Vores eksperter inden for
stra­tegi

Find ud af, hvilke områder vores konsulentnetværk dækker i detaljer
stra­tegi

Næsten hver femte konsu­lent i COMATCH-netværket har eksper­tise inden for stra­tegi, så der er et stort antal hånd­p­luk­kede profiler til rådighed; uanset om du har brug for en konsu­lent, projekt­leder eller ekspert. Vi sammen­sætter natur­ligvis et stærkt team af forskel­lige profiler til dig.

Projeter inden for stra­tegi

Forbe­re­delse af produkt­lan­ce­ring indenfor pharma produkter
Ny

Forbe­re­delse af produkt­lan­ce­ring indenfor pharma produkter

Branche

Medicinalindustri

Funktion

Projektledelse

Rolle

Konsulent

LÆS MERE

Forbe­re­delse af produkt­lan­ce­ring indenfor pharma produkter

Beskri­velse
En stor medi­ci­nal­kon­cern plan­lagde lance­ringen af et nyt produkt. Til at støtte denne produkt­lan­ce­ring havde de brug for en projekt­leder, som sidelø­bende skulle arbejde med flere opera­tive opgaver. Arbe­jdsom­rå­derne for vores formid­lede konsu­lent omfat­tede bl.a.udarbejdelse af progno­se­mo­deller, støtte ved key account-plan­lægning og inte­gra­tion af medi­cinske erfa­ringer.

Feed­back
Konsu­lenten roste vores hurtige reak­ti­onstid, vores inter­es­sante projekt­forslag samt vores venlige omgangstone.

LUK

Salgs­stra­tegi inden for auto­mo­tive indu­strien –  erhvervskø­re­tøjer
Ny

Salgs­stra­tegi inden for auto­mo­tive indu­strien – erhvervskø­re­tøjer

Branche

Bilindustri

Funktion

Vækstanalyse

Rolle

Konsulent

LÆS MERE

Salgs­stra­tegi inden for auto­mo­tive indu­strien – erhvervskø­re­tøjer

Beskri­velse
Et konsu­l­en­thus søgte assi­stance til udvik­ling samt imple­men­te­ring af en markeds­fø­rings­stra­tegi for tjene­stey­delser til en stor bilkon­cern inden for erhvervskø­re­tøjer. Vores konsu­lent indgik i et større konsu­lent­team på stedet.

Feed­back
Klienten roste vores store flek­si­bi­litet og konstante tilgæn­ge­lighed.

Konsu­lenten roste vores åbne kommu­ni­ka­tion og flek­si­bi­litet under skif­tende ramme­be­tin­gelser.

LUK

Ny stra­tegi for udvik­ling af køre­tøjer
Ny

Ny stra­tegi for udvik­ling af køre­tøjer

Branche

Bilindustri

Funktion

Business unit strategy

Rolle

Projektleder

LÆS MERE

Ny stra­tegi for udvik­ling af køre­tøjer

Beskri­velse
Et konsu­l­en­thus havde brug for assi­stance i forbin­delse med udvik­ling af en forret­nings­stra­tegi til en virksomhed i auto­mo­bil­bran­chen.

Fokus var at iden­ti­fi­cere poten­ti­elle kunder ud fra deres egne­thed til længer­e­va­rende samar­bejde.

Feed­back
Den formid­lede konsu­lent roste den venlige omgangstone og den profes­sio­nelle afvik­ling takket være effek­tive online­værk­tøjer.

LUK

Udvikle forret­nings­plan for medi­ci­nal­in­du­strien
Ny

Udvikle forret­nings­plan for medi­ci­nal­in­du­strien

Branche

Medicinalindustri

Funktion

Rolle

Konsulent

LÆS MERE

Udvikle forret­nings­plan for medi­ci­nal­in­du­strien

Beskri­velse
Et tysk biotek­selskab havde brug for ekstern assi­stance til at udvikle en forret­nings­plan på engelsk. For at kunne imødegå kravende fra poten­ti­elle finan­si­elle inve­storer skulle der udføres markeds- og konkur­rent­ana­lyser. En uddy­bende forret­nings­plan blev udfær­diget. En plan som under­støtter den eksi­ster­ende udvi­delses­plan og bidrager til at sikre virksom­he­dens succes.

LUK

Relo­ka­li­se­ring af et elek­tro­nik­sels­kabs produk­tion til Asien
Ny

Relo­ka­li­se­ring af et elek­tro­nik­sels­kabs produk­tion til Asien

Branche

Anlæg & Maskiner

Funktion

Projektledelse

Rolle

Projektleder

LÆS MERE

Relo­ka­li­se­ring af et elek­tro­nik­sels­kabs produk­tion til Asien

Beskri­velse
En mellem­stor elek­tro­nik­virksomhed flyt­tede en frem­stil­lings­fa­brik til Asien. Support var nødvendig for at koor­di­nere relo­ka­tionen, indi­vi­du­elle salgs­varer og frem­stil­ling­sudstyr såvel som at tage højde for ændringer i kapa­ci­teten ved inkor­po­ring. Konsu­lenten skulle klar­lægge relo­ka­ti­ons­re­le­vante forud­sæt­ninger såsom lager, godken­delser samt frem­stil­lings­krav. Til note­ring KPI´er blev der udvi­klet et rappor­te­rings­sy­stem.

Feed­back
Ingen klien­t­feed­back

Konsu­lenten var bege­js­tret for den tætte inter­ak­tion med en af grund­læg­gerne og anbe­fa­lede COMATCH til sin omgangs­kreds.

LUK

Klas­siske emner, der afdækkes af COMATCH inden for stra­tegi: