Manage­ment Consul­tant in Amsterdam

COMATCH — uw markt­plaats voor onaf­hank­e­lijke manage­ment consul­tants in Amsterdam
Jaren­lange erva­ring en een uitge­breid netwerk

Freelance, zzp, management consultant, Consulting, Amsterdam

De historische grachten in Amsterdam, een van de mooiste plekken in Nederland.

Gemo­ti­veerde consul­tants, goed­geïn­for­me­erde experts en effi­ci­ënte teams

Zoekt u gekwa­li­fice­erde, betaal­bare consul­tants in Amsterdam? Het COMATCH-netwerk heeft de perfecte, onaf­hank­e­lijke partner voor uw aanvraag. Ons doel is om onaf­hank­e­lijke manage­ment consul­tants te verbinden aan grote en kleine bedrijven uit alle econo­mi­sche sectoren voor inter­es­sante projecten. Beschikt u niet over de middelen of exper­tise om een bepaald project te kunnen reali­seren, of heeft u behoefte aan een onaf­hank­e­lijke evaluatie, neem dan contact met ons op. Vergeleken met tradi­tio­nele advies­bu­reaus in Amsterdam biedt samen­werken met COMATCH verschil­lende voor­delen, zowel voor u als cliënt als voor de consul­tant.

Voor­delen voor de cliënt

Met COMATCH heeft u toegang tot een ruime keuze aan experts met jaren­lange erva­ring bij advies­bu­reaus in Amsterdam en andere inter­na­tio­nale topbe­drijven. Meer dan 10 000 onaf­hank­e­lijke consul­tants bieden hun dien­sten aan op COMATCH, waarbij u tot maar liefst 70% bespaart vergeleken met tradi­tio­nele inter­na­tio­nale advies­bu­reaus. Dit kunnen wij bieden omdat wij ons richten op onze kernac­tivit­eiten en vanwege onze ‘lean’ orga­ni­sa­tie­st­ruc­tuur. Hier­door kunt u uw budget effi­ci­ënter inzetten zonder in te boeten op de kwali­teit van onze consul­tants. Omdat wij onze consul­tants selec­teren door middel van een persoonlijk scree­ningsproces, waarbij we letten op de erva­ring en focus van kandi­daten, kunnen wij hoog­sta­ande kwali­teit garan­deren. Daar­n­aast bieden wij een snel­lere en flexi­be­lere dienst­ver­le­ning dan tradi­tio­nele advies­bu­reaus, dankzij onze uitge­breide pool van advi­seurs in Amsterdam.
Als u geïn­ter­es­seerd bent in onze service, hoeft u alleen maar online een korte project­brie­fing in te vullen, waarin u uzelf en uw aanvraag beschrijft. Een tele­foontje kan natuurlijk ook. Wij stellen twee tot drie consul­tants uit onze data­base voor, wiens profielen overe­en­komen met uw wensen. Kosten wordt pas in rekening gebracht nadat u het contract hebt onder­te­kend.

Uw tevre­den­heid staat bij ons voorop tijdens het gehele project.

Via ons feed­backproces kunt u ons regel­matig op de hoogte houden over de stand van zaken omtrent uw project en de samen­werking met de onaf­hank­e­lijke consul­tant. Uw opmer­kingen worden in het profiel van de consul­tant opge­nomen. Hiermee maken we het voor cliënten makke­li­jker om de juiste consul­tant te vinden. Daar­n­aast stelt het ons in staat om de kwali­teit van onze dienst­ver­le­ning en aanbie­dingen te blijven ontwikkelen en verbe­teren.
Onze selectie van onaf­hank­e­lijke consul­tants is inzet­baar bij zeer uite­en­lo­pende projecten: stra­tegie, finance, orga­ni­satie en IT, maar ook op het vlak van bedri­jf­suit­voe­ring, markt­ana­lyse, marke­ting en sales. Neem contact op met ons voor een nadere toelichting van uw project, zodat wij een passende expert voor u kunnen vinden. Hiermee kunt u op alle vlakken een perma­nente verbe­te­ring van uw bedri­jfs­re­sul­taten reali­seren.

Voor­delen voor de onaf­hank­e­lijke manage­ment consul­tant

Hebt u enkele jaren erva­ring binnen een kwali­ta­tief hoog­waardig advies­bu­reau en wilt u gaan free­lancen in Amsterdam? COMATCH biedt haar consul­tants vele voor­delen:
Ten eerste bete­kent COMATCH een aantrek­ke­lijke mogeli­jk­heid om cliënten te werven. Ten tweede kunt u uw bruto salaris met meer dan 100% verhogen. Boven­dien bepaalt u zelf waar en wanneer u werkt. U kunt projecten kiezen die u helpen bij uw perso­on­lijke ontwikke­ling, en wij zullen u regel­matig voor­zien van feed­back van de cliënt zodat u uw werk continu kunt verbe­teren. Daar­n­aast worden admi­ni­stra­tieve werk­zaam­heden tot een minimum beperkt: in plaats bezig te zijn met contracten en facturen, kunt u zich volledig op het project concen­treren. Stuur nu uw solli­ci­tatie in om u aan te sluiten bij onze commu­nity.