Onze expertise in
stra­tegie

Een overzicht van de vakgebieden binnen ons netwerk van consultants
stra­tegie

Bijna 20% van de consul­tants in het COMATCH-netwerk heeft gedegen kennis van stra­tegie, waar­door een groot aantal geselec­te­erde profielen voor u beschik­baar is; of u nu op zoek bent naar een consul­tant, project­ma­nager of expert. Wij stellen voor u natuurlijk ook een sterk team samen van consul­tants met verschil­lende acht­er­g­ronden.

Projectvoorbeelden in stra­tegie

Voor­be­rei­ding van een product
Nieuw

Voor­be­rei­ding van een product

Sector

Farmaceuthische industrie

Functionele expertise

Projectmanagement office

Benodigde ondersteuning

Consultant

Meer details

Voor­be­rei­ding van een product

Omschrij­ving
Een groot farmaceu­tisch bedrijf plande de invoe­ring van een nieuw product. Ze hadden hier­voor een project­ma­nager nodig die aan meer­dere opera­tieve taken tege­li­jker­tijd zou werken. Tot de taken van onze consul­tant beho­orden onder andere het creëren van progno­se­mo­dellen, onder­st­e­u­ning bij de keyac­count­plan­ning en de inte­gratie van medi­sche bevin­dingen.

Feed­back
De consul­tant prees onze snelle reac­tie­tijd, onze inter­es­sante project­voor­stellen en de vrien­de­lijke omgang.

Minder details

Sales stra­tegie in de auto-indu­strie
Nieuw

Sales stra­tegie in de auto-indu­strie

Sector

Auto-industrie

Functionele expertise

Groei-strategie

Benodigde ondersteuning

Consultant

Meer details

Sales stra­tegie in de auto-indu­strie

Omschrij­ving
Een consul­tancy had onder­st­e­u­ning nodig bij de ontwikke­ling en concep­tua­li­se­ring van een verko­opstra­tegie voor de dienst­ver­le­ningen van een grote onder­ne­ming voor bedri­jfs­vo­er­tuigen. Onze consul­tant was onder­deel van een groter team van consul­tants.

Feed­back
De klant was erg posi­tief over onze flexi­bi­li­teit en constante bereik­baar­heid.

De consul­tant was wederom zeer te spreken over onze open commu­ni­catie en flexi­bi­li­teit bij continu veran­der­ende omstan­dig­heden.

Minder details

Nieuwe stra­tegie voer­tu­i­gont­wikke­ling
Nieuw

Nieuwe stra­tegie voer­tu­i­gont­wikke­ling

Sector

Auto-industrie

Functionele expertise

Business unit strategie

Benodigde ondersteuning

Project manager

Meer details

Nieuwe stra­tegie voer­tu­i­gont­wikke­ling

Omschrij­ving
Een consul­tancy had onder­st­e­u­ning nodig bij de ontwikke­ling van een bedri­jfs­stra­tegie voor een onder­ne­ming in de auto-indu­strie.

De focus lag op het iden­ti­fi­ceren van poten­tiële klanten die geschikt waren voor een lang­du­rige samen­werking.

Feed­back
De consul­tant die we op dit project hebben ingezet was vol lof over de vrien­de­lijke omgang en de profes­sio­nele afwikke­ling met de hulp van effi­ci­ënte online tools.

Minder details

Opstellen bedri­jfs­plan farmaceu­ti­sche indu­strie
Nieuw

Opstellen bedri­jfs­plan farmaceu­ti­sche indu­strie

Sector

Farmaceuthische industrie

Functionele expertise

Benodigde ondersteuning

Consultant

Meer details

Opstellen bedri­jfs­plan farmaceu­ti­sche indu­strie

Omschrij­ving
Een Duits biotech-bedrijf had behoefte aan externe exper­tise bij het opstellen van een bedri­jfs­plan in het Engels. Om te kunnen voldoen aan de eisen van poten­tiële finan­ciële inve­ste­er­ders diende zowel de markt­ana­lyse als de analyse van de concur­rentie, door een profes­sional te worden gedaan. Er was behoefte aan een samen­hangend bedri­jfs­plan waarin het besta­ande uitbrei­dings­plan werd onder­bouwd en dat daar­n­aast bijdraagt aan het conso­li­deren van de bedri­jfs­re­sul­taten op de lange termijn.

Minder details

Aansturen van een verplaatsing van een elek­tro­ni­ca­fa­bri­kant naar Azië
Nieuw

Aansturen van een verplaatsing van een elek­tro­ni­ca­fa­bri­kant naar Azië

Sector

Fabriek & Machines

Functionele expertise

Projectmanagement office

Benodigde ondersteuning

Project manager

Meer details

Aansturen van een verplaatsing van een elek­tro­ni­ca­fa­bri­kant naar Azië

Omschrij­ving
Een middel­grote elek­tro­ni­ca­fa­bri­kant verplaatste zijn produc­tie­faci­li­teit naar Azië. Er was behoefte aan onder­st­e­u­ning bij de coör­di­natie van het verplaats­ingsproces van zowel de producten als de machines. Daar­n­aast was onder­st­e­u­ning nodig om de veran­de­ring van capa­ci­teit op de verschil­lende vesti­gingen in goede banen te leiden. De consul­tant diende rele­vante, margi­nale omstan­dig­heden bij deze verplaatsing, zoals voor­raden, klant­te­v­re­den­heid en mate­riaa­lin­koop in kaart te brengen binnen een samen­hangen rappor­ta­ge­sy­s­teem waarbij gebruik werd gemaakt van essen­tiële key perfo­mance indi­ca­tors.

Feed­back
Geen feed­back van de klant.

De consul­tant was zeer te spreken over de nauwe samen­werking met de mede-oprich­ters van COMATCH en beveelt deze service aan aan al zijn vrienden en kennissen.

Minder details

Typi­sche specia­li­sa­ties van de COMATCH-consul­tants op het gebied van stra­tegie:

  • Bedri­jfs­plan ontwikke­ling
  • Busi­ness unit stra­tegie
  • Duurz­aam­heid­stra­tegie
  • Groei-stra­tegie
  • Inno­vatie manage­ment
  • IT-stra­tegy
  • Markt­en­tree stra­tegie
  • Port­folio stra­tegie
  • Regel­ge­ving stra­tegie