Vores eksperter inden for
markeds­ana­lyser

Find ud af, hvilke områder vores konsulentnetværk dækker i detaljer
markeds­ana­lyser

10% af konsu­len­terne i COMATCH-netværket har eksper­tise inden for markeds­ana­lyser, så der er et stort antal hånd­p­luk­kede profiler til rådighed; uanset om du har brug for en konsu­lent, projekt­leder eller ekspert. Vi sammen­sætter natur­ligvis et stærkt team af forskel­lige profiler til dig.

Projeter inden for markeds­ana­lyser

Vækst­po­ten­tiale på det itali­enske ener­gi­marked
Ny

Vækst­po­ten­tiale på det itali­enske ener­gi­marked

Branche

Energi

Funktion

Vækststrategi

Rolle

Projektleder

LÆS MERE

Vækst­po­ten­tiale på det itali­enske ener­gi­marked

Beskri­velse
Et konsu­l­en­thus hyrede en konsu­lent til at analy­sere nye vækst­ten­denser på det itali­enske marked. Baggrunden for analysen var en bedre forståelse af marked­sud­vik­lingen, top-down-trends og bottom-up-krav på baggrund af kunde­behov inden for ener­gi­sek­toren.

Feed­back
Klienten roste vores proak­tive kommu­ni­ka­tion og vores hurtige, skræd­der­syede kandi­dat­forslag.

Den formid­lede konsu­lent var meget tilf­reds med friheds­graden under projekt­ar­be­jdet og roste især en enkel time­re­gistre­ring og den auto­ma­tise­rede faktu­rao­pret­telse.

LUK

Nye markeds­mu­lig­heder for en health­care online-portal
Ny

Nye markeds­mu­lig­heder for en health­care online-portal

Branche

Medicinalindustri

Funktion

MarkedsskaleringVækststrategi

Rolle

Konsulent

LÆS MERE

Nye markeds­mu­lig­heder for en health­care online-portal

Beskri­velse
En førende online­portal plan­lagde den stra­te­giske udvik­ling af nye markeds­mu­lig­heder og diver­si­fi­ka­tion af omsæt­nings­strømme. Vores konsu­lent gennem­førte en markeds­ana­lyse og fast­lagde poten­ti­elle nye forret­nings­mo­deller for klienten.

LUK

Stati­stisk vali­de­ring af Key Perfor­mance Indi­cator
Ny

Stati­stisk vali­de­ring af Key Perfor­mance Indi­cator

Branche

Forbrugervarer & Detailhandel

Funktion

Statistisk analyse

Rolle

Projektteam

LÆS MERE

Stati­stisk vali­de­ring af Key Perfor­mance Indi­cator

Beskri­velse
Et tradi­ti­ons­rigt tøjfirma udvik­lede nye og bedre Key Perfor­mance Indi­ca­tors (KPI) for bedre at kunne følge butik­kerne i forhold til deres effek­ti­vitet og lønsomhed. For at sikre en trans­pa­rent præsta­ti­ons­sam­men­li­gning skulle de nye KPI’er veri­fi­ceres stati­stisk før imple­men­te­ringen.

Feed­back
Klienten satte pris på den hurtige og ukom­pli­ce­rede udfø­relse af konsu­len­t­an­sæt­telsen, såvel som den gode og grun­dige support­ser­vice fra COMATCH.

De valgte konsu­lenter roste både COMATCH’s hurtige respon­stid og den konstant ordent­lige og tillids­fulde inter­ak­tion gennem projektet.

LUK

Klas­siske emner, der afdækkes af COMATCH inden for markeds­ana­lyser: