n­aast worden er bij het aanmaken van een gebrui­ker­spro­fiel als advi­seur optioneel enkele aanvul­lende gege­vens verzameld en opges­lagen, zoals de bereid­heid om te reizen en werk­voor­keuren, (“profiel­ge­ge­vens”) die de gebruiker op elk gewenst moment via ‘Instel­lingen’ in het menu kan beheren, veran­deren en verwij­deren.

Bij elke stap van het regi­stra­tieproces wordt u gevraagd, of u de inge­vo­erde gege­vens wilt opslaan. Als u daarmee akkoord gaat, worden uw gege­vens opges­lagen. U kunt het proces vervol­gens annu­leren zonder de gege­vens te verwij­deren. Op die manier kunt u de regi­stratie op een later tijdstip voort­zetten zonder dat u de gege­vens opnieuw hoeft in te voeren. Als u hier niet mee akkoord gaat, worden de door u inge­vo­erde gege­vens niet opges­lagen. Als u het regi­stra­tieproces niet voltooit, worden uw gege­vens na zes maanden verwij­derd. Als u het proces voltooit, worden uw gege­vens tot nader order opges­lagen of in het kader van de wette­lijke opslag­ver­plicht­ingen (zie ook punt F. ‘Uw rechten’) bewaard.

De gebrui­ker­sin­for­matie, die deel uitmaken van de regi­stratie, wordt gebruikt voor het uitvoeren van de dien­sten van COMATCH en die van de website www.comatch.com. Wij gebruiken al de door ons verzamelde gebrui­kers- en profiel­in­for­matie uits­lui­tend conform onze advi­seurs­vo­or­waarden en/of conform dit priva­cy­be­leid. Dit gebeurt op juri­di­sche basis conform artikel 6, lid 1, punt b AVG of als de gege­vens vrijwillig met de toestem­ming van de gebruiker voor­zi­en­worden (artikel 6, lid 1, punt a AVG).

Onze dien­sten die na een succes­volle aanmel­ding beschik­baar zijn, worden niet aange­boden aan personen jonger dan 18 jaar. Bij inschrij­ving zijn wij daarom niet voor­ne­mens om perso­ons­ge­ge­vens van bezo­ekers te verzamelen die jonger zijn dan 18 jaar.

Betaal­ge­ge­vens van de advi­seur

Na regi­stratie verzamelen wij voor het doel van de verwerking van de beta­ling binnen het gebrui­ker­spro­fiel van de gebrui­kers die advi­seur zijn, de volgende “betaal­ge­ge­vens”: rekeningnummer/bankcode of IBAN, BIC, naam van de reken­ing­houder, fiscaal nummer.

Deze betaal­ge­ge­vens worden uits­lui­tend door ons verzameld, opges­lagen en gebruikt ten behoeve van de facture­ring en afwikke­ling van beta­lingen van het hono­ra­rium waarop de gebrui­kers als advi­seur op grond van de bepa­lingen van het contract tussen COMATCH en de advi­seur recht hebben. De gebruiker kan deze gege­vens op elk gewenst moment binnen zijn gebrui­ker­spro­fiel beheren, wijzigen of verwij­deren. Dit gebeurt op juri­di­sche basis conform artikel 6, lid 1, punt b AVG.

C.Hoe worden de verzamelde gege­vens gebruikt, bekend­ge­maakt en aan derden door­ge­geven, waar van toepas­sing?

Gebruik van uw gege­vens

Over het alge­meen worden de gege­vens die u aan ons geef­t­al­leen gebruikt voor het uitvoerenvan onze dien­sten, voor het beant­wo­orden van uw vragen of om u een betere service ter beschik­king te kunnen stellen. Wij gebruiken uw gege­vens en infor­matie onder andere voor de volgende doeleinden:

 • gemak­ke­li­jker aanmaken en beschermen van uw account;
 • u als gebruiker van ons systeem herkennen;
 • het verbe­teren van onze website en onze dien­sten;
 • intern onder­zoek en ontwikke­ling in het kader van de besta­ande contrac­tuele betrek­kingen met COMATCH;
 • ons aanbod afstemmen op uw voor­keuren;
 • voor­komen dat geblok­ke­erde gebrui­kers zich opnieuw registreren;
 • leveren van de door u gewenste dien­sten;
 • uw profiel na uw goed­keu­ring naar klanten sturen;
 • het versturen van een welkom-e-mail om te veri­fiëren dat u de eigenaar bent van het e-mail­adres dat bij het aanmaken van het account is opge­geven;
 • het versturen van admi­ni­stra­tieve e-mail­be­richten, zoals veilig­heids-, support- en onder­houds­mails;
 • reageren op uw aanvragen en vragen na contac­to­p­name;
 • nciden­tele tele­foon­ge­sprekken met u als onder­deel van de secun­d­aire bescher­ming tegen fraude of om feed­back van u te krijgen; en
 • het sturen van e-mails naar gere­gistre­erde gebrui­kers met inhoud die gere­la­teerd is aan onze dien­sten, voor zover de gebruiker hier geen bezwaar tegen gemaakt heeft.

Dit gebeurt op juri­di­sche basis conform artikel 6, lid 1, punt b AVG of op basis van onze legi­tieme belangen met betrek­king tot de kwali­teits­bor­ging en marke­ting onder artikel 6, lid 1 punt f AVG.

Bekend­ma­king en over­dracht van uw gege­vens

Wij open­baren uw gege­vens en gebrui­ker­sin­for­matie op de website of aan derden uits­lui­tend zoals hieronder of elders in deze priva­cy­ver­kla­ring beschreven is.

Koppe­ling met sociale netwerken

Als u (i) met uw inlog­ge­ge­vens van een sociaal netwerk (zoals LinkedIn of XING) bij onze dienst inlogt en/of (ii) uw account koppelt aan uw account van een sociaal netwerk kunnen wij, in overeen­stem­ming met de gebruiks­vo­or­waarden en de priva­cy­ver­kla­ring (“SNS-voor­waarden”) van het sociale netwerk in kwestie, infor­matie over u verzamelen via de website van het sociale netwerk. Deze infor­matie bestaat uit de open­bare gege­vens die binnen uw gebrui­ker­spro­fiel op het desbe­tref­fende sociale netwerk te vinden zijn (d.w.z. naam, werker­va­ring, exper­tise, enz.), die, nadat u er mee akkoord gegaan bent door te klikken op de juiste knop, naar ons verzonden worden.

Wij kunnen deze infor­matie vervol­gens toevo­egen aan de gege­vens die wij al via onze dien­sten verzameld hebben. De infor­matie wordt vervol­gens door ons opges­lagen en gebruikt voor het ter beschik­king stellen en het aanbieden van onze dien­sten. De gege­vens­ver­werking vindt plaats op basis van uw toestem­ming (art. 6 (1) b. AVG) of op basis van het contract met ons (art. 6 (1) b. AVG).

Het priva­cy­be­leid van LinkedIn is te vinden op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Het priva­cy­be­leid van XING is te vinden op: https://privacy.xing.com/en

Andere verwerking, publi­catie en profi­le­ring

De verwerking van de gege­vens die plaats­vindt als u onze services gebruikt, geschiedt door­gaans op juri­di­sche basis conform artikel 6 (1) b AVG. D.w.z. dat de gege­vens worden verwerkt, omdat dit nood­za­ke­lijk is voor de uitvoe­ring van het contract tussen u en ons of voor elke precon­trac­tuele actie die op uw verzoek genomen moet worden.

Boven­dien vormt art. 6 (1) a. AVG de wette­lijke basis voor de verwerking van gege­vens voor speci­fieke doeleinden indien en voor zover u of de betrok­kene hiermee van tevoren heeft inge­stemd.

Elke verwerking van uw gege­vens zal door ons op basis van art. 6 (1) c AVG over­wogen worden indien dit nood­za­ke­lijk is om te voldoen aan een wette­lijke verplichting, waaraan wij of een andere verant­wo­or­de­lijke partij moeten voldoen op basis van art. 6 (1) e AVG om een taak in het alge­meen belang of uit hoofde van het open­baar gezag te vervullen die aan ons of de verant­wo­or­de­lijke persoon is opge­dragen.

Boven­dien is de rechts­gro­ndslag van art. 6 (1) f. AVG, zoals in het geval van het registreren van gege­vens tijdens het bezo­eken van de website of het verstrekken van gege­vens aan onze aande­el­hou­ders of aan onze externe dienst­ver­le­ners, van toepas­sing als de verwerking nodig is om onze legi­tieme belangen of die van een derde partij te beschermen en als dit zwaarder weegt dan uw belangen of uw funda­men­tele rechten en vrijheden die vereisen dat de perso­ons­ge­ge­vens beschermd moeten worden. Een legi­tiem belang is bijvo­or­beeld als er een belan­grijke en rede­lijke relatie tussen u (of de persoon in kwestie) en ons (of de verant­wo­or­de­lijke persoon) is, bijvo­or­beeld als u onze klant bent.

Tijdens de in opdracht gegeven verwerking kunnen uw gege­vens aan dienst­ver­le­ners over­ge­dragen worden, bijvo­or­beeld aan copy­shops voor het verzenden van gedrukte mailing­saan nieuws­brief­dienst­ver­lener, Mail­chimp voor het verzenden van de nieuws­brief, aan IT-dienst­ver­le­ners voor het ter beschik­king stellen van de website, de server en de data­base. Er zijn overe­en­kom­sten gesloten voor het in opdracht verwerken van gege­vens of deze vallen onder de US-EU Privacy Shield-overe­en­komst.

Verder verwi­jzen wij naar de toelicht­ingen in kwestie bij het beschrijven van de verwerking­spro­cessen in dit priva­cy­be­leid.

Als u deze website gebruikt, vindt er geen “profi­le­ring” of een geau­to­ma­ti­se­erde besluit­vor­ming door ons plaats; een derge­lijke profi­le­ring kan echter van geval tot geval worden uitge­voerd door derden die door ons zijn inge­scha­keld. Profi­le­ring vindt plaats op basis van artikel 22 AVG en is wette­lijk toege­staan ​​als dit nood­za­ke­lijk is voor het afsluiten of uitvoeren van een contract of vanwege wette­lijke voor­schriften.

Wij wijzen er met name op dat een geau­to­ma­ti­se­erde besluit­vor­ming kan plaats­vinden (“profi­le­ring”) als Google, Xing en Linkedin geïn­te­greerd zijn en u een account heeft bij één van deze sociale netwerken. U kunt uw instel­lingen bij Xing en Linkedin in uw account zelf aanpassen. Voor Google kunt u zich voor het profi­leren afmelden via de volgende link: https://adssettings.google.com/authenticated

Een onder­zoek naar uw persoon vindt alleen in uitzon­der­lijke gevallen plaats, bijv. als u projecten aanneemt voor een klant uit het bank­wezen / de finan­ciële sector die onder­worpen is aan speci­fieke wette­lijke verei­sten. Als dit het geval is, wordt u hiervan vooraf op de hoogte gebracht en wordt u om goed­keu­ring voor deze controle gevraagd.
Boven­dien kunnen onze klanten de adviesdien­sten van één enkele consul­tant beoor­delen. Deze beoor­de­lingen kunnen op uw advi­seur­spro­fiel worden bekeken. Deze beoor­de­lingen zijn geba­seerd op ons legi­tiem belang (kwali­teits­con­trole, d.w.z. het inzetten van betrouw­bare, gekwa­li­fice­erde consul­tants). Raad­pleeg punt F. ‘Uw rechten’ om meer infor­matie te vinden over uw rechten met betrek­king tot het verkri­jgen van infor­matie over de gege­vens­ver­werking en met betrek­king tot herro­eping, wijzi­ging, correctie, verwij­de­ring en beper­king van de gege­vens­ver­werking.

D.Welke cookies, dien­sten, aanbie­dingen en third party webtools worden er gebruikt?

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die het mogelijk maken om speci­fieke infor­matie met betrek­king tot het appa­raat waarmee de gebruiker onze website bezoekt (pc, smart­phone, enz.) op te slaan. Ze worden gebruikt om de gebruiks­vrien­de­li­jk­heid van websites te verbe­teren en helpen u dus om de website gemak­ke­li­jker te gebruiken (bijv. door inlog­ge­ge­vens op te slaan). Daar­n­aast worden ze gebruikt om stati­sti­sche gege­vens te verzamelen over het gebruik van de website en om die vervol­gens te kunnen analy­seren om onze dienst­ver­le­ning te verbe­teren.

Bezwaar: U hebt invloed op het gebruik van cookies. De meeste brow­sers beschikken over een mogeli­jk­heid om het opslaan van cookies te beperken of geheel te voor­komen. Dit kan er echter toe leiden dat het gebruik en in het bijzonder het gebruiks­gemak zonder cookies beperkt is.

Wanneer u COMATCH bezoekt, worden zoge­naamde sessie­coo­kies gebruikt die auto­ma­tisch weer van de harde schijf van de gebruiker worden gewist zodra het brow­ser­ven­ster gesloten wordt. Sessie­coo­kies zijn nodig om opeen­vol­gend bekeken pagina’s aan de juiste gebruiker toe te wijzen wanneer er tege­li­jker­tijd meer­dere gebrui­kers toegang hebben tot COMATCH.

Boven­dien maakt COMATCH gebruik van volgende cookies:

Naam Levens­duur Doel
Sessi­on­Re­sume­Token 1 jaar Iden­ti­ficeert gebrui­kers bij het opnieuw verzenden van veri­fi­catie-e-mail terwijl ze niet waren inge­logd
lastUserAgentInfo_ unli­mited Detec­teert wanneer de gebruiker de appli­catie opent met een andere browser dan de vorige keer
pricing­Tool­Dis­abled 1 jaar Scha­kelt de pricing tool uit, waarmee gebrui­kers inzicht krijgen in de dage­li­jkse tarieven van onaf­hank­e­lijke consul­tants, wanneer de gebruiks­li­miet is bereikt. Het hulp­pro­gramma is dan geblok­keerd en inloggen is vereist.
lang unli­mited Slaat de gewenste gebrui­ker­sin­ter­fa­cetaal van de gebruiker op
crc 1 jaar Geeft aan of u de COMATCH-website hebt bezocht als antwoord op een marke­ting­cam­pagne. De iden­ti­fi­catie van de campagne (het einde van de URL die u hebt gebruikt om COMATCH te openen) wordt in deze cookie opges­lagen.
UTM-info 100 dagen
useOf­Coo­kiesAgreed unli­mited Deze cookie bewaart de infor­matie dat u op de hoogte bent geweest over het gebruik van cookies op onze website / plat­form.

U kunt veel online-adver­ten­tie­coo­kies van bedrijven via de Ameri­kaanse webpagina http://www.aboutads.info/choices/ of via de EU-webpagina http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ beheren.

Websites van derden alge­meen

Als u op een link naar een andere webpagina of locatie klikt, zult u onze website verlaten en op een andere website terecht­komen; in dit geval kunnen uw perso­on­lijke of anonieme gege­vens via een andere locatie worden verzameld. Wij contro­leren deze externe websites en hun inhoud niet en zijn niet verant­wo­or­de­lijk voor deze websites of hun inhoud. Houd er rekening mee dat de voor­waarden van dit priva­cy­be­leid niet gelden voor deze externe websites en hun inhoud of voor het verzamelen van gege­vens die plaats­vinden nadat u geklikt hebt op links naar derge­lijke externe websites.

Google (Universal) Analy­tics

COMATCH gebruikt Google Analy­tics. Dit is een webana­ly­se­dienst die aange­boden wordt door Google Ireland Limited (“Google”), een bedrijf dat opge­richt en geëx­ploi­teerd is volgens Iers recht (handels­re­gi­ster­nummer: 368047) en geve­stigd is te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”).

Google Analy­tics maakt gebruik van zoge­naamde “cookies”: tekst­be­standen die op het gebruikte eind­ap­pa­raat worden opges­lagen en die het mogelijk maken om uw gebruik van COMATCH te analy­seren. De infor­matie die door het cookie over het gebruik van het aanbod door u wordt gegen­ereerd, zoals
brow­ser­type/-versie, gebruikte bestu­rings­sy­s­teem, verwi­jzende URL (de daar­voor bezochte website), host­naam van de toegang verschaf­fende computer (IP-adres), tijd van het server­ver­zoek voor het gebruik van de website
wordt meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opges­lagen, waarbij – als gevolg van de activering van de IP-anoni­mi­se­ring op COMATCH – het IP-adres binnen de lids­taten van de Euro­pese Unie en andere verdrags­landen van de Euro­pese Econo­mi­sche Ruimte echter eerst door Google wordt inge­kort. Enkel voor uitzon­der­lijke gevallen zal het volle­dige IP-adres worden over­ge­dragen aan een server van Google in de VS en daar inge­kort. BijCO­MATCH hebben wij deze IP-anoni­mi­se­ring inge­scha­keld. Namens COMATCH gebruikt Google deze infor­matie om het gebruik van COMATCH door de gebrui­kers te evalueren, om rapporten over de websiteac­tivit­eiten samen te stellen en om andere dien­sten te verschaffen met het gebruik van de website en van het internet samen­hang­ende. Als de IP-anoni­mi­se­ring niet wordt inge­scha­keld, vindt de gege­vens­ver­werking plaats op basis van artikel 6, lid 1, punt f. AVG, waarbij onze legi­tieme belangen (of de legi­tieme belangen van door ons inge­scha­kelde derden) met betrek­king tot de kwali­teits­bor­ging of stati­sti­sche analyse van het gebrui­kers­ge­drag worden nage­streefd.

Het in het kader van Google Analy­tics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gege­vens van Google gecom­bi­neerd. U kunt het opslaan van cookies voor­komen door dit in te stellen in uw browser; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle func­ties van COMATCH volledig kunt gebruiken.

Bij gere­gistre­erde gebrui­kers maken wij ook gebruik van Universal Analy­tics van Google. Universal Analy­tics maakt het mogelijk om infor­matie te verkri­jgen over het gebruik van het COMATCH-plat­form op verschil­lende appa­raten (‘Cross Device’). Door cookies (kleine tekst­be­standen, zie ook para­graaf ‘Google Analy­tics’) te gebruiken, wordt er een pseudo­nieme gebrui­kers-ID aange­maakt en gebruikt. Dit bevat geen andere perso­ons­ge­ge­vens, zoals de naam of het e-mail­adres, en wordt als zodanig ook niet naar Google verzonden. Deze gege­vens­ver­werking is geba­seerd op ons gerecht­vaar­digd belang om het gebruik van onze websites op verschil­lende appa­raten te opti­ma­li­seren, de kwali­teit ervan te waar­borgen en het gebrui­kers­ge­drag stati­stisch te evalueren.

Bezwaar Google Analy­tics: Boven­dien kunt u voor­komen dat Google de door de cookie gegen­ere­erde en aan uw gebruik van COMATCH gere­la­te­erde gege­vens (inclu­sief het IP-adres) verzamelt en verwerkt door de browser-plug-in te down­loaden die beschik­baar is via de volgende link en door deze vervol­gens te instal­leren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Bezwaar Universal Analy­tics: Universal Analy­tics kan op elk gewenst moment worden herro­epen met toekom­stig effect door de gebruiker­sana­lyse voor verschil­lende appa­raten in uw klan­ta­c­count uit te scha­kelen. Meer infor­matie over Universal Analy­tics vindt u hier: https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=nl&ref_topic=6010376

Google Tag Manager

Onze website maakt gebruik van de Google Tag Manager van Google Ireland Limited (“Google”). Met Google Tag Manager kunnen website-tags vanuit één inter­face worden beheerd. Tags zijn kleine stukjes code die op uw website te vinden zijn en die onder meer worden gebruikt om bezo­ekers­ge­drag te meten, de impact van online recla­me­maat­re­gelen en sociale media te volgen, voor remar­ke­ting en doel­gro­ep­t­ar­ge­ting en om onze website aan de hand van onze doel­gro­epen te testen en te opti­ma­li­seren. De functie Tag Manager (die de tags imple­men­teert) heeft als domein zelf geen cookies. De tool trig­gert andere tags die op hun beurt onder bepaalde omstan­dig­heden gege­vens verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gege­vens. Als deze op domein- of cookie­ni­veau is uitge­scha­keld, blijft deze van kracht voor alle tracking­tags die met behulp van Google Tag Manager geïm­ple­men­teerd zijn. Daarbij zullen er zonder uw toestem­ming nooit gege­vens door­geven worden aan andere Google-producten.

Als er perso­ons­ge­ge­vens worden verwerkt, vindt de gege­vens­ver­werking plaats op basis van art. 6 (1) f. AVG om onze legi­tieme belangen (of de legi­tieme belangen van door ons inge­scha­kelde derden) met betrek­king tot kwali­teits­bor­ging of de stati­sti­sche analyse van gebrui­kers­ge­drag te dienen.

Meer infor­matie is ook te vinden in het priva­cy­be­leid van Google: services.google.com/sitestats.html

Outbrain

Om onze content op uitgeverspagina’s te promoten, maken wij gebruik van de tech­no­logie van Outbrain. Dit bedrijf is geve­stigd in het Verenigd Konin­krijk. Doordat wij gebruik maken van deze service worden er cookies van Outbrain geplaatst om verdere content op onze website of op de website van derden op basis van pseudo­nieme gege­vens onder de aandacht te brengen van de gebruiker. Deze geselec­te­erde aanbe­ve­lingen die in de widget aan de gebruiker worden getoond, zijn geba­seerd op content die de gebruiker recen­te­lijk heeft bekeken. De weer­ge­geven content wordt inhou­de­lijk en tech­nisch door Outbrain gele­verd. Outbrain verzamelt daar­voor de volgende gege­vens: appa­r­aat­bron, brow­ser­type en het gepseudoni­mi­se­erde IP-adres van de gebruiker. Om het IP-adres te pseudoni­mi­seren, wordt het laatste octet van het IP-adres verwij­derd, zodat die op geen enkele manier tot de indi­vi­duele gebruiker herleid kan worden. COMATCH verwerkt zelf geen perso­ons­ge­ge­vens bij het gebruik van Outbrain.

Meer infor­matie is te vinden in het priva­cy­be­leid van Outbrain onder http://www.outbrain.com/de/legal/. U kunt op elk gewenst moment bezwaar maken tegen tracking voor de weer­gave van op inter­esses geba­se­erde aanbe­ve­lingen; Infor­matie hierover is te vinden op de website van Outbrain: https://www.outbrain.com/en/legal/privacy onder het kopje “Gebrui­kers­typen Outbrain” (inclu­sief deac­tiverin­g/opt-out).

Hotjar

Onze website maakt gebruik van Hotjar. Dit is een webana­ly­se­dienst van Hotjar Limited, Level 2, St. Julian’s Busi­ness Centre 3, Elia Zammit Street, St. Julian’s STJ 1000, Malta.

Met Hotjar kunnen we de manier waarop u onze website gebruikt, registreren en evalueren. Dit geldt met name voor uw muis­ge­drag (bewe­ging, klikken). Uw bezoek aan onze website is anoniem. Verder wordt alleen infor­matie over het bestu­rings­sy­s­teem, uw inter­net­browser, inko­mende of uitga­ande links, de geogra­fi­sche herkomst en de door u gebruikte terminal geëva­lueerd en voor stati­sti­sche doeleinden verwerkt.

U kunt de analyse van uw gebrui­kers­ge­drag op elk gewenst moment beëin­digen door u af te melden. Door de link https://hotjar.com/opt-out te beve­stigen, wordt er een cookie in de door u gebruikte browser geplaatst die verdere analyse onmid­del­lijk voor­komt. Vergeet echter niet de boven­ge­no­emde link opnieuw te beve­stigen zodra u de cookies verwij­dert die op uw appa­raat zijn opges­lagen.

De rechts­grond voor het gebruik van Hotjar is geba­seerd op artikel 6 I f) AVG. Deze service helpt ons het gebrui­kers­ge­drag op onze website te analy­seren, zodat wij onze website kunnen analy­seren en opti­ma­li­seren en deze daar­door gebrui­kers­vrien­de­li­jker kunnen maken en op uw inter­esses kunnen afstemmen.

LinkedIn Insight-tag

Onze website maakt gebruik van de LinkedIn Insight-tag van LinkedIn Corpo­ra­tion en de bijbeho­rende conver­sion-tracking-tech­no­logie en de retar­ge­ting-functie van LinkedIn Corpo­ra­tion (LinkedIn Corpo­ra­tion, 2029 Stierlin Court, Moun­tain View, Calif. 94043, VS). LinkedIn Ierland, Wilton Place, Dublin 2, Ierland). De LinkedIn Insight-tag is een Java­Script-code­frag­ment. Door deze code te gebruiken, worden de URL, de referrer-URL, het IP-adres, de appa­raat- en brow­ser­ei­gen­sch­appen, tijdstem­pels en pagi­na­weer­gaven van bezo­ekers opges­lagen. Deze gege­vens worden vers­leu­teld en binnen zeven dagen geanoni­mi­seerd. De geanoni­mi­se­erde gege­vens worden binnen 90 dagen verwij­derd. Wij ontvangen geen perso­ons­ge­ge­vens van LinkedIn, maar kunnen alleen geaggre­ge­erde rapporten beki­jken over het publiek en hoe goed de weer­ge­geven webpagina het doet. Als u tijdens een online-sessie op uw LinkedIn-account bent aange­meld, wijst LinkedIn uw bezoek aan deze site toe aan uw perso­on­lijke gebruikersac­count. Boven­dien stelt het gebruik van de tag ons in staat om bezo­ekers van onze site te retar­geten. Vanwege deze retar­ge­ting kunnen we de bezo­ekers van onze website ook buiten onze website om gericht adver­ten­ties aanbieden.

De wette­lijke basis voor het gebruik van de LinkedIn Insight-Tag is ons legi­tiem belang (art. 6 (1) punt f. AVG) om het succes van onze website te meten, te analy­seren en de website te opti­ma­li­seren op basis van de resul­taten.

Het priva­cy­be­leid van LinkedIn is hier te vinden: https: //www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Meer gede­tail­le­erde infor­matie over de LinkedIn Insight-tag is hier te vinden:
https://www.linkedin.com/help/lms/answer/81849/the-insight-tag-von-linkedin-haufig-stellerte-fragen?lang=en

LinkedIn is volgens de Privacy Shield-overe­en­komst gecer­ti­ficeerd en houdt zich aan de Euro­pese priva­cy­wet­ge­ving.

U kunt zich voor de gege­vens­verzame­ling door de LinkedIn Insight-tag afmelden via de volgende opt-out-link:
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Als u lid bent van LinkedIn klikt u op het veld ‘Weigeren op LinkedIn’. Andere bezo­ekers klikken op ‘Weigeren’.

Links naar social media

COMATCH is via links verbonden met verschil­lende sociale netwerken, name­lijk Face­book, Twitter, Xing en LinkedIn. Als u op deze links klikt, wordt u auto­ma­tisch door­ge­scha­keld naar de pagina van COMATCH op het sociale netwerk in kwestie en worden de gege­vens uits­lui­tend via de server van het sociale netwerk in kwestie verwerkt.

Het aanbieden van bedrijfspagina’s op de sociale netwerken LinkedIn, Xing, Twitter en Face­book

COMATCH heeft toegang tot de sociale media­plat­forms en dien­sten van LinkedIn Corpo­ra­tion Ierland, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, XING AG, Damm­tor­strasse 29-32, D-20354 Hamburg, Face­book Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland en Twitter Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Fran­cisco, CA 94103. De profielen op sociale media worden gebruikt om te commu­ni­ceren met gebrui­kers of geïn­ter­es­se­erde partijen en om over het aanbod en de dien­sten van COMATCH te infor­meren.

Wanneer u één van onze sociale media-sites bezoekt, verzamelt de aanbieder van het sociale netwerk in kwestie infor­matie over u, uw surf- en gebruiks­ge­woonten, uw inter­ac­ties en uw locatie door uw IP-adres te verzamelen en cookies, pixels en webbe­a­cons te gebruiken. Op basis van deze infor­matie maakt de aanbieder van het sociale netwerk in kwestie een gebrui­ker­spro­fiel aan. We kunnen niet uits­luiten dat gege­vens die in deze gebrui­ker­spro­fielen zijn opges­lagen op verschil­lende appa­raten worden opges­lagen en/of het gebrui­ker­spro­fiel aan de gege­vens die over u in het netwerk zijn opges­lagen, wordt gekop­peld.

Het sociale netwerk gebruikt de over u verzamelde gege­vens om stati­stieken over het gebruik en de gebrui­kers­st­ruc­tuur van het netwerk samen te stellen en om op inter­esses geba­se­erde adver­ten­ties binnen en buiten het netwerk te plaatsen. De adver­ten­tie­mo­dellen van sociale netwerken maken het ook mogelijk dat de sociale netwerken gege­vens over uw gebruiks­ge­drag over­dragen aan derden (adver­ten­tie­part­ners) buiten het netwerk om of dat zij gege­vens ontvangen over uw surf-/gebruiks­ge­drag van buiten het netwerk.

De sociale netwerken bieden adver­te­er­ders met behulp van de dien­sten “Face­book Insights”, “LinkedIn Website Demo­gra­phics” en “Twitter Analy­tics” bepaalde geanoni­mi­se­erde stati­sti­sche gege­vens aan, zoals infor­matie over pagi­na­weer­gaven, activit­eiten, aandeel mannen/vrouwen, beroep, bedri­jf­saf­de­ling en nog veel meer (zie https://www.facebook.com/iq/tools-resources/audience-insights, https://business.twitter.com/de/blog/7-useful-insights-Twitter-analytics.html
https://www.linkedin.com/help/lms/answer/82351,). Wij hebben geen controle over de gege­vens­ver­werking die voor dit doel wordt uitge­voerd, noch kunnen wij dit voor­komen. Boven­dien hebben wij geen toegang tot de onder­lig­gende gege­vens.

We maken gebruik van deze dien­sten om de struc­tuur van onze gebrui­kers en hun inter­esses beter te begri­jpen en om onze site hierop aan te passen. Boven­dien kunnen wij en de aanbie­ders van sociale netwerken reclame op deze manier beter aansturen, omdat we bijv. meer infor­matie over demo­gra­fi­sche gege­vens, de geogra­fi­sche verde­ling of het geslacht van gebrui­kers te weten komen. Daar­door kunnen wij derge­lijke stati­stieken gebruiken om trends onder onze gebrui­kers te ontdekken en hen meer rele­vante inhoud te tonen.

Bij de gebruik­ma­king van de dien­sten Face­book, Twitter en Linkedin worden er gege­vens naar de VS verzonden. Deze aanbie­ders zijn volgens de Privacy Shield-overe­en­komst gecer­ti­ficeerd en moeten aan de EU-priva­cy­normen (https://www.privacyshield.gov/list) voldoen.

We wijzen er verder op dat wij als exploi­tant van een Face­book-fanpa­gina met Face­book gezamen­lijk verant­wo­or­de­lijk zijn voor de verwerking van de perso­ons­ge­ge­vens van de bezo­ekers van de site (zie arrest van het Hof van Justitie van 5.6.2018, zaak C-210/16). Face­book erkent echter de gede­elde verant­wo­or­de­li­jk­heid voor de Insights-gege­vens met de site-exploi­tanten en neemt de primaire verant­wo­or­de­li­jk­heid daar­voor op zich, zie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Als u infor­ma­tie­aan­vragen heeft of uw gebrui­kers­rechten wilt doen gelden, is het uito­efenen van deze rechten op Face­book het meest effec­tief. Meer infor­matie over het verzamelen en gebruiken van gege­vens, evenals uw rechten en bescher­mings­op­ties, vindt u op http://www.facebook.com/policy.php

Het priva­cy­be­leid van LinkedIn vindt u hier: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Het priva­cy­be­leid van Xing vindt u hier: https://privacy.xing.com/en

Het priva­cy­be­leid van Twiter vindt u hier: https://twitter.com/en/privacy

Bij vragen of als u hulp nodig hebt, kunt u contact met ons opnemen.

E.Vindt er gege­ven­so­ver­dracht plaats naar andere landen binnen de EU?

Wanneer u de website bezoekt, kunnen uw gege­vens – doordat er derde partijen geïn­te­greerd zijn – worden over­ge­dragen aan landen buiten de EU.

Dien­sten op de website die gege­vens buiten de EU verwerken

Als u de COMATCH website bezoekt, kunnen uw gege­vens worden over­ge­dragen aan landen buiten de EU. Dit betreft met name dien­sten van Google en de social media-aanbie­ders Face­book, Twitter en LinkedIn. De Ameri­kaanse onderneming(en) die de dien­sten van Google aanbiedt/aanbieden, is/zijn allemaal gecer­ti­ficeerd volgens de EU-VS Privacy Shield-overe­en­komst, waar­door de gege­vens­be­scher­mings­wet­ge­ving in de EU wordt nage­leefd.

Andere externe dienst­ver­le­ners die gege­vens buiten de EU verwerken

Als u als advi­seur of klant gere­gistreerd bent bij ons, vindt er een gege­ven­so­ver­dracht buiten de EU plaats doordat er gebruik gemaakt wordt van cloud- en hostingser­vices, CRM-services of externe service­part­ners (bijvo­or­beeld om vragen van klanten af te wikkelen of voor interne commu­ni­catie) die namens ons handelen en die ons onder­st­e­unen bij het uitvoeren van onze zake­lijke dienst­ver­le­ning of bij de presen­tatie van de website (rechts­gro­ndslag art. 6 (1) b of f AVG).

Wij gebruiken de nieuws­brie­ven­tool Mail­chimp om u per mail infor­matie te sturen. Mail­chimp is gecer­ti­ficeerd volgens de EU-US Privacy Shield-overe­en­komst. Er is ook een addendum voor gege­vens­ver­werking om ervoor te zorgen dat de in de EU geld­ende regels inzake gege­vens­be­scher­ming worden nage­leefd.

Wij maken gebruik van Klenty als CRM-tool om ervoor te zorgen dat de in de EU geld­ende regels inzake gege­vens­be­scher­ming worden nage­leefd.

F.Uw rechten: infor­matie, herro­eping, wijzi­ging, rectifi­catie en updates, verwij­de­ring, beperkte verwerking, gege­ven­so­ver­dracht, recht om klachten in te dienen

Herro­eping

U hebt het recht om uw toestem­ming voor het gebruik, de verwerking of over­dracht van uw gege­vens door ons op elk gewenst moment met ingang van de toekomst te herro­epen door een e-mail te sturen naar info@comatch.com als deze gege­vens­ver­werking op basis van uw toestem­ming heeft plaats­ge­vonden.

In het geval van een herro­eping zullen wij uw opges­lagen gege­vens (of die van de persoon in kwestie) niet langer verwerken en onmid­del­lijk verwij­deren. Dit geldt niet als er over­tui­gende legi­tieme redenen zijn voor de verwerking, waarvan kan worden aange­toond dat ze zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de gebrui­kers of als de verwerking ervan nodig is ter vast­stel­ling of uitvoe­ring van onze wette­lijke rechten of om ons te verweren tegen juri­di­sche claims.

Wij zullen deze gege­vens dus blijven gebruiken als deze bijv. nog steeds nodig zijn voor de uitvoe­ring van de contrac­tuele relatie.

Recht op infor­matie

U of de persoon in kwestie heeft op elk gewenst moment wette­lijk gezien het recht op gratis infor­matie over de perso­ons­ge­ge­vens die over u of over de persoon in kwestie zijn opges­lagen. Ter infor­matie kan de gebruiker contact opnemen met info@comatch.com.

Het recht op infor­matie over de gege­vens geldt niet als de gege­vens alleen worden opges­lagen, omdat ze vanwege wette­lijke of statu­taire bewaar­ver­ei­sten niet verwij­derd mogen worden of als de gege­vens uits­lui­tend dienen om de gege­vens te beschermen of te contro­leren en als het verstrekken van infor­matie oneven­redig veel moeite zou kosten en een verwerking voor andere doeleinden vanwege tech­ni­sche en orga­ni­sa­to­ri­sche maat­re­gelen onmo­gelijk is.

Rectifi­catie en vervol­le­digen van gege­vens

U of de persoon in kwestie heeft het recht om onmid­del­lijk rectifi­catie van onju­iste perso­ons­ge­ge­vens te eisen. Met het oog op de verwerkings­doe­leinden heeft de betrok­kene het recht om te eisen dat onvol­le­dige perso­ons­ge­ge­vens vervol­le­digd worden, onder meer door middel van een aanvul­lende verkla­ring. Voor dit doel kunt u contact opnemen met info@comatch.com.

Verwij­de­ring („recht om te worden vergeten“)

U of de persoon in kwestie heeft het recht om de door ons opges­lagen perso­ons­ge­ge­vens onmid­del­lijk te laten verwij­deren. Voor dit doel kunt u contact opnemen met info@comatch.com.

Zie ook de volgende punten “Beperkte verwerking” en “Opslag­pe­riode van perso­ons­ge­ge­vens; reten­tie­pe­ri­odes” hieronder.

Recht op beperkte verwerking

U of de persoon in kwestie heeft het recht om te eisen de door ons opges­lagen perso­ons­ge­ge­vens beperkt verwerkt worden. Voor dit doel kunt u contact opnemen met info@comatch.com.

U kunt de beperkte verwerking alleen met succes afdwingen als er aan één van de volgende voor­waarden is voldaan:

 • als de juist­heid van de perso­ons­ge­ge­vens wordt betwist door de betrok­kene gedu­rende een periode die de verant­wo­or­de­lijke partij in staat stelt de juist­heid van de perso­ons­ge­ge­vens te veri­fiëren;
 • als de verwerking onwettig is en de betrok­kene de perso­ons­ge­ge­vens weigert te laten verwij­deren en in plaats daarvan eist dat het gebruik van perso­ons­ge­ge­vens beperkt wordt;
 • als de verant­wo­or­de­lijke partij de perso­ons­ge­ge­vens niet langer nodig heeft voor de verwerkings­doe­leinden, maar de betrok­kene deze echter wel nodig heeft voor de vast­stel­ling of uitvoe­ring van wette­lijke rechten of om zich te verweren tegen juri­di­sche claims; of
 • als de betrok­kene bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, zolang niet zeker is dat de legi­tieme redenen van de verant­wo­or­de­lijke partij zwaarder wegen dan die van de betrok­kene.

Als u het voor elkaar hebt gekregen dat de verwerking beperkt wordt, ontvangt u van ons een bericht voordat de beper­king wordt opge­heven.

Een beperkte verwerking kan in bepaalde gevallen in plaats van verwij­de­ring van de gege­vens plaats­vinden. Zie met name het vorige punt “Verwij­deren (“recht om te worden vergeten”)”.

Recht op gege­ven­so­ver­dracht

U hebt het recht om de persoonlijk iden­ti­fice­er­bare infor­matie die u ons verst­rekt in een gest­ruc­tu­reerd, geme­en­sch­ap­pe­lijk en machi­naal lees­baar formaat te ontvangen. Voor dit doel kunt u contact opnemen met info@comatch.com.

U hebt ook het recht om derge­lijke gege­vens over te dragen aan een andere persoon zonder dat de verant­wo­or­de­lijke partij aan wie de perso­ons­ge­ge­vens zijn verst­rekt dit verhin­dert, mits de verwerking geba­seerd is op toestem­ming of op een contract waarbij de contrac­tuele partij de betrokken persoon zelf is en mits de verwerking geau­to­ma­ti­seerd plaats­vindt. Bij het uito­efenen van uw recht op gege­ven­so­ver­dracht bent u gerech­tigd om uw perso­on­lijke infor­matie recht­streeks van de ene controller aan de andere controller over te laten dragen, voor zover dit tech­nisch mogelijk is.

Dit recht is niet van toepas­sing voor zover de rechten en vrijheden van andere personen hier­door worden aange­tast of voor enige verwerking die nodig is voor de uitvoe­ring van een taak die het alge­meen belang dient of die nodig is voor de uitoefe­ning van open­baar gezag, waarmee de verant­wo­or­de­lijke persoon is toevertrouwd.

Recht om klachten in te dienen

U of de persoon in kwestie heeft het recht om een klacht in te dienen bij een door u gekozen toezicht­hou­dende auto­riteit voor gege­vens­be­scher­ming. De toezicht­hou­dende auto­rit­eiten in Duit­s­land zijn de gege­vens­be­scher­mings­au­to­rit­eiten die verant­wo­or­de­lijk zijn krach­tens de geld­ende wetten van de deels­taten.

Een lijst van gege­vens­be­scher­mings­au­to­rit­eiten is hier te vinden:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html
of
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

De auto­riteit die voor ons verant­wo­or­de­lijk is:
Berliner Beauf­tragte für Daten­schutz und Infor­ma­ti­ons­frei­heit
Fried­rich­straße 219 | D-10969 Berlijn
Tele­foon: +49-(0)30-138-89-0 | E-mail: mailbox@datenschutz-berlin.de

Opslag­pe­riode van perso­ons­ge­ge­vens; reten­tie­pe­ri­odes

We bewaren uw perso­on­lijke gege­vens meestal alleen zo lang als dat nodig is om de overe­en­komst of het doel in kwestie uit te voeren en beperken de opslag­pe­riode tot een abso­luut minimum.

Bij contrac­tuele rela­ties die langer duren, net als wanneer u gebruik maakt van ons aanbod, kunnen deze bewaar­ter­mi­jnen variëren. Door­gaans zijn ze echter beperkt tot de duur van het contract en met betrek­king tot de stan­den­ge­ge­vens tot maxi­maal de wette­lijke bewaar­ter­mi­jnen (bijv. volgens het Duitse wetboek van koop­handel (HGB) en de Duitse alge­mene bela­sting­wet­ge­ving (AO)). Criteria voor de opslag­duur zijn daarbij o.a. of de gege­vens nog actueel zijn, of ons contract nog steeds van kracht is of een aanvraag al verwerkt of een hande­ling afges­loten is of niet en of wette­lijke bewaar­ter­mi­jnen voor de perso­ons­ge­ge­vens in kwestie hierop van toepas­sing zijn of niet.

G.Gegevensbeveiliging en geldig­heid

Gege­vens­be­vei­li­ging

COMATCH zet zich in voor de bescher­ming van uw perso­ons­ge­ge­vens. Wij (en ook onze externe dienst­ver­le­ners) maken gebruik van een aantal bevei­li­gings­tech­no­lo­gieën en -proce­dures die in de indu­strie gang­baar zijn om uw perso­on­lijke infor­matie tegen ongeautoriseerd(e) toegang, gebruik of open­baar­ma­king te beschermen. In principe zullen wij (of onze externe dienst­ver­le­ners) bij het aanbieden van onze dien­sten en in het bijzonder wanneer u gevoe­lige infor­matie (bijv. account­ge­ge­vens) invoert in uw profiel, de over­dracht van deze infor­matie via Secure Sockets Layer Tech­no­logy (SSL) vers­leu­telen.

Gege­vens van onze COMATCH-dien­sten worden uits­lui­tend op servers binnen de Euro­pese Unie (EU) opges­lagen en verwerkt, behou­dens andere infor­matie aan de gebruiker.

H.Geldigheid en wijzi­gingen aan deze priva­cy­ver­kla­ring

Het priva­cy­be­leid kan op elk gewenst moment worden bekeken en afge­drukt op de website https://www.comatch.com/de/privacy

Wij behouden ons het recht voor om dit priva­cy­be­leid te wijzigen in overeen­stem­ming met de toepas­se­lijke regel­ge­ving.