Få den bedste manage­ment konsu­lent til projektet

Få kontakt til de bedste manage­ment konsu­lenter i Danmark

Hos COMATCH forener vi spæn­dende projekter med dygtige og erfarne konsu­lenter. Vi formidler indi­vi­du­elle manage­ment konsu­lenter, bran­cheeks­perter og hele teams til større projekter.

Opret dit projekt eller ring og tag en snak med os, så finder vi hurtigt de bedst egnede kandi­dater til dig.

Konsu­lenter med erfa­ring fra de store konsu­l­en­thuse

Flere af vores manage­ment konsu­lenter har erfa­ring fra nogle af de bedste konsu­l­en­thuse i bran­chen. Vi har konsu­lenter i vores netværk, der har arbe­jdet for konsu­l­en­thuse som eksem­pelvis McKinsey, BCG og Roland Berger m.fl.

Hånd­p­luk­kede manage­ment konsu­lenter

Med udgangs­punkt i dine ønsker og krav foreslår vi 2-3 passende kandi­dater til projektet. Du afgør hvilken kandidat, der får den ende­lige kontrakt og du har mulighed for et person­ligt inter­view.

Mulighed for hurtig projekt­start

Takket være vores store netværk af konsu­lenter og vores hurtige match­ningsproces, kan vi sende dig passende profiler på egnede kandi­dater inden for bare 48 timer. Kandi­da­terne du modtager infor­ma­tioner på, vil natur­ligvis være klar til at starte i morgen, hvis det er det, der er brug for.

Vi klarer alt det admi­ni­stra­tive

Det er nemt og enkelt at indgå en kontrakt med en manage­ment konsu­lent i Danmark gennem COMATCH. Når du har besluttet dig for en konsu­lent eller et team, hånd­tere COMATCH doku­men­terne for dig og konsulenten/konsulenterne. Du skal derefter blot bekræfte kontrakten online (hvis det ønskes, kan du også få kontrakten sendt med posten).

Afregning sker gennem COMATCH, hvor du blot skal godkende time­re­gistre­ringen. Du skal kort sagt blot bruge nogle minutter hver måned på godken­delse, resten klarer vi!

Fair priser på vores ydelser

Vi foku­serer på det vigtigste – nemlig at finde det rigtige match mellem dig og vores konsu­lenter. Du betaler derfor først, såfremt du under­skriver en kontrakt med en konsu­lent.

Du kan efter­spørge enhver type kandi­dat­profil til dit projekt helt uforp­lig­tende. Opret dit projekt, så finder vi egnede kandi­dater og sender dig 2-3 profiler inden for 48 timer!

Vores konsu­len­ters tilf­redshed er ligeså vigtig for os.

Arbe­jder du hos et konsu­l­en­thus i Danmark og tænker du på at blive selvstændig konsu­lent? Bliv en del af COMATCH netværket! Hvis du har den rette baggrund og de rigtige kvali­fi­ka­tioner, kan du hurtigt blive en del af netværk. Ansøg online og få adgang til de talrige fordele, der er et resultat af vores effek­tive struktur. Vores markedsp­lads hjælper dig ikke bare med at erhverve nye klienter, men kan også føre til højere indkomst i forhold til en perma­nent stil­ling. Deru­dover, tilbyder COMATCH dig fuld­kommen selv­be­stem­melse og flek­si­bi­litet: du bestemmer selv hvor og hvornår du arbe­jder. Du vælger projekter, som du er inter­es­seret i, som udfordrer dig og som bidrager til personlig udvik­ling.