Data­bes­kyt­tel­se­ser­klæ­ring

Dato: 30.09.2019

Denne data­bes­kyt­tel­se­ser­klæ­ring vedrører typen og omfanget samt formålet med indsam­lingen og anven­delsen af person­lige oplys­ninger på denne hjem­meside.

Det ansvar­lige selskab er COMATCH GmbH, Strom­straße 15, 10551 Berlin, indre­gistreret i handels­re­gi­steret hos Amts­ge­richt Char­lot­ten­burg under HRB 162116 B, repræ­sen­teret af direk­tø­r­erne Dr. Chri­stoph Hardt og Dr. Jan Schäch­tele („vi/os/vores“) som udbyder af hjem­mesiden, www.comatch.com, samt dermed forbundne tjene­ster („COMATCH” eller „hjem­meside“).

Ved spørgsmål om data­bes­kyt­telse kan vi kontaktes på tlf.: +49 (0) 30 403 656 90 (inden for almin­delig åbningstid mandag til fredag fra kl. 9 til kl. 18). Vi kan også kontaktes pr. e-mail på: info@comatch.com. Desuden benytter vi Prof. Thomas Jäschke, fra DATATREE AG, Heube­straße 10, 40597 Düssel­dorf, som ekstern data­bes­kyt­tel­se­s­ans­varlig. Han kan kontaktes på tlf.: +49 (0) 211 931 907 98 (i almin­delig åbningstid mandag til fredag fra kl. 9 til kl. 18) og pr. e-mail: dsb@datatree.eu.

A.Hvad er person­lige oplys­ninger?
B.Hvilke person­lige oplys­ninger indsamles til brug af de tjene­ster, der udbydes af COMATCH?
C.Hvordan anvendes og offent­lig­gøres de indsam­lede oplys­ninger, og hvordan formidles de til en tred­jepart?
D.Hvilke tred­jeparts cookies, tjene­ster, tilbud og inter­net­værk­tøjer benyttes?
E.Finder dataover­førsler sted i udlandet, inden for EU?
F.Dine rettig­heder: Oplys­ning, tilba­ge­kal­delse, ændringer, rettelser og opdateringer, slet­telse, begræns­ning af data­be­hand­ling, data­por­ta­bi­litet, klageret
G.Datasikkerhed og anven­delse­som­råde
H.Gyldighed og ændringer af denne data­bes­kyt­tel­se­ser­klæ­ring

A.Hvad er person­lige oplys­ninger?

Person­lige oplys­ninger er infor­ma­tioner, som kan bidrage til iden­ti­fi­ce­ringen af en person, dvs. oplys­ninger, der kan føres tilbage til en person, herunder f.eks. navn, e-mail­adresse og tele­fon­nummer, samt oplys­ninger om inter­esser, medlems­kaber eller hvilke hjem­mes­ider, en person har set på.

Person­lige oplys­ninger bliver kun indsamlet, anvendt og vide­re­givet af os, hvis det er tilladt ifølge loven, og brugeren har givet sit samtykke til, at vi indhenter oplys­nin­gerne.

B.Hvilke person­lige oplys­ninger indsamles til brug af de tjene­ster, der udbydes af COMATCH?

Oplys­ninger indsamlet under besøg på hjem­meside

Vi (eller inter­netud­by­deren) indsamler oplys­ninger om hvert besøg på vores hjem­meside (såkaldte server log files) („adgangs­data“). Til adgangs­data hører:

Navn på den anvendte hjem­meside, fil, dato og tids­punkt for anven­delsen, den over­førte datamængde, meddel­else om vellykkede anven­delser, brow­ser­type, herunder version, brugernes styre­sy­stem, URL-referrer (til oven­nævnte besøgte hjem­meside), IP-adresse og den anmo­dende udbyder

Samt deru­dover, ved anven­delse af en mobi­lenhed:
Lande­kode, sprog, enhe­dens navn, navn på styre­sy­stem og version

Vi benytter kun disse adgangs­data til stati­stiske analyser til COMATCH’s virksom­heds-, sikker­heds- og opti­me­rings­formål. Vi forbe­holder os derfor retten til efter­føl­gende at kontrol­lere disse adgangs­data, hvis der opstår beret­tiget mistanke om ulovlig anven­delse på grundlag af konkrete oplys­ninger. Data­be­hand­lingen fore­tages på rets­grundlag af henholdsvis artikel 6 (1) c. og artikel 6 (1) f. i EU’s gene­relle data­bes­kyt­tel­ses­for­ord­ning, i over­ens­stem­melse med vores beret­ti­gede inter­esser (eller en ansvarlig tred­jeparts beret­ti­gede inter­esser) i kvali­tets­sik­ring.

Indhen­tede oplys­ninger ved etable­ring af kontakt

COMATCH GmbH anvender dine perso­no­plys­ninger til behand­ling af fore­spørgslen og gemmer oplys­nin­gerne til besva­relse af opføl­gende spørgsmål, når du kontakter os. Dine perso­no­plys­ninger bliver behandlet for at etablere og vedli­ge­holde forret­nings­kon­takter og erhverve nye kunder. Processen af dine perso­no­plys­ninger sker på grundlag af dit samtykke af EU’s gene­relle data­bes­kyt­tel­ses­for­ord­nings artikel 6 stk. 1, litra a, og vores hensigt på at besvare din anmod­ning eller ud fra vores legi­time inter­esse i kundekøb.

Oplys­ninger indsamlet ved din registre­ring

Ved registre­ring af en profil bliver den indta­stet e-mail­adresse, adgangs­kode og andre perso­no­plys­ninger, som der er givet til os under registre­ring­spro­cessen, gemt i vores system vores data­base. Det er f.eks. infor­ma­tioner fra „bruge­ro­plys­ninger“, hvor navn, adresse, tele­fon­nummer, e-mail­adresse og køn bliver indsamlet.

Desuden indhentes andre „profilo­plys­ninger“ ved din registre­ring som konsu­lent:

F.eks. din fødselsdag, samt andre, ikke offent­ligg­jorte, person­lige oplys­ninger vedrø­rende din uddan­nelse og erhvervser­fa­ring

Desuden kan valg­frie data indsamles og gemmes ved opret­telsen af en bruger­profil som konsu­lent, såsom rejse­vil­lighed og arbe­jdspræ­fe­rencer, som brugeren til enhver tid kan admi­nistrere under punktet ‚Indstil­linger’ i menuen.

I hvert registre­rings­trin bliver der spurgt om, at du vil gemme de indta­stede oplys­ninger. Accep­terer du betin­gel­s­erne, gemmes dine oplysninger.Accepterer du ikke betin­gel­s­erne bliver oplys­nin­gerne ikke gemt. Ønsker du at færdig­gøre processen på et senere tids­punkt kan du udsætte processen uden at slette oplys­nin­gerne. Registre­ringen kan derfor foregå på et senere tids­punkt uden at indtaste oplys­nin­gerne igen. De oplys­ninger som er indta­stet i hvert registre­rings­trin, uden at registre­ring­spro­cessen bliver færdigg­jort, vil oplys­nin­gerne blive slettet efter seks måneder. Ved afslut­ning af processen bliver perso­no­plys­nin­gerne gemt og bevaret indtil at de lovmæs­sige krav tillader det (se også afsnittet F. Dine rettig­heder).

De bruge­ro­plys­ninger, der indta­stes ved registre­ringen, samt andre oplyste profilo­plys­ninger, anvendes, med vores under­støt­telse, via www.comatch.com, til brug af vores tjene­ster, særligt til brug af hjem­mesiden og udfø­relsen af COMATCH’s tjene­ster. De Bruge­ro­plys­ninger og profilo­plys­ninger, som bliver indsamlet, anvendes udeluk­kende af COMATCH GmbH, som det er angivet i vores forret­nings­be­tin­gelser for konsu­lenter og/eller denne data­bes­kyt­tel­se­ser­klæ­ring.

Det sker på rets­grundlag af artikel 6(1) b. eller valg­frie oplys­ninger med brugerens samtykke (artikel 6 (1) a. i EU’s gene­relle data­bes­kyt­tel­ses­for­ord­ning).

Vores tjene­ster, som er tilgæn­ge­lige efter gennem­ført registre­ring, tilbydes ikke til personer under 18 år. Derfor udfører vi ved tilmel­dingen ingen tilsigtet indsam­ling af besø­gendes person­lige oplys­ninger, hvis de er under 18 år.

Konsu­len­tens beta­lings­oplys­ninger

Efter registre­ringen indhenter vi følgende „banko­plys­ninger“ i bruger­pro­fi­lerne fra brugerne, som er konsu­lenter, med henblik på at afvikle beta­lingen: Kontonummer/BLZ eller IBAN, BIC, navn på konto­in­de­haver, registre­rings­nummer.

Disse banko­plys­ninger indsamles, gemmes og bruges udeluk­kende med henblik på fakture­ring og beta­lings­af­vik­ling af det honorar, som brugerne som konsu­lenter har krav på ifølge bestem­mels­erne i kontrakten mellem COMATCH og konsu­lenten. Brugeren kan til enhver tid admi­nistrere, ændre eller slette disse data i sin bruger­profil på rets­grundlag af artikel 6 (1) b. i EU’s gene­relle data­bes­kyt­tel­ses­for­ord­ning

C.Hvordan anvendes og offent­lig­gøres de indsam­lede oplys­ninger, og hvordan formidles de til en tred­jepart?

Sådan bruger vi dine oplys­ninger

Generelt bruges de oplys­ninger, du stiller til rådighed for os, enten til at udføre vores tjene­ster, til at svare på dine fore­spørgsler eller som hjælp til at stille bedre tjene­ster til rådighed for dig. Vi bruger bl.a. dine data og infor­ma­tioner til følgende formål:

 • nemmere opret­telse og sikring af din konto
 • genken­delse som bruger af vores system
 • forbe­d­ring af vores hjem­meside og vores tjene­ster
 • interne forsknings- og udvik­lings­formål inden for de eksi­ster­ende kontrakt­lige forhold med COMATCH
 • kunde­s­pe­cifik udform­ning for at imøde­komme dine præfe­rencer
 • hindring af, at bloke­rede brugere registrerer sig igen
 • udfø­relse af de ønskede tjene­ster
 • frem­sen­delse af din profil til klienten efter din godken­delse
 • frem­sen­delse af en velkomst­mail for at kontrol­lere, at den e-mail­adresse, som blev oplyst ved opret­telsen af kontoen, tilhører dig
 • frem­sen­delse af admi­ni­stra­tive e-mail­med­del­elser som f.eks. sikker­heds-, support- eller service­mails
 • svar på dine fore­spørgsler og spørgsmål, når den første kontakt er etableret
 • lejlig­heds­vise opkald til dig i forbin­delse med den sekun­dære bedra­ge­ri­bes­kyt­telse eller for at få feed­back fra dig
 • frem­sen­delse af e-mails til registre­rede brugere med indhold, som er rela­teret til vores tjene­ster, hvis brugeren ikke har afvist dette

Dette sker på rets­grundlag af henholdsvis artikel 6 (1) b. i EU’s gene­relle data­bes­kyt­tel­ses­for­ord­ning i over­ens­stem­melse med vores beret­ti­gede inter­esser i kvali­tets­sik­ring og marke­ting i artikel 6 (1) f. i EU’s gene­relle data­bes­kyt­tel­ses­for­ord­ning.

Offent­lig­gø­relse og vide­re­gi­velse af dine oplys­ninger til en tred­jepart

Vi frem­lægger udeluk­kende dine data og bruger­infor­ma­tioner på websiden eller over for tred­jepart, som beskrevet nedenfor eller andre steder i denne data­bes­kyt­tel­se­ser­klæ­ring.

Forbin­delse til sociale netværk

Hvis du (i) logger dig på vores tjeneste med dine logi­no­plys­ninger fra et socialt netværk (som f.eks. LinkedIn eller XING) og/eller (ii) forbinder din konto med en konto hos et socialt netværk, kan vi fra det sociale netværks webside få infor­ma­tioner om dig i over­ens­stem­melse med bruger­be­tin­gel­s­erne og data­bes­kyt­tel­se­ser­klæ­ringen („SNS-betin­gelser“) fra de sociale netværk. Disse infor­ma­tioner består af de data, som kan ses i din bruger­profil på de pågæl­dende sociale netværk (dvs. navn, erhvervser­fa­ring og eksper­tise osv.), som over­føres til os, efter du har godkendt det med et klik på den pågæl­dende knap.

Vi kan tilføje disse infor­ma­tioner til de data, som vi alle­rede har indsamlet via vores tjene­ster. Disse oplys­ninger gemmer og bruger vi til at tilbyde og stille vores tjene­ster til rådighed. Data­be­hand­lingen er baseret på dit samtykke og udføres på grundlag af vores kontrakt (art. 6 (1) b. i EU’s gene­relle data­bes­kyt­tel­ses­for­ord­ning.

LinkedIns data­bes­kyt­tel­ses­be­tin­gelser finder du på: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Xings data­bes­kyt­tel­ses­be­tin­gelser finder du på: https://www.xing.com/privacy

Anden behand­ling, offent­lig­gø­relse og profi­le­ring

Data­be­hand­lingen ved at benytte vores tilbud fore­tages på rets­grundlag af artikel 6 (1) b. i EU’s gene­relle data­bes­kyt­tel­ses­for­ord­ning, dvs. at oplys­nin­gerne behandles, fordi det er nødven­digt for at udføre kontrakten mellem os eller tage forholds­regler som følge af din fore­spørgsel, før kontrakten indgås.

Deru­dover udgør artikel 6 (1) a. i EU’s gene­relle data­bes­kyt­tel­ses­for­ord­ning rets­grund­laget for data­be­hand­lingen til bestemte formål, hvis du eller den pågæl­dende person har givet sit samtykke hertil på forhånd.

Vores behand­ling af dine oplys­ninger bliver desuden fore­taget på grundlag af artikel 6 (1) c. i EU’s gene­relle data­bes­kyt­tel­ses­for­ord­ning, når det kræves for at opfylde en retslig forp­lig­telse, som vi eller andre ansvar­lige er under­lagt på grundlag af artikel 6 (1) e. i EU’s gene­relle data­bes­kyt­tel­ses­for­ord­ning, når det er nødven­digt for at vare­tage en opgave, som er i offentlig inter­esse eller for udøvelsen af offent­lige forvalt­ning, som vi eller andre ansvar­lige har fået over­draget.

Endvi­dere er rets­grund­laget fra artikel 6 (1) f. i EU’s gene­relle data­bes­kyt­tel­ses­for­ord­ning rele­vant i tilfælde af data­re­gistre­ring ved besøg på websiden eller vide­re­gi­velse af oplys­ninger til vores akti­onærer, eller eksterne serviceud­by­dere, når behand­lingen kræves for at vare­tage vores egne eller en tred­jeparts beret­ti­gede inter­esser, og dine grund­læg­gende inter­esser, rettig­heder eller friheder, som kræver beskyt­telsen af de person­lige oplys­ninger, ikke vejer tungere. En beret­tiget inter­esse fore­ligger for eksempel, når et væsent­ligt og passende forhold mellem dig (eller den pågæl­dende person) og os (eller de ansvar­lige) eksi­sterer, som når du er vores kunde.

Vide­re­gi­velse af dine oplys­ninger til en tjene­steud­byder kan finde sted i forbin­delse med udfø­relsen af en opgave, f.eks. til mailing firmaer med henblik på udsen­delse af mailing, til nyheds­brev udby­deren Mail­chimp med henblik på udsen­delse af nyheds­brevet, til IT-tjene­steud­by­deren, som admi­nistrerer websiden, servertje­ne­ster og data­basen. Aftaler med tjene­steud­by­derne om udfø­relsen af opgaver er under­lagt US-EU Privacy Shield-ramme­aftalen.

Vi henviser desuden til de rele­vante angi­velser i beskri­velsen af data­be­hand­lingen i denne data­bes­kyt­tel­se­ser­klæ­ring.

Vi fore­tager ingen „Profi­le­ring“ af eller auto­ma­tisk beslut­ningsproces i forbin­delse med brugere, der benytter vores ydelser. Dog kan en sådan profi­le­ring i visse tilfælde udføres af en tred­jepart­sud­byder, som vi benytter. Profi­le­ring finder sted på rets­grundlag af artikel 22 i data­bes­kyt­tel­ses­for­ord­ningen og er tilladt, hvis det er nødven­digt for at afslutte eller opfylde en opgave eller på grund af lovgiv­ningen.

Vi henviser særligt til, at man ved tilknyt­ning til Google, Xing, LinkedIn eller en eksi­ster­ende konto kan blive udsat for en auto­ma­tisk beslut­ningsproces („Profi­le­ring“). Disse indstil­linger kan du selv admi­nistrerer på Xing og LinkedIn på din netværks­konto. I Google kan du gøre indsi­gelse mod profi­le­ring på følgende link: https://adssettings.google.com/authenticated

I særlige tilfælde kan en under­sø­gelse af en person finder sted. et eksempel på at dette kan ske vil være, hvis du påtager dig projekter for en bank / anden kunde inden for finans­sek­toren, der er under­lagt speci­fikke juri­diske krav. I så fald bliver du infor­meret på forhånd og bedt om din godken­delse af den pågæl­dende under­sø­gelse.

Deru­dover har vores kunder mulighed for at vurdere konsu­len­ty­dels­erne hos en enkelt konsu­lent. Disse vurde­ringer kan ses i din rådgi­ver­profil. Disse vurde­ringer er baseret på vores legi­time inter­esse (kvali­tets­kon­trol, dvs. ansæt­telse af påli­de­lige, kvali­fi­ce­rede konsu­lenter) Se afsnittet F for flere oplys­ninger angående rettig­heder om tilba­ge­kal­delse, ændringer, rettelser, slet­ning og begræns­ning af behand­lingen.

D.Hvilke tred­jeparts cookies, tjene­ster, tilbud og inter­net­værk­tøjer benyttes?

Cookies

Cookies er små filer, som gør det muligt at gemme oplys­ninger på brugerens enhed (PC, smart­phone og lignende) om den pågæl­dende enhed. De bruges for det første til at gøre websider bruger­ven­lige og kommer således brugerne til gode (f.eks. med lagring af logi­no­plys­ninger). For det andet bruges de til indsam­ling af stati­stiske data om websi­dens anven­delse, som COMATCH kan analy­sere med henblik på forbe­d­ring af vores tjene­ster.

Indsi­gelse: Du kan påvirke anven­delsen af cookies. De fleste brow­sere råder over en funk­tion, som begrænser eller helt forhindrer lagringen af cookies. Dog henvises der til, at anven­delses­mu­lig­he­derne begrænses uden cookies.

Når du besøger COMATCH, benyttes såkaldte session cookies, som auto­ma­tisk slettes igen fra brugerens hard­disk, når brow­ser­vin­duet lukkes. Session cookies anvendes til at tildele på hinanden følgende side­vis­ninger til de respek­tive brugere, som samt­idig har fået afgang til COMATCH.

Deru­dover anvender COMATCH følgende cookies:

Navn Varighed Formål
Sessi­on­Re­sume­Token 1 år Iden­ti­fi­cerer brugere med yder­li­gere godken­delses e-mails, når de ikke er logget ind
lastUserAgentInfo_ Ubegrænset Registrerer, når brugeren åbner programmet med en anden browser end sidste gang
pricing­Tool­Dis­abled 1 år Deak­ti­verer pris­sæt­nings­værk­tøjet, så brugerne kan få indblik i daglig pris­sæt­ning for selvstæn­dige konsu­lenter, når de har nået grænsen for brug. Værk­tøjet er dermed blokeret og et login er påkrævet
lang Ubegrænset Gemmer brugerens foretrukne bruger­græn­se­fla­de­s­prog
crc 1 år Iden­ti­fi­cerer, om du bruger COMATCHs hjem­meside på grund af en marke­ting­kam­pagne. Kampa­gnei­den­ti­fi­ka­torer (slut­ningen af den URL, du brugte til at få adgang til COMATCH) gemmes i denne cookie.
UTM-info 100 dage
useOf­Coo­kiesAgreed Ubegrænset Denne cookie gemmer oplys­nin­gerne, at du er blevet infor­meret om brugen af cookies på vores hjem­meside / plat­form.

Du kan admi­nistrere mange virksom­he­ders cookies i forbin­delse med online-annon­ce­ring via den ameri­k­anske hjem­meside:
http://www.aboutads.info/choices/
eller den europæiske webside:
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.

Tred­jeparts websider generelt

Hvis du klikker på et link til en anden webside eller place­ring, forlader du vores webside og går over til en anden webside. I dette tilfælde kan dine person­lige oplys­ninger eller anonyme data indsamles et andet sted. Vi kontrol­lerer og tjekker ikke disse eksterne websider og deres indhold og hæfter ikke for dem eller deres indhold. Bemærk venligst, at betin­gel­s­erne i denne data­bes­kyt­tel­se­ser­klæ­ring ikke gælder for disse eksterne websider og deres indhold eller for data­ind­sam­ling, som fore­tages, efter du har klikket på links til sådanne eksterne websider.

Google (Universal) Analy­tics

COMATCH benytter Google Analy­tics. Dette er en inter­net­ana­lyse-tjeneste leveret af sels­kabet Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (“Google”), der er inkor­po­reret og drevet under irsk lov (registre­rings­nummer: 368047).
Google Analy­tics bruger såkaldte „cookies“: tekst­filer, som gemmes på den anvendte enhed og gør det muligt at analy­sere anven­delsen af COMATCH. De oplys­ninger, der gene­reres via cookies om anven­delsen af ydelser, såsom brow­ser­type/-version, anvendt opera­tiv­sy­stem, referrer-URL (den tidli­gere besøgte side), den anvendte pc’s værts­navn (IP-adresse), tids­punktet for server­fo­re­spørgslen under anven­delsen af websiden, bliver som regel over­ført til og lagret i en Google-server i USA. På grund af akti­veringen af IP-anony­mi­se­ringen på COMATCH forkortes brugernes IP-adresse dog af Google i EU’s medlems­lande og i lande i det Europæiske Økono­miske Samar­be­jdsom­råde. Den fulde IP-adresse over­føres derfor ikke til en Google-server i USA og forkortes ikke her. IP-anony­mi­se­ringen er aktiv på COMATCH. På vegne af COMATCH bruger Google disse infor­ma­tioner til at analy­sere brugernes anven­delse af COMATCH, sammen­sætte rapporter om hjem­meside akti­vi­teter og udføre flere tjene­ster for os i forbin­delse med anven­delsen af vores tilbud og tjene­ster via inter­nettet. Hvis IP-anony­mi­se­ringen afvises, fore­tages data­be­hand­lingen på rets­grundlag af artikel 6 stk. 1 f. i EU’s gene­relle data­bes­kyt­tel­ses­for­ord­ning, i over­ens­stem­melse med vores beret­ti­gede inter­esser (eller vores ansvar­lige tred­jepar­ters beret­ti­gede inter­esser) i henholdsvis kvali­tets­sik­ring og stati­stisk analyse af bruge­rad­færd.

Den IP-adresse, som brugerens browser over­fører i forbin­delse med Google Analy­tics, sammen­ko­bles ikke med andre data af Google. Brugerne kan forhindre lagringen af cookies ved en tils­va­rende indstil­ling af deres browser soft­ware. Brugeren gøres dog opmærksom på, at han i så fald muligvis ikke vil kunne bruge samt­lige af COMATCH’s funk­tioner i fuldt omfang.

Registre­rede brugere anvender også Googles Universal Analy­tics. Universal Analy­tics gør det muligt at indhente oplys­ninger om brugen af COMATCH-plat­formen på forskel­lige enheder (“Cross Device”). Ved brug af cookies (små tekst data­filer, se også afsnittet “Google Analy­tics”) oprettes og bruges et pseud­onym­bruger-id. Dette id inde­holder ikke andre person­lige oplys­ninger, som f.eks. navn eller e-mail­adressen, og bliver ikke sendt til Google. Denne data­be­hand­ling er baseret på vores legi­time inter­esse i at opti­mere brugen af vores websteder på forskel­lige enheder, sikre kvalitet og stati­stisk evaluere bruge­rad­færd.

Indsi­gelse mod Google Analy­tics:
Du kan endvi­dere forhindre registre­ringen af oplys­ninger gene­reret via cookies om din anven­delse af COMATCH (herunder IP-adressen) på Google og forhindre behand­lingen af disse oplys­ninger via Google, ved at down­loade og instal­lere følgende link med et tilgæn­ge­ligt brow­ser­plugin:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Indsi­gelse mod Universal Analy­tics: Universal Analy­tics kan til enhver tid tilba­ge­kaldes ved at deak­ti­vere bruger­ana­lyse på tværs af enheder på din kunde­konto. Du kan finde nærmere infor­ma­tion om Universal Analy­tics på dette link:
https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=de&ref_topic=6010376

Du kan desuden finde yder­li­gere oplys­ninger i Googles data­bes­kyt­tel­ses­be­tin­gelser: http://www.google.de/policies/privacy/

Google Tag Manager

Vores hjem­meside bruger Google Tag Manager fra Google Ireland Limited. Med Google Tag Manager kan hjem­meside-tags admi­nistreres. Tags er små kode elementer på din hjem­meside, som blandt andet har til formål at måle besø­ge­rad­færd og vurdere påvir­k­ningen fra online annon­ce­ring, sociale kanaler, målrette remar­ke­ting mod speci­fikke målgrupper samt teste og opti­me­ring af vores hjem­meside med henblik på vores målgruppe. Selve reds­kabet Tag Manager (som imple­men­terer Tags) er et cookie-løst domæne. Værk­tøjet udløser andre Tags, som selv indsamler oplys­ninger under visse omstæn­dig­heder. Google Tag Manager har ikke adgang til disse oplys­ninger. Hvis en deak­ti­vering fore­tages på domæne- eller Cookie-niveau, bibeholdes alle sporings­tags, som imple­men­teres med Google Tag Manager. Dermed vide­re­gives ingen oplys­ninger til andre Google-produkter uden dit samtykke.
Behand­lingen af person­lige oplys­ninger fore­tages på rets­grundlag af henholdsvis artikel 6 stk. 1 f. i EU’s gene­relle data­bes­kyt­tel­ses­for­ord­ning, i over­ens­stem­melse med vores beret­tiget inter­esser (eller vores ansvar­lige tred­jepar­ters beret­ti­gede inter­esser) i kvali­tets­sik­ring og stati­stisk analyse af bruge­rad­færd.
Du kan finde flere oplys­ninger i Googles data­bes­kyt­tel­se­ser­klæ­ring: services.google.com/sitestats/de.html

Outbrain

Vi benytter tekno­logi fra den britiske udbyder, Outbrain, til at annon­cere for vores indhold på redak­tør­sider. Gennem anven­delsen af denne tjeneste indsætter Outbrain blandt andet cookies, for på grundlag af brugerens pseud­ony­mi­se­rede oplys­ninger at gøre opmærksom på yder­li­gere indhold på vores egen hjem­meside eller på tred­jepar­ters hjem­mes­ider. Dette udvalg af anbe­fa­linger, som brugeren vises i en Widget, afhænger af, hvilket indhold brugeren har læst for nylig. Det viste indhold leveres både indholds­mæs­sigt og teknisk af Outbrain. Til det formål indsamler Outbrain følgende oplys­ninger: Enheds­kilde, brow­ser­type samt brugerens pseud­ony­mi­se­rede IP-adresse. Til pseud­ony­mi­se­ringen af IP-adressen fjernes den sidste oktet af IP-adressen for at forbinde den til den indi­vi­du­elle bruger. COMATCH behandler ikke selv person­lige oplys­ninger indsamlet af Outbrain.

Du kan finde yder­li­gere oplys­ninger om data­bes­kyt­telse fra Outbrain på http://www.outbrain.com/de/legal/. Du kan til enhver tid tilba­ge­kalde sporing på grundlag af inter­es­se­ba­serede anbe­fa­linger; Infor­ma­tion herom kan du finde på Outbrains hjem­meside: https://www.outbrain.com/de/legal/privacy under punktet: „Outbrain-bruger­typer (herunder deaktivering/fravalg).

Hotjar

Vi bruger Hotjar på vores hjem­meside. Dette er en inter­net­ana­lyse-tjeneste ejet af Hotjar Limited, Level 2, St. Julian’s Busi­ness Centre 3, Elia Zammit Street, St. Julian’s STJ 1000, Malta.

Med Hotjar kan vi registrere og evaluere brugsad­færd på vores hjem­meside, især “musead­færd” (bevæ­gelse og klik med musen). Alle besøg på vores hjem­meside er anonyme.. Desuden bliver udeluk­kende oplys­ninger om opera­tiv­sy­stemet, din inter­net­browser, indgående eller udgående henvis­ninger (dvs. links), den geogra­fiske oprin­delse og din anvendte terminal evalu­eret og behandlet til stati­stiske formål.

Man kan til enhver tid afslutte analysen af ens bruge­rad­færd ved hjælp af indstil­lin­gerne for afmel­ding. Når man trykker på linket: https://hotjar.com/opt-out, kan man indstille cookies i den browser, der bliver anvendt. Dette forhindrer yder­li­gere analyse. Bemærk, at man skal klikke på linket igen, hvis man ønsker at slette cookies, som er gemt på din enhed.

Rets­grund­laget for brugen af Hotjar findes i artikel 6 stk. 1 f. i EU’s gene­relle data­bes­kyt­tel­ses­for­ord­ning. Denne tjeneste hjælper os med at analy­sere bruge­rad­færd på vores hjem­meside, så vi er i stand til at analy­sere, opti­mere og gøre vores hjem­meside mere bruger­ven­ligt.

LinkedIn Insight Tag

På vores hjem­meside bruger vi LinkedIn Insight Tag fra LinkedIn Corpo­ra­tion samt rela­teret konver­te­rings­spo­rings tekno­logi og retar­ge­ting-funk­tioner fra LinkedIn Corpo­ra­tion (LinkedIn Corpo­ra­tion, 2029 Stierlin Court, Moun­tain View, Cali­for­nien 94043, USA og LinkedIn Irland, Wilton Place, Dublin 2, Irland). LinkedIn Insight Tag er et stykke Java­Script-kode. Ved at bruge denne kode gemmes besø­gendes URL, henvis­nings-URL, IP-adresse, enheds- og brow­se­re­gens­kaber, tids­stempler og side­vis­ninger. Disse data bliver kryp­teret og anony­mi­seret inden for syv dage. De anony­mi­se­rede data vil blive slettet inden for 90 dage. Vi indhenter ikke person­lige oplys­ninger fra LinkedIn. Vi kan kun se over­sigts­rap­porter om hjem­mes­i­dens besø­gende og annon­cers præsta­tioner. Hvis du er logget ind på din LinkedIn-konto under en online­ses­sion, knytter LinkedIn dit besøg på denne hjem­meside til din person­lige bruger­konto. Deru­dover tillader brugen af tagget retar­ge­ting af besø­gende på vores hjem­meside. På baggrund af denne retar­ge­ting kan vi vise annoncer til besø­gende på vores hjem­meside uden for vores hjem­meside.
Rets­grund­laget for brug af LinkedIn Insight Tag er vores legi­time inter­esse (artikel 6 stk. 1 f. i EU’s gene­relle data­bes­kyt­tel­ses­for­ord­ning.) i at måle og analy­sere præsta­tionen på vores hjem­meside og opti­mere siden i henhold til resul­tat­erne.

Du kan finde LinkedIns data­bes­kyt­tel­se­ser­klæ­ring her: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Du kan finde dybde­gående infor­ma­tion om LinkedIn Insight Tag her: https://www.linkedin.com/help/lms/answer/81849/das-insight-tag-von-linkedin-haufig-gestellte-fragen?lang=en

LinkedIn er certi­fi­ceret i henhold til Privacy Shield-aftalen, der sikrer over­hol­delse af europæisk privat­livslov­giv­ning.

Du kan deak­ti­vere LinkedIn Insight Tag via følgende afmel­dings­link:
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Hvis du er et LinkedIn-medlem, skal du klikke på feltet „Afvis på LinkedIn“. Andre besø­gende skal klikke på „Afvis“.

Links til sociale medier

COMATCH er forbundet gennem links til forskel­lige sociale netværk, som Face­book, Twitter, Xing og LinkedIn. Når du klikker på disse knapper, bliver du auto­ma­tisk sendt videre fra COMATCH-siden til det sociale netværk, og oplys­nin­gerne bliver så udeluk­kende behandlet via de respek­tive sociale netværks servere.

Forret­ningsh­jem­mes­i­ders tilstede­væ­relse på de sociale netværk LinkedIn, Xing, Twitter og Face­book

COMATCH er til stede på plat­forme og tjene­ster fra de sociale medier LinkedIn Corpo­ra­tion Ireland, Wilton Place, Dublin 2, Irland, XING AG, Damm­tor­straße 29-32, 20354 Hamburg, Face­book Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland og Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Fran­cisco, CA 94103. Tilstede­væ­relsen på de sociale medier har til formål at kommu­ni­kere med brugere eller inter­es­se­rede parter samt at infor­mere om tilbud og tjene­ster fra COMATCH.

Når man besøger en af vores virksom­heds­pro­filer på sociale medier, indsamler udby­deren af det sociale netværk oplys­ninger om brugerne, deres browser- og brugsad­færd, inter­ak­tioner og place­ring ved at indsamle deres IP-adresser og anven­delse af cookies, pixels og web beacons. Ud fra disse oplys­ninger danner udby­deren af det sociale netværk en bruger­profil. Vi kan ikke udelukke, at data, der er gemt i bruger­pro­fi­lerne, vil blive gemt på tværs af enheder, og/eller at bruger­pro­filen vil blive knyttet til perso­no­plys­ninger, der er gemt hos netværket.

De sociale netværk anvender de oplys­ninger, der indsamles om brugeren, til at udar­bejde stati­stik om netvær­kets brug og bruger­struktur samt at placere inter­es­se­ba­serede reklamer i og uden for de sociale netværk. Rekla­me­mo­dellerne på det sociale netværk­faci­li­terer også, at det sociale netværk trans­mit­terer data om brugernes adfærd til tred­jepart (reklame­part­nere) uden for netværket eller modtager data om brugerens surfing-/brugsad­færd uden for netværket.

Det sociale netværk leverer anony­mi­se­rede stati­stiske data til annon­cører med deres tilbud „Face­book Insights“, „LinkedIn Website Demo­gra­phics“ og „Twitter Analy­tics“, f.eks. oplys­ninger om side­vis­ninger, akti­vi­teter, andel af mænd/kvinder, profes­sionel stil­ling, erhvervs­sektor osv. Se:
https://www.facebook.com/iq/tools-resources/audience-insights,
https://business.twitter.com/de/blog/7-useful-insights-Twitter-analytics.html
https://www.linkedin.com/help/lms/answer/82351

Vi har ingen kontrol over den data­be­hand­ling, der udføres til dette formål, vi kan ikke forhindre den, og vi har ikke adgang til de bagved­lig­gende data.

Vi bruger disse tilbud til bedre at forstå struk­turen for vores brugere og disses inter­esser og til at skræd­dersy vores hjem­meside i over­ens­stem­melse hermed. Desuden kan vi og udby­dere af sociale netværk bedre kontrol­lere reklamer på denne måde, fordi vi f.eks. lærer om brugernes demo­grafi, geogra­fiske opde­ling eller køn. Dette giver os mulighed for at bruge stati­stik­kerne til at iden­ti­fi­cere tendenser hos vores brugere og vise dem mere rele­vant indhold.

Når du bruger tjene­sterne Face­book, Twitter og LinkedIn, over­føres data til USA. Disse udby­dere er certi­fi­ceret i henhold til Privacy Shield-aftalen og er forp­ligtet til at over­holde EU’s stan­darder for data­bes­kyt­telse (https://www.privacyshield.gov/list).

Vi påpeger endvi­dere, at som operatør af en Face­book-side vi i fællesskab med Face­book ansvar­lige for behand­lingen af de besø­gendes person­lige oplys­ninger på hjem­mesiden (se EU-Domsto­lens dom af 5.6.2018, sag C-210/16). Face­book aner­kender dette delte ansvar for Insights-data med hjem­mesiden opera­tører og påtager sig det primære ansvar, se: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Hvis du ønsker at anmode om oplys­ninger eller dine bruger­ret­tig­heder, er det mest effek­tivt at rette kravet om disse rettig­heder til Face­book. Hvis du ønsker mere infor­ma­tion om indsam­ling og brug af oplys­ninger og dine rettig­heder og mulig­heder for beskyt­telse af dine oplys­ninger, se https://www.facebook.com/policy.php.

Du kan finde LinkedIns data­bes­kyt­tel­se­ser­klæ­ring her:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Du kan finde Xings data­bes­kyt­tel­se­ser­klæ­ring her: https://privacy.xing.com/en

Du kan finde Twitter data­bes­kyt­tel­se­ser­klæ­ring her: https://twitter.com/en/privacy

Hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte os.

E.Finder dataover­førsler sted i udlandet, inden for EU?

Hvis tilbuddet benyttes, kan det, afhæn­gigt af den pågæl­dende tred­jepart­sud­byder, føre til vide­re­gi­velse af dine oplys­ninger til tred­je­lande, dvs. lande uden for EU.

Tjene­ster på hjem­mesiden, som behandler oplys­ninger uden for EU

Dataover­førsel uden for EU kan finde sted, når COMATCH-hjem­mesiden besøges og benyttes i forbin­delse med Google-tjene­ster og udby­dere af de sociale medier Face­book, Twitter og LinkedIn. Ameri­k­anske sels­kaber, som udbyder Googles tjene­ster er generelt certi­fi­ceret gennem EU-US-Privacy-Shield ramme­aftalen og garan­terer således, at bestem­mels­erne i den tils­va­rende EU-data­bes­kyt­tel­ses­for­ord­ning over­holdes.

Andre eksterne udby­dere, som behandler data uden for EU.

Når du bliver registreret hos os som konsu­lent eller klient, over­føres data uden for EU på grund af anven­delsen af Cloud- og Host-tjene­ster, kunde­re­la­tion-tjene­ster samt eksterne service­part­nere, for at behandle kunde­fo­re­spørgsler eller intern kommu­ni­ka­tion, som vi er bemyn­diget til at hånd­tere i kraft af vores opgave og som under­støtter os i gennem­fø­relsen af vores forret­nings­ak­ti­vi­teter samt udvik­lingen af vores hjem­meside (rets­grundlag: artikel 6 (1) b. og f. i EU-data­bes­kyt­tel­ses­for­ord­ningen.

Vi benytter nyheds­brevs­reds­kabet Mail­chimp, til at sende dig oplys­ninger pr. e-mail. Mail­chimp er certi­fi­ceret gennem EU-US-Privacy-Shield ramme­aftalen. Desuden eksi­sterer en afta­le­pro­tokol om opga­ve­hånd­te­ring („Data­be­hand­ling­stillæg“), som har til formål at sikre, at EU‘s data­bes­kyt­tel­ses­be­stem­melser over­holdes.

Vi benytter Klenty som kunde­re­la­ti­ons­værk­støj. Klenty har kontrakt­lige aftaler (EU’s stan­dard­kon­trakt­klausul), som har til formål at sikre, at EU‘s data­bes­kyt­telses-bestem­melser over­holdes.

F.Dine rettig­heder: Oplys­ning, tilba­ge­kal­delse, ændringer, rettelser og opdateringer, slet­telse, begræns­ning af data­be­hand­ling, data­por­ta­bi­litet, klageret

Du har ret til, til enhver tid, at tilba­ge­kalde dit samtykke til os om frem­tidig anven­delse, behand­ling og vide­re­gi­velse af dine oplys­ninger ved at sende en e-mail til: info@comatch.com, hvis data­be­hand­lingen fore­tages på grundlag af dit samtykke.

I tilfælde af en tilba­ge­kal­delse vil behand­lingen af dine lagrede oplys­ninger (eller oplys­ninger om andre berørte personer) ophøre, og de vil omgående blive slettet. Dette gælder ikke, hvis der er legi­time grunde til, at data­be­hand­lingen tilsi­de­sætter brugerens inter­esser, rettig­heder og friheder, eller data­be­hand­ling fore­tages med henblik på at udøve eller fors­vare rettig­heder og gøre rets­krav gældende.

Vi vil endvi­dere fortsat benytte disse oplys­ninger, hvis det er nødven­digt for at afvikle kontrakt­for­hol­dene.

Oplys­ningsret

Du (og andre berørte personer) har en lovmæssig ret til, til enhver tid, gratis at indhente infor­ma­tioner om dine (eller deres) lagrede person­lige oplys­ninger. For at få sådanne infor­ma­tioner kan brugeren henvende sig til: info@comatch.com.

Oplys­nings­retten gælder dog ikke i særlige tilfælde, når oplys­nin­gerne kun er lagret, fordi de på grund af lovmæs­sige eller vedtægts­mæs­sige opbe­va­rings­be­stem­melser ikke må slettes, eller udeluk­kende tjener data­bes­kyt­tel­ses­formål eller benyttes til data­bes­kyt­tel­ses­kon­trol, og infor­ma­ti­ons­de­ling vil kræve en ufor­holds­mæssig stor indsats, når data­be­hand­ling til andre formål gennem egnede tekniske og orga­ni­sa­to­riske foran­stalt­ninger er udelukket.

Rettelse og færdig­gø­relse af oplys­ninger

Du (og andre berørte personer) har ret til at kræve, at de pågæl­dende forkerte person­lige oplys­ninger rettes med øjeb­lik­kelig virk­ning. Under hensyn­tagen til formålet med data­be­hand­lingen har den berørte person ret til at kræve færdig­gø­relse af ufuld­stæn­dige person­lige oplys­ninger — ved hjælp af en uddy­bende forkla­ring. Til dette formål kan du henvende dig til os på: info@comatch.com.

Slet­telse („Ret til at blive glemt“)

Du (og andre berørte personer) har ret til at kræve, at dine person­lige oplys­ninger slettes med øjeb­lik­kelig virk­ning. Til dette formål kan du henvende dig til os på: info@comatch.com.

For yder­li­gere infor­ma­tioner herom kan du læse følgende punkter nedenfor: „Begræns­ning af data­be­hand­ling“ og „Varighed af lagring af person­lige oplys­ninger; Slet­te­frister“.

Begræns­ning af data­be­hand­ling

Du (og andre berørte personer) har ret til at kræve, at vi begrænser vores data­be­hand­ling af lagrede person­lige oplys­ninger. Til dette formål kan du henvende dig til os på: info@comatch.com.

For at du kan udøve retten til begræns­ning af data­be­hand­ling, skal en af følgende forud­sæt­ninger gøre sig gældende:

 • hvis nøjag­tig­heden af de person­lige oplys­ninger om de berørte personer bestrides, kan data­be­hand­ling begrænses i en periode, som gør det muligt for de ansvar­lige at under­søge nøjag­tig­heden af de person­lige oplys­ninger.
 • hvis data­be­hand­lingen er ulovlig, og de berørte personer afviser at slette de person­lige oplys­ninger, og i stedet kræver en begræns­ning af de person­lige oplys­ninger;
 • hvis den ansvar­lige for de person­lige oplys­ninger ikke længere har brug for dem til data­be­hand­ling, men den berørte person stadig har brug for at udøve eller fors­vare sine rettig­heder eller gøre rets­krav gældende; eller
 • hvis den berørte person har indledt tilba­ge­kal­delse af data­be­hand­ling, så længe det ikke er fast­slået, om den ansvar­liges beret­ti­gede grunde tilsi­de­sætter den berørte persons ret til en sådan tilba­ge­kal­delse.

Såfremt du har opnået en begræns­ning af data­be­hand­lingen, vil vi under­rette dig herom, før begræns­ningen ophæves.

En begræns­ning af data­be­hand­lingen kan desuden i bestemte tilfælde fore­tages i stedet for at slette oplys­nin­gerne. Læs flere detaljer herom i oven­nævnte punkt „Slet­telse („Ret til at blive glemt“)“.

Ret til data­por­ta­bi­litet

Du har ret til at indhente person­lige oplys­ninger om dig selv, som du har stillet til rådighed for os, i et struk­tur­eret, tilgæn­ge­ligt og maskin­læ­se­ligt format. I den forbin­delse kan du kontakte os på: info@comatch.com.

Du har desuden ret til at vide­re­give disse oplys­ninger til en anden ansvarlig uden hindringer, gennem den ansvar­lige, som fik dine person­lige data stillet til rådighed, såfremt data­be­hand­lingen fore­tages på grundlag af dit samtykke eller en kontrakt, hvis den berørte person er dækket af kontrakten, og behand­lingen udføres ved hjælp af auto­ma­tise­rede metoder. Ved udøvelsen af din ret til data­por­ta­bi­litet kan du opnå, at dine person­lige oplys­ninger vide­re­gives direkte fra en ansvarlig til en anden ansvarlig, såfremt det er teknisk muligt.

Denne ret gælder ikke, hvis andre perso­ners rettig­heder og friheder krænkes, eller for data­be­hand­ling, der er nødvendig for vare­ta­gelsen af en opgave af offentlig inter­esse eller for udøvelsen af offentlig forvalt­ning, som den ansvar­lige har fået over­draget.

Klageret

Du og andre berørte personer har ret til at klage til en tilsyns­myn­dighed efter eget valg. De kompe­tente data­bes­kyt­tel­ses­myn­dig­heder er tilsyns­myn­dig­he­derne i Tyskland ifølge de tyske delstaters gældende lov.

En liste over data­bes­kyt­tel­ses­myn­dig­heder findes på:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html
oder
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

For os er de kompe­tente myndig­heder:
Berliner Beauf­tragte für Daten­schutz und Infor­ma­ti­ons­frei­heit
Fried­rich­straße 219 | 10969 Berlin
Telefon: +49-(0)30-138-89-0 | E-mail: mailbox@datenschutz-berlin.de

Varighed af opbe­va­ring af person­lige oplys­ninger samt opbe­va­ring­s­pe­ri­odens begræns­ninger

Vi opbe­varer som regel kun dine person­lige oplys­ninger så længe, det er nødven­digt for at gennem­føre kontrakter og respek­tive formål og begrænser opbe­va­ring­stiden til den ubetinget nødven­dige mindste varighed.

Ved lang­sig­tede kontrakt­for­hold i forbin­delse med anven­delsen af vores tilbud kan disse lagrings­frister variere. Som regel er de dog begrænset til kontrakt­for­hol­denes varighed eller de maksi­male lovmæs­sige opbe­va­rings­frister for behold­nings­data (blandt andet ifølge handelsloven og skat­te­reg­lerne). Krite­ri­erne for lagrings­va­rig­heden er blandt andet, om oplys­nin­gerne ikke længere er aktu­elle, om kontrakt­for­holdet med os stadig eksi­sterer, samt om en fore­spørgsel er blevet behandlet eller en trans­ak­tion er afsluttet, og om lovmæs­sige opbe­va­rings­frister for de personer, der berøres af oplys­nin­gerne, stadig er rele­vante.

G.Datasikkerhed og anven­delse­som­råde

Datas­ik­kerhed

COMATCH forp­ligter sig til at beskytte dine person­lige oplys­nin­gers sikkerhed. Vi (og vores eksterne serviceud­by­dere) anvender en række indu­stri­stan­dard-sikker­hed­ste­kno­lo­gier og -metoder for at beskytte dine person­lige oplys­ninger mod uauto­ri­seret adgang, brug og offent­lig­gø­relse. Princi­pielt kryp­terer vi (og vores eksterne serviceud­by­dere) over­førslen af de nævnte oplys­ninger ved hjælp af Secure Sockets Layer Tech­no­logy (SSL) til udbud af vores tjene­ster og især, hvis du indta­ster følsomme oplys­ninger på din profil (såsom kontoo­plys­ninger).

Oplys­ninger fra vores tjene­ster fra COMATCH lagres og behandles udeluk­kende på servere inden for EU), med forbe­hold for andre oplys­ninger til brugeren.

H.Gyldighed og ændringer af denne data­bes­kyt­tel­se­ser­klæ­ring

Data­bes­kyt­tel­ses­be­tin­gel­s­erne kan til enhver tid ses og udskrives på https://www.comatch.com/de/privacy.

Vi har ret til at ændre disse data­bes­kyt­tel­ses­be­tin­gelser i henhold til den gældende ovgiv­ning.