Juri­disk infor­ma­tion

Operatør af COMATCH-hjem­mesiden

COMATCH GmbH
Strom­straße 15
10551 Berlin
Tyskland

Kontakt

E-mail: info@comatch.com
Telefon: +49-(0)30-40365690
Registre­ring og skatte­in­for­ma­tion
Registreret på Amts­ge­richt Berlin, registre­rings­nummer: HRB 162116 B
VAT ID jævnfør §27 a Value Added Tax Act (Umsatz­steu­er­ge­setz): DE296826920

Ansvarlig for indhold

Ansvarlig for eget indhold af COMATCH GmbH ifølge § 55 RStV:
Dr. Chri­stoph Hardt, Dr. Jan Schäch­tele

Angi­velse af kilde på anvendte billeder og grafik

Unsplash http://unsplash.com, Shutter­stock http://shutterstock.com, iStock by Getty Images http://www.istockphoto.com/

Ansvars­fraskri­velse

Ansvar for indhold

Som en service­le­ve­r­andør er vi ansvar­lige jævnfør Art. 7 §1 i den Tyske Tele­media Erklæ­ring (TMG) for vores eget indhold på disse sider under de almin­de­lige lovbe­stem­melser. Jævnfør §§8 til 10 TMG er vi som service­le­ve­r­andør ikke forp­ligtet til at over­våge over­førte eller lagrede infor­ma­tioner, eller at efter­forske omstæn­dig­heder, som indikerer ulovlig akti­vitet. Forp­lig­telser til at fjerne og blokere bruger­infor­ma­tioner under de almin­de­lige lovbe­stem­melser forbliver herved upåvir­kede. Dog er et rele­vant ansvar kun muligt fra indsigts­dagen af en pågæl­dende over­træ­delse. Ved under­ret­ning om en sådan over­træ­delse vil vi øjeb­lik­ke­ligt fjerne dette indhold.

Ansvar for links

På trods af omhyg­gelig kontrol kan vi ikke påtage os enhver form for ansvar for indholdet i eksterne links. Opera­tø­r­erne af links­i­derne er udeluk­kende ansvar­lige for indholdet af disse. Der tages forbe­hold for enhver form for layout, prin­tede eller typo­gra­fiske fejl. Juri­diske over­træ­delser var ikke kendt på tids­punktet for link­ning. Efter at være blevet gjort opmærksom på en sådan over­træ­delse vil linket blive fjernet øjeb­lik­ke­ligt.

Copy­right

Infor­ma­tioner, der er publi­ceret på denne hjem­mesides indhold, værker og tilve­je­bragte infor­ma­tioner er under­lagt den tyske copy­right-lov og intel­lek­tu­elle ejen­domsret. Enhver form for gens­ka­belse, modi­fi­ce­ring, distri­bu­tion, lagring eller anden form for anven­delse udenfor græns­erne af copy­right-loven kræver et forud­gående skrift­ligt samtykke fra copy­right-inde­ha­veren. Uauto­ri­seret kopiering/lagring af infor­ma­tioner anført på denne hjem­meside er forbudt og kan rets­for­følges.