Konsu­lent Køben­havn

COMATCH — din markedsp­lads for uafhæn­gige konsu­lenter i Køben­havn.
Mange års erfa­ring og et stort netværk.

Rådgivning, København, Consultant, konsulent, Management Konsulenter, Managementkonsulent

Nyhavn København – et besøg værd

Moti­ve­rede konsu­lenter, kyndige eksperter og effek­tive teams

Leder du efter kvali­fi­ce­rede og økono­miske over­kom­me­lige konsu­lenter i Køben­havn?
COMATCH er den perfekte og uafhæn­gige partner til dit projekt. Vores mål er at forbinde uafhæn­gige konsu­lenter med virksom­heder, i alle stør­relser og inden for en bred vifte af sektorer. Hvis du mangler ressour­cerne eller eksper­tisen til at reali­sere et vigtigt projekt på egen hånd, eller hvis du sætter pris på en uafhængig input, er COMATCH din helt rigtige partner. Et samar­bejde, som er etableret gennem COMATCH, medfører adskil­lige fordele for både klient og konsu­lent.

Fordele for klienten

COMATCH giver dig adgang til et stort antal eksperter, alle med mange års erfa­ring fra konsu­l­en­thuse og inter­na­tio­nale virksom­heder. Flere end 10 000 uafhæn­gige konsu­lenter tilbyder deres services gennem COMATCH. Klienter kan opnå bespa­relser på op til 70% i forhold til tradi­tio­nelle konsu­l­en­thuse, hvilket er et resultat af vores fokus på kerne­for­ret­ningen og en ”lean” orga­ni­sa­ti­ons­struktur. Du kan derfor udnytte dit budget mere effek­tivt, uden at gå på kompromis med kvali­teten af rådgiv­ningen. Eftersom vi udvælger vores konsu­lenter på baggrund af en person­ligt fore­taget scree­ning, hvor vi evaluerer deres erfa­ring og fokus, garan­terer vi absolut top kvali­tets rådgiv­ning. Deru­dover, er vi hurti­gere og mere flek­sible end tradi­tio­nelle konsu­l­en­thuse.
Hvis du er inter­es­seret i vores service, kan du nemt registrere dig og dit projekt med en kort projekt brie­fing, enten online eller tele­fo­nisk. Vi vil på baggrund af din projekt brie­fing foreslå to til tre konsu­lenter fra vores netværk, hvis profiler matcher dine ønsker og behov. Omkost­ninger indtræffer først ved onboar­ding af en konsu­lent.

Din tilf­redshed er vigtig for os gennem hele projektet.

Ved at benytte vores feed­back proces, kan du jævn­ligt holde os infor­meret om status på dit projekt og dit samar­bejde med konsu­lenten. Din ople­velse bliver inklu­deret på konsu­len­tens profil. Derved gør vi det lettere for klienter at vælge den rette konsu­lent og gør det samt­idig også muligt for os konti­nu­er­ligt at udvikle og forbedre kvali­teten af vores service og frem­ti­dige tilbud.
Vores udvalg af uafhæn­gige konsu­lenter dækker en bred vifte af mulige projekter: stra­tegi, finan­sie­ring, orga­ni­sa­tion og IT, såvel som opera­tions, markeds­ana­lyse, marke­ting og salg. Kontakt os og præsenter dit projekt. Vi finder den rigtige ekspert, som kan under­støtte dit vigtige projekt.

Fordele for selvstæn­dige konsu­lenter

Har du flere års erfa­ring fra et velre­nom­meret konsu­l­en­thus og ønsker du at starte som selvstændig konsu­lent i Køben­havn? COMATCH tilbyder mange fordele:
Først og frem­mest tilbyder COMATCH en yderst attraktiv mulighed for at erhverve klienter. Dermed har du mulighed for at øge din indkomst. Du bestemmer hvornår og hvor du vil arbejde. Du kan vælge projekter, der udvikler dig person­ligt, natio­nalt eller inter­na­tio­nalt. Vi vil jævn­ligt give dig feed­back fra klien­terne, som kan indgå i konti­nu­er­ligt at forbedre dit arbejde. Deru­dover er det admi­ni­stra­tive arbejde redu­ceret til et absolut minimum. I stedet for at have med kontrakter og faktu­raer at gøre, kan du foku­sere 100% på projektet. Ansøg nu for at blive en del af vores fællesskab.