Onze expertise in
orga­ni­satie en ICT

Een overzicht van de vakgebieden binnen ons netwerk van consultants
orga­ni­satie en ICT

Meer dan 20% van de consul­tants in het COMATCH-netwerk heeft gedegen kennis van orga­ni­satie en ICT, waar­door een groot aantal geselec­te­erde profielen voor u beschik­baar is; of u nu op zoek bent naar een consul­tant, project­ma­nager of expert. Wij stellen voor u natuurlijk ook een sterk team samen van consul­tants met verschil­lende acht­er­g­ronden.

Projectvoorbeelden in orga­ni­satie en ICT

IT-Release­ma­nage­ment
Nieuw

IT-Release­ma­nage­ment

Sector

Financiële dienstverlening

Functionele expertise

IT-project management

Benodigde ondersteuning

Consultant

Meer details

IT-Release­ma­nage­ment

Omschrij­ving
Een Duits soft­ware­be­drijf kwam in tijdnood met een soft­ware-release­pro­ject voor een grote Duitse bank.

Binnen een week moest er een ervaren project­ma­nager gevonden worden met ener­zijds IT-know-how in huis en de nodige erva­ring met het bank­wezen en die ander­zijds meteen kon beginnen en voor drie maanden voltijd beschik­baar was.

Feed­back
De klant was zeer te spreken over de kwali­teit van de voor­ge­stelde consul­tants en heeft COMATCH ontdekt als de ideale mogeli­jk­heid om zo snel mogelijk pieken in de capa­ci­teit op te kunnen vullen.

De inge­hu­urde consul­tant was zeer te spreken over de snel­heid van uitbe­ta­ling en gaf aan dat hij zich steeds meer ging richten op COMATCH met zijn kernac­tivit­eiten vanwege de eenvou­dige project­ac­qui­sitie.

Minder details

Imple­men­tatie van een app-stra­tegie
Nieuw

Imple­men­tatie van een app-stra­tegie

Sector

Transport & Logistiek

Functionele expertise

IT-project management

Benodigde ondersteuning

Consultant

Meer details

Imple­men­tatie van een app-stra­tegie

Omschrij­ving
Een trans­port- en logi­stiek­be­drijf was op zoek naar een consul­tant in IT-project­ma­nage­ment voor de stra­te­gi­sche plan­ning van nieuwe apps voor de werkne­mers. De appli­ca­ties waren in zowel de ideeën-, plan­ning- als ontwikke­lings­fase en er was behoefte aan een centrale aanstu­ring. Om op tijd te klaar te zijn, diende het beheer-, ontwikke­lings- en opera­tio­nele manage­ment te worden gepro­fes­sio­na­li­seerd

Minder details

Over­ko­e­pe­lende coör­di­natie van cultuuromslag­pro­gramma
Nieuw

Over­ko­e­pe­lende coör­di­natie van cultuuromslag­pro­gramma

Sector

Bankwezen

Functionele expertise

Verandermanagement

Benodigde ondersteuning

Project manager

Meer details

Over­ko­e­pe­lende coör­di­natie van cultuuromslag­pro­gramma

Omschrij­ving
Een grote Duitse bank had behoefte aan externe know-how voor de coör­di­ne­ring van de imple­men­tatie van duurzame waarden en uitgangs­punten. Bij deze door het manage­ment vast­ge­stelde cultuuromslag voor de lange termijn lag de prio­riteit bij een stra­te­gi­sche posi­tio­ne­ring binnen de finan­ciële sector, met de focus op econo­mi­sche resul­taten en de inter­na­tio­nale concur­ren­tie­po­sitie.

Feed­back
De klant was zeer tevreden met het door COMATCH ontwikkelde matching-proces en noemde daarbij vooral ook de razends­nelle en flexi­bele inspan­ningen van de contact­per­sonen van COMATCH.

De consul­tant was lovend over de snelle en directe commu­ni­catie tijdens het project.

Minder details

Imple­men­tatie van een inter­na­tio­nale acqui­si­tie­stra­tegie
Nieuw

Imple­men­tatie van een inter­na­tio­nale acqui­si­tie­stra­tegie

Sector

Consumentengoederen & Detailhandel

Functionele expertise

Talent management en werknemersontwikkeling

Benodigde ondersteuning

Project manager

Meer details

Imple­men­tatie van een inter­na­tio­nale acqui­si­tie­stra­tegie

Omschrij­ving
Een inter­na­tio­nale webwinkel was op zoek naar een consul­tant voor de ontwikke­ling van een inno­va­tieve, inter­na­tio­nale acqui­si­tie­stra­tegie voor het verwerven van perso­neel om zijn ambi­ti­euze groei­plannen gestalte te kunnen geven. De focus lag bij deze inter­na­tio­nale acqui­sitie van talent, naast de diffe­ren­tië­ring van de werk­gever, met name op het snel kunnen verwerven van perso­neel en kosten­re­du­ce­ring.

Feed­back
De klant vond het COMATCH plat­form zeer gebruiks­vrien­de­lijk en was lovend over de onge­com­pli­ce­erde samen­werking.

De consul­tant was met name zeer te spreken over de indi­vi­duele onder­st­e­u­ning van COMATCH en over de matching van COMATCH, waarbij de geschikte kandi­daten worden gekop­peld aan de projecten die ook echt aans­luiten bij hun wensen en vaar­dig­heden.

Minder details

Manage­ment bij een post-merger inte­gratie
Nieuw

Manage­ment bij een post-merger inte­gratie

Sector

Media & Entertainment

Functionele expertise

Post merger integratie

Benodigde ondersteuning

Consultant

Meer details

Manage­ment bij een post-merger inte­gratie

Omschrij­ving
Een inter­na­tio­naal toona­an­ge­vend digitaal marke­ting­be­drijf had onder­st­e­u­ning nodig bij een post-merger inte­gratie. Met name op het gebied van project­ma­nage­ment en IT-systemen was behoefte aan wat extra slag­kracht bij het samen­vo­egen van de opera­tio­nele activit­eiten en het op elkaar afstemmen van de interne processen.

Feed­back
De free­lance vakspe­cia­list was zeer tevreden dat COMATCH hem op zo’n eenvou­dige manier heeft kunnen samen­brengen met dit aantrek­ke­lijke bedrijf met zijn uitda­gende project.

Minder details

Typi­sche specia­li­sa­ties van de COMATCH-consul­tants op het gebied van orga­ni­satie:

  • Bedri­jfs­cul­tu­ur­ma­nage­ment
  • Bouw van leider­schap­vaar­dig­heden
  • Carve Out
  • Nale­ving
  • Orga­ni­sa­tie­ont­werp
  • Post merger inte­gratie
  • Talent manage­ment en werkne­mer­sont­wikke­ling
  • Remu­ne­ratie en incen­tive struc­ture opti­ma­li­satie
  • Verander­ma­nage­ment

Heeft u hulp nodig bij uw gecom­pli­ce­erde ICT-projecten? Vooral bij stra­te­gi­sche thema’s op het gebied van IT-archi­tec­ture of complex IT-project manage­ment kunnen onze geselec­te­erde consul­tants u onder­st­e­unen.