De markt­plaats voor onaf­hank­e­lijke manage­ment consul­tants

De markt­plaats voor zelf­stan­dige en onaf­hank­e­lijke manage­ment consul­tants: COMATCH biedt de snelste weg naar de juiste exper­tise voor uw project.

Consulting, consultancy netwerk, business consultant, Consultants, Management consultant

De marktplaats voor zelfstandige consultants

Op zoek naar kwali­ta­tief hoog­sta­ande, ervaren manage­ment­con­sul­tants en indu­strie-experts, tegen een opval­lend lager tarief dan bij een stan­daard advies­bu­reau? COMATCH maakt het mogelijk.

COMATCH biedt kwali­ta­tief hoog­sta­ande consul­tants voor een reeks aan onder­werpen – snel, trans­parant en met perso­on­lijke bege­lei­ding. Wij helpen u bij de ontwikke­ling van groei- en marke­ting­stra­te­gieën en bieden onder­st­e­u­ning bij zaken als inno­va­tie­ma­nage­ment en markt­ana­lyse, marke­ting en sales. U vindt voor elke aanvraag de juiste onder­st­e­u­ning op onze online markt­plaats, die meer dan 10 000 actieve onaf­hank­e­lijke consul­tants bevat.
Staat uw bedrijf voor belan­grijke projecten of de digi­ta­li­se­ring van uw processen, waar­voor u exper­tise of een onaf­hank­e­lijk advies nodig heeft? Moet de supply chain of control­ling worden geop­ti­ma­li­seerd? Wij hebben de juiste onaf­hank­e­lijke manage­ment consul­tant voor u. Wij contro­leren de kwali­fi­ca­ties van alle manage­ment consul­tants die met COMATCH samen­werken. Hier­door bieden we meer plan­nings­ca­pa­ci­teit en kwali­teits­con­trole in de markt van onaf­hank­e­lijke consul­tancy, die soms ondui­de­lijk of verwar­rend kan zijn. Onze experts voor­zien u van compe­tent, kwali­ta­tief hoog­staand en indi­vi­dueel afge­stemd advies, dankzij hun erva­ringen bij topad­vie­s­or­ga­ni­sa­ties en DAX30-bedrijven. Wij verz­orgen het admi­ni­stra­tieve gede­elte zoals facturen, contracten, enz., waar­door onze consul­tants zich volledig aan uw project kunnen wijden. Uw tijd en finan­ciële middelen worden dus opti­maal gebruikt.

Start uw project nu — met onze hulp

Via onze online markt­plaats kunt u daar­n­aast direct van start gaan met uw project. Ons uitge­breide netwerk van onaf­hank­e­lijke manage­ment consul­tants en de voort­du­rende feed­back van onze klanten stellen ons in staat om binnen 48 uur twee tot drie mogelijke consul­tants voor uw project te vinden. Het enige wat u hier­voor hoeft te doen is online een korte project­brie­fing in te vullen of met onze account manager te bellen – geheel vrijb­lij­vend. Kosten worden pas in rekening gebracht nadat u defi­nitief voor een consul­tant (of een team van consul­tants) heeft gekozen. Wij staan u voort­du­rend bij tijdens het project. U heeft de mogeli­jk­heid om zowel maan­de­lijks als aan het eind van het project feed­back te leveren over uw samen­werking met de consul­tant. Deze feed­back wordt direct opge­nomen in het COMATCH-profiel van de consul­tant. Hiermee streven we niet alleen een trans­parante marktom­ge­ving en een opti­male service na, maar geven we de consul­tant ook de kans om zijn of haar werk voort­du­rend te blijven verbe­teren, met uw hulp.

Bent u een onaf­hank­e­lijke consul­tant?

En bent u geïn­ter­es­seerd in het aanbieden van uw dien­sten op onze online markt­plaats? Stuur ons dan uw solli­ci­tatie. COMATCH biedt niet alleen voor­delen voor werk­ge­vers, maar ook voor u als consul­tant: we bieden u de mogeli­jk­heid om cliënten te werven met een aantrek­ke­lijk verdi­en­po­ten­tieel, waarbij u zelf beslist welke projecten u inter­es­sant vindt.