Onze expertise in
marke­ting & sales

Een overzicht van de vakgebieden binnen ons netwerk van consultants
marke­ting & sales

13% van de consul­tants in het COMATCH-netwerk heeft gedegen vakkennis van marke­ting & sales, waar­door een groot aantal geselec­te­erde profielen voor u beschik­baar is; of u nu op zoek bent naar een consul­tant, project­ma­nager of expert. Wij stellen voor u natuurlijk ook een sterk team samen van consul­tants met verschil­lende acht­er­g­ronden.

Projectvoorbeelden in marke­ting & sales

Online Marke­ting Conso­li­datie
Nieuw

Online Marke­ting Conso­li­datie

Sector

Consumentengoederen & Detailhandel

Functionele expertise

E-commerce & Digitale marketing

Benodigde ondersteuning

Consultant

Meer details

Online Marke­ting Conso­li­datie

Omschrij­ving
De klant was in een afron­dende fase van een over­name. In verband hiermee moesten syner­gieën worden geïden­ti­ficeerd, geana­ly­seerd en geimple­men­teerd op het gebied van Marke­ting/E-Commerce. Hier­voor werd een consul­tant met een acht­er­g­rond in Private Equity, Due Dili­gence en/of E-Commerce gezocht.

Feed­back
De consul­tant waar­de­erde de snelle support en heldere processen.

Minder details

Customer Journey analyse voor E-commerce
Nieuw

Customer Journey analyse voor E-commerce

Sector

Consumentengoederen & Detailhandel

Functionele expertise

klant life cycle management

Benodigde ondersteuning

Consultant

Meer details

Customer Journey analyse voor E-commerce

Omschrij­ving
Een E-Commerce orga­ni­satie had op korte termijn onder­st­e­u­ning nodig voor een pilot project om de customer journey diep­ga­ander te analy­seren. Het project­team had daar­voor een ervaren spar­ring partner nodig.

Feed­back
De consul­tant was blij met de goede commu­ni­catie en betrok­ken­heid van het COMATCH team.

Minder details

Reor­ga­ni­satie in Sales
Nieuw

Reor­ga­ni­satie in Sales

Sector

Huishoudelijke apparaten

Functionele expertise

Sales en accountmanagement

Benodigde ondersteuning

Expert

Meer details

Reor­ga­ni­satie in Sales

Omschrij­ving
Een onder­ne­ming die kwali­ta­tief hoog­waar­dige opla­ad­ap­pa­ra­tuur levert, plande een reor­ga­ni­satie van het sales team. De eerder ontwikkelde ideeen werden door de neutrale spar­ring­partner beoor­deeld, vervol­gens werd er geme­en­sch­ap­pe­lijk gedis­cus­sieerd en werd de nieuwe opzet aange­past.

Feed­back
De bemid­delde consul­tant omschreef COMATCH als zeer doel­ge­richt met plezie­rige perso­on­lijke commu­ni­catie.

Minder details

Consul­ta­tive sales trai­ning
Nieuw

Consul­ta­tive sales trai­ning

Sector

Chemie

Functionele expertise

Sales en accountmanagement

Benodigde ondersteuning

Expert

Meer details

Consul­ta­tive sales trai­ning

Omschrij­ving
Een Europees Chemie­con­cern was op zoek naar een inno­va­tieve, consul­ting geori­ën­te­erde sales-trai­ning voor een selecte groep talenten uit een doch­ter­be­drijf in de V.S. Het doel van deze trai­ning was om de sales depart­ment de behoeften van de klant te leren te iden­ti­fi­ceren tijdens perso­on­lijke gesprekken en deze te kunnen vertalen naar de imple­men­tatie van omzet­ge­ori­ën­te­erde maat­re­gelen die zouden bijdragen aan meer lange termijn sales.

Feed­back
De consul­tant was onder de indruk van de snelle en gebruiks­vrien­de­lijke proce­dures van COMATCH.

Minder details

Herde­fi­nië­ring klant­be­le­ving bij auto­mo­tive after­sales
Nieuw

Herde­fi­nië­ring klant­be­le­ving bij auto­mo­tive after­sales

Sector

Auto-industrie

Functionele expertise

klant life cycle management

Benodigde ondersteuning

Consultant

Meer details

Herde­fi­nië­ring klant­be­le­ving bij auto­mo­tive after­sales

Omschrij­ving
Een Duitse auto-fabri­kant ging over tot herziening van de syste­ma­ti­sche en door­lo­pende admi­ni­stratie van klant­re­la­ties om te kunnen blijven voldoen aan de steeds verder­ga­ande behoeften van de klant. Doel van het project was de herde­fi­nië­ring van de klant­be­le­ving van de eind­con­su­ment op het gebied van after­sales (met name call-centre) door middel van work­shops voor de afde­lingen en de ontwikke­ling van roll-out plannen.

Minder details

Ontwikke­ling van een mobiel klanten­bin­dings­pro­gramma

Ontwikke­ling van een mobiel klanten­bin­dings­pro­gramma

Sector

Consumentengoederen & Detailhandel

Functionele expertise

E-commerce & Digitale marketing

Benodigde ondersteuning

Expert

Meer details

Ontwikke­ling van een mobiel klanten­bin­dings­pro­gramma

Omschrij­ving
Een groot Duits waren­huis zocht onder­st­e­u­ning bij de stra­te­gi­sche aanstu­ring van een inno­va­tief klanten­bin­dings­pro­gramma. Met behulp van mobiele appa­raten zouden indi­vi­duele producten aan de man worden gebracht. Dit diende verge­zeld te gaan met een veilige en gebruiks­vrien­de­lijke manier van betalen. Doel van het programma was om de omzet van de fysieke winkels te vergroten. Bij deze opzet was de ontwikke­ling van incen­ti­vi­serings­lo­gica en syste­embrede IT-processen nood­za­ke­lijk.

Feed­back
De klant was tevreden over de snelle reactie van COMATCH en was zeer lovend over de perso­on­lijke inter­actie gedu­rende het project.

De consul­tant was lovend over de excel­lente onder­st­e­u­ning en was erg tevreden hoe eenvoudig het opstellen van de factuur en het geven van feed­back was.

Minder details

Opti­ma­li­se­ring betaal­me­thoden webwinkel

Opti­ma­li­se­ring betaal­me­thoden webwinkel

Sector

Consumentengoederen & Detailhandel

Functionele expertise

E-commerce & Digitale marketing

Benodigde ondersteuning

Project manager

Meer details

Opti­ma­li­se­ring betaal­me­thoden webwinkel

Omschrij­ving
Een grote Duitse online kleding­winkel wilde zijn betaal­me­thoden opti­ma­li­seren. Om vast te stellen waar de ruimte zat voor verbe­te­ringen diende het gedrag van de klant te worden geana­ly­seerd en dienden de verschil­lende manieren van betalen te worden beoor­deeld. Door een door­dacht en divers aanbod van verschil­lende betaal­me­thoden diende een tweeledig doel te worden bereikt: Ener­zijds een veilige manier van betalen ten opzichte van de verkoper en ander­zijds een gebruiks­vrien­de­lijke manier van betalen voor de klant.

Minder details

Typi­sche specia­li­sa­ties van de COMATCH-consul­tants op het gebied van marke­ting & sales:

  • Bran­ding
  • E-commerce & Digi­tale marke­ting
  • Go-to-market stra­tegie
  • Klant life cycle manage­ment
  • Klant­seg­men­te­ring
  • Marke­ting- en commu­ni­ca­tie­plan­ning
  • Marke­ting ROI
  • Pricing
  • Sales en account­ma­nage­ment