Manage­ment Consul­tant in Utrecht

COMATCH — uw markt­plaats voor onaf­hank­e­lijke manage­ment consul­tants in Utrecht
Jaren­lange erva­ring en een uitge­breid netwerk

Freelance, zzp, management consultant, Consulting, Utrecht

De oudegracht in hartje Utrecht, adembenemend mooi.

Zoekt u een manage­ment consul­tant of vakspe­cia­list uw vakge­bied in Utrecht en omge­ving? COMATCH is de juiste partner voor u.

Wij leveren de ideale partner voor uw project dankzij onze uitge­breide pool van ervaren zelf­stan­dige consul­tants. U profi­teert van profes­sio­nele bege­lei­ding op maat, zowel van COMATCH als van onze persoonlijk geselec­te­erde manage­ment­con­sul­tants en specia­li­sten (meer dan 10 000). Daarbij bespaart u nog eens 30 – 70% op uw kosten vergeleken met tradi­tio­nele advies­bu­reaus.
COMATCH is een bila­te­rale markt­plaats die grote en kleine bedrijven uit alle sectoren verbindt met onaf­hank­e­lijke consul­tants voor uitda­gende projecten in Utrecht en omge­ving. Als u zelf niet over de exper­tise of middelen beschikt om uw project succesvol te reali­seren, vinden wij voor u een passende consul­tant die uw team aanvult en onder­st­eunt. Onze onaf­hank­e­lijke consul­tants bieden onder­st­e­u­ning bij een groot aantal uite­en­lo­pende projecten: stra­tegie, finance, orga­ni­satie en IT, maar ook op het gebied van bedri­jf­suit­voe­ring, markt­ana­lyse, marke­ting en sales.

Vrijb­lij­vende aanvraag

Dankzij onze effi­ci­ënte selec­tiepro­ce­dure en onze gestroom­li­jnde orga­ni­sa­tie­st­ruc­turen bespaart u zowel tijd als geld. Met behulp van onze pool van gekwa­li­fice­erde consul­tants kunt u al binnen 48 uur starten met uw project. Om te beginnen voert u uw project­brie­fing online in of belt u met onze account­ma­nager. Op basis van de door u verst­rekte infor­matie stellen wij twee tot drie geschikte consul­tants voor, die werk­zaam zijn in Utrecht. U kunt zonder enige verplichting profielen opvragen; kosten worden pas in rekening gebracht na onder­te­kening van het contract. Tijdens uw samen­werking met onze manage­ment consul­tant zijn wij altijd beschik­baar voor even­tuele vragen. U stuurt ons uw feed­back met betrek­king tot de voort­gang en resul­taten op maan­de­li­jkse basis en aan het eind van het project. Deze feed­back zal gede­el­te­lijk worden opge­nomen in het profiel van de verant­wo­or­de­lijke advi­seur. Dit bevor­dert de trans­parantie en garan­deert de constante hoge kwali­teit van onze werk­zaam­heden en dien­sten. Hiermee dragen wij bij aan het blij­vende succes van uw bedrijf.

Bent u werk­zaam als zelf­standig consul­tant in Utrecht en omge­ving?

En bent u geïn­ter­es­seerd in een samen­werking met COMATCH? U kunt zich gratis online aanmelden om lid te worden van onze commu­nity. Als u over de juiste kwali­fi­ca­ties en erva­ring beschikt, kunt u van profi­teren van een aantrek­ke­lijk inkomen plus de kans op extra acqui­si­tie­mo­geli­jk­heden. Boven­dien bepaalt u zelf waar en wanneer u werkt. En met ons feed­backproces kunt u uw werk blijven verbe­teren.