COMATCH-netwerk van manage­ment consul­tants

Meer dan 10 000 onaf­hank­e­lijke manage­ment consul­tants en vakspe­cia­li­sten:
COMATCH heeft het antwoord op al uw stra­te­gi­sche kwesties.

blue tone city scape and network connection concept

Zoekt u buiten­ge­woon talent om uw bedrijf te onder­st­e­unen bij het reali­seren van een belan­grijk project?

COMATCH biedt u een uitge­breid netwerk van advi­seurs dat uit meer dan 10 000 onaf­hank­e­lijke manage­ment­con­sul­tants en experts bestaat en verbindt u aan de juiste partner voor uw aanvraag. Onze pool bestaat voor 50% uit manage­ment­con­sul­tants, 30% uit experts op verschil­lende vakge­bieden en 20% uit finance-experts. Al onze manage­ment consul­tants hebben jaren­lange erva­ring in ambi­ti­euze rollen als consul­tants binnen hun vakge­bied en worden daar­n­aast nog door ons beoor­deeld en geselec­teerd. De markt van onaf­hank­e­lijke consul­tancy is nog niet erg trans­parant, maar COMATCH biedt held­erheid en kwali­teit: minder dan 50% van de free­lan­cers en de zelf­stan­digen die bij ons solli­ci­teren, laten wij toe tot ons netwerk van consul­tants. Daarmee garan­deren we dat u de beste en meest betrouw­bare onder­st­e­u­ning krijgt voor struc­turele verbe­te­ringen binnen uw bedrijf.

Exper­tise in talrijke onder­werpen

Onze onaf­hank­e­lijke consul­tants en experts leveren exper­tise of onaf­hank­e­lijk advies op talrijke gebieden. Ook kunnen zij u helpen bij het opti­ma­li­seren van uw ideeën zodat deze gereed zijn voor imple­men­tatie. De onder­werpen variëren van orga­ni­sa­to­ri­sche en opera­tio­nele taken, zoals verander­ma­nage­ment of supply chain manage­ment tot marke­ting, sales en finance. Daar­n­aast bieden wij ook uitkomst bij de ontwikke­ling van stra­te­gieën – bijvo­or­beeld bij het betreden van markten – of markt­ana­lyses. Dankzij onze admi­ni­stra­tieve onder­st­e­u­ning kunnen onze zelf­stan­dige consul­tants zich volledig op uw project concen­treren. COMATCH zorgt voor de contracten, facturen en beta­lingen – waar­door er meer tijd over­blijft voor de ontwikke­ling en reali­satie van uw project.

Voor­delen voor klanten

Dankzij ons netwerk van consul­tants bent u niet alleen effi­ci­ënter; in verge­li­jking met tradi­tio­nele advies­bu­reaus levert de gestroom­li­jnde orga­ni­satie- en proces­st­ruc­tuur van COMATCH een kosten­be­spa­ring op waar­door u uw beschik­bare budget effec­tiever kunt inzetten. Een ander voor­deel is de korte wacht­tijd: omdat onze consul­tants uitge­breid getest zijn voor ze aan hun eerste project beginnen, kunt u – mocht dit nodig zijn – binnen 48 uur aan de slag met uw project. Is er een belan­grijk project dat u momen­teel in uw bedrijf wilt reali­seren? Stuur ons online een korte brie­fing waarin u uw aanvraag uite­enzet of bel met onze account manager. Wij stellen vrijb­lij­vend twee tot drie onaf­hank­e­lijke consul­tants aan u voor. Er worden pas kosten in rekening gebracht na onder­te­kening van het contract.

Bent u een onaf­hank­e­lijke consul­tant?

En bent u geïn­ter­es­seerd in deel­name aan ons netwerk van manage­ment consul­tants? Stuur uw solli­ci­tatie naar ons op en profi­teer van de voor­delen die een part­nership met COMATCH biedt.