Vi håber, vi kan svare på dine spørgsmål

Hvis du ikke finder den ønskede infor­ma­tion her, må du meget gerne sende os en e-mail eller ringe til os

Generelt

Det er vigtigt for os, at du forstår, hvornår det giver mening at bruge COMATCH, og hvilke fordele der er ved COMATCH.

Hvem er COMATCH’s klienter?

Vores klienter er virksom­heder inden for alle bran­cher og stør­relser, der har udford­rende projekter, og som midlerti­digt ønsker assi­stance i form af ressourcer eller eksper­tise.

Hvilken type projekter kan have gavn af hjælp fra COMATCH?

COMATCH hjælper dig med at finde de bedste manage­ment­kon­su­lenter eller specia­li­se­rede eksperter til dine vigtigste projekter. Leder du efter en programmør, desi­gner eller forsker, er andre plat­forme mere passende for dig. Vi vil med glæde tage en snak med dig om, hvor­vidt det giver mening for dig og dit projekt at arbejde med os. Bare ring til os.

Hvornår bør jeg bruge konsu­lenter fra COMATCH i stedet for mine ansatte?

Der er to scen­a­rier, hvor det giver mening at bruge COMATCH’s konsu­lenter:

1. Ressourcer: du mangler ressourcer for at kunne udføre et speci­fikt projekt indenfor din orga­ni­sa­tion.
2. Eksper­tise: du mangler eksper­tise til for et speci­fikt projekt (fx lande­er­fa­ring, sprog­kunds­kaber, speciel funk­tionel viden).

COMATCH’s konsu­lenter arbe­jder sammen med dit perso­nale på et projekt. COMATCH under­støtter din medar­be­j­der­stab uden at erstatte den.

Hvorfor er COMATCH så meget billi­gere end konven­tio­nelle konsu­lenter?

COMATCH har ingen fast­an­satte konsu­lenter eller part­nere, en meget slank orga­ni­sa­ti­ons­struktur og effek­tive arbe­jds­gange. De resul­ter­ende bespa­relser bliver givet direkte videre til konsu­len­terne og klien­terne, hvilket skaber en win-win situa­tion.

Hvordan sikrer COMATCH frem­ra­gende service og succes­fulde projekter?

Kvali­tets­sik­ringen hos COMATCH er baseret på 3 grund­piller:

1) Vi udvælger nøje konsu­lenter baseret på CV og person­lige inter­views.
2) Vi tilbyder alle konsu­lenter best prac­tices før projekter starter. Samt­idig tilbyder vi dig som klient, i slut­ningen af hver måned, at give feed­back på aktive projekter.
3)Ved afslut­ningen af hvert projekt vil der være feed­back til konsu­lenten, hvilket giver dig mulighed for at sætte ord på tilf­redshed og utilf­redshed, samt en struk­tur­eret proces, hvor du kan drøfte det med konsu­lenten. En del af denne feed­back sker i form af en simpel range­ring, som vil blive tyde­ligg­jort på konsu­len­tens profil. Med tiden vil denne meka­nisme føre til øget genn­em­sig­tighed og kvalitet på COMATCHs markedsp­lads og vil derfor være behjæl­pelig i udvæl­gelsen af konsu­lenter til frem­ti­dige projekter.

Hvordan sikrer COMATCH en fort­rolig hånd­te­ring af følsomme klient­data?

Fort­ro­lighed er en af vores højeste prio­ri­teter hos COMATCH. Vi deler kun virksom­hed­sin­for­ma­tioner med konsu­lenter, som du udtrykke­ligt har givet dit samtykke til, og alle konsu­lenter er bundet til absolut fort­ro­lighed af kontrakten. En yder­li­gere fort­ro­lig­heds­er­klæ­ring mellem dig og konsu­lenten er selvføl­gelig også muligt. Fort­ro­lig­heden virker også den anden vej – du får kun CV-infor­ma­tioner og kontaktoplys­ninger, efter konsu­lenten har givet sit samtykke til dette.

Hvilke omkost­ninger er der ved at benytte COMATCH?

Registre­ring og projekt­fo­re­spørgsel er helt gratis for klienter. Først efter en succes­fuld rekrut­te­ring bliver der lagt 18% på konsu­len­tens daglige takst til prisen.

Opstartsfase for projektet

Projektets opstartsfase tilbyder så meget frihed som muligt og sikrer på samme tid fremskaffelsen af al relevant information for et succesfuldt projekt.

Hvor lang tid tager det, før et projekt kan starte?

COMATCH er i stand til at finde konsu­lenter til dit projekt meget hurtigt (indenfor 48 timer). Dog vil ti arbe­jds­dage mellem projek­t­oplæg og projek­t­op­start være ideelt.

Hvad skal jeg vide, før jeg opretter et projekt?

Fra vores erfa­ring som manage­ment­kon­su­lenter ved vi, hvor vigtigt et projek­t­oplæg er. På den ene side inklu­derer det de gene­relle betin­gelser såsom varighed, budget og krav til konsu­lenten, og på den anden side bør du, før du starter et projekt, defi­nere meget præcist, hvad det er, du vil opnå med projektet. Kun hvis du er afklaret med, hvilke problemer du ønsker at løse, og hvad slut­pro­duktet skal være, kan dette klart formidles.
COMATCH’s online brug­er­f­lade hjælper dig med at skrive et præcist projek­t­oplæg. Hvis du har nogle spørgsmål, skal du bare ringe til os på +45 44228500

Kan jeg vælge, om konsu­lenten skal arbejde hos os eller hjemmefra?

Du bestemmer selv arbe­jds­formen for projektet. Kun konsu­lenter, som matcher din foretrukne arbe­jds­form, bliver fores­lået.

Kan jeg vælge, hvordan beta­lingen til konsu­lenten sker?

Du har flere mulig­heder for at fast­lægge beta­ling med konsu­lenten. Du kan vælge, om arbe­jdet skal betales pr. time eller pr. halve eller hele dag. Deru­dover kan du bestemme, hvordan rejseom­kost­ninger skal afregnes. Her har du mulig­heden for afregning baseret på en fastsat daglig takst eller efter en præcis afregning efter indsendte faktu­raer.

Hvordan bliver konsu­len­terne udvalgt til projektet?

COMATCH bruger en intel­li­gent matching­s­al­go­ritme til at iden­ti­fi­cere passende konsu­lenter baseret på projek­t­oplægget. Disse bliver derefter screenet indi­vi­duelt, så der til sidst foreslås to til tre konsu­lenter til et projekt. Den ende­lige beslut­ning om valg af konsu­lent er selvføl­gelig op til dig.

Hvordan afgør jeg, hvilken konsu­lent der passer bedst til projektet?

Du kan vælge, om du vil tage din beslut­ning på baggrund af CV’et, et tele­fon­in­ter­view eller et person­ligt inter­view.

Hvilke kontrakter skal under­skrives, før projektet starter?

Det admi­ni­stra­tive arbejde, der kræves for at indgå en kontrakt, er redu­ceret til et minimum. Som klient indgår du en kontrakt med COMATCH (bestående af handels­be­tin­gel­s­erne og de indi­vi­du­elle tilbud for hvert projekt). En kontrakt med hver konsu­lent er ikke nødvendig. Men du kan under­skrive en yder­li­gere fort­ro­lig­heds­er­klæ­ring med konsu­lenten.

Projektfase

Dine administrative omkostninger samt aktiviteter er reduceret til et minimum.

Hvad sker der, hvis der opstår uover­ens­stem­melser med en af konsu­len­terne?

Under den daglige inter­ak­tion og den måned­lige, løbende feed­back kan uøns­kede hændelser kommu­ni­keres og disku­teres på et tidligt stadie. Hvis der skulle opstå problemer med en konsu­lent, bedes du venligst kontakte os øjeb­lik­ke­ligt. Vi finder hurtigt en løsning.

Hvordan kan jeg bedst hjælpe konsu­lenten under et projekt?

Som klient tager du, ligesom konsu­lenten, et stort ansvar for projek­tets succes. Du er ansvarlig for at sikre, at der er tilstræk­ke­lige interne ressourcer tilgæn­ge­lige for projektet. For eksempel ved:

– At der ved store projekter udvælges en intern projekt­leder, som er dedik­eret til og tilgæn­gelig for projektet mindst en dag om ugen.
– At projekt­ans­var­lige er rettidigt invol­veret i beslut­nin­gerne.
– At de rele­vante videns­per­soner i din virksomhed har tilstræk­kelig tid til at vide­re­give infor­ma­tion.

Hvilket ansvar har jeg under projektet overfor COMATCH?

Udover det almin­de­lige enga­ge­ment i projek­tets indhold og styring af konsu­lenten, er der tre speci­fikke opgaver i et projekt med COMATCH:

1) at udfær­dige en månedlig, midlertidig feed­back for tidligt at kunne iden­ti­fi­cere og disku­tere even­tu­elle problemer
2) at tjekke konsu­len­tens akti­vi­tetslog og betale den måned­lige regning
3) at udfylde den ende­lige feed­back til konsu­lenten og COMATCH

Hvordan fungerer beta­lingen til konsu­len­terne?

Du betaler til COMATCH, og COMATCH betaler konsu­len­terne. For at kunne gøre dette, modtager du en opgø­relse fra COMATCH, som inklu­derer akti­vi­tets­loggen for konsu­lenten ved slut­ningen af hver måned. Du kan tjekke akti­vi­tets­loggen, godkende den og betale det udestående beløb. Så snart vi modtager din indbe­ta­ling, bliver konsu­lenten betalt af os. Beta­lingen foregår via banko­ver­førsel.

Hvorfor er der en endelig feed­back til konsu­len­terne?

Den ende­lige feed­back til konsu­lenten har to store fordele:

1) Du giver konsu­lenten en mulighed for at udvikle sig på baggrund af konstruktiv feed­back.
2) Den ende­lige feed­back bidrager til genn­em­sig­tig­heden hos COMATCH. Den samlede evalue­ring af en konsu­lent kan bruges af frem­ti­dige klienter. På denne måde får konsu­lenten mulighed for at opbygge et omdømme hos COMATCH, og andre klien­ters evalue­ringer øger genn­em­sig­tig­heden for dit konsu­lent­valg.

Fremtidigt samarbejde med konsulenter fra COMATCH-netværket

Vi håber, at du er tilfreds med konsulenternes arbejde og derfor vil være interesseret i et fortsat samarbejde.

Kan jeg senere ansætte konsu­lenter, som jeg har fundet via COMATCH?

Vi håber, at du er tilf­reds med samar­be­jdet, og at du ønsker at arbejde sammen med konsu­lenten på et senere tids­punkt. Efter afslut­ning af projektet vil vi gøre opmærksom på at COMATCH har eksklu­sive rettig­heder i forbin­delse med samar­be­jdet. Det betyder, at såfremt du og konsu­lenten ønsker at arbejde sammen igen inden for 18 måneder efter afslut­ningen af projektet, skal dette ske via COMATCH.

Kan jeg efter projektet ansætte en konsu­lent, som har gjort et rigtig godt indtryk?

Du kan selvføl­gelig ansætte konsu­len­terne, efter et projekt er afsluttet. Vi tager en meget lav komis­sion på 25% af den årlige løn. Sammen­li­gnet med head­hun­tere er det meget billigt.

Registrering

Vi har gjort registreringsprocessen så simpel som muligt, men vi kræver dog nogle informationer for at opretholde den høje kvalitet blandt konsulenterne på markedspladsen.

Skal jeg betale noget, hvis jeg ønsker at være med i COMATCH’s konsul­ent­net­værk?

Nej. COMATCH er 100% gratis for konsu­lenter.

Hvilke krite­rier skal jeg opfylde for at blive accep­teret hos COMATCH?

For at blive registreret hos COMATCH skal du have studeret (Master eller ph.d.) på et anset, inter­na­tio­nalt univer­sitet og have mindst 2 års erfa­ring fra et første­klasses konsu­lent­miljø (manage­men­tråd­giv­ning, revi­si­ons­ar­bejde eller inve­ste­rings­bank) eller have 10 års profes­sionel erfa­ring med et klart bran­che­mæs­sigt og funk­tio­nelt fokus. Hver profil bliver tjekket via en dedik­eret ansøgningsproces. Falske infor­ma­tioner i et CV resul­terer i en afvis­ning af ansøgningen.

Kan jeg registrere mig, mens jeg arbe­jder fuldtid?

Ja. Du kan registrere dig på COMATCH, mens du er fuld­tids­ansat. Vi ønsker at støtte dig i løbet af din profes­sio­nelle nyori­en­te­rings­fase og give dig en idé om, hvilke slags projekter der venter på dig. Det er nødven­digt at være tilgæn­gelig i mindst 10 timer om ugen (eller mere, afhængig af projektet) for projekt­ar­be­jdet.

Kan jeg ansøge uden konsu­len­ter­fa­ring?

Ja. Vi går målrettet efter at føre ægte bran­cheeks­perter og de bedste manage­ment­kon­su­lenter sammen. Vi tror på, at denne sammen­sæt­ning af bran­cheer­fa­ring og konsu­l­ent­fær­dig­heder er nøglen til vedva­rende projekt­succes. Dog skal du have mindst 10 års profes­sionel erfa­ring med et klart bran­che­mæs­sigt og funk­tio­nelt fokus.

Hvordan og hvor vil mine perso­no­plys­ninger blive brugt?

Vi behandler dine data strengt fort­ro­ligt og bruger kun perso­no­plys­ninger i den interne match­ningsproces. Speci­fikke detaljer fore­findes i vores person­da­ta­po­litik .

Matchningsproces

Vi forsøger at finde den bedste konsulent til projektet ved at bruge vores matchingsalgoritme og på samme tid at regulere formaliteter i udvælgelsessprocessen.

Hvilken infor­ma­tion bliver brug i matching­s­al­go­ritmen?

Vi har udvi­klet en matching­s­al­go­ritme baseret på person­lige kvali­fi­ka­tioner (erfa­ring, rolle, branche og funk­tionel eksper­tise), indi­vi­du­elle præfe­rencer (arbe­jdstid, sted, mini­mums­længde, daglig takst) og projekt­feed­back, som foreslår passende indi­vider eller team­kom­bi­na­tioner.

Hvordan gør jeg min profil så attraktiv som mulig?

Udfyld din profil detal­jeret for at adskille dig fra de andre konsu­lenter. Heru­dover spiller din opspa­rede projekt­feed­back og anførte daglige takst en afgø­rende rolle i klien­ternes konsu­lent­valg.

Hvad hvis jeg har spørgsmål til projekt­bes­kri­velsen?

Projekt­bes­kri­velsen giver et udkast til projektet og er alle­rede fyldt med detaljer. Yder­li­gere spørgsmål kan disku­teres direkte med klienten før den offi­ci­elle projek­t­op­start.

Hvilke krite­rier bruges der for at udde­le­gere roller i et projekt?

Den pågæl­dende tildelte rolle i et projekt (konsu­lent, projekt­leder eller ekspert) afhænger af projekt­kra­vene, din rele­vante erfa­ring og din tidli­gere profes­sio­nelle erfa­ring (indenfor og udenfor COMATCH). Det kan ske, at du kan få forskel­lige roller i forskel­lige projekter.

Hvad er en Mini-LOP?

De såkaldte Mini-LOP’er er små tekst­do­ku­menter (cirka 2 sider), som viser planen for projek­tets forløb. Klienter har mulig­heden for at efter­spørge en Mini-LOP for at være i stand til at vælge mellem kandi­da­terne til et projekt.

Hvilken påvir­k­ning har jeg på sammen­sæt­ningen af et team hos COMATCH?

Du har fuld kontrol. Vi foreslår indi­vi­du­elle team­med­lemmer gennem vores matching­s­al­go­ritme. Efter dette har team­med­lemmer mulig­heden for at kontakte hinanden. Den ende­lige beslut­ning om, hvor­vidt du accep­terer projektet, og med hvilke team­med­lemmer du vil arbejde sammen med, er altid op til dig.

Hvad kan jeg forvente, når en klient ønsker at inter­viewe mig?

Generelt er inter­views forskel­lige fra emne til emne og fra klient til klient. Dog vil de ansvar­lige for det respek­tive projekt dele så mange infor­ma­tioner som muligt med dig, så du kan forbe­rede dig på projektet.

Hvad er tids­linjen for et projekt­tilbud?

Du får infor­ma­tion om, at vi har fores­lået dig et projekt på COMATCH-markedsp­ladsen og via email. Efter dette har du to arbe­jds­dage (eller 4 arbe­jds­dage hvis klienten har efter­spurgt indle­ve­ring af en Mini-LOP) til at afgøre, om du vil accep­tere projektet, og om nødven­digt hvilke andre konsu­lenter du ønsker at arbejde sammen med.

Projektfase

For at sikre høj kvalitet for klienten, har vi udviklet værktøjer, som understøtter et problemfrit projektflow.

Hvad sker der i tilfælde af uover­ens­stem­melser med klienten?

Skulle der opstå uover­ens­stem­melser mellem klienten eller andre team­med­lemmer i løbet af projektet, bedes du kontakte COMATCH så hurtigt som muligt. COMATCH vil herefter agere som mellem­mand og herved afhjælpe prob­lemet hurtigt.

Hvorfor er der en midlertidig feed­back?

Projekt­forløb og over­ordnet tilf­redshed med arbe­jdet bør disku­teres i den daglige inter­ak­tion med klienten. Med den midlerti­dige feed­back ønsker vi at give klienten en struk­tur­eret mulighed for at udtrykke sin tilf­redshed med den indi­vi­du­elle konsu­lent eller hele projektet. Feed­back under­vejs er derfor et under­støt­tende værktøj, som sikrer den højeste servicek­va­litet.

Hvordan fungerer beta­lingen for projekt­ar­bejde?

Beta­lingen for et projekt sker på månedlig basis, senest 35 arbe­jds­dage efter afslut­ningen af den fore­gående kalen­der­måned. For at kunne gøre dette skal arbe­jdstiden indrap­porteres via COMATCH’s akti­vi­tetslog og godkendes af klienten. Ved korte projekter (op til 4 uger) vil beta­lingen blive gennem­ført 35 arbe­jds­dage efter afslut­ningen af projektet.

Skal jeg doku­men­tere min arbe­jds­ak­ti­vitet?

Ja. For at kunne sikre en let beta­lingsproces er det nødven­digt at indrap­portere arbe­jdstider med en kort beskri­velse af akti­vi­teten via den bruger­ven­lige akti­vi­tetslog. Klienten modtager disse infor­ma­tioner til gennem­læs­ning og godken­delse.

Hvem skriver jeg faktura til og hvordan?

Du fakturerer direkte til COMATCH. Faktu­raen oprettes nemt, når du har udfyldt akti­vi­tets­loggen, og sendes til os direkte.

Hvad sker der, hvis projekt­bes­kri­velsen ændres igen?

Det er muligt, at projekt­bes­kri­velsen bliver ændret en smule. Det er vigtigt, at tilpas­ninger sker i tæt samar­bejde mellem klienten og dig, og at COMATCH bliver infor­meret om store tilpas­ninger i projek­tets omfang, tids­plan eller slut­pro­dukt. Dette er for dit eget bedste i tilfælde af, at der skulle opstå uenig­heder.

Hvad sker der, hvis jeg bliver valgt til et projekt?

Processen er lidt forskellig afhængig af, om du er blevet udvalgt som en indi­vi­duel konsu­lent eller som del af et team. Bliver du udvalgt til et projekt, frem­sendes et COMATCH-best-prac­tice kickoff til dig.

Feedback

Vi mener, at feedback er en vigtig faktor for personlig udvikling. Derfor har vi et institutionaliseret feedbacksystem.

Hvilke konsek­venser har negativ feed­back?

For det første – intet, da sådan noget kan ske. Men en høj servicek­va­litet overfor vores klienter er en af vores kerne­vær­dier. Hvis du får dårlige anmel­delser mere end to gange i træk eller får dårlige anmel­delser på flere projekter, forbe­holder vi os retten til at lukke din profil hos COMATCH.

Skal jeg give feed­back til team­med­lemmer?

Ja, vi tror på, at feed­back er et vigtigt element for personlig udvik­ling. Dette er også grunden til, at man skal indsende feed­back, og vi anbe­faler altid at disku­tere denne feed­back person­ligt. Den ende­lige løn bliver også først udbe­talt, efter du har indsendt feed­backen.

Hvilken rolle spiller den indsam­lede feed­back?

Projekt­feed­back er en vigtig faktor for matching­s­al­go­ritmen ved nye projekter. Jo bedre en over­ordnet score du har, jo større chance har du for at blive fores­lået til nye projekter.

Hvordan bliver min arbe­jds­ind­sats evalu­eret under projektet?

Efter afslut­ning af hvert projekt oprettes der en udførlig feed­back via COMATCH. Det inklu­derer feed­back fra klienten og muligvis også feed­back fra andre team­med­lemmer. Indi­vi­duel feed­back ved særskilte projekter er meget værdsat. Du kan finde din over­ord­nede vurde­ring for alle projekter ved at logge ind på din person­lige profil.

Muligheder med COMATCH

Vi værdsætter dit arbejde og ønsker at tilbyde dig personlige udviklingsmuligheder.

Kan jeg anvende COMATCH til egne projekter?

Ja, selvføl­gelig. Du kan bruge COMATCH til at finde et passende team eller en passende konsu­lent til et projekt, som du selv har skaffet. Separat brug af feed­back, kontrakt og beta­lingspro­cesser er også mulig. Kontakt os – så sender vi dig et tilbud.

Er der karrie­remu­lig­heder hos COMATCH?

Ja. Baseret på din projekt­feed­back og mængden af solgte projekt­dage, kan du kvali­fi­cere dig til det næste stadie. For eksempel kan du “stige” fra konsu­lent til projekt­leder.

Kan jeg samar­bejde med klienter, som jeg har mødt via COMATCH på et senere tids­punkt?

Vi håber både du og klienten er tilf­redse med samar­be­jdet. Efter afslut­ning af projektet vil vi gøre opmærksom på at COMATCH har eksklu­sive rettig­heder i forbin­delse med samar­be­jdet. Det betyder, at såfremt du og klinten ønsker at arbejde sammen igen inden for 18 måneder efter afslut­ningen af projektet, skal dette ske via COMATCH.

Kan det betale sig for dig, at anbe­fale et projekt til COMATCH?

Fra tid til anden modtager du projekt­fo­re­spørgsler, som du ikke selv har mulighed for at hånd­tere. I sådanne situa­tioner har vi intro­du­ceret COMATCH ”Recom­men­da­tion Campaign”. Alt du skal gøre er at etablere kontakten mellem os og den poten­ti­elle klient, vinder vi projektet, modtager du som tak, en del af vores margin. Kontakt os gerne for yder­li­gere infor­ma­tion.