Onze expertise in
markt­ana­lyse

Een overzicht van de vakgebieden binnen ons netwerk van consultants
markt­ana­lyse

10% van de consul­tants in het COMATCH-netwerk heeft gedegen vakkennis van markt­ana­lyse waar­door een groot aantal geselec­te­erde profielen voor u beschik­baar is; of u nu op zoek bent naar een consul­tant, project­ma­nager of expert. Wij stellen voor u natuurlijk ook een sterk team samen van consul­tants met verschil­lende acht­er­g­ronden.

Projectvoorbeelden in markt­ana­lyse

Nieuwe groei­mo­geli­jk­heden voor de Itali­aanse ener­gie­markt
Nieuw

Nieuwe groei­mo­geli­jk­heden voor de Itali­aanse ener­gie­markt

Sector

Energie

Functionele expertise

Groei-strategie

Benodigde ondersteuning

Project manager

Meer details

Nieuwe groei­mo­geli­jk­heden voor de Itali­aanse ener­gie­markt

Omschrij­ving
Een consul­tancy scha­kelde een consul­tant in om nieuwe groei­t­rends op de Itali­aanse markt te analy­seren. Reden voor de analyse was om een beter begrip te krijgen van markt­ont­wikke­lingen, top-down­trends en bottom-upbehoeftes, geba­seerd op de behoeftes van klanten in de energie-indu­strie.

Feed­back
De klant was zeer posi­tief over onze proac­tieve commu­ni­catie en onze snelle en passende voor­stellen voor kandi­daten.

De consul­tant die we op dit project hadden ingezet was zeer tevreden over de hoeveel­heid vrijheid die hij tijdens dit project had en was ook erg posi­tief over de eenvou­dige time tracking en het geau­to­ma­ti­se­erde factu­ra­tie­sy­s­teem.

Minder details

Nieuwe markt­mo­geli­jk­heden voor een online gezond­heidsportaal
Nieuw

Nieuwe markt­mo­geli­jk­heden voor een online gezond­heidsportaal

Sector

Farmaceuthische industrie

Functionele expertise

Market sizing

Benodigde ondersteuning

Consultant

Meer details

Nieuwe markt­mo­geli­jk­heden voor een online gezond­heidsportaal

Omschrij­ving
Een belan­grijk online portaal plande een stra­te­gi­sche ontwikke­ling van nieuw markt­po­ten­tieel en een diver­si­fi­catie van omzet­stromen. Onze consul­tant voerde een markt­ana­lyse uit en defi­nie­erde poten­tiële nieuwe bedri­jfs­mo­dellen voor de klant.

Minder details

Stati­sti­sche vali­de­ring van Key Perfor­mance Indi­cator
Nieuw

Stati­sti­sche vali­de­ring van Key Perfor­mance Indi­cator

Sector

Consumentengoederen & DetailhandelStatistische analyse

Functionele expertise

Benodigde ondersteuning

Entire project team

Meer details

Stati­sti­sche vali­de­ring van Key Perfor­mance Indi­cator

Omschrij­ving
Een gere­nom­meerd kleding­be­drijf had een nieuwe, supe­ri­eure Key Perfor­mance Indi­cator (KPI) ontwikkeld om de effec­tiviteit en winst­ge­vend­heid van de indi­vi­duele outlets vast te kunnen stellen. Om tot een heldere en samen­hang­ende verge­li­jking van de presta­ties te kunnen komen, diende deze nieuwe KPI, alvorens te worden geïm­ple­men­teerd, onder­worpen te worden aan een stati­sti­sche veri­fi­catie.

Feed­back
De klant was zeer tevreden met de snelle en onge­com­pli­ce­erde plaatsing van deze consul­ting­op­dracht tegen een zeer rede­lijk tarief. Daar­n­aast werd de onder­st­e­u­nende service van COMATCH en de constante en betrouw­bare terug­kop­pe­ling gedu­rende het gehele project zeer gewaar­deerd.

Minder details

Typi­sche specia­li­sa­ties van de COMATCH-consul­tants op het gebied van markt­ana­lyse:

  • Bench­mar­king en concur­rentie analyse
  • Big data
  • Groei­t­rend analyse
  • Klant­ana­lyse
  • Market sizing
  • Project­ma­nage­ment office
  • Stati­sti­sche analyse