Vores eksperter inden for
marke­ting & salg

Find ud af, hvilke områder vores konsulentnetværk dækker i detaljer
marke­ting & salg

13% af konsu­len­terne i COMATCH-netværket har eksper­tise inden for marke­ting & salg, så der er et stort antal hånd­p­luk­kede profiler til rådighed; uanset om du har brug for en konsu­lent, projekt­leder eller ekspert. Vi sammen­sætter natur­ligvis et stærkt team af forskel­lige profiler til dig.

Projeter inden for marke­ting & salg

Online-marke­ting konso­li­de­ring
Ny

Online-marke­ting konso­li­de­ring

Branche

Forbrugervarer & Detailhandel

Funktion

E-commerce & digital marketing

Rolle

Konsulent

LÆS MERE

Online-marke­ting konso­li­de­ring

Beskri­velse
Klienten var i slut­fasen af en virksom­hed­s­o­ver­ta­gelse. Indenfor denne kontekst skulle syner­gier iden­ti­fi­ceres, analy­seres og imple­men­teres, især indenfor marke­ting/e-handel. Til dette projekt skulle der findes en konsu­lent med baggrund indenfor private equity, due dili­gence og/eller e-handel.

Feed­back
Konsu­lenten roste den hurtige support og den tyde­lige proces.

LUK

Analyse af kunde­re­jsen ved e-handel
Ny

Analyse af kunde­re­jsen ved e-handel

Branche

Forbrugervarer & Detailhandel

Funktion

Customer lifecycle management

Rolle

Konsulent

LÆS MERE

Analyse af kunde­re­jsen ved e-handel

Beskri­velse
Med kort varsel skulle en detail­handler indenfor e-handel/­postordre finde assi­stance til at fore­tage dybde­gående kunde­re­j­se­ana­lyser på et pilot­pro­jekt, muligvis i en længere periode. Projekt­teamet arbe­j­dede alle­rede på projektet og havde brug for en spar­rings­partner.

Feed­back
Konsu­lenten var glad for den gode kommu­ni­ka­tion og enga­ge­mentet hos COMATCH-teamet.

LUK

Re-orga­nise­ring af salgs­team
Ny

Re-orga­nise­ring af salgs­team

Branche

Husholdningselektronik

Funktion

Salgsledelse

Rolle

Ekspert

LÆS MERE

Re-orga­nise­ring af salgs­team

Beskri­velse
En virksomhed, der produ­cerer udstyr og opla­dere, var i gang med at plan­lægge en reor­ga­ni­sa­tion af deres salgs­team. Alle­rede udvik­lede idéer blev analy­seret af en neutral spar­rings­partner, og efter at have disku­teret disse tiltag, blev disse imple­men­teret.

Feed­back
Konsu­lenten, der blev valgt, beskrev COMATCH i processen, som ekstrem målrettet og med en høj grad af personlig kommu­ni­ka­tion.

LUK

Salgs­træ­ning
Ny

Salgs­træ­ning

Branche

Kemi

Funktion

Salgsledelse

Rolle

Ekspert

LÆS MERE

Salgs­træ­ning

Beskri­velse
En europæisk kemi­virksomhed var på udkig efter inno­vativ og rådgiv­nings­ori­en­teret salgs­træ­ning til deres udvalgte talenter i dets ameri­k­anske datter­selskab. Målet med træningen var at gøre salgsaf­de­lingen i stand til at iden­ti­fi­cere kunde­behov og bibringe disse i imple­men­te­rings­ori­en­te­rede tiltag og som følge af dette, øget salg.

Feed­back
Konsu­lenten var impo­neret over de hurtige og bruger­ven­lige funk­tioner hos COMATCH

LUK

Rede­fi­ne­ring af kunde­op­le­velsen i bilin­du­striens after­sales
Ny

Rede­fi­ne­ring af kunde­op­le­velsen i bilin­du­striens after­sales

Branche

Bilindustri

Funktion

Customer lifecycle management

Rolle

Konsulent

LÆS MERE

Rede­fi­ne­ring af kunde­op­le­velsen i bilin­du­striens after­sales

Beskri­velse
En tysk bilpro­du­cent opti­me­rede den syste­ma­tiske og konti­nu­er­lige admi­ni­stra­tion af kunde­re­la­tio­nerne for at kunne imøde­komme de konstant stigende ønsker fra kunderne. Målet med projektet var at rede­fi­nere ønskerne til kunde­op­le­velsen i ”after­sales” (især hos call­cen­trene) ved work­shops med afde­lin­gerne og ved udvik­lingen af lance­rings­planer.

LUK

Udvik­ling af mobilt loya­li­tets­pro­gram

Udvik­ling af mobilt loya­li­tets­pro­gram

Branche

Forbrugervarer & Detailhandel

Funktion

E-commerce & digital marketing

Rolle

Ekspert

LÆS MERE

Udvik­ling af mobilt loya­li­tets­pro­gram

Beskri­velse
Et stort, tysk finanshus havde brug for support til den stra­te­giske retning på et inno­va­tivt kunde­loya­li­tets­pro­gram. Ved brug af mobile termi­naler skulle indi­vi­du­elle projekt­forslag kunne reali­seres, og en nem beta­lingsproces skulle gøres mulig for at øge salget hos filia­lerne. For udfær­di­gelsen af dette, var det nødven­digt at udvikle en moti­va­ti­ons­logik samt syste­mom­fat­tende IT-processer.

Feed­back
Klienten roste COMATCH for hurtig reak­tion samt den person­lige inter­ak­tion i løbet af projektet.

Konsu­lenten værd­satte frem­ra­gende support, herunder den simple fakture­ring og feed­back-funk­tion på COMATCH-plat­formen.

LUK

Opti­me­ring online butik beta­lings­løs­ninger

Opti­me­ring online butik beta­lings­løs­ninger

Branche

Forbrugervarer & Detailhandel

Funktion

E-commerce & digital marketing

Rolle

Projektleder

LÆS MERE

Opti­me­ring online butik beta­lings­løs­ninger

Beskri­velse
En stor, tysk online portal ønskede at opti­mere kontrollen med sine beta­lings­me­toder. For at finde frem til mulige forbe­d­rings­mu­lig­heder blev kundernes brugs­vaner og de tilbudte beta­lingspro­ce­durer analy­seret. Ved brug af en tilstræk­kelig vifte af beta­lings­løs­ninger skulle der opnås to ting: Beta­lings­sik­kerhed, samt høj kunde­ven­lighed.

LUK

Klas­siske emner, der afdækkes af COMATCH inden for marke­ting & salg: