Udvid dit netværk med flere
end 10 000 konsulenter

Find konsulent

Intet projekt i øjeblikket? Registrér dig som klient

Sådan fungerer det

1. Udfyld Projekt­brie­fing

1. Udfyld Projekt­brie­fing

Udfyld projekt­brie­fingen online, eller ring direkte til osring direkte til os. Vi gennemgår gerne dit kommende projekt med dig. (varighed ca. 15 minutter)

2. Få kandi­dat­forslag

2. Få kandi­dat­forslag

Du får, inden for 48 timer, to til tre passede kandi­dat­forslag. Du har natur­ligvis mulighed for at gennem­fører person­lige inter­views.

3. Kontrakt online

3. Kontrakt online

Når du har besluttet dig for en eller flere konsu­lenter vil vi forbe­rede kontrak­terne. Du skal blot bekræfte disse online.

4. Fokuser på projekt­ar­bejde

4. Fokuser på projekt­ar­bejde

Du kan foku­sere på arbe­j­dets indhold, og vi hånd­terer de admi­ni­stra­tive opgaver såsom tids­re­gistre­ring, fakture­ring og feed­back.

COMATCH i medierne

Vores løfte

Personlig

Personlig

Indi­vi­duel støtte fra din person­lige kontakt­person – digi­tale forret­nings­mo­deller behøves ikke være uper­son­lige

Hurtig

Hurtig

Kandi­dat­forslag inden for 48 timer – takket være vores store netværk af konsu­lenter og hurtige match­pro­cesser

Frem­ra­gende

Frem­ra­gende

Du får kun hånd­p­luk­kede top-kandi­dater – færre end 50% af ansø­gerne opfylder vores høje kvali­tets­krav

Håndplukkede konsulenter –
kun et klik væk

Vores ekspertise

Orga­ni­sa­tion & IT

Orga­ni­sa­tion & IT

 • Foran­drings­le­delse
 • Orga­ni­sa­ti­ons­de­sign
 • IT-Projekt­le­delse
 • IT-Arki­tektur
Opera­tions

Opera­tions

 • Produk­ti­ons­op­ti­me­ring
 • Lean Service Opera­tions
 • Supply Chain Manage­ment
 • Process manage­ment
Stra­tegi

Stra­tegi

 • Vækst­stra­tegi
 • Eksport­stra­tegi
 • Inno­va­ti­ons­ma­nage­ment
 • Forret­ningsud­vik­ling
Marke­ting & Salg

Marke­ting & Salg

 • Digital marke­ting
 • Go-to-Market stra­tegi
 • Pris­fast­sæt­telse
 • Salgs- og Account Manage­ment
Finans

Finans

 • Virksom­hed­sø­ko­nomi
 • Due dili­gence
 • Risi­kosty­ring
 • Control­ling & moni­tore­rings­sy­stemer
Markeds­ana­lyser

Markeds­ana­lyser

 • Bench­mar­king & Konkur­rent­ana­lyse
 • Markeds­po­ten­tiale
 • Big Data
 • Stati­stiske analyser

COMATCH i tal

10 000+
Håndplukkede konsulenter
41 000+
Solgte projektdage
94%
Vil anbefale COMATCH

Fordi du kan bruge din tid bedre, end at
søge efter konsulenter

Vores konsulentnetværk

 • Management konsulenter min. 2 års erfaring fra et anerkendt konsulenthus
 • Brancheeksperter min. 10 års erfaring i den respektive branche
 • Finansielle eksperter baggrund fra Big 4 og anerkendte investeringsbanker
 • Start-up eksperter succesfulde grundlæggere, digitale pionerer og innovationschefer

Vores konsulenter