Markedsp­ladsen for uafhæn­gige konsu­lenter

Markedsp­ladsen for selvstæn­dige og uafhæn­gige konsu­lenter: COMATCH tilbyder den hurtigste vej til den helt rigtige eksper­tise til dit projekt.

Markedspladsen for uafhængige og selvstændige konsulenter

Erfarne manage­ment konsu­lenter og indu­strieks­perter, bety­de­ligt billi­gere end hos et konven­tio­nelle konsu­l­en­thuse! COMATCH gør det muligt.

COMATCH tilbyder hurtigt, trans­pa­rent og med personlig assi­stance manage­ment konsu­lenter og indu­strieks­perter inden for en bred vifte af indu­strier og funk­tioner. Vi under­støtter dig med at udvikle vækst- og marke­ting stra­te­gier eller i inno­va­tions manage­ment og markeds analyse, marke­ting og salg. Du finder den helt rigtige support til ethvert projekt på vores markedsp­lads, der består af flere end 10 000 aktive selvstæn­dige konsu­lenter.
Står din virksomhed over for vigtige projekter eller digi­ta­li­se­ring af dine processer, hvor du mangler eksper­tise eller en uafhængig vurde­ring? Skal supply chain eller control­lingen opti­meres? Så har vi har den rigtige konsu­lent til dig. Vi vurderer kvali­fi­ka­tio­nerne hos alle konsu­lenter, der arbe­jder med COMATCH. Ved et person­ligt inter­view med samt­lige manage­ment konsu­lenter og indu­strieks­perter, har vi bedre plan­lægnings­mu­lig­heder og forbedrer kvali­tets­kon­trollen i det komplekse marked af uafhæn­gige konsu­lenter. Tidli­gere erfa­ring fra velre­nom­me­rede konsu­l­en­thuse og inter­na­tio­nale virksom­heder sikrer, at vores eksperter indi­vi­duelt og kompe­tent kan rådgive dig på højeste niveau. Vi tager os af den admi­ni­stra­tive del som faktu­raer, kontrakter osv. og vores konsu­lenter dedikerer dem selv fuld­stæn­digt til dit projekt.

Start dit projekt nu — med vores hjælp

Vores online markedsp­lads gør det muligt for dig at starte dit projekt inden for meget kort tid. Med udgangs­punkt i vores store netværk og den konti­nu­er­lige feed­back fra vores klienter, er det muligt for os at finde to til tre mulige konsu­lenter til dit projekt inden for 48 timer. For at gøre dette, skal du bare sende os en kort projekt brie­fing eller ringe til os, ganske uforp­lig­tende. Omkost­ninger indtræffer først ved onboar­ding af en konsu­lent eller et team af konsu­lenter. Under hele projektet vil vi sikre os, at du er tilf­reds med os og konsu­len­terne. Derfor har du mulighed for at give feed­back i forhold til os og vores konsu­lenter, både månedsvis samt ved slut­ningen af projektet. Dette fremmer trans­pa­rens og at vores kvalitet og service forbliver af høj stan­dard. Takket være din feed­back, kan vi forbedre vores rådgiv­nings- og servicek­va­litet.

Er du en uafhængig konsu­lent?

Og er du inter­es­seret i at tilbyde dine services på vores online markedsp­lads? Arbe­jder du hos et konsu­l­en­thus eller en inter­na­tional virksomhed og tænker du på at blive selvstændig konsu­lent? Bliv en del af COMATCH netværket! Har du den rette baggrund og de rigtige kvali­fi­ka­tioner, kan du hurtigt blive en del af netværk. Ansøg online og få adgang til de talrige fordele, der er et resultat af vores effek­tive struktur. Vores markedsp­lads hjælper dig ikke bare med at erhverve nye klienter, men kan også føre til højere indkomst i forhold til en perma­nent stil­ling. Deru­dover, tilbyder COMATCH dig fuld­kommen selv­be­stem­melse og flek­si­bi­litet: du bestemmer hvor og hvornår du arbe­jder. Du vælger projekter, som du er inter­es­seret i, som udfordrer dig og som bidrager til personlig udvik­ling.