Manage­ment Consul­tant in Rotterdam

COMATCH — uw markt­plaats voor onaf­hank­e­lijke manage­ment consul­tants in Rotterdam
Jaren­lange erva­ring en een uitge­breid netwerk

Freelance, zzp, management consultant, Consulting, Rotterdam

Freelance, zzp, management consultant, Consulting, Rotterdam De indrukwekkende skyline van Rotterdam.

COMATCH verbindt grote en kleine bedrijven uit alle sectoren met onaf­hank­e­lijke consul­tants voor uitda­gende projecten

Als u op zoek bent naar advies en exper­tise in Rotterdam, zijn wij de juiste partner voor u – snel, persoonlijk en kosten­be­spa­rend. COMATCH is een markt­plaats waar klanten en onaf­hank­e­lijke consul­tants en vakspe­cia­li­sten samen­komen. Beschikt uw bedrijf niet over de juiste middelen of erva­ring om een belan­grijk project te reali­seren? Wij zoeken de juiste manage­ment consul­tant voor u – of indien nodig een heel team van consul­tants – die in Rotterdam geve­stigd zijn of bereid zijn om er tijde­lijk te werken. De free­lan­cers die voor ons werken worden persoonlijk door ons geselec­teerd. Zij hebben jaren­lange erva­ring opge­daan bij inter­na­tio­nale top-advies­bu­reaus en bedrijven, binnen talrijke vakge­bieden.

Met meer dan 10 000 experts biedt COMATCH u en uw mede­wer­kers onder­st­e­u­ning op tal van gebieden

Projecten op het gebied van orga­ni­satie en IT: onze dienst­ver­le­ning varieert van verander­ma­nage­ment en orga­ni­sa­tie­ont­werp tot modern project­ma­nage­ment van IT-projecten en het opzetten en opti­ma­li­seren van IT-archi­tec­tuur.
Bedri­jf­suit­voe­ring: Of het nu gaat om product­op­ti­ma­li­satie, lean manage­ment, supply chain manage­ment of proces­be­heer: wij zoeken voor u een gekwa­li­fice­erde manage­ment consul­tant die u onder­st­eunt bij het reali­seren van uw project, van a tot z.
Of u nu van plan bent een nieuwe marke­ting- of sales­stra­tegie te imple­men­teren of besta­ande processen wil verbe­teren om aan de huidige eisen te voldoen, consul­tants van COMATCH zijn deskundig op legio gebieden: van e-commerce en digi­tale marke­ting, commer­ciële stra­te­gieën en prijs­stel­ling tot aan sales- en account­ma­nage­ment.
Binnen finance bieden we dien­sten op het vlak van corpo­rate finance, due dili­gence, risi­co­be­heer, control­ling en ratio-systemen – enkele van de meest voor­ko­mende vragen van klanten. Wij bieden echter nog veel meer – mocht u geïn­ter­es­seerd zijn in een speci­fieke dienst die hier niet bijstaat, stuur ons dan een vrijb­lij­vende aanvraag!

Met ons streeft u de juiste stra­tegie na

Onze manage­ment consul­tants bieden niet alleen effec­tieve onder­st­e­u­ning bij de posi­tieve ontwikke­ling van jonge bedrijven en nieuwe producten, maar helpen daar­n­aast met groei­stra­te­gieën, inno­va­tie­ma­nage­ment, marke­ting­stra­te­gieën en met het opzetten en ontwikkelen van busi­ness­plannen.
Wilt u een nieuwe markt betreden of bent u op zoek naar een over­zicht van geve­stigde bedrijven? Onze consul­tants kunnen u helpen met de volgende markt­ana­lyses: bench­mar­king en concur­ren­tie­ana­lyses, evaluatie van de omvang van de markt, big data en stati­sti­sche analyses.
Dankzij ons brede aanbod van consul­tants in Rotterdam en omge­ving vinden wij in alle gevallen de perfecte partner voor uw project. Dankzij de perso­on­lijke en op u afge­stemde steun van onze account­ma­na­gers kunt u al binnen 48 uur aan de slag met uw project, met een van de onaf­hank­e­lijke consul­tants uit het COMATCH-netwerk. Er worden pas kosten in rekening gebracht na onder­te­kening van het contract.

Snel & eenvoudig: Vraag naar onze consul­tants

Heeft u inter­esse om met ons samen te werken? Het enige wat u hoeft te doen is een online project­brie­fing in te vullen of ons te bellen om uw aanvraag toe te lichten. Wij zullen vervol­gens twee tot drie geschikte consul­tants voor­stellen in het gewenste gebied (Rotterdam bijvo­or­beeld), zonder enige verplichting. Tijdens het project zorgen wij er graag voor dat u tevreden bent met ons bedrijf en onze manage­ment consul­tants: u hebt de mogeli­jk­heid feed­back te geven over ons en onze consul­tants, op maan­de­li­jkse basis en aan het eind van het project. Dit bevor­dert de trans­parantie en zorgt voor een uitge­breider profiel van de COMATCH-consul­tants. Dankzij u kunnen we de kwali­teit van onze dienst­ver­le­ning en onze consul­tancy verbe­teren en zo ons doel bereiken – struc­turele, aantoon­bare verbe­te­ring van uw bedrijf dankzij consul­tancy op maat.

De tevre­den­heid van onze consul­tants is net zo belan­grijk voor ons

Werkt u bij een advies­bu­reau in Rotterdam en denkt u erover om als free­lancer aan de slag te gaan? Sluit u aan bij de COMATCH-commu­nity! Als u over de vereiste kwali­fi­ca­ties beschikt, kunt u al snel lid worden van onze commu­nity van consul­tants. Solli­ci­teer online en profi­teer van de talrijke voor­delen die onze effi­ci­ënte proces­st­ruc­tuur biedt: onze markt­plaats helpt u niet alleen om klanten te werven, maar u kunt hiermee ook een hoger salaris verdienen dan bij een vaste aanstel­ling. Daar­n­aast biedt COMATCH volle­dige zelf­be­schik­king en flexi­bi­li­teit: u bepaalt zelf waar en wanneer u werkt. U kiest de projecten waarin u geïn­ter­es­seerd bent, die u uitdagen en die u de beste kansen bieden om uzelf verder te ontwikkelen.