Onze expertise in
finance

Een overzicht van de vakgebieden binnen ons netwerk van consultants
finance

Bijna 20% van de consul­tants in het COMATCH-netwerk heeft gedegen kennis van finance, waar­door een groot aantal geselec­te­erde profielen voor u beschik­baar is; of u nu op zoek bent naar een consul­tant, project­ma­nager of expert. Wij stellen voor u natuurlijk ook een sterk team samen van consul­tants met verschil­lende acht­er­g­ronden.

Projectvoorbeelden in finance

PMO-Manager voor een herst­ruc­ture­rings­pro­ject
Nieuw

PMO-Manager voor een herst­ruc­ture­rings­pro­ject

Sector

Consumentengoederen & Detailhandel

Functionele expertise

Herstructurering

Benodigde ondersteuning

Project manager

Meer details

PMO-Manager voor een herst­ruc­ture­rings­pro­ject

Omschrij­ving
Een inter­na­tio­nale fabri­kant en verkoper van mode had een project­ma­nager nodig voor een intern PMO-team ten behoeve van een groot­schalig herst­ruc­ture­ring­pro­ject. Het programma diende over verschil­lende modules te worden gest­ruc­tu­reerd. Een over­ko­e­pe­lend dash­bord moest ervoor zorgen dat de voort­gang van het project in lijn liep met het project­plan.

Minder details

Commer­cial Due Dili­gence Bouw/Machinebouw
Nieuw

Commer­cial Due Dili­gence Bouw/Machinebouw

Sector

Bouw

Functionele expertise

Due diligence

Benodigde ondersteuning

Consultant

Meer details

Commer­cial Due Dili­gence Bouw/Machinebouw

Omschrij­ving
Een middel­groot bedrijf uit de bouw­sector had onder­st­e­u­ning nodig bij een Commer­cial Due Dili­gence project. Stra­te­gi­sche, tech­ni­sche en markt­ge­re­la­te­erde kwesties dienden hierbij zoveel mogelijk gekwan­ti­ficeerd te worden op basis van harde cijfers om tot een onder­bouwde weer­gave te komen van de mogeli­jk­heden en risico’s van de mogelijke investeringsscenario’s.

Feed­back
De klant benadrukte de profes­sio­nele infor­ma­tie­vo­or­ziening omtrent de poten­tiële kandi­daten tijdens het selec­tieproces van COMATCH en was ook zeer te spreken over de snelle terug­kop­pe­lingen tijdens het gehele project.

De inge­hu­urde consul­tant was posi­tief verrast over de gebruiks­vrien­de­li­jk­heid en trans­parantie van het COMATCH plat­form en kijkt uit naar verdere samen­werking in de toekomst.

Minder details

M&A-transactiebegeleiding media- en telecom­be­drijf
Nieuw

M&A-transactiebegeleiding media- en telecom­be­drijf

Sector

Media & Entertainment

Functionele expertise

M&A Support

Benodigde ondersteuning

Consultant

Meer details

M&A-transactiebegeleiding media- en telecom­be­drijf

Omschrij­ving
In het kader van een M&A-proces was een inter­na­tio­naal media- en telecom­be­drijf op zoek naar tijde­lijke onder­st­e­u­ning voor de verkoop van een bedri­jfstak. Met het oog op de opti­ma­li­se­ring van de verkoo­p­re­sul­taten was de inzet van de consul­tant met name nodig bij de profes­sio­nele verwerking van complexe gege­vens, een doel­ge­richte commu­ni­catie met de betrokken partijen en het opzetten van een compe­ti­tief inter­es­se­veld.

Minder details

Commer­cial Due Dili­gence IT
Nieuw

Commer­cial Due Dili­gence IT

Sector

Software & IT

Functionele expertise

Due diligence

Benodigde ondersteuning

Project manager

Meer details

Commer­cial Due Dili­gence IT

Omschrij­ving
Een IT- en soft­ware­be­drijf had behoefte aan exper­tise voor een alle­som­vat­tend Due Dili­gence onder­zoek voor een middel­groot bedrijf. Om tot een markt­ge­ba­se­erde analyse van het bedri­jfs­model te kunnen komen, diende het B2B soft­ware­pro­duct van het bedrijf onder­zocht te worden. Hierbij diende met name gelet te worden op de opschaal­baar­heid van het product en het gebruik van tijde­lijke inter­faces. Daar­n­aast diende worden vast­ge­steld dat de soft­ware de juiste func­tio­n­a­li­teit had om ook in de markt van de toekomst succesvol te zijn.

Feed­back
De consul­tant was zeer te spreken over het op maat gema­akte matching-proces tussen consul­tant en project­maker. Daar­n­aast was deze lovend over de goede onder­st­e­u­ning bij het afhan­delen van de contrac­tuele kwesties tussen hem en klant.

Minder details

Sane­rings­plan voor een middel­groot bedrijf
Nieuw

Sane­rings­plan voor een middel­groot bedrijf

Sector

Private equity

Functionele expertise

Herstructurering

Benodigde ondersteuning

Consultant

Meer details

Sane­rings­plan voor een middel­groot bedrijf

Omschrij­ving
Een onaf­hank­e­lijke holding stelde in opdracht van de finan­cie­rende partijen een herstel­plan op voor een middel­groot bedrijf. Van de consul­tant werd verwacht dat hij zijn erva­ring met het opstellen van concepten in te brengen en dat hij de project­ma­nager zou bijstaan met zijn know-how in de meer tech­ni­sche aange­le­gen­heden. Het doel was het opstellen van een risico/resultaat afwe­ging bij een bedri­jfs­sa­ne­ring en om de speci­fieke verei­sten van een geïn­te­greerde finan­ciële plan­ning in kaart te brengen.

Minder details

Commer­cial Due Dili­gence online marke­ting agency

Commer­cial Due Dili­gence online marke­ting agency

Sector

Media & Entertainment

Functionele expertise

Due diligence

Benodigde ondersteuning

Project manager

Meer details

Commer­cial Due Dili­gence online marke­ting agency

Omschrij­ving
Bij een Due Dili­gence in de media­b­ranche was behoefte aan de onder­st­e­u­ning van een project­ma­nager. Met een analyse van de heer­sende bedrijfs- en marktom­ge­ving van het beoogde bedrijf uit de media en enter­tai­ment-indu­strie werd de basis van een inschat­ting van de winst­ge­vend­heid van een over­name gemaakt.

Feed­back
De inge­hu­urde consul­tant was bijzonder tevreden met de samen­werking met COMATCH vanwege de perso­on­lijke en profes­sio­nele onder­st­e­u­ning die hij kreeg. De consul­tant was daar­n­aast bijzonder lovend over de gebruiks­vrien­de­li­jk­heid van het plat­form.

Minder details

Inter­na­tio­naal herst­ruc­ture­rings­pro­ject inkoo­po­pti­ma­li­se­ring

Inter­na­tio­naal herst­ruc­ture­rings­pro­ject inkoo­po­pti­ma­li­se­ring

Sector

Telecommunicatie

Functionele expertise

Herstructurering

Benodigde ondersteuning

Consultant

Meer details

Inter­na­tio­naal herst­ruc­ture­rings­pro­ject inkoo­po­pti­ma­li­se­ring

Omschrij­ving
Er was behoefte aan een consul­tant voor een samen­hangend turn-around­pro­ject van een telecom­be­drijf. Onder­deel van het project was opera­tio­nele impro­ve­ment levers voor de opti­ma­li­satie van kosten en baten. Om het besta­ande speel­veld te analy­seren werd een evaluatie gemaakt van de effi­ci­ëntie van de inkopen van het bedrijf met behulp van bench­mark-verge­li­jking.

Feed­back
Vanwege de profes­sio­nele opzet van het proces had de consul­tant het gevoel dat hij goed geïn­for­meerd was en een inte­graal onder­deel van het team uitma­akte

Minder details

Typi­sche specia­li­sa­ties van de COMATCH-consul­tants op het gebied van finance:

 • Accoun­ting
 • Bela­sting­ad­vies
 • Beheer­sing & perfor­mance-meting systemen
 • Corpo­rate finance
 • Due Dili­gence
 • Herst­ruc­ture­ring
 • Interne audits
 • Inve­ste­rings­do­cu­menten
 • Kredie­t­ad­vi­sering
 • M&A Support
 • Risico-manage­ment