Hope­lijk kunnen we al uw vragen beant­wo­orden

Staat het antwoord op uw vraag hier niet bij, stuur ons dan een e-mail of bel ons

Algemeen

Het is belangrijk voor ons dat u begrijpt wanneer het voor u voordelig is COMATCH te gebruiken, dat u weet wat de voordelen van COMATCH zijn.

Wie zijn de klanten van COMATCH?

Onze klanten zijn onder­ne­mingen, van de kleinste tot de aller­gro­otste, uit alle denk­bare sectoren, die op zoek zijn naar een tijde­lijke versterking van buitenaf om gezamen­lijk uitda­gende projecten en vraagstukken tot een opti­maal resultaat te brengen.

Voor welk type projecten kan COMATCH een meer­waarde zijn?

COMATCH helpt u bij het van vinden de beste manage­ment consul­tants of vakspe­cia­li­sten voor uw belan­grijke projecten. Als u op zoek bent naar een programmeur, ontwerper of onderzoeker/wetenschapper, dan zijn er waar­schi­jn­lijk markt­plaatsen die hier geschikter voor zijn. Wij staan overi­gens altijd voor u klaar om eens van gedachten te wisselen of samen­werking op één van uw projecten mogelijk is en nuttig voor u kan zijn: U hoeft ons maar te bellen.

Wanneer is het inhuren van free­lan­cers via COMATCH beter dan het inzetten van mijn eigen perso­neel?

Er zijn twee redenen waarom het inhuren van COMATCH consul­tants een meer­waarde kan zijn:

1. De eerste reden is Perso­neel: u heeft simpelweg niet de bezet­ting om een speci­fiek project binnen uw orga­ni­satie op te zetten en/of af te ronden.
2. De tweede reden is Exper­tise: u ontbeert de nood­za­ke­lijke exper­tise binnen uw orga­ni­satie voor een speci­fiek project (denk aan land­ge­bonden exper­tise of speci­fieke, vakin­hou­de­lijke exper­tise).

COMATCH consul­tants werken samen met uw eigen perso­neel aan een project. COMATCH vervangt uw perso­neel dus niet, maar vult uw perso­nele bezet­ting aan.

Waarom is COMATCH vele malen goedkoper dan de conven­tio­nele top consul­tan­cies?

COMATCH heeft geen vaste consul­tants of experts in dienst. Daar­n­aast heeft COMATCH een heel gestroom­li­jnde orga­ni­sa­tie­st­ruc­tuur en een zeer effi­ci­ënte bedri­jfs­voe­ring. De kosten die hiermee bespaard worden, komen direct ten goede aan zowel klanten als aan consul­tants: een win-win situatie voor beide partijen.

Hoe garan­deert COMATCH excel­lente service en succes­volle afron­ding van projecten?

Deze COMATCH kwali­teits­ga­rantie rust op 3 pijlers:

1) Wij selec­teren de consul­tants na een nauw­ge­zette scree­ning van het CV en een uitge­breid solli­ci­ta­tie­ge­sprek.
2) Wij bieden de consul­tants de best prac­tice methode aan, die met name aan het begin van het project behulp­zaam is. Daar­n­aast heeft u als klant de mogeli­jk­heid om aan het einde van iedere maand interim feed­back te geven op de voort­gang van het project.
3) Als het project is afge­rond is er de mogeli­jk­heid om feed­back te geven over de consul­tant. Hierin kan aange­geven worden waar er even­tuele knel- en verbe­ter­punten waren. Onder­deel van deze feed­back is het geven van een rating die vervol­gens open­lijk op het profiel van de consul­tant zal worden weer­ge­geven. Hoe meer van deze ratings worden weer­ge­geven, hoe duide­li­jker de kwali­teit van de betref­fende consul­tant naar voren komt. Zo ontstaat een helder beeld wie op de COMATCH market­place de meest geschikte persoon is voor uw project.

Hoe zorgt COMATCH ervoor dat gevoe­lige infor­matie van de klant vertrou­we­lijk blijft?

Vertrou­we­li­jk­heid heeft bij COMATCH de hoogste prio­riteit. Wij delen alleen die infor­matie met de consul­tants waar­voor u uitdruk­ke­lijke toestem­ming heeft gegeven. Daar­n­aast zijn de consul­tants door ons contrac­tueel gebonden deze infor­matie strikt vertrou­we­lijk te behan­delen. Uiteraard is het, als u dat wenst, altijd mogelijk om daarbij een bila­te­rale NDA aan te gaan met de consul­tant in kwestie. Deze vertrou­we­li­jk­heid is overi­gens wel weder­kerig – u als klant krijgt ook enkel het C.V. en de contact­ge­ge­vens van de consul­tant wanneer deze daarmee heeft inge­stemd.

Welke kosten zijn er verbonden aan de COMATCH market­place?

De regi­stratie en het indienen van projecten is geheel gratis voor klanten. Pas bij een succes­volle recrutering wordt een 18% commissie van het dagta­rief van de consul­tant in rekening gebracht.

Aanvangsfase Project

In de aanvangsfase van het project wordt partijen zoveel mogelijk de vrijheid gegeven, zodat zoveel mogelijk informatie kan worden uitgewisseld om vast te stellen of project en consultant een goede match zijn.

Hoe lang duurt het voordat er met het project van start kan worden gegaan?

COMATCH kan op zeer korte termijn de juiste consul­tant voor uw project vinden (vaak binnen 3 werk­dagen), maar een periode van 10 werk­dagen tussen het plaatsen van een projec­tom­schrij­ving en de daad­wer­ke­lijke aanvang van het project is in de prak­tijk het beste gebleken.

Wat moet ik allemaal weten voordat ik een projec­tom­schrij­ving plaats?

Vanuit onze uitge­breide erva­ring als manage­ment consul­tants weten wij als geen ander hoe belan­grijk een goede projec­tom­schrij­ving is. Hierin staan zaken als de duur, het budget en de gewenste kennis en vaar­dig­heden van de consul­tant vermeld. Daar­n­aast is het ook erg belan­grijk dat u helder omschrijft welk resultaat u met het project wilt bereiken. Alleen als u helder voor ogen heeft welk probleem precies moet worden opge­lost en welk resultaat u precies wilt bereiken en dit op een duide­lijke manier kunt over­brengen, kan er op een doel­ge­richte manier worden gewerkt aan het project.
De COMATCH online inter­face helpt u met het maken van een heldere en precieze projec­tom­schrij­ving. Heeft u nog vragen, aarzel dan niet en bel één van onze account­ma­na­gers (+31(0)208006314).

Kan ik zelf bepalen of de consul­tant op locatie of vanuit huis werkt?

U bepaalt zelf hoe er aan uw project gewerkt gaat worden. Alleen de consul­tants die hebben aange­geven bereid te zijn op de door u gewenste locatie te werken, zullen aan u worden voor­ge­steld.

Kan ik zelf kiezen welke manier van vergo­e­ding gehan­teerd zal worden tussen de consul­tant en mij?

U heeft verschil­lende opties waaruit u kunt kiezen. U kunt kiezen voor een uurta­rief of halve dag- of dagta­rief. Daar­n­aast kunt u kiezen hoe de reis­ko­sten worden vergoed. Hierbij heeft u de keuze uit een vast dagta­rief of een vergo­e­ding van de daad­wer­ke­lijke kosten op basis van inge­di­ende reken­ingen.

Hoe worden de consul­tants voor een project geselec­teerd?

COMATCH maakt hier­voor gebruik van een intel­li­gent matching algo­ritme om geschikte consul­tants te koppelen aan de gema­akte projec­tom­schrij­ving. Deze worden vervol­gens nog eens indi­vi­dueel gescreend. Door­gaans blijven er dan twee of drie consul­tants over. De defi­nitieve keuze is uiteraard uitein­de­lijk aan u.

Hoe bepaal ik welke van de geselec­te­erde consul­tants het beste bij mijn project past?

U kunt deze beslis­sing maken op basis van het C.V., een tele­fo­nisch solli­ci­ta­tie­ge­sprek of een daad­wer­ke­lijke ontmoe­ting.

Welke contracten dienen er te worden onder­te­kend voor aanvang van het project?

De admi­ni­stra­tieve rompslomp die bij een contract komt kijken, blijft tot een minimum beperkt. Als klant gaat u name­lijk een overe­en­komst aan met COMATCH (de overe­en­komst bestaat uit de Alge­mene Voor­waarden en het indi­vi­duele aanbod van ieder afzon­der­lijk project). Een contract met iedere consul­tant afzon­der­lijk is derhalve niet nodig. Uiteraard kunt u nog een bila­teraal NDA met de consul­tant overe­en­komen indien u dit wenst.

Projectfase

De administratieve belasting voor u wordt tot een minimum beperkt, maar er zijn dingen die u kunt doen om het project in goede banen te leiden.

Wat gebeurt er in het geval van een geschil tussen mij en de consul­tant?

Tijdens het dage­lijks contact en het maan­de­li­jkse interim feed­back kunnen onge­wenste ontwikke­lingen in een vroeg stadium aange­kaart en besproken worden. Indien u er samen met de consul­tant niet uitkomt, neem dan onmid­del­lijk contact op met uw perso­on­lijke Account Manager. Deze zal dan zo snel mogelijk met een oplos­sing komen.

Hoe kan ik de consultant(s) het beste onder­st­e­unen tijdens een project?

Naast de consul­tant bent u als klant zelf natuurlijk ook in hoge mate verant­wo­or­de­lijk voor de succes­volle afron­ding van een project. U bent verant­wo­or­de­lijk voor het intern vrij­maken van vold­o­ende middelen voor het project. Bijvo­or­beeld:

– Dat er voor de grotere projecten een interne project manager wordt aange­steld, die voor mini­maal één dag in de week belast is met, en beschik­baar is, voor het project.
– Dat zij die beslis­singen moeten maken in het project op tijd bij deze beslis­singen worden betrokken.
– Dat de rele­vante deskun­digen in uw bedrijf vold­o­ende tijd krijgen om infor­matie te vergaren en te delen.

Welke speci­fieke verant­wo­or­de­li­jk­heden heb ik gedu­rende het project met betrek­king tot de COMATCH market­place?

Naast de inhou­de­lijke invul­ling van het project en het uitkiezen van de consul­tant, zijn er nog drie speci­fieke taken met betrek­king tot COMATCH:

1) het invullen van de maan­de­li­jkse interim feed­back om even­tuele problemen in een vroeg stadium te signaleren en aan te kaarten
2) de activity tracker van de consul­tant contro­leren en het betalen van de maan­de­li­jkse rekening
3) het indienen van de defi­nitieve feed­back voor de consul­tants en COMATCH

Hoe gaat de beta­ling van de consul­tants in zijn werk?

U betaalt COMATCH en COMATCH betaalt vervol­gens de consul­tants. Hier­voor ontvangt u een rekening van COMATCH, die bestaat uit een weer­gave van de activity tracker van de consul­tant aan het eind van iedere maand. U contro­leert de activity tracker, keurt deze goed en betaalt het uitsta­ande bedrag. Zodra wij deze beta­ling hebben ontvangen, gaan wij over tot beta­ling van de consul­tant. Beta­lingen worden gedaan via over­schrij­ving per bank.

Waarom is er een defi­nitieve feed­back voor de consul­tants?

Deze defi­nitieve feed­back voor consul­tants heeft 2 grote voor­delen:

1) U biedt de consul­tant de mogeli­jk­heid zich­zelf te verbe­teren en te ontwikkelen op basis van cons­tru­t­ieve feed­back.
2) De defi­nitieve feed­back draagt bij aan de trans­parantie van de COMATCH market­place. De verzame­ling van feed­back kan als refe­rentie worden gebruikt door toekom­stige klanten. Op deze manier kan de consul­tant zijn repu­tatie opbouwen op de COMATCH market­place. De evaluatie van de andere klanten helpt bij het maken van de keuze voor de meest geschikte consul­tant voor uw toekom­stige projecten.

Verdere samenwerking met de COMATCH consultants

Wij hopen dat u tevreden bent met het werk van de COMATCH consultants en daarom interesse heeft in verdere samenwerking.

Kan ik de consul­tants, die ik via COMATCH heb gevonden, in een later stadium ook bila­teraal inhuren?

We hopen dat u tevreden bent met de samen­werking en dat u graag weer met de consul­tant samen­werkt. In de post-project­fase is het nood­za­ke­lijk dat COMATCH exclu­sieve rechten op samen­werking garan­deert, ,dus als u en de klant samen willen werken binnen 18 maanden na het einde van het project, moet dit via COMATCH gebeuren. In dit geval profi­teert u natuurlijk van onze effi­ci­ënte projec­taf­han­de­lingspro­cessen.

Kan ik een consul­tant die heel goed bevallen na afron­ding van het project ook in dienst nemen als werknemer?

Uiteraard kunt u een consul­tant van de COMATCH market­place na afron­ding van het project in dienst nemen als werknemer. In dat geval brengen wij een, in verge­li­jking met andere tussen­per­sonen, zeer lage commissie van 25% van het jaar­salaris in rekening.

Inschrijven

Wij proberen het inschrijvingsproces zo eenvoudig mogelijk te houden. Niettemin zijn sommige gegevens noodzakelijk om de kwaliteit van de consultants op de marketplace hoog te houden.

Moet ik betalen als ik in het COMATCH consul­tant netwerk wil worden opge­nomen?

Nee. COMATCH is 100% gratis voor consul­tants.

Welke criteria gelden om op de COMATCH market­place te worden toege­laten?

Om op de COMATCH market­place te worden toege­laten dient u aan een inter­na­tio­naal erkende univer­siteit te hebben gestudeerd (en daarbij de Master of PhD titel hebben behaald) en minstens twee jaar werker­va­ring te hebben in een hoog­waar­dige consul­ting omge­ving (manage­ment consul­tancy, auditing of invest­ment banking) of 10 jaar werker­va­ring met een aantoon­bare bedri­jfs­tech­ni­sche of vaktech­ni­sche focus. Onju­iste of onvol­le­dige infor­matie op uw CV zal leiden tot een afwi­jzing van uw inschrij­ving.

Kan ik mij ook aanmelden wanneer ik geen erva­ring heb met consul­ting?

Zeker. Ons doel is het samen­brengen van experts uit het bedri­jfs­leven en de top manage­ment consul­tants. Wij zijn ervan over­tuigd dat een goede mix van vakkennis en consul­ting­vaar­dig­heden bij projecten de sleutel vormt tot blij­vend succes. Daarom is mini­maal 10 jaren werker­va­ring met een aantoon­bare bedri­jfs­tech­ni­sche of vaktech­ni­sche focus vereist.

Hoe en waar zullen mijn perso­on­lijke gege­vens worden gebruikt?

Wij behan­delen uw gege­vens strikt vertrou­we­lijk. Uw perso­on­lijke gege­vens worden enkel gebruikt voor het interne matchen van partijen. Meer speci­fieke infor­matie vindt u in ons beleid omtrent gege­vens­be­scher­ming .

Kan ik mij ook inschrijven als ik al een full-time aanstel­ling heb?

Ja, dat kan. U kunt u inschrijven op COMATCH terwijl u al een full-time aanstel­ling heeft. Wij onder­st­e­unen u graag in uw periode van profes­sio­nele herori­ën­tatie en geven u een indruk welk soort projecten u kunt verwachten. Het is echter wel nood­za­ke­lijk dat u mini­maal 10 uren per week (of meer, afhank­e­lijk van het type project) beschik­baar bent voor een project.

Matchen

Wij zoeken de meest geschikte consultant voor een project door gebruik van ons matching algoritme. Tegelijkertijd regelen we formaliteiten van het selectieproces.

Welke gege­vens worden gebruikt bij het matching algo­ritme?

Wij hebben een matching algo­ritme ontwikkeld dat geba­seerd is op perso­on­lijke kwali­fi­ca­ties (erva­ring, functie en bedri­jfsstech­ni­sche en vaktech­ni­sche exper­tise), indi­vi­duele voor­keuren (beschik­baar­heid, stand­plaats, minimum project­duur, dagta­rief) en project feed­back, waaruit geschikte kandi­daten of een geschikt team van kandi­daten naar voren komen.

Hoe maak ik mijn profiel zo aantrek­ke­lijk mogelijk?

Vul uw profiel zo gede­tail­leerd mogelijk in, zo onder­scheidt u zich van de andere consul­tants. De door u vergaarde feed­back en uw dagta­rief spelen daar­n­aast een doorslag­ge­vende rol bij de keuze van klanten voor u als consul­tant.

Wat is de tijdlijn bij project­voor­stel?

U krijgt het bericht dat wij een project aan u hebben voor­ge­steld op de COMATCH market­place via e-mail. Vervol­gens heeft u twee werk­dagen (of 4 werk­dagen als de klant heeft verzocht om de indi­ening van een Mini-LOP) om te beslissen of u het project zal accep­teren en, indien van toepas­sing, met welke andere consul­tants u graag wilt samen­werken in een team.

Wat moet ik doen als ik vragen heb over de projec­tom­schrij­ving?

De projec­tom­schrij­ving is een zeer gede­tail­le­erde, voor­lo­pige beschrij­ving van het project. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze bespreken in een direct contact met de klant, vóór de offi­ciële aanvang van het project.

Op basis van welke criteria worden de verschil­lende rollen in het project verdeeld?

De precieze rolver­de­ling binnen een project (consul­tant, project manager of vakdes­kun­dige) hangt af van het project, uw rele­vante exper­tise en uw werker­va­ring (binnen en buiten COMATCH). Het kan voor­komen dat u binnen verschil­lende projecten ook verschil­lende rollen krijgt toebedeeld.

Wat is een Mini-LOP?

De zoge­naamde Mini-LOPs zijn korte tekst­do­cu­menten (onge­veer 2 pagina’s) waarin de geplande voort­gang van het project wordt uitges­tip­peld. Klanten hebben de mogeli­jk­heid om een Mini-LOP te vragen en op basis hiervan te beslissen met wie zij in zee gaan voor een project.

Welke invloed heb ik op de samen­stel­ling van een team door COMATCH?

Dat bepaalt u hele­maal zelf. Wij presen­teren de indi­vi­duele team­leden die uit ons matching algo­ritme zijn gekomen. Vervol­gens hebben de team­leden de mogeli­jk­heid elkaar te contac­teren. De uitein­de­lijke beslis­sing om een project aan te nemen en met welke team­leden u wilt gaan samen­werken, blijft altijd aan u.

Wat kan ik verwachten als de klant een solli­ci­ta­tie­ge­sprek gesprek met mij wil hebben?

Dat is moei­lijk van tevoren te zeggen: hoe een solli­ci­ta­tie­ge­sprek zal verlopen, hangt af van het onder­werpen en van de klant in kwestie. De account­ma­nager van het betref­fende project zal zoveel mogelijk infor­matie over het project aan u door­geven zodat u zich zo goed mogelijk kunt voor­be­reiden.

Projectfase

Om de kwaliteit naar de klant te garanderen, hebben we tools ontwikkeld om het project zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Wat gebeurt er als ik ben geselec­teerd voor een project?

Het proces verschilt lich­te­lijk, afhank­e­lijk of u bent geselec­teerd als indi­vi­dueel consul­tant of als onder­deel van een team. U ontvangt een op uw rol toege­spitste COMATCH-best-prac­tice kick-off wanneer u bent geselec­teerd voor een bepaald project.

Wat gebeurt er als de projec­tom­schrij­ving weer wordt gewi­j­zigd?

Het is mogelijk dat de projec­tom­schrij­ving lich­te­lijk gewi­j­zigd dient te worden. Daarbij is het belan­grijk dat de wijzi­gingen in nauw overleg tussen u en de klant geco­ör­di­neerd worden en dat COMATCH op de hoogte wordt gehouden van substan­tiële wijzi­gingen, zoals de omvang van het project, de tijdlijn van het project en het uitein­de­lijke resultaat. Dit is in uw eigen belang, mochten er later onver­hoopt geschil­p­unten ontstaan.

Moet ik de voort­gang van mijn werk docu­men­teren?

Ja. Om het beta­lingsproces soepel te laten verlopen, dient u de gewerkte uren, samen met een korte omschrij­ving van de werk­zaam­heden, in te vullen in onze gebruiks­vrien­de­lijke activity tracker. De klant krijgt deze infor­matie toege­zonden en dient deze goed te keuren.

Wie stuur ik de rekening en hoe gaat dat in zijn werk?

U dient uw rekening in bij COMATCH. Deze rekening wordt auto­ma­tisch opge­steld bij het invullen van de activity tracker en wordt dan direct naar ons toege­stuurd. U hoeft dus zelf verder geen rekening op te stellen.

Hoe gaat de beta­ling bij een project in zijn werk?

Beta­ling van een project vindt maan­de­lijks plaats en is in ieder geval nooit later dan 35 werk­dagen na het einde van de afge­lopen kalen­der­maand. De gewerkte tijd dient te worden inge­diend via de COMATCH activity tracker en wordt goed­ge­keurd door de klant. Bij kortere projecten (tot 4 weken) zal de beta­ling plaats­vinden 35 werk­dagen na afron­ding van het project.

Waar­voor is de interim feed­back?

De voort­gang van het project en de tevre­den­heid over het werk dient dage­lijks besproken te worden met de klant. Met de interim feed­back willen we de klant de mogeli­jk­heid geven om zijn beoor­de­ling te geven over de consul­tant, of over het werk dat gele­verd wordt. De interim feed­back is dus een onder­st­e­u­nend middel om tot de hoogste kwali­teit van service te komen.

Wat gebeurt er in het geval van een geschil met de klant?

In het onver­hoopte geval van een geschil tijdens de uitvoe­ring van het project, met de klant of met (één van de andere leden van) het team, dient u COMATCH hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. COMATCH zal dan optreden als bemid­de­laar om het probleem zo snel mogelijk uit de wereld te helpen.

Feedback

Wij zijn van mening dat feedback een belangrijke factor is bij persoonlijke ontwikkeling. Vandaar dat wij een systeem voor het geven van feedback in het leven hebben geroepen.

Op welke manier worden mijn presta­ties beoor­deeld tijdens het project?

Aan het einde van het project wordt er door de COMATCH market­place feed­back vergaard. Deze bestaat uit feed­back van uw klant en, waar mogelijk, ook van de andere team­leden. Indi­vi­duele feed­back op een speci­fiek project wordt ook op prijs gesteld. In de rechter boven­zijde van uw perso­on­lijke profiel wordt de gecom­bi­ne­erde rating voor al uw projecten weer­ge­geven.

Welke rol speelt de feed­back op de COMATCH market­place?

De feed­back op een project is een bepa­lende factor voor ons matching algo­ritme met betrek­king tot toekom­stige projecten. Hoe beter de overall score, hoe groter de kans dat u voor nieuwe projecten wordt voor­ge­steld.

Moet ik feed­back geven over de andere team­leden?

Ja, wij zijn van mening dat feed­back een nuttig element is voor perso­on­lijke ontwikke­ling. Daarom is het geven feed­back verplicht en raden wij ook aan om deze feed­back persoonlijk te bespreken. Volle­dige uitbe­ta­ling van het salaris vindt pas plaats nadat de feed­back is inge­diend door u.

Welke gevolgen heeft nega­tieve feed­back?

Aanvan­ke­lijk heeft dit geen gevolgen, dit soort dingen kunnen immers een keer gebeuren. Maar de kwali­teit van de service aan onze klanten staat bij ons zeer hoog in het vaandel. Indien u twee­maal op rij een slechte beoor­de­ling krijgt, of u krijgt meer­dere slechte beoor­de­lingen op meer­dere projecten, behouden wij ons het recht voor om uw lidmaats­chap van de COMATCH market­place te beëin­digen.

De mogelijkheden van de COMATCH marketplace

Wij waarderen uw werk en bieden u kansen om u persoonlijk te ontwikkelen.

Kan ik later ook bila­teraal voor de klanten die ik op COMATCH heb ontmoet gaan werken?

We hopen dat zowel u als de klant tevreden zijn over de samen­werking. In de post-project­fase is het nood­za­ke­lijk dat COMATCH exclu­sieve rechten op samen­werking garan­deert, dus als u en de klant samen willen werken binnen 18 maanden na het einde van het project, moet dit via COMATCH gebeuren.

Is het ook mogelijk om carrière te maken op de COMATCH market­place?

Ja. Op basis van de feed­back en het aantal verkochte project­dagen kunt in aanmer­king komen voor een volgende functie. Zo kunt u bevo­or­beeld “promo­veren” van consul­tant tot project manager.

Kan ik de COMATCH market­place ook gebruiken voor de imple­men­tatie van mijn eigen project?

Zeker. U kunt de COMATCH market­place gebruiken voor het samen­stellen van een geschikt team of het vinden van een geschikte consul­tant voor het project dat uzelf hebt binnen gehaald. Het afzon­der­lijk gebruik van het feed­back-, overe­en­komst- en het beta­lingsproces is eveneens mogelijk. Neem contact met ons op en wij sturen u ons aanbod.

Is het de moeite waard om een project aan te raden aan COMATCH?

Van tijd tot tijd kunt u project­ver­zo­eken ontvangen, die u zelf niet kunt uitvoeren. Voor derge­lijke situa­ties hebben we de COMATCH-aanbe­ve­lings­cam­pagne gestart. Het enige wat u hoeft te doen is ons te verbinden met de poten­tiële opdracht­gever en indien we het project winnen, krijgt u een deel van onze marge als beloning. Neem contact met ons op voor meer infor­matie.