Vores eksperter inden for
orga­ni­sa­tion og IT

Find ud af, hvilke områder vores konsulentnetværk dækker i detaljer
orga­ni­sa­tion og IT

Mere end 20% af konsu­len­terne i COMATCH-netværket har eksper­tise inden for orga­ni­sa­tion og IT, så der er et stort antal hånd­p­luk­kede profiler til rådighed; uanset om du har brug for en konsu­lent, projekt­leder eller ekspert. Vi sammen­sætter natur­ligvis et stærkt team af forskel­lige profiler til dig.

Projeter inden for orga­ni­sa­tion og IT

IT-Release­ma­nage­ment

Branche

Finansielle services

Funktion

IT-projektledelse

Rolle

Konsulent

LÆS MERE

IT-Release­ma­nage­ment

Beskri­velse
En tysk soft­ware­virksomhed var i tids­pres, mens de var i gang med at arbejde på en soft­ware release for en stor tysk bank.

Indenfor en uge skulle der findes en erfaren projekt­leder, som skulle havde IT-erfa­ring og eksper­tise med banker, og kunne starte med det samme på fuldtid.

Feed­back
Klienten var bege­js­tret over den høje kvalitet blandt de fores­låede konsu­lenter og opdagede COMATCH som en ideel mulighed til at finde kvali­fi­ce­rede konsu­lenter indenfor kort tid.

Den valgte konsu­lent roste den hurtige trans­ak­tion og underst­re­gede, at han i større grad kunne foku­sere på sin kerne­ak­ti­vitet pga. den faci­li­te­rede projekt­erhver­velse.

LUK

Imple­men­te­ring af app-stra­tegi
Ny

Imple­men­te­ring af app-stra­tegi

Branche

Transport & Logistik

Funktion

IT-projektledelse

Rolle

Konsulent

LÆS MERE

Imple­men­te­ring af app-stra­tegi

Beskri­velse
En trans­port- og logi­stik­virksomhed havde brug for en konsu­lent i IT-projekt­le­delse til stra­te­gisk plan­lægning af nye apps til de ansatte. Appli­ka­tio­nerne var i idé-, plan­lægnings- og udvik­lings­sta­diet og krævede central kontrol. For at nå den plan­lagte udførsel krævede det at profes­sio­na­li­sere områ­derne indenfor ledelse, udvik­ling og opera­tionel manage­ment.

LUK

Koor­di­ne­ring af imple­men­te­ring af kulturæn­d­ringer
Ny

Koor­di­ne­ring af imple­men­te­ring af kulturæn­d­ringer

Branche

Bank

Funktion

Forandringsledelse

Rolle

Projektleder

LÆS MERE

Koor­di­ne­ring af imple­men­te­ring af kulturæn­d­ringer

Beskri­velse
En stor, tysk bank havde brug for en ekstern projekt­leder, som kunne koor­di­nere imple­men­te­ringen af vedva­rende værdier. Ved denne længer­e­va­rende kultu­relle ændring, forud­be­stemt af ledelsen, var prio­ri­teten den stra­te­giske posi­tio­ne­ring indenfor den finan­si­elle sektor med hensyn til styr­kelse af den økono­miske succes og inter­na­tio­nale konkur­ren­ce­evne.

Feed­back
Klienten var meget tilf­reds med match­ningspro­cessen, der er udvi­klet af COMATCH, og underst­re­gede de flek­sible og hurtige hand­linger fra de invol­verede kontakt­per­soner.

Den valgte konsu­lent roste den hurtige og direkte kommu­ni­ka­tion med COMATCH gennem projektet.

LUK

Imple­men­te­ring af talent acqui­si­tion-stra­tegi
Ny

Imple­men­te­ring af talent acqui­si­tion-stra­tegi

Branche

Forbrugervarer & Detailhandel

Funktion

Talentmanagement og medarbejderudvikling

Rolle

Projektleder

LÆS MERE

Imple­men­te­ring af talent acqui­si­tion-stra­tegi

Beskri­velse
En inter­na­tional, online portal var på udkig efter en konsu­lent til at udvikle en inno­vativ talent acqui­si­tion-stra­tegi til at fremme de ambi­tiøse vækst­planer med inter­na­tio­nale perso­na­le­an­sæt­telser. På stra­te­gisk niveau indenfor talent acqui­si­tion var fokus på arbe­jds­gi­ve­rens diffe­ren­tie­ring, hurtig rekrut­te­ring til ledige stil­linger, samt omkost­nings­re­du­ce­ring.

Feed­back
Klienten bekræf­tede overfor COMATCH, at plat­formen er nem at bruge, og at samar­be­jdet var ukom­pli­ceret.

Den valgte konsu­lent var bege­js­tret for den indi­vi­du­elle support fra COMATCH og bekræf­tede, at passende konsu­lenter bliver sat sammen med passende projekter under match­ningspro­cessen.

LUK

Manage­ment af post­fu­si­ons­in­te­gra­tion
Ny

Manage­ment af post­fu­si­ons­in­te­gra­tion

Branche

Medier & Underholdning

Funktion

Integration efter fusion

Rolle

Konsulent

LÆS MERE

Manage­ment af post­fu­si­ons­in­te­gra­tion

Beskri­velse
En inter­na­tional markeds­leder indenfor digital markeds­fø­ring havde brug for support til en post­fu­si­ons­in­te­gre­ring. Tæt sammen­knyt­ning af de opera­tive forret­nings­ak­ti­vi­teter og harmo­nise­ringen af interne processer var nødvendig, især indenfor projekt­ma­nage­ment og ved inte­gra­tionen af IT-system­erne.

Feed­back
Konsu­lenten var glad for, at COMATCH tilbød ham ukom­pli­ceret adgang til et spæn­dende projekt med et attrak­tivt selskab.

LUK

Klas­siske emner, der afdækkes af COMATCH inden for orga­ni­sa­ti­onsom­rådet:

Har du brug for støtte til dine krævende IT-projekter? Især hvis det drejer sig om stra­te­giske emner inden for IT-arki­tektur eller kompleks IT-projekt­le­delse kan vi assi­stere med hånd­p­luk­kede konsu­lenter.