Vores eksperter inden for
finans

Find ud af, hvilke områder vores konsulentnetværk dækker i detaljer
finans

Næsten hver femte konsu­lent i COMATCH-netværket har eksper­tise inden for finance, så der er et stort antal hånd­p­luk­kede profiler til rådighed; uanset om du har brug for en konsu­lent, projekt­leder eller ekspert. Vi sammen­sætter natur­ligvis et stærkt team af forskel­lige profiler til dig.

Projeter inden for finans

PMO-Manager til et restruk­ture­rings­pro­jekt
Ny

PMO-Manager til et restruk­ture­rings­pro­jekt

Branche

Forbrugervarer & Detailhandel

Funktion

Restrukturering

Rolle

Projektleder

LÆS MERE

PMO-Manager til et restruk­ture­rings­pro­jekt

Beskri­velse
En inter­na­tional mode­tøjs­pro­du­cent og detail­handler havde brug for en projekt­leder til det interne PMO-team i et stort restruk­ture­rings­pro­jekt. Programmet havde brug for at blive struk­tur­eret henover forskel­lige moduler. Brugen af et over­ordnet dash­board skulle sikre frem­gang i henhold til projekt­planen.

LUK

Kommer­ciel Due Dili­gence konstruktion/maskinteknik
Ny

Kommer­ciel Due Dili­gence konstruktion/maskinteknik

Branche

Byggeri

Funktion

Due Diligence

Rolle

Konsulent

LÆS MERE

Kommer­ciel Due Dili­gence konstruktion/maskinteknik

Beskri­velse
En mellem­stor virksomhed fra bygnings­in­du­strien havde brug for hjælp til Kommer­ciel Due Dili­gence. Stra­te­giske, tekniske og markeds­re­la­te­rede problemer skulle adres­seres og baseres på fakta for at kunne fore­tage doku­men­ta­tion om mulig­heder og risici ved inve­ste­rings­sce­n­a­rier.

Feed­back
Klienten underst­re­gede især den profes­sio­nelle tilve­je­brin­gelse af infor­ma­tioner om kandi­da­terne i COMATCHs udvæl­gel­se­sproces og roste den hurtige respon­stid i løbet af projektet.

Klien­terne var posi­tive overfor den simple og trans­pa­rente COMATCH-plat­form og ser frem til et fortsat samar­bejde.

LUK

M&A medie- og tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­virksomhed
Ny

M&A medie- og tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­virksomhed

Branche

Medier & Underholdning

Funktion

Fusions- og opkøbssupport

Rolle

Konsulent

LÆS MERE

M&A medie- og tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­virksomhed

Beskri­velse
I forbin­delse med en M&A proces var et inter­na­tio­nalt medie- og tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­selskab på udkig efter kort­varig assi­stance til frasalg af et selskab. Med henblik på opti­me­ringen af resul­tatet inklu­de­rede konsu­len­tens opgaver: tilve­je­brin­gelse af rele­vante oplys­ninger, doku­men­ta­tion, målo­ri­en­teret kommu­ni­ka­tion samt iden­ti­fi­ce­ring af poten­ti­elle købere.

LUK

Kommer­ciel Due Dili­gence IT
Ny

Kommer­ciel Due Dili­gence IT

Branche

Software & IT-services

Funktion

Due Diligence

Rolle

Projektleder

LÆS MERE

Kommer­ciel Due Dili­gence IT

Beskri­velse
En IT- og soft­ware­virksomhed havde brug for assi­stance til en all-inclu­sive Due Dili­gence af en mellem­stor virksomhed. For at kunne udføre en markeds­ba­seret analyse af forret­nings­mo­dellen skulle virksom­he­dens busi­ness-to-busi­ness soft­ware­pro­dukt under­søges. Produktet skulle især under­søges i forhold til dets skal­er­barhed og for brugen af nuti­dige græn­se­flader. Yder­mere skulle det sikres, at soft­wareløs­ningen viste den nødven­dige funk­tio­na­litet for at blive succes­fuld på frem­tidens marked.

Feed­back
Konsu­lenten satte pris på den skræd­der­syede match­ningsproces mellem konsu­lent og klienten, såvel som den gode assi­stance ved afkla­ring af koncep­tu­elle spørgsmål med klienten.

LUK

Forret­nings­plan for mellem­stor virksomhed
Ny

Forret­nings­plan for mellem­stor virksomhed

Branche

Kapitalfond

Funktion

Restrukturering

Rolle

Konsulent

LÆS MERE

Forret­nings­plan for mellem­stor virksomhed

Beskri­velse
Et uafhæn­gigt holdingselskab udvik­lede en forret­nings­plan for mellem­store virksom­heder på vegne af inve­storer. Konsu­lenten skulle dele sin erfa­ring med udvik­ling af koncepter og være tilgæn­gelig for projekt­le­deren som videns­person indenfor tekniske spørgsmål. Målet var at klar­lægge risk/­re­ward-profilen for reha­bi­li­te­ringen og for at klar­lægge speci­fikke krav i den inte­gre­rede finan­si­elle plan­lægning.

LUK

Kommer­ciel Due Dili­gence online marke­ting agentur

Kommer­ciel Due Dili­gence online marke­ting agentur

Branche

Medier & Underholdning

Funktion

Due Diligence

Rolle

Projektleder

LÆS MERE

Kommer­ciel Due Dili­gence online marke­ting agentur

Beskri­velse
Der var brug for support til projekt­le­delsen i forbin­delse med en Due Dili­gence i medi­ein­du­strien. Ved brug af analyser fra davæ­rende virksom­heds- og markeds­mil­jøer rettet mod opkøb­semnet, blev grund­laget for klar­lægningen af syner­gier i den igang­væ­rende fusion dannet.

Feed­back
Den valgte konsu­lent var meget tilf­reds med samar­be­jdet med COMATCH pga. den person­lige og kvali­fi­ce­rede support, og han roste især den intui­tive brug af plat­formen.

LUK

Inter­na­tional restruk­ture­rings­pro­jekt for indkøbs­op­ti­me­ring

Inter­na­tional restruk­ture­rings­pro­jekt for indkøbs­op­ti­me­ring

Branche

Telekommunikation

Funktion

Restrukturering

Rolle

Konsulent

LÆS MERE

Inter­na­tional restruk­ture­rings­pro­jekt for indkøbs­op­ti­me­ring

Beskri­velse
Der var behov for en konsu­lent til et omfat­tende projekt hos en tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­virksomhed. Projektet inklu­de­rede opera­tive forbe­d­rings­æn­d­ringer med henblik på at opti­mere omkost­nin­gerne og indt­je­ningen. For at kunne analy­sere hand­le­fri­heden blev en evalue­ring af effekten af virksom­he­dens opkøb udført med hjælp af bench­mar­king.

Feed­back
Pga. den højpro­fes­sio­nelle proces følte konsu­lenten sig hele tiden velin­for­meret og som en del af et inte­greret team.

LUK

Klas­siske emner, der afdækkes af COMATCH inden for finans: