Konsu­lent Aarhus

COMATCH — din markedsp­lads for uafhæn­gige konsu­lenter i Aarhus og Midtjyl­land.
Mange års erfa­ring og et stort netværk.

Rådgivning, Aarhus, Consultant, konsulent, Management Konsulenter, Managementkonsulent

Aarhus Havn, APM terminals

Leder du efter en konsu­lent eller indu­strieks­pert i Aarhus og omegn? COMATCH er den perfekte og uafhæn­gige partner til dit projekt

Vi finder den ideelle konsu­lent til dit projekt, ved at akti­vere vores omfat­tende netværk af selvstæn­dige konsu­lenter. Udnyt fordelen af en indi­vi­duel og profes­sionel rådgiv­ning leveret af os og vores — flere end 10 000 — person­ligt udvalgte manage­ment konsu­lenter og eksperter. Du kan forvente at spare 30 til 70% i omkost­ninger i forhold til tradi­tio­nelle konsu­l­en­thuse.
COMATCH er markedsp­ladsen, der forbinder virksom­heder fra alle sektorer med uafhæn­gige konsu­lenter i Aarhus og omegn. Hvis du mangler eksper­tisen eller ressour­cerne til succes­fuldt, at kunne at reali­sere dit projekt, finder vi den rigtige konsu­lent til at under­støtte dig og dit team. Vores konsu­lenter og eksperter dækker et bredt omfang af mulige projektemner: stra­tegi, finan­sie­ring, orga­ni­sa­tion og IT, såvel som opera­tions, markeds­ana­lyse, marke­ting og salg.

Uforp­lig­tende fore­spørgsel

På grund af vores effek­tive udvæl­gelses proces og vores ”lean” struk­turer, vil du opleve bespa­relser med hensyn til både omkost­ninger og tid. Med hjælp fra vores netværk af kvali­fi­ce­rede konsu­lenter, kan du starte dit projekt indenfor 48 timer om nødven­digt. Først, udfylder du projekt brie­fingen, enten online eller ved at ringe til os. På baggrund af dine infor­ma­tioner, vil vi foreslå to til tre ideelle konsu­lenter, der kan arbejde i Aarhus og omegn. Du kan fore­spørge på profiler uden nogen form for binding eller forp­lig­ti­gelser. Omkost­ninger vil først blive pålagt efter indgåelse af en kontrakt. I forbin­delse med dit samar­bejde med vores konsu­lent, står vi altid til rådighed, klar til besvare dine spørgsmål. På måneds­basis og ved slut­ningen af projektet modtager vi gerne din feed­back vedrø­rende projekt­for­løbet samt kvalitet. En del af din feed­back, bliver inklu­deret på den pågæl­dende konsu­lents profil. Dette fremmer trans­pa­rens og at vores kvalitet og service forbliver af høj stan­dard.

Arbe­jder du som selvstændig konsu­lent i Aarhus og omegn?

Og er du inter­es­seret i at samar­bejde med COMATCH? For at blive en del af vores netværk, kan du ansøge online ganske gratis. Hvis du har de rigtige kvali­fi­ka­tioner og den rigtige erfa­ring, kan du drage fordel af en attraktiv forret­nings­model og en ekstra mulighed for at erhverve nye klienter. Du bestemmer hvor og hvornår, du vil arbejde. På baggrund af vores feed­back proces, modtager du konti­nu­er­ligt tilba­ge­mel­ding på dine projekter, som kan medvirke til at udvikle dit arbejde.