Juri­di­sche kennis­ge­ving

Behe­erder van de COMATCH website

COMATCH GmbH
Strom­straße 15
10551 Berlin
Duit­s­land

Contact

E-mail: info@comatch.com
Tele­foon: +49-(0)30-40365690
Regi­stratie en bela­sting infor­matie
Gere­gistreerd bij Amts­ge­richt Berlin, regi­stra­ti­e­nummer: HRB 162116 B
BTW nummer volgens §27 van de Wet Bela­sting Toege­vo­egde Waarde (Umsatz­steu­er­ge­setz): DE296826920

Aans­pra­ke­li­jk­heid omtrent inhoud

Aans­pra­ke­li­jk­heid omtrent eigen inhoud COMATCH GmbH volgens § 55 RStV:
Dr. Chri­stoph Hardt, Dr. Jan Schäch­tele

Bron­ver­mel­ding van afbeel­dingen en illu­stra­ties

Unsplash http://unsplash.com, Shutter­stock http://shutterstock.com, iStock by Getty Images http://www.istockphoto.com/

Vrijwa­ring

Aans­pra­ke­li­jk­heid omtrent inhoud

Als een dienst­ver­lener zijn wij krach­tens Art. 7 §1 German Tele­media Act (TMG) aans­pra­ke­lijk voor onze eigen inhoud op deze pagina’s volgens alge­meen recht. Volgens §§ 8 to 10 TMG zijn wij als dienst­ver­lener geen onder­zo­eksplicht naar de over­ge­dragen of opges­lagen infor­matie, noch hebben wij een onder­zo­eksplicht naar omstan­dig­heden die zouden kunnen wijzen op onrecht­ma­tige activit­eiten. Laat onverlet even­tuele verplicht­ingen voortvloeiend uit alge­meen recht om bepaalde infor­matie te wijderen of het gebruik hiervan stop te zetten. Echter deze aans­pra­ke­li­jk­heid treedt alleen in werking vanaf het moment dat wij hebben kennis­ge­nomen van een even­tuele inbreuk van speci­fieke rechten. Zodra wij op de hoogte worden gesteld van een derge­lijke inbreuk, zullen wij onmid­del­lijk over­gaan tot verwij­de­ring van deze inhoud.

Aans­pra­ke­li­jk­heid omtrent links

Ondanks dat wij uiteraard ons uiterste best doen externe links te contro­leren op juist­heid, kunnen wij niet aans­pra­ke­lijk worden gesteld voor de inhoud van externe links. De aans­pra­ke­li­jk­heid voor de infor­matie die via deze links wordt verschaft, ligt geheel en exclu­sief bij de behe­er­ders van deze inhoud. Als gevolg van opmaak-, print-, of typo­gra­fi­sche fouten, kunnen even­tuele inbreuken niet kenbaar zijn ten tijde van het plaatsen van de link. Zodra wij in kennis worden gesteld van een derge­lijke inbreuk, zullen wij de link onmid­del­lijk verwij­deren.

Copy­right

De infor­matie die wordt gepu­bli­ceerd in de inhoud van deze website is onder­worpen aan de auteurs­rechten en andere rechten op het intel­lec­tuele eigendom, zoals geldend in de Bond­re­pu­bliek Duit­s­land. Iedere vorm van repro­ductie, wijzi­ging, versprei­ding, opslag of enig andere gebruik, welke buiten de wette­lijke grenzen van het auteurs­recht valt, is enkel toege­staan met de uitdruk­ke­lijke schrift­elijke toestem­ming van de recht­heb­bende. Onge­au­to­ri­se­erde verme­er­de­ring / opslag van de inhoud van deze website is niet toege­staan en zal leiden tot een gerech­te­lijke proce­dure.