Indblik i projek­tets hverdag

Afslut­tede projekter inden for forskel­lige bran­cher og forskel­lige funk­tioner

Forbe­re­delse af produkt­lan­ce­ring indenfor pharma produkter
Ny

Forbe­re­delse af produkt­lan­ce­ring indenfor pharma produkter

Branche

Medicinalindustri

Funktion

Projektledelse

Rolle

Konsulent

LÆS MERE

Forbe­re­delse af produkt­lan­ce­ring indenfor pharma produkter

Beskri­velse
En stor medi­ci­nal­kon­cern plan­lagde lance­ringen af et nyt produkt. Til at støtte denne produkt­lan­ce­ring havde de brug for en projekt­leder, som sidelø­bende skulle arbejde med flere opera­tive opgaver. Arbe­jdsom­rå­derne for vores formid­lede konsu­lent omfat­tede bl.a.udarbejdelse af progno­se­mo­deller, støtte ved key account-plan­lægning og inte­gra­tion af medi­cinske erfa­ringer.

Feed­back
Konsu­lenten roste vores hurtige reak­ti­onstid, vores inter­es­sante projekt­forslag samt vores venlige omgangstone.

LUK

Salgs­stra­tegi inden for auto­mo­tive indu­strien –  erhvervskø­re­tøjer
Ny

Salgs­stra­tegi inden for auto­mo­tive indu­strien – erhvervskø­re­tøjer

Branche

Bilindustri

Funktion

Vækstanalyse

Rolle

Konsulent

LÆS MERE

Salgs­stra­tegi inden for auto­mo­tive indu­strien – erhvervskø­re­tøjer

Beskri­velse
Et konsu­l­en­thus søgte assi­stance til udvik­ling samt imple­men­te­ring af en markeds­fø­rings­stra­tegi for tjene­stey­delser til en stor bilkon­cern inden for erhvervskø­re­tøjer. Vores konsu­lent indgik i et større konsu­lent­team på stedet.

Feed­back
Klienten roste vores store flek­si­bi­litet og konstante tilgæn­ge­lighed.

Konsu­lenten roste vores åbne kommu­ni­ka­tion og flek­si­bi­litet under skif­tende ramme­be­tin­gelser.

LUK

Vækst­po­ten­tiale på det itali­enske ener­gi­marked
Ny

Vækst­po­ten­tiale på det itali­enske ener­gi­marked

Branche

Energi

Funktion

Vækststrategi

Rolle

Projektleder

LÆS MERE

Vækst­po­ten­tiale på det itali­enske ener­gi­marked

Beskri­velse
Et konsu­l­en­thus hyrede en konsu­lent til at analy­sere nye vækst­ten­denser på det itali­enske marked. Baggrunden for analysen var en bedre forståelse af marked­sud­vik­lingen, top-down-trends og bottom-up-krav på baggrund af kunde­behov inden for ener­gi­sek­toren.

Feed­back
Klienten roste vores proak­tive kommu­ni­ka­tion og vores hurtige, skræd­der­syede kandi­dat­forslag.

Den formid­lede konsu­lent var meget tilf­reds med friheds­graden under projekt­ar­be­jdet og roste især en enkel time­re­gistre­ring og den auto­ma­tise­rede faktu­rao­pret­telse.

LUK

Nye markeds­mu­lig­heder for en health­care online-portal
Ny

Nye markeds­mu­lig­heder for en health­care online-portal

Branche

Medicinalindustri

Funktion

MarkedsskaleringVækststrategi

Rolle

Konsulent

LÆS MERE

Nye markeds­mu­lig­heder for en health­care online-portal

Beskri­velse
En førende online­portal plan­lagde den stra­te­giske udvik­ling af nye markeds­mu­lig­heder og diver­si­fi­ka­tion af omsæt­nings­strømme. Vores konsu­lent gennem­førte en markeds­ana­lyse og fast­lagde poten­ti­elle nye forret­nings­mo­deller for klienten.

LUK

Ny stra­tegi for udvik­ling af køre­tøjer
Ny

Ny stra­tegi for udvik­ling af køre­tøjer

Branche

Bilindustri

Funktion

Business unit strategy

Rolle

Projektleder

LÆS MERE

Ny stra­tegi for udvik­ling af køre­tøjer

Beskri­velse
Et konsu­l­en­thus havde brug for assi­stance i forbin­delse med udvik­ling af en forret­nings­stra­tegi til en virksomhed i auto­mo­bil­bran­chen.

Fokus var at iden­ti­fi­cere poten­ti­elle kunder ud fra deres egne­thed til længer­e­va­rende samar­bejde.

Feed­back
Den formid­lede konsu­lent roste den venlige omgangstone og den profes­sio­nelle afvik­ling takket være effek­tive online­værk­tøjer.

LUK

Online-marke­ting konso­li­de­ring

Online-marke­ting konso­li­de­ring

Branche

Forbrugervarer & Detailhandel

Funktion

E-commerce & digital marketing

Rolle

Konsulent

LÆS MERE

Online-marke­ting konso­li­de­ring

Beskri­velse
Klienten var i slut­fasen af en virksom­hed­s­o­ver­ta­gelse. Indenfor denne kontekst skulle syner­gier iden­ti­fi­ceres, analy­seres og imple­men­teres, især indenfor marke­ting/e-handel. Til dette projekt skulle der findes en konsu­lent med baggrund indenfor private equity, due dili­gence og/eller e-handel.

Feed­back
Konsu­lenten roste den hurtige support og den tyde­lige proces.

LUK

Analyse af kunde­re­jsen ved e-handel

Analyse af kunde­re­jsen ved e-handel

Branche

Forbrugervarer & Detailhandel

Funktion

Customer lifecycle management

Rolle

Konsulent

LÆS MERE

Analyse af kunde­re­jsen ved e-handel

Beskri­velse
Med kort varsel skulle en detail­handler indenfor e-handel/­postordre finde assi­stance til at fore­tage dybde­gående kunde­re­j­se­ana­lyser på et pilot­pro­jekt, muligvis i en længere periode. Projekt­teamet arbe­j­dede alle­rede på projektet og havde brug for en spar­rings­partner.

Feed­back
Konsu­lenten var glad for den gode kommu­ni­ka­tion og enga­ge­mentet hos COMATCH-teamet.

LUK

Re-orga­nise­ring af salgs­team

Re-orga­nise­ring af salgs­team

Branche

Husholdningselektronik

Funktion

Salgsledelse

Rolle

Ekspert

LÆS MERE

Re-orga­nise­ring af salgs­team

Beskri­velse
En virksomhed, der produ­cerer udstyr og opla­dere, var i gang med at plan­lægge en reor­ga­ni­sa­tion af deres salgs­team. Alle­rede udvik­lede idéer blev analy­seret af en neutral spar­rings­partner, og efter at have disku­teret disse tiltag, blev disse imple­men­teret.

Feed­back
Konsu­lenten, der blev valgt, beskrev COMATCH i processen, som ekstrem målrettet og med en høj grad af personlig kommu­ni­ka­tion.

LUK

IT-Release­ma­nage­ment

Branche

Finansielle services

Funktion

IT-projektledelse

Rolle

Konsulent

LÆS MERE

IT-Release­ma­nage­ment

Beskri­velse
En tysk soft­ware­virksomhed var i tids­pres, mens de var i gang med at arbejde på en soft­ware release for en stor tysk bank.

Indenfor en uge skulle der findes en erfaren projekt­leder, som skulle havde IT-erfa­ring og eksper­tise med banker, og kunne starte med det samme på fuldtid.

Feed­back
Klienten var bege­js­tret over den høje kvalitet blandt de fores­låede konsu­lenter og opdagede COMATCH som en ideel mulighed til at finde kvali­fi­ce­rede konsu­lenter indenfor kort tid.

Den valgte konsu­lent roste den hurtige trans­ak­tion og underst­re­gede, at han i større grad kunne foku­sere på sin kerne­ak­ti­vitet pga. den faci­li­te­rede projekt­erhver­velse.

LUK

PMO-Manager til et restruk­ture­rings­pro­jekt

PMO-Manager til et restruk­ture­rings­pro­jekt

Branche

Forbrugervarer & Detailhandel

Funktion

Restrukturering

Rolle

Projektleder

LÆS MERE

PMO-Manager til et restruk­ture­rings­pro­jekt

Beskri­velse
En inter­na­tional mode­tøjs­pro­du­cent og detail­handler havde brug for en projekt­leder til det interne PMO-team i et stort restruk­ture­rings­pro­jekt. Programmet havde brug for at blive struk­tur­eret henover forskel­lige moduler. Brugen af et over­ordnet dash­board skulle sikre frem­gang i henhold til projekt­planen.

LUK

Imple­men­te­ring af app-stra­tegi

Imple­men­te­ring af app-stra­tegi

Branche

Transport & Logistik

Funktion

IT-projektledelse

Rolle

Konsulent

LÆS MERE

Imple­men­te­ring af app-stra­tegi

Beskri­velse
En trans­port- og logi­stik­virksomhed havde brug for en konsu­lent i IT-projekt­le­delse til stra­te­gisk plan­lægning af nye apps til de ansatte. Appli­ka­tio­nerne var i idé-, plan­lægnings- og udvik­lings­sta­diet og krævede central kontrol. For at nå den plan­lagte udførsel krævede det at profes­sio­na­li­sere områ­derne indenfor ledelse, udvik­ling og opera­tionel manage­ment.

LUK

Digi­ta­li­se­ring af processen for virksom­hedslån og facto­ring

Digi­ta­li­se­ring af processen for virksom­hedslån og facto­ring

Branche

Bank

Funktion

Procesmanagement

Rolle

Konsulent

LÆS MERE

Digi­ta­li­se­ring af processen for virksom­hedslån og facto­ring

Beskri­velse
En specia­li­seret soft­ware­le­ve­r­andør i data­ba­serede markeds­løs­ninger var på udkig efter en konsu­lent til at defi­nere de digi­tale processer indenfor virksom­hedslån og facto­ring. Et afgø­rende element i opgaven var at iden­ti­fi­cere og kvan­ti­fi­cere de rele­vante proces­sek­tioner.

LUK

Stati­stisk vali­de­ring af Key Perfor­mance Indi­cator

Stati­stisk vali­de­ring af Key Perfor­mance Indi­cator

Branche

Forbrugervarer & Detailhandel

Funktion

Statistisk analyse

Rolle

Projektteam

LÆS MERE

Stati­stisk vali­de­ring af Key Perfor­mance Indi­cator

Beskri­velse
Et tradi­ti­ons­rigt tøjfirma udvik­lede nye og bedre Key Perfor­mance Indi­ca­tors (KPI) for bedre at kunne følge butik­kerne i forhold til deres effek­ti­vitet og lønsomhed. For at sikre en trans­pa­rent præsta­ti­ons­sam­men­li­gning skulle de nye KPI’er veri­fi­ceres stati­stisk før imple­men­te­ringen.

Feed­back
Klienten satte pris på den hurtige og ukom­pli­ce­rede udfø­relse af konsu­len­t­an­sæt­telsen, såvel som den gode og grun­dige support­ser­vice fra COMATCH.

De valgte konsu­lenter roste både COMATCH’s hurtige respon­stid og den konstant ordent­lige og tillids­fulde inter­ak­tion gennem projektet.

LUK

Salgs­træ­ning

Salgs­træ­ning

Branche

Kemi

Funktion

Salgsledelse

Rolle

Ekspert

LÆS MERE

Salgs­træ­ning

Beskri­velse
En europæisk kemi­virksomhed var på udkig efter inno­vativ og rådgiv­nings­ori­en­teret salgs­træ­ning til deres udvalgte talenter i dets ameri­k­anske datter­selskab. Målet med træningen var at gøre salgsaf­de­lingen i stand til at iden­ti­fi­cere kunde­behov og bibringe disse i imple­men­te­rings­ori­en­te­rede tiltag og som følge af dette, øget salg.

Feed­back
Konsu­lenten var impo­neret over de hurtige og bruger­ven­lige funk­tioner hos COMATCH

LUK

Kommer­ciel Due Dili­gence konstruktion/maskinteknik

Kommer­ciel Due Dili­gence konstruktion/maskinteknik

Branche

Byggeri

Funktion

Due Diligence

Rolle

Konsulent

LÆS MERE

Kommer­ciel Due Dili­gence konstruktion/maskinteknik

Beskri­velse
En mellem­stor virksomhed fra bygnings­in­du­strien havde brug for hjælp til Kommer­ciel Due Dili­gence. Stra­te­giske, tekniske og markeds­re­la­te­rede problemer skulle adres­seres og baseres på fakta for at kunne fore­tage doku­men­ta­tion om mulig­heder og risici ved inve­ste­rings­sce­n­a­rier.

Feed­back
Klienten underst­re­gede især den profes­sio­nelle tilve­je­brin­gelse af infor­ma­tioner om kandi­da­terne i COMATCHs udvæl­gel­se­sproces og roste den hurtige respon­stid i løbet af projektet.

Klien­terne var posi­tive overfor den simple og trans­pa­rente COMATCH-plat­form og ser frem til et fortsat samar­bejde.

LUK

Koor­di­ne­ring af imple­men­te­ring af kulturæn­d­ringer

Koor­di­ne­ring af imple­men­te­ring af kulturæn­d­ringer

Branche

Bank

Funktion

Forandringsledelse

Rolle

Projektleder

LÆS MERE

Koor­di­ne­ring af imple­men­te­ring af kulturæn­d­ringer

Beskri­velse
En stor, tysk bank havde brug for en ekstern projekt­leder, som kunne koor­di­nere imple­men­te­ringen af vedva­rende værdier. Ved denne længer­e­va­rende kultu­relle ændring, forud­be­stemt af ledelsen, var prio­ri­teten den stra­te­giske posi­tio­ne­ring indenfor den finan­si­elle sektor med hensyn til styr­kelse af den økono­miske succes og inter­na­tio­nale konkur­ren­ce­evne.

Feed­back
Klienten var meget tilf­reds med match­ningspro­cessen, der er udvi­klet af COMATCH, og underst­re­gede de flek­sible og hurtige hand­linger fra de invol­verede kontakt­per­soner.

Den valgte konsu­lent roste den hurtige og direkte kommu­ni­ka­tion med COMATCH gennem projektet.

LUK

M&A medie- og tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­virksomhed

M&A medie- og tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­virksomhed

Branche

Medier & Underholdning

Funktion

Fusions- og opkøbssupport

Rolle

Konsulent

LÆS MERE

M&A medie- og tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­virksomhed

Beskri­velse
I forbin­delse med en M&A proces var et inter­na­tio­nalt medie- og tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­selskab på udkig efter kort­varig assi­stance til frasalg af et selskab. Med henblik på opti­me­ringen af resul­tatet inklu­de­rede konsu­len­tens opgaver: tilve­je­brin­gelse af rele­vante oplys­ninger, doku­men­ta­tion, målo­ri­en­teret kommu­ni­ka­tion samt iden­ti­fi­ce­ring af poten­ti­elle købere.

LUK

Imple­men­te­ring af talent acqui­si­tion-stra­tegi

Imple­men­te­ring af talent acqui­si­tion-stra­tegi

Branche

Forbrugervarer & Detailhandel

Funktion

Talentmanagement og medarbejderudvikling

Rolle

Projektleder

LÆS MERE

Imple­men­te­ring af talent acqui­si­tion-stra­tegi

Beskri­velse
En inter­na­tional, online portal var på udkig efter en konsu­lent til at udvikle en inno­vativ talent acqui­si­tion-stra­tegi til at fremme de ambi­tiøse vækst­planer med inter­na­tio­nale perso­na­le­an­sæt­telser. På stra­te­gisk niveau indenfor talent acqui­si­tion var fokus på arbe­jds­gi­ve­rens diffe­ren­tie­ring, hurtig rekrut­te­ring til ledige stil­linger, samt omkost­nings­re­du­ce­ring.

Feed­back
Klienten bekræf­tede overfor COMATCH, at plat­formen er nem at bruge, og at samar­be­jdet var ukom­pli­ceret.

Den valgte konsu­lent var bege­js­tret for den indi­vi­du­elle support fra COMATCH og bekræf­tede, at passende konsu­lenter bliver sat sammen med passende projekter under match­ningspro­cessen.

LUK

Rede­fi­ne­ring af kunde­op­le­velsen i bilin­du­striens after­sales

Rede­fi­ne­ring af kunde­op­le­velsen i bilin­du­striens after­sales

Branche

Bilindustri

Funktion

Customer lifecycle management

Rolle

Konsulent

LÆS MERE

Rede­fi­ne­ring af kunde­op­le­velsen i bilin­du­striens after­sales

Beskri­velse
En tysk bilpro­du­cent opti­me­rede den syste­ma­tiske og konti­nu­er­lige admi­ni­stra­tion af kunde­re­la­tio­nerne for at kunne imøde­komme de konstant stigende ønsker fra kunderne. Målet med projektet var at rede­fi­nere ønskerne til kunde­op­le­velsen i ”after­sales” (især hos call­cen­trene) ved work­shops med afde­lin­gerne og ved udvik­lingen af lance­rings­planer.

LUK

Udvik­ling af mobilt loya­li­tets­pro­gram

Udvik­ling af mobilt loya­li­tets­pro­gram

Branche

Forbrugervarer & Detailhandel

Funktion

E-commerce & digital marketing

Rolle

Ekspert

LÆS MERE

Udvik­ling af mobilt loya­li­tets­pro­gram

Beskri­velse
Et stort, tysk finanshus havde brug for support til den stra­te­giske retning på et inno­va­tivt kunde­loya­li­tets­pro­gram. Ved brug af mobile termi­naler skulle indi­vi­du­elle projekt­forslag kunne reali­seres, og en nem beta­lingsproces skulle gøres mulig for at øge salget hos filia­lerne. For udfær­di­gelsen af dette, var det nødven­digt at udvikle en moti­va­ti­ons­logik samt syste­mom­fat­tende IT-processer.

Feed­back
Klienten roste COMATCH for hurtig reak­tion samt den person­lige inter­ak­tion i løbet af projektet.

Konsu­lenten værd­satte frem­ra­gende support, herunder den simple fakture­ring og feed­back-funk­tion på COMATCH-plat­formen.

LUK

Udvikle forret­nings­plan for medi­ci­nal­in­du­strien

Udvikle forret­nings­plan for medi­ci­nal­in­du­strien

Branche

Medicinalindustri

Funktion

Rolle

Konsulent

LÆS MERE

Udvikle forret­nings­plan for medi­ci­nal­in­du­strien

Beskri­velse
Et tysk biotek­selskab havde brug for ekstern assi­stance til at udvikle en forret­nings­plan på engelsk. For at kunne imødegå kravende fra poten­ti­elle finan­si­elle inve­storer skulle der udføres markeds- og konkur­rent­ana­lyser. En uddy­bende forret­nings­plan blev udfær­diget. En plan som under­støtter den eksi­ster­ende udvi­delses­plan og bidrager til at sikre virksom­he­dens succes.

LUK

Kommer­ciel Due Dili­gence IT

Kommer­ciel Due Dili­gence IT

Branche

Software & IT-services

Funktion

Due Diligence

Rolle

Projektleder

LÆS MERE

Kommer­ciel Due Dili­gence IT

Beskri­velse
En IT- og soft­ware­virksomhed havde brug for assi­stance til en all-inclu­sive Due Dili­gence af en mellem­stor virksomhed. For at kunne udføre en markeds­ba­seret analyse af forret­nings­mo­dellen skulle virksom­he­dens busi­ness-to-busi­ness soft­ware­pro­dukt under­søges. Produktet skulle især under­søges i forhold til dets skal­er­barhed og for brugen af nuti­dige græn­se­flader. Yder­mere skulle det sikres, at soft­wareløs­ningen viste den nødven­dige funk­tio­na­litet for at blive succes­fuld på frem­tidens marked.

Feed­back
Konsu­lenten satte pris på den skræd­der­syede match­ningsproces mellem konsu­lent og klienten, såvel som den gode assi­stance ved afkla­ring af koncep­tu­elle spørgsmål med klienten.

LUK

Etable­ring af et centralt call­center til forbe­d­ring af servicek­va­li­teten

Etable­ring af et centralt call­center til forbe­d­ring af servicek­va­li­teten

Branche

Sundhedsvæsen

Funktion

Procesmanagement

Rolle

Konsulent

LÆS MERE

Etable­ring af et centralt call­center til forbe­d­ring af servicek­va­li­teten

Beskri­velse
En af de største univer­si­tets­kli­nikker i Europa ville gerne forbedre tilgæn­ge­lig­heden pr. telefon for pati­enter og registre­rede læger. Mens der blev oprettet et centralt service­center, skulle udvæl­gelsen af passende kandi­dater til call­cen­tret såvel som profes­sionel tele­fon­træ­ning for disse koor­di­neres. En stærk eksper­tise indenfor projekt­le­delse og erfa­ring med komplekse virksom­heds­struk­turer var nødvendig for projekt­sup­porten.

Feed­back
Klienten roser den gode kommu­ni­ka­tion fra COMATCH.

Konsu­lenten sætter pris på det tætte samar­bejde mellem klienten og COMATCH.

LUK

Manage­ment af post­fu­si­ons­in­te­gra­tion

Manage­ment af post­fu­si­ons­in­te­gra­tion

Branche

Medier & Underholdning

Funktion

Integration efter fusion

Rolle

Konsulent

LÆS MERE

Manage­ment af post­fu­si­ons­in­te­gra­tion

Beskri­velse
En inter­na­tional markeds­leder indenfor digital markeds­fø­ring havde brug for support til en post­fu­si­ons­in­te­gre­ring. Tæt sammen­knyt­ning af de opera­tive forret­nings­ak­ti­vi­teter og harmo­nise­ringen af interne processer var nødvendig, især indenfor projekt­ma­nage­ment og ved inte­gra­tionen af IT-system­erne.

Feed­back
Konsu­lenten var glad for, at COMATCH tilbød ham ukom­pli­ceret adgang til et spæn­dende projekt med et attrak­tivt selskab.

LUK

Relo­ka­li­se­ring af et elek­tro­nik­sels­kabs produk­tion til Asien

Relo­ka­li­se­ring af et elek­tro­nik­sels­kabs produk­tion til Asien

Branche

Anlæg & Maskiner

Funktion

Projektledelse

Rolle

Projektleder

LÆS MERE

Relo­ka­li­se­ring af et elek­tro­nik­sels­kabs produk­tion til Asien

Beskri­velse
En mellem­stor elek­tro­nik­virksomhed flyt­tede en frem­stil­lings­fa­brik til Asien. Support var nødvendig for at koor­di­nere relo­ka­tionen, indi­vi­du­elle salgs­varer og frem­stil­ling­sudstyr såvel som at tage højde for ændringer i kapa­ci­teten ved inkor­po­ring. Konsu­lenten skulle klar­lægge relo­ka­ti­ons­re­le­vante forud­sæt­ninger såsom lager, godken­delser samt frem­stil­lings­krav. Til note­ring KPI´er blev der udvi­klet et rappor­te­rings­sy­stem.

Feed­back
Ingen klien­t­feed­back

Konsu­lenten var bege­js­tret for den tætte inter­ak­tion med en af grund­læg­gerne og anbe­fa­lede COMATCH til sin omgangs­kreds.

LUK

Forret­nings­plan for mellem­stor virksomhed

Forret­nings­plan for mellem­stor virksomhed

Branche

Kapitalfond

Funktion

Restrukturering

Rolle

Konsulent

LÆS MERE

Forret­nings­plan for mellem­stor virksomhed

Beskri­velse
Et uafhæn­gigt holdingselskab udvik­lede en forret­nings­plan for mellem­store virksom­heder på vegne af inve­storer. Konsu­lenten skulle dele sin erfa­ring med udvik­ling af koncepter og være tilgæn­gelig for projekt­le­deren som videns­person indenfor tekniske spørgsmål. Målet var at klar­lægge risk/­re­ward-profilen for reha­bi­li­te­ringen og for at klar­lægge speci­fikke krav i den inte­gre­rede finan­si­elle plan­lægning.

LUK

Kommer­ciel Due Dili­gence online marke­ting agentur

Kommer­ciel Due Dili­gence online marke­ting agentur

Branche

Medier & Underholdning

Funktion

Due Diligence

Rolle

Projektleder

LÆS MERE

Kommer­ciel Due Dili­gence online marke­ting agentur

Beskri­velse
Der var brug for support til projekt­le­delsen i forbin­delse med en Due Dili­gence i medi­ein­du­strien. Ved brug af analyser fra davæ­rende virksom­heds- og markeds­mil­jøer rettet mod opkøb­semnet, blev grund­laget for klar­lægningen af syner­gier i den igang­væ­rende fusion dannet.

Feed­back
Den valgte konsu­lent var meget tilf­reds med samar­be­jdet med COMATCH pga. den person­lige og kvali­fi­ce­rede support, og han roste især den intui­tive brug af plat­formen.

LUK

Inter­na­tional restruk­ture­rings­pro­jekt for indkøbs­op­ti­me­ring

Inter­na­tional restruk­ture­rings­pro­jekt for indkøbs­op­ti­me­ring

Branche

Telekommunikation

Funktion

Restrukturering

Rolle

Konsulent

LÆS MERE

Inter­na­tional restruk­ture­rings­pro­jekt for indkøbs­op­ti­me­ring

Beskri­velse
Der var behov for en konsu­lent til et omfat­tende projekt hos en tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­virksomhed. Projektet inklu­de­rede opera­tive forbe­d­rings­æn­d­ringer med henblik på at opti­mere omkost­nin­gerne og indt­je­ningen. For at kunne analy­sere hand­le­fri­heden blev en evalue­ring af effekten af virksom­he­dens opkøb udført med hjælp af bench­mar­king.

Feed­back
Pga. den højpro­fes­sio­nelle proces følte konsu­lenten sig hele tiden velin­for­meret og som en del af et inte­greret team.

LUK

Work­shop Lean Manage­ment

Work­shop Lean Manage­ment

Branche

Anlæg & Maskiner

Funktion

Lean management

Rolle

Konsulent

LÆS MERE

Work­shop Lean Manage­ment

Beskri­velse
En mellem­stor leve­r­andør af skræd­der­syede auto­ma­tise­rings­løs­ninger ville gerne synlig­gøre ressource­for­bruget overfor perso­nalet. Ved brug af work­shops skulle perso­nalet intro­du­ceres til Lean Manage­ment. For at reali­sere work­shoppen var der behov for en konsu­lent med dybde­gående kendskab til de vigtigste Lean­in­stru­menter.

Feed­back
Klienten roste den simple kommu­ni­ka­tion på COMATCH-markedsp­ladsen og den klare erhver­velse af poten­ti­elle kandi­dater. Den tilf­reds­stil­lende service blev garan­teret af den konstante profes­sio­nelle support i løbet af work­shop­for­be­re­delsen.

Det ukom­pli­ce­rede samar­bejde og den simple brug af COMATCH-plat­formen foren­klede projekt­ar­be­jdet for konsu­lenten. Pga. den klare græn­se­flade var den indi­vi­du­elle fakture­ring intuitiv og nem at have med at gøre.

LUK

Opti­me­ring online butik beta­lings­løs­ninger

Opti­me­ring online butik beta­lings­løs­ninger

Branche

Forbrugervarer & Detailhandel

Funktion

E-commerce & digital marketing

Rolle

Projektleder

LÆS MERE

Opti­me­ring online butik beta­lings­løs­ninger

Beskri­velse
En stor, tysk online portal ønskede at opti­mere kontrollen med sine beta­lings­me­toder. For at finde frem til mulige forbe­d­rings­mu­lig­heder blev kundernes brugs­vaner og de tilbudte beta­lingspro­ce­durer analy­seret. Ved brug af en tilstræk­kelig vifte af beta­lings­løs­ninger skulle der opnås to ting: Beta­lings­sik­kerhed, samt høj kunde­ven­lighed.

LUK