COMATCH konsu­lent netværk

Flere end 10 000 uafhæn­gige konsu­lenter og eksperter:
COMATCH har løsningen til dine stra­te­giske udfor­dringer

blue tone city scape and network connection concept

Leder du efter enestående konsu­lenter til at under­støtte dig i at reali­sere et vigtigt projekt i din virksomhed?

COMATCH tilbyder dig et omfat­tende netværk af rådgi­vere, bestående af flere end 10 000 uafhæn­gige manage­ment konsu­lenter og indu­strieks­perter — og matcher dig til den rigtige rådgiver i forhold til dit projekt. Vores netværk består af 50% manage­ment konsu­lenter, 30% indu­strieks­perter og 20% finan­sie­ring­s­eks­perter, som alle skiller sig ud ved at have flere års erfa­ring fra et velre­nom­meret konsu­l­en­thus eller en inter­na­tional virksomhed. Alle konsu­lenter har endvi­dere gennem­gået et person­ligt inter­view med os. I det stadig ugen­n­em­sig­tige marked for uafhængig rådgiv­ning, tilbyder COMATCH ikke bare trans­pa­rens, men også kvalitet: mindre end 50% af de free­lan­cere og selvstæn­dige konsu­lenter, som sender os en ansøgning, ender med at blive en del af vores konsu­lent netværk. Dette sikrer, at du natur­ligvis kan forvente den bedste og mest påli­de­lige support til dine projekter.

Eksper­tise inden for flere indu­strier og funk­tioner

Vores uafhæn­gige konsu­lenter og eksperter dækker talrige indu­strier og funk­tioner, hvori de forsyner dig med deres knowhow, tilbyder dig en uafhængig input og bidrager til at opti­merer dine idéer og klargør dem til imple­men­te­ring. Projekterne spænder fra orga­ni­sa­to­riske og opera­tive opgaver, såsom change manage­ment eller supply chain manage­ment til marke­ting, salg og finan­sie­ring såvel som udvik­ling af stra­te­gier — for eksempel til opstart på nye markeder — og markeds analyse. På grund af vores admi­ni­stra­tive support, har de konsu­lenter, som arbe­jder med os, fuld­stæn­digt frihed til at foku­sere på dit projekt. COMATCH tager sig af kontrakter, faktu­raer og beta­linger — hvilket frigør mere tid til udvik­lingen og reali­se­ringen af dit projekt.

Fordele for klienter

At få adgang til vores netværk af konsu­lenter, opti­merer ikke kun projekter. På grund af vores effek­tive udvæl­gelses proces og vores “lean” struk­turer, vil du opleve bespa­relser med hensyn til både omkost­ninger og tid. Med hjælp fra vores netværk af kvali­fi­ce­rede konsu­lenter, kan du starte dit projekt inden for 48 timer om nødven­digt. Først, udfylder du projekt brie­fingen, enten online eller ved at ringe til os. På baggrund af dine infor­ma­tioner, vil vi foreslå to til tre ideelle konsu­lenter. Du kan fore­spørge på profiler uden nogen form for binding eller forp­lig­ti­gelser. Omkost­ninger vil først blive pålagt efter indgåelse af en kontrakt.

Er du en uafhængig konsu­lent?

Og er du inter­es­seret i at blive en del af vores konsu­lent netværk? Send os din ansøgning og få fordelene af et part­nerskab med COMATCH.