Een kijkje in een alle­daagse werkdag op een project

Succesvol afge­ronde projecten van onze onaf­hank­e­lijke consul­tants in verschil­lende sectoren en func­ties

Voor­be­rei­ding van een product
Nieuw

Voor­be­rei­ding van een product

Sector

Farmaceuthische industrie

Functionele expertise

Projectmanagement office

Benodigde ondersteuning

Consultant

Meer details

Voor­be­rei­ding van een product

Omschrij­ving
Een groot farmaceu­tisch bedrijf plande de invoe­ring van een nieuw product. Ze hadden hier­voor een project­ma­nager nodig die aan meer­dere opera­tieve taken tege­li­jker­tijd zou werken. Tot de taken van onze consul­tant beho­orden onder andere het creëren van progno­se­mo­dellen, onder­st­e­u­ning bij de keyac­count­plan­ning en de inte­gratie van medi­sche bevin­dingen.

Feed­back
De consul­tant prees onze snelle reac­tie­tijd, onze inter­es­sante project­voor­stellen en de vrien­de­lijke omgang.

Minder details

Sales stra­tegie in de auto-indu­strie
Nieuw

Sales stra­tegie in de auto-indu­strie

Sector

Auto-industrie

Functionele expertise

Groei-strategie

Benodigde ondersteuning

Consultant

Meer details

Sales stra­tegie in de auto-indu­strie

Omschrij­ving
Een consul­tancy had onder­st­e­u­ning nodig bij de ontwikke­ling en concep­tua­li­se­ring van een verko­opstra­tegie voor de dienst­ver­le­ningen van een grote onder­ne­ming voor bedri­jfs­vo­er­tuigen. Onze consul­tant was onder­deel van een groter team van consul­tants.

Feed­back
De klant was erg posi­tief over onze flexi­bi­li­teit en constante bereik­baar­heid.

De consul­tant was wederom zeer te spreken over onze open commu­ni­catie en flexi­bi­li­teit bij continu veran­der­ende omstan­dig­heden.

Minder details

Nieuwe groei­mo­geli­jk­heden voor de Itali­aanse ener­gie­markt
Nieuw

Nieuwe groei­mo­geli­jk­heden voor de Itali­aanse ener­gie­markt

Sector

Energie

Functionele expertise

Groei-strategie

Benodigde ondersteuning

Project manager

Meer details

Nieuwe groei­mo­geli­jk­heden voor de Itali­aanse ener­gie­markt

Omschrij­ving
Een consul­tancy scha­kelde een consul­tant in om nieuwe groei­t­rends op de Itali­aanse markt te analy­seren. Reden voor de analyse was om een beter begrip te krijgen van markt­ont­wikke­lingen, top-down­trends en bottom-upbehoeftes, geba­seerd op de behoeftes van klanten in de energie-indu­strie.

Feed­back
De klant was zeer posi­tief over onze proac­tieve commu­ni­catie en onze snelle en passende voor­stellen voor kandi­daten.

De consul­tant die we op dit project hadden ingezet was zeer tevreden over de hoeveel­heid vrijheid die hij tijdens dit project had en was ook erg posi­tief over de eenvou­dige time tracking en het geau­to­ma­ti­se­erde factu­ra­tie­sy­s­teem.

Minder details

Nieuwe markt­mo­geli­jk­heden voor een online gezond­heidsportaal
Nieuw

Nieuwe markt­mo­geli­jk­heden voor een online gezond­heidsportaal

Sector

Farmaceuthische industrie

Functionele expertise

Market sizing

Benodigde ondersteuning

Consultant

Meer details

Nieuwe markt­mo­geli­jk­heden voor een online gezond­heidsportaal

Omschrij­ving
Een belan­grijk online portaal plande een stra­te­gi­sche ontwikke­ling van nieuw markt­po­ten­tieel en een diver­si­fi­catie van omzet­stromen. Onze consul­tant voerde een markt­ana­lyse uit en defi­nie­erde poten­tiële nieuwe bedri­jfs­mo­dellen voor de klant.

Minder details

Nieuwe stra­tegie voer­tu­i­gont­wikke­ling
Nieuw

Nieuwe stra­tegie voer­tu­i­gont­wikke­ling

Sector

Auto-industrie

Functionele expertise

Business unit strategie

Benodigde ondersteuning

Project manager

Meer details

Nieuwe stra­tegie voer­tu­i­gont­wikke­ling

Omschrij­ving
Een consul­tancy had onder­st­e­u­ning nodig bij de ontwikke­ling van een bedri­jfs­stra­tegie voor een onder­ne­ming in de auto-indu­strie.

De focus lag op het iden­ti­fi­ceren van poten­tiële klanten die geschikt waren voor een lang­du­rige samen­werking.

Feed­back
De consul­tant die we op dit project hebben ingezet was vol lof over de vrien­de­lijke omgang en de profes­sio­nele afwikke­ling met de hulp van effi­ci­ënte online tools.

Minder details

Online Marke­ting Conso­li­datie

Online Marke­ting Conso­li­datie

Sector

Consumentengoederen & Detailhandel

Functionele expertise

E-commerce & Digitale marketing

Benodigde ondersteuning

Consultant

Meer details

Online Marke­ting Conso­li­datie

Omschrij­ving
De klant was in een afron­dende fase van een over­name. In verband hiermee moesten syner­gieën worden geïden­ti­ficeerd, geana­ly­seerd en geimple­men­teerd op het gebied van Marke­ting/E-Commerce. Hier­voor werd een consul­tant met een acht­er­g­rond in Private Equity, Due Dili­gence en/of E-Commerce gezocht.

Feed­back
De consul­tant waar­de­erde de snelle support en heldere processen.

Minder details

Customer Journey analyse voor E-commerce

Customer Journey analyse voor E-commerce

Sector

Consumentengoederen & Detailhandel

Functionele expertise

klant life cycle management

Benodigde ondersteuning

Consultant

Meer details

Customer Journey analyse voor E-commerce

Omschrij­ving
Een E-Commerce orga­ni­satie had op korte termijn onder­st­e­u­ning nodig voor een pilot project om de customer journey diep­ga­ander te analy­seren. Het project­team had daar­voor een ervaren spar­ring partner nodig.

Feed­back
De consul­tant was blij met de goede commu­ni­catie en betrok­ken­heid van het COMATCH team.

Minder details

Reor­ga­ni­satie in Sales

Reor­ga­ni­satie in Sales

Sector

Huishoudelijke apparaten

Functionele expertise

Sales en accountmanagement

Benodigde ondersteuning

Expert

Meer details

Reor­ga­ni­satie in Sales

Omschrij­ving
Een onder­ne­ming die kwali­ta­tief hoog­waar­dige opla­ad­ap­pa­ra­tuur levert, plande een reor­ga­ni­satie van het sales team. De eerder ontwikkelde ideeen werden door de neutrale spar­ring­partner beoor­deeld, vervol­gens werd er geme­en­sch­ap­pe­lijk gedis­cus­sieerd en werd de nieuwe opzet aange­past.

Feed­back
De bemid­delde consul­tant omschreef COMATCH als zeer doel­ge­richt met plezie­rige perso­on­lijke commu­ni­catie.

Minder details

IT-Release­ma­nage­ment

Sector

Financiële dienstverlening

Functionele expertise

IT-project management

Benodigde ondersteuning

Consultant

Meer details

IT-Release­ma­nage­ment

Omschrij­ving
Een Duits soft­ware­be­drijf kwam in tijdnood met een soft­ware-release­pro­ject voor een grote Duitse bank.

Binnen een week moest er een ervaren project­ma­nager gevonden worden met ener­zijds IT-know-how in huis en de nodige erva­ring met het bank­wezen en die ander­zijds meteen kon beginnen en voor drie maanden voltijd beschik­baar was.

Feed­back
De klant was zeer te spreken over de kwali­teit van de voor­ge­stelde consul­tants en heeft COMATCH ontdekt als de ideale mogeli­jk­heid om zo snel mogelijk pieken in de capa­ci­teit op te kunnen vullen.

De inge­hu­urde consul­tant was zeer te spreken over de snel­heid van uitbe­ta­ling en gaf aan dat hij zich steeds meer ging richten op COMATCH met zijn kernac­tivit­eiten vanwege de eenvou­dige project­ac­qui­sitie.

Minder details

PMO-Manager voor een herst­ruc­ture­rings­pro­ject

PMO-Manager voor een herst­ruc­ture­rings­pro­ject

Sector

Consumentengoederen & Detailhandel

Functionele expertise

Herstructurering

Benodigde ondersteuning

Project manager

Meer details

PMO-Manager voor een herst­ruc­ture­rings­pro­ject

Omschrij­ving
Een inter­na­tio­nale fabri­kant en verkoper van mode had een project­ma­nager nodig voor een intern PMO-team ten behoeve van een groot­schalig herst­ruc­ture­ring­pro­ject. Het programma diende over verschil­lende modules te worden gest­ruc­tu­reerd. Een over­ko­e­pe­lend dash­bord moest ervoor zorgen dat de voort­gang van het project in lijn liep met het project­plan.

Minder details

Imple­men­tatie van een app-stra­tegie

Imple­men­tatie van een app-stra­tegie

Sector

Transport & Logistiek

Functionele expertise

IT-project management

Benodigde ondersteuning

Consultant

Meer details

Imple­men­tatie van een app-stra­tegie

Omschrij­ving
Een trans­port- en logi­stiek­be­drijf was op zoek naar een consul­tant in IT-project­ma­nage­ment voor de stra­te­gi­sche plan­ning van nieuwe apps voor de werkne­mers. De appli­ca­ties waren in zowel de ideeën-, plan­ning- als ontwikke­lings­fase en er was behoefte aan een centrale aanstu­ring. Om op tijd te klaar te zijn, diende het beheer-, ontwikke­lings- en opera­tio­nele manage­ment te worden gepro­fes­sio­na­li­seerd

Minder details

Digi­ta­li­se­ring van een proces voor bedrijfskrediet, ofwel ‘facto­ring’

Digi­ta­li­se­ring van een proces voor bedrijfskrediet, ofwel ‘facto­ring’

Sector

Bankwezen

Functionele expertise

Procesmanagement

Benodigde ondersteuning

Consultant

Meer details

Digi­ta­li­se­ring van een proces voor bedrijfskrediet, ofwel ‘facto­ring’

Omschrij­ving
Een in market data solu­tions gespe­cia­li­se­erde soft­ware provider was op zoek naar een consul­tant voor het defi­niëren van het digi­tale proces van bedri­jfs­kre­dieten en facto­ring. Belan­grijk element hierbij was de iden­ti­fi­catie en kwan­ti­fi­catie van de rele­vante processen

Minder details

Stati­sti­sche vali­de­ring van Key Perfor­mance Indi­cator

Stati­sti­sche vali­de­ring van Key Perfor­mance Indi­cator

Sector

Consumentengoederen & DetailhandelStatistische analyse

Functionele expertise

Benodigde ondersteuning

Entire project team

Meer details

Stati­sti­sche vali­de­ring van Key Perfor­mance Indi­cator

Omschrij­ving
Een gere­nom­meerd kleding­be­drijf had een nieuwe, supe­ri­eure Key Perfor­mance Indi­cator (KPI) ontwikkeld om de effec­tiviteit en winst­ge­vend­heid van de indi­vi­duele outlets vast te kunnen stellen. Om tot een heldere en samen­hang­ende verge­li­jking van de presta­ties te kunnen komen, diende deze nieuwe KPI, alvorens te worden geïm­ple­men­teerd, onder­worpen te worden aan een stati­sti­sche veri­fi­catie.

Feed­back
De klant was zeer tevreden met de snelle en onge­com­pli­ce­erde plaatsing van deze consul­ting­op­dracht tegen een zeer rede­lijk tarief. Daar­n­aast werd de onder­st­e­u­nende service van COMATCH en de constante en betrouw­bare terug­kop­pe­ling gedu­rende het gehele project zeer gewaar­deerd.

Minder details

Consul­ta­tive sales trai­ning

Consul­ta­tive sales trai­ning

Sector

Chemie

Functionele expertise

Sales en accountmanagement

Benodigde ondersteuning

Expert

Meer details

Consul­ta­tive sales trai­ning

Omschrij­ving
Een Europees Chemie­con­cern was op zoek naar een inno­va­tieve, consul­ting geori­ën­te­erde sales-trai­ning voor een selecte groep talenten uit een doch­ter­be­drijf in de V.S. Het doel van deze trai­ning was om de sales depart­ment de behoeften van de klant te leren te iden­ti­fi­ceren tijdens perso­on­lijke gesprekken en deze te kunnen vertalen naar de imple­men­tatie van omzet­ge­ori­ën­te­erde maat­re­gelen die zouden bijdragen aan meer lange termijn sales.

Feed­back
De consul­tant was onder de indruk van de snelle en gebruiks­vrien­de­lijke proce­dures van COMATCH.

Minder details

Commer­cial Due Dili­gence Bouw/Machinebouw

Commer­cial Due Dili­gence Bouw/Machinebouw

Sector

Bouw

Functionele expertise

Due diligence

Benodigde ondersteuning

Consultant

Meer details

Commer­cial Due Dili­gence Bouw/Machinebouw

Omschrij­ving
Een middel­groot bedrijf uit de bouw­sector had onder­st­e­u­ning nodig bij een Commer­cial Due Dili­gence project. Stra­te­gi­sche, tech­ni­sche en markt­ge­re­la­te­erde kwesties dienden hierbij zoveel mogelijk gekwan­ti­ficeerd te worden op basis van harde cijfers om tot een onder­bouwde weer­gave te komen van de mogeli­jk­heden en risico’s van de mogelijke investeringsscenario’s.

Feed­back
De klant benadrukte de profes­sio­nele infor­ma­tie­vo­or­ziening omtrent de poten­tiële kandi­daten tijdens het selec­tieproces van COMATCH en was ook zeer te spreken over de snelle terug­kop­pe­lingen tijdens het gehele project.

De inge­hu­urde consul­tant was posi­tief verrast over de gebruiks­vrien­de­li­jk­heid en trans­parantie van het COMATCH plat­form en kijkt uit naar verdere samen­werking in de toekomst.

Minder details

Over­ko­e­pe­lende coör­di­natie van cultuuromslag­pro­gramma

Over­ko­e­pe­lende coör­di­natie van cultuuromslag­pro­gramma

Sector

Bankwezen

Functionele expertise

Verandermanagement

Benodigde ondersteuning

Project manager

Meer details

Over­ko­e­pe­lende coör­di­natie van cultuuromslag­pro­gramma

Omschrij­ving
Een grote Duitse bank had behoefte aan externe know-how voor de coör­di­ne­ring van de imple­men­tatie van duurzame waarden en uitgangs­punten. Bij deze door het manage­ment vast­ge­stelde cultuuromslag voor de lange termijn lag de prio­riteit bij een stra­te­gi­sche posi­tio­ne­ring binnen de finan­ciële sector, met de focus op econo­mi­sche resul­taten en de inter­na­tio­nale concur­ren­tie­po­sitie.

Feed­back
De klant was zeer tevreden met het door COMATCH ontwikkelde matching-proces en noemde daarbij vooral ook de razends­nelle en flexi­bele inspan­ningen van de contact­per­sonen van COMATCH.

De consul­tant was lovend over de snelle en directe commu­ni­catie tijdens het project.

Minder details

M&A-transactiebegeleiding media- en telecom­be­drijf

M&A-transactiebegeleiding media- en telecom­be­drijf

Sector

Media & Entertainment

Functionele expertise

M&A Support

Benodigde ondersteuning

Consultant

Meer details

M&A-transactiebegeleiding media- en telecom­be­drijf

Omschrij­ving
In het kader van een M&A-proces was een inter­na­tio­naal media- en telecom­be­drijf op zoek naar tijde­lijke onder­st­e­u­ning voor de verkoop van een bedri­jfstak. Met het oog op de opti­ma­li­se­ring van de verkoo­p­re­sul­taten was de inzet van de consul­tant met name nodig bij de profes­sio­nele verwerking van complexe gege­vens, een doel­ge­richte commu­ni­catie met de betrokken partijen en het opzetten van een compe­ti­tief inter­es­se­veld.

Minder details

Imple­men­tatie van een inter­na­tio­nale acqui­si­tie­stra­tegie

Imple­men­tatie van een inter­na­tio­nale acqui­si­tie­stra­tegie

Sector

Consumentengoederen & Detailhandel

Functionele expertise

Talent management en werknemersontwikkeling

Benodigde ondersteuning

Project manager

Meer details

Imple­men­tatie van een inter­na­tio­nale acqui­si­tie­stra­tegie

Omschrij­ving
Een inter­na­tio­nale webwinkel was op zoek naar een consul­tant voor de ontwikke­ling van een inno­va­tieve, inter­na­tio­nale acqui­si­tie­stra­tegie voor het verwerven van perso­neel om zijn ambi­ti­euze groei­plannen gestalte te kunnen geven. De focus lag bij deze inter­na­tio­nale acqui­sitie van talent, naast de diffe­ren­tië­ring van de werk­gever, met name op het snel kunnen verwerven van perso­neel en kosten­re­du­ce­ring.

Feed­back
De klant vond het COMATCH plat­form zeer gebruiks­vrien­de­lijk en was lovend over de onge­com­pli­ce­erde samen­werking.

De consul­tant was met name zeer te spreken over de indi­vi­duele onder­st­e­u­ning van COMATCH en over de matching van COMATCH, waarbij de geschikte kandi­daten worden gekop­peld aan de projecten die ook echt aans­luiten bij hun wensen en vaar­dig­heden.

Minder details

Herde­fi­nië­ring klant­be­le­ving bij auto­mo­tive after­sales

Herde­fi­nië­ring klant­be­le­ving bij auto­mo­tive after­sales

Sector

Auto-industrie

Functionele expertise

klant life cycle management

Benodigde ondersteuning

Consultant

Meer details

Herde­fi­nië­ring klant­be­le­ving bij auto­mo­tive after­sales

Omschrij­ving
Een Duitse auto-fabri­kant ging over tot herziening van de syste­ma­ti­sche en door­lo­pende admi­ni­stratie van klant­re­la­ties om te kunnen blijven voldoen aan de steeds verder­ga­ande behoeften van de klant. Doel van het project was de herde­fi­nië­ring van de klant­be­le­ving van de eind­con­su­ment op het gebied van after­sales (met name call-centre) door middel van work­shops voor de afde­lingen en de ontwikke­ling van roll-out plannen.

Minder details

Ontwikke­ling van een mobiel klanten­bin­dings­pro­gramma

Ontwikke­ling van een mobiel klanten­bin­dings­pro­gramma

Sector

Consumentengoederen & Detailhandel

Functionele expertise

E-commerce & Digitale marketing

Benodigde ondersteuning

Expert

Meer details

Ontwikke­ling van een mobiel klanten­bin­dings­pro­gramma

Omschrij­ving
Een groot Duits waren­huis zocht onder­st­e­u­ning bij de stra­te­gi­sche aanstu­ring van een inno­va­tief klanten­bin­dings­pro­gramma. Met behulp van mobiele appa­raten zouden indi­vi­duele producten aan de man worden gebracht. Dit diende verge­zeld te gaan met een veilige en gebruiks­vrien­de­lijke manier van betalen. Doel van het programma was om de omzet van de fysieke winkels te vergroten. Bij deze opzet was de ontwikke­ling van incen­ti­vi­serings­lo­gica en syste­embrede IT-processen nood­za­ke­lijk.

Feed­back
De klant was tevreden over de snelle reactie van COMATCH en was zeer lovend over de perso­on­lijke inter­actie gedu­rende het project.

De consul­tant was lovend over de excel­lente onder­st­e­u­ning en was erg tevreden hoe eenvoudig het opstellen van de factuur en het geven van feed­back was.

Minder details

Opstellen bedri­jfs­plan farmaceu­ti­sche indu­strie

Opstellen bedri­jfs­plan farmaceu­ti­sche indu­strie

Sector

Farmaceuthische industrie

Functionele expertise

Benodigde ondersteuning

Consultant

Meer details

Opstellen bedri­jfs­plan farmaceu­ti­sche indu­strie

Omschrij­ving
Een Duits biotech-bedrijf had behoefte aan externe exper­tise bij het opstellen van een bedri­jfs­plan in het Engels. Om te kunnen voldoen aan de eisen van poten­tiële finan­ciële inve­ste­er­ders diende zowel de markt­ana­lyse als de analyse van de concur­rentie, door een profes­sional te worden gedaan. Er was behoefte aan een samen­hangend bedri­jfs­plan waarin het besta­ande uitbrei­dings­plan werd onder­bouwd en dat daar­n­aast bijdraagt aan het conso­li­deren van de bedri­jfs­re­sul­taten op de lange termijn.

Minder details

Commer­cial Due Dili­gence IT

Commer­cial Due Dili­gence IT

Sector

Software & IT

Functionele expertise

Due diligence

Benodigde ondersteuning

Project manager

Meer details

Commer­cial Due Dili­gence IT

Omschrij­ving
Een IT- en soft­ware­be­drijf had behoefte aan exper­tise voor een alle­som­vat­tend Due Dili­gence onder­zoek voor een middel­groot bedrijf. Om tot een markt­ge­ba­se­erde analyse van het bedri­jfs­model te kunnen komen, diende het B2B soft­ware­pro­duct van het bedrijf onder­zocht te worden. Hierbij diende met name gelet te worden op de opschaal­baar­heid van het product en het gebruik van tijde­lijke inter­faces. Daar­n­aast diende worden vast­ge­steld dat de soft­ware de juiste func­tio­n­a­li­teit had om ook in de markt van de toekomst succesvol te zijn.

Feed­back
De consul­tant was zeer te spreken over het op maat gema­akte matching-proces tussen consul­tant en project­maker. Daar­n­aast was deze lovend over de goede onder­st­e­u­ning bij het afhan­delen van de contrac­tuele kwesties tussen hem en klant.

Minder details

Opzetten van een centraal call-centre voor verbe­te­ring van de klanten­ser­vice

Opzetten van een centraal call-centre voor verbe­te­ring van de klanten­ser­vice

Sector

Zorgverlening

Functionele expertise

Procesmanagement

Benodigde ondersteuning

Consultant

Meer details

Opzetten van een centraal call-centre voor verbe­te­ring van de klanten­ser­vice

Omschrij­ving
Eén van de grootste acade­mi­sche zieken­huizen in Europa wilde de tele­fo­ni­sche bereik­baar­heid voor pati­ënten en aanges­loten artsen verbe­teren. Zowel bij het opzetten van het call-centre, als bij de recrutering van de call-centre agents en bij profes­sio­nele trai­ning van deze call-centre agents, was iemand nodig met een verre­ga­ande exper­tise op het gebied project­ma­nage­ment en met ruime erva­ring binnen een complexe bedri­jfs­st­ruc­tuur, voor de onder­st­e­u­ning van dit omvan­grijke project.

Feed­back
De klant was lovend over de goede opzet van de commu­ni­catie van COMATCH.

De consul­tant was zeer te spreken over de nauwe samen­werking tussen de klant en COMATCH.

Minder details

Manage­ment bij een post-merger inte­gratie

Manage­ment bij een post-merger inte­gratie

Sector

Media & Entertainment

Functionele expertise

Post merger integratie

Benodigde ondersteuning

Consultant

Meer details

Manage­ment bij een post-merger inte­gratie

Omschrij­ving
Een inter­na­tio­naal toona­an­ge­vend digitaal marke­ting­be­drijf had onder­st­e­u­ning nodig bij een post-merger inte­gratie. Met name op het gebied van project­ma­nage­ment en IT-systemen was behoefte aan wat extra slag­kracht bij het samen­vo­egen van de opera­tio­nele activit­eiten en het op elkaar afstemmen van de interne processen.

Feed­back
De free­lance vakspe­cia­list was zeer tevreden dat COMATCH hem op zo’n eenvou­dige manier heeft kunnen samen­brengen met dit aantrek­ke­lijke bedrijf met zijn uitda­gende project.

Minder details

Aansturen van een verplaatsing van een elek­tro­ni­ca­fa­bri­kant naar Azië

Aansturen van een verplaatsing van een elek­tro­ni­ca­fa­bri­kant naar Azië

Sector

Fabriek & Machines

Functionele expertise

Projectmanagement office

Benodigde ondersteuning

Project manager

Meer details

Aansturen van een verplaatsing van een elek­tro­ni­ca­fa­bri­kant naar Azië

Omschrij­ving
Een middel­grote elek­tro­ni­ca­fa­bri­kant verplaatste zijn produc­tie­faci­li­teit naar Azië. Er was behoefte aan onder­st­e­u­ning bij de coör­di­natie van het verplaats­ingsproces van zowel de producten als de machines. Daar­n­aast was onder­st­e­u­ning nodig om de veran­de­ring van capa­ci­teit op de verschil­lende vesti­gingen in goede banen te leiden. De consul­tant diende rele­vante, margi­nale omstan­dig­heden bij deze verplaatsing, zoals voor­raden, klant­te­v­re­den­heid en mate­riaa­lin­koop in kaart te brengen binnen een samen­hangen rappor­ta­ge­sy­s­teem waarbij gebruik werd gemaakt van essen­tiële key perfo­mance indi­ca­tors.

Feed­back
Geen feed­back van de klant.

De consul­tant was zeer te spreken over de nauwe samen­werking met de mede-oprich­ters van COMATCH en beveelt deze service aan aan al zijn vrienden en kennissen.

Minder details

Sane­rings­plan voor een middel­groot bedrijf

Sane­rings­plan voor een middel­groot bedrijf

Sector

Private equity

Functionele expertise

Herstructurering

Benodigde ondersteuning

Consultant

Meer details

Sane­rings­plan voor een middel­groot bedrijf

Omschrij­ving
Een onaf­hank­e­lijke holding stelde in opdracht van de finan­cie­rende partijen een herstel­plan op voor een middel­groot bedrijf. Van de consul­tant werd verwacht dat hij zijn erva­ring met het opstellen van concepten in te brengen en dat hij de project­ma­nager zou bijstaan met zijn know-how in de meer tech­ni­sche aange­le­gen­heden. Het doel was het opstellen van een risico/resultaat afwe­ging bij een bedri­jfs­sa­ne­ring en om de speci­fieke verei­sten van een geïn­te­greerde finan­ciële plan­ning in kaart te brengen.

Minder details

Commer­cial Due Dili­gence online marke­ting agency

Commer­cial Due Dili­gence online marke­ting agency

Sector

Media & Entertainment

Functionele expertise

Due diligence

Benodigde ondersteuning

Project manager

Meer details

Commer­cial Due Dili­gence online marke­ting agency

Omschrij­ving
Bij een Due Dili­gence in de media­b­ranche was behoefte aan de onder­st­e­u­ning van een project­ma­nager. Met een analyse van de heer­sende bedrijfs- en marktom­ge­ving van het beoogde bedrijf uit de media en enter­tai­ment-indu­strie werd de basis van een inschat­ting van de winst­ge­vend­heid van een over­name gemaakt.

Feed­back
De inge­hu­urde consul­tant was bijzonder tevreden met de samen­werking met COMATCH vanwege de perso­on­lijke en profes­sio­nele onder­st­e­u­ning die hij kreeg. De consul­tant was daar­n­aast bijzonder lovend over de gebruiks­vrien­de­li­jk­heid van het plat­form.

Minder details

Inter­na­tio­naal herst­ruc­ture­rings­pro­ject inkoo­po­pti­ma­li­se­ring

Inter­na­tio­naal herst­ruc­ture­rings­pro­ject inkoo­po­pti­ma­li­se­ring

Sector

Telecommunicatie

Functionele expertise

Herstructurering

Benodigde ondersteuning

Consultant

Meer details

Inter­na­tio­naal herst­ruc­ture­rings­pro­ject inkoo­po­pti­ma­li­se­ring

Omschrij­ving
Er was behoefte aan een consul­tant voor een samen­hangend turn-around­pro­ject van een telecom­be­drijf. Onder­deel van het project was opera­tio­nele impro­ve­ment levers voor de opti­ma­li­satie van kosten en baten. Om het besta­ande speel­veld te analy­seren werd een evaluatie gemaakt van de effi­ci­ëntie van de inkopen van het bedrijf met behulp van bench­mark-verge­li­jking.

Feed­back
Vanwege de profes­sio­nele opzet van het proces had de consul­tant het gevoel dat hij goed geïn­for­meerd was en een inte­graal onder­deel van het team uitma­akte

Minder details

Work­shop Lean Manage­ment

Work­shop Lean Manage­ment

Sector

Fabriek & Machines

Functionele expertise

Lean management

Benodigde ondersteuning

Consultant

Meer details

Work­shop Lean Manage­ment

Omschrij­ving
Een middel­grote provider van op maat gema­akte auto­ma­tise­rings­sy­stemen wilde de bewust­wording van zijn werkne­mers omtrent het gebruik van bedri­jfs­mid­delen vergroten. In een work­shop maakten de werkne­mers kennis met Lean Manage­ment. Voor het opzetten van deze work­shop was behoefte aan een expert uit het vakge­bied met een rele­vante kennis van de belan­grijke Lean Manage­ment tools.

Feed­back
De klant was lovend over de duide­lijke manier van commu­ni­catie met COMATCH en de heldere manier waarop poten­tiële kandi­daten hierop worden weer­ge­geven. Zeer tevreden over de dienst­ver­le­ning door de door­lo­pende profes­sio­nele onder­st­e­u­ning bij het opzetten van de work­shop.

De eenvou­dige samen­werking en gebruiks­vrien­de­li­jk­heid van het COMATCH plat­form maakte het voor de consul­tant zeer eenvoudig om aan het project te werken. Met de duide­lijke en makke­lijke inter­face was het opstellen van de facturen een fluitje van een cent.

Minder details

Opti­ma­li­se­ring betaal­me­thoden webwinkel

Opti­ma­li­se­ring betaal­me­thoden webwinkel

Sector

Consumentengoederen & Detailhandel

Functionele expertise

E-commerce & Digitale marketing

Benodigde ondersteuning

Project manager

Meer details

Opti­ma­li­se­ring betaal­me­thoden webwinkel

Omschrij­ving
Een grote Duitse online kleding­winkel wilde zijn betaal­me­thoden opti­ma­li­seren. Om vast te stellen waar de ruimte zat voor verbe­te­ringen diende het gedrag van de klant te worden geana­ly­seerd en dienden de verschil­lende manieren van betalen te worden beoor­deeld. Door een door­dacht en divers aanbod van verschil­lende betaal­me­thoden diende een tweeledig doel te worden bereikt: Ener­zijds een veilige manier van betalen ten opzichte van de verkoper en ander­zijds een gebruiks­vrien­de­lijke manier van betalen voor de klant.

Minder details