Onze expertise in
Opera­tions

Een overzicht van de vakgebieden binnen ons netwerk van consultants
Opera­tions

Bijna 20% van de consul­tants in het COMATCH-netwerk heeft gedegen kennis van opera­tions, waar­door een groot aantal geselec­te­erde profielen voor u beschik­baar is; of u nu op zoek bent naar een consul­tant, project­ma­nager of expert. Wij stellen voor u natuurlijk ook een sterk team samen van consul­tants met verschil­lende acht­er­g­ronden.

Projektbeispiele aus Opera­tions

Digi­ta­li­se­ring van een proces voor bedrijfskrediet, ofwel ‘facto­ring’
Nieuw

Digi­ta­li­se­ring van een proces voor bedrijfskrediet, ofwel ‘facto­ring’

Sector

Bankwezen

Functionele expertise

Procesmanagement

Benodigde ondersteuning

Consultant

Meer details

Digi­ta­li­se­ring van een proces voor bedrijfskrediet, ofwel ‘facto­ring’

Omschrij­ving
Een in market data solu­tions gespe­cia­li­se­erde soft­ware provider was op zoek naar een consul­tant voor het defi­niëren van het digi­tale proces van bedri­jfs­kre­dieten en facto­ring. Belan­grijk element hierbij was de iden­ti­fi­catie en kwan­ti­fi­catie van de rele­vante processen

Minder details

Opzetten van een centraal call-centre voor verbe­te­ring van de klanten­ser­vice
Nieuw

Opzetten van een centraal call-centre voor verbe­te­ring van de klanten­ser­vice

Sector

Zorgverlening

Functionele expertise

Procesmanagement

Benodigde ondersteuning

Consultant

Meer details

Opzetten van een centraal call-centre voor verbe­te­ring van de klanten­ser­vice

Omschrij­ving
Eén van de grootste acade­mi­sche zieken­huizen in Europa wilde de tele­fo­ni­sche bereik­baar­heid voor pati­ënten en aanges­loten artsen verbe­teren. Zowel bij het opzetten van het call-centre, als bij de recrutering van de call-centre agents en bij profes­sio­nele trai­ning van deze call-centre agents, was iemand nodig met een verre­ga­ande exper­tise op het gebied project­ma­nage­ment en met ruime erva­ring binnen een complexe bedri­jfs­st­ruc­tuur, voor de onder­st­e­u­ning van dit omvan­grijke project.

Feed­back
De klant was lovend over de goede opzet van de commu­ni­catie van COMATCH.

De consul­tant was zeer te spreken over de nauwe samen­werking tussen de klant en COMATCH.

Minder details

Work­shop Lean Manage­ment
Nieuw

Work­shop Lean Manage­ment

Sector

Fabriek & Machines

Functionele expertise

Lean management

Benodigde ondersteuning

Consultant

Meer details

Work­shop Lean Manage­ment

Omschrij­ving
Een middel­grote provider van op maat gema­akte auto­ma­tise­rings­sy­stemen wilde de bewust­wording van zijn werkne­mers omtrent het gebruik van bedri­jfs­mid­delen vergroten. In een work­shop maakten de werkne­mers kennis met Lean Manage­ment. Voor het opzetten van deze work­shop was behoefte aan een expert uit het vakge­bied met een rele­vante kennis van de belan­grijke Lean Manage­ment tools.

Feed­back
De klant was lovend over de duide­lijke manier van commu­ni­catie met COMATCH en de heldere manier waarop poten­tiële kandi­daten hierop worden weer­ge­geven. Zeer tevreden over de dienst­ver­le­ning door de door­lo­pende profes­sio­nele onder­st­e­u­ning bij het opzetten van de work­shop.

De eenvou­dige samen­werking en gebruiks­vrien­de­li­jk­heid van het COMATCH plat­form maakte het voor de consul­tant zeer eenvoudig om aan het project te werken. Met de duide­lijke en makke­lijke inter­face was het opstellen van de facturen een fluitje van een cent.

Minder details

Typi­sche specia­li­sa­ties van de COMATCH-consul­tants op het gebied van opera­tions:

  • Asset opti­ma­li­satie
  • Digi­ta­li­se­ring
  • Duurzame productie
  • Lean manage­ment
  • Lean service opera­tions
  • Proces­ma­nage­ment
  • Procu­re­ment opti­ma­li­satie
  • Productie opti­ma­li­satie
  • Produc­tont­wikke­ling
  • Supply chain manage­ment