Vores eksperter inden for
opera­tions

Find ud af, hvilke områder vores konsulentnetværk dækker i detaljer
opera­tions

Næsten hver femte konsu­lent i COMATCH-netværket har eksper­tise inden for drifts, så der er et stort antal hånd­p­luk­kede profiler til rådighed; uanset om du har brug for en konsu­lent, projekt­leder eller ekspert. Vi sammen­sætter natur­ligvis et stærkt team af forskel­lige profiler til dig.

Projektbeispiele aus opera­tions

Digi­ta­li­se­ring af processen for virksom­hedslån og facto­ring
Ny

Digi­ta­li­se­ring af processen for virksom­hedslån og facto­ring

Branche

Bank

Funktion

Procesmanagement

Rolle

Konsulent

LÆS MERE

Digi­ta­li­se­ring af processen for virksom­hedslån og facto­ring

Beskri­velse
En specia­li­seret soft­ware­le­ve­r­andør i data­ba­serede markeds­løs­ninger var på udkig efter en konsu­lent til at defi­nere de digi­tale processer indenfor virksom­hedslån og facto­ring. Et afgø­rende element i opgaven var at iden­ti­fi­cere og kvan­ti­fi­cere de rele­vante proces­sek­tioner.

LUK

Etable­ring af et centralt call­center til forbe­d­ring af servicek­va­li­teten
Ny

Etable­ring af et centralt call­center til forbe­d­ring af servicek­va­li­teten

Branche

Sundhedsvæsen

Funktion

Procesmanagement

Rolle

Konsulent

LÆS MERE

Etable­ring af et centralt call­center til forbe­d­ring af servicek­va­li­teten

Beskri­velse
En af de største univer­si­tets­kli­nikker i Europa ville gerne forbedre tilgæn­ge­lig­heden pr. telefon for pati­enter og registre­rede læger. Mens der blev oprettet et centralt service­center, skulle udvæl­gelsen af passende kandi­dater til call­cen­tret såvel som profes­sionel tele­fon­træ­ning for disse koor­di­neres. En stærk eksper­tise indenfor projekt­le­delse og erfa­ring med komplekse virksom­heds­struk­turer var nødvendig for projekt­sup­porten.

Feed­back
Klienten roser den gode kommu­ni­ka­tion fra COMATCH.

Konsu­lenten sætter pris på det tætte samar­bejde mellem klienten og COMATCH.

LUK

Work­shop Lean Manage­ment
Ny

Work­shop Lean Manage­ment

Branche

Anlæg & Maskiner

Funktion

Lean management

Rolle

Konsulent

LÆS MERE

Work­shop Lean Manage­ment

Beskri­velse
En mellem­stor leve­r­andør af skræd­der­syede auto­ma­tise­rings­løs­ninger ville gerne synlig­gøre ressource­for­bruget overfor perso­nalet. Ved brug af work­shops skulle perso­nalet intro­du­ceres til Lean Manage­ment. For at reali­sere work­shoppen var der behov for en konsu­lent med dybde­gående kendskab til de vigtigste Lean­in­stru­menter.

Feed­back
Klienten roste den simple kommu­ni­ka­tion på COMATCH-markedsp­ladsen og den klare erhver­velse af poten­ti­elle kandi­dater. Den tilf­reds­stil­lende service blev garan­teret af den konstante profes­sio­nelle support i løbet af work­shop­for­be­re­delsen.

Det ukom­pli­ce­rede samar­bejde og den simple brug af COMATCH-plat­formen foren­klede projekt­ar­be­jdet for konsu­lenten. Pga. den klare græn­se­flade var den indi­vi­du­elle fakture­ring intuitiv og nem at have med at gøre.

LUK

Klas­siske emner, der afdækkes af COMATCH inden for opera­tions: