Rådgivning er People Business –
nu også online

Find konsulent

Intet projekt i øjeblikket? Registrér dig som klient

Sådan fungerer det

1. Udfyld Projektbriefing

1. Udfyld Projektbriefing

Udfyld projekt­brie­fingen online, eller ring direkte til os. Vi gennemgår gerne dit kommende projekt med dig. (varighed ca. 15 minutter)

2. Få kandidatforslag

2. Få kandidatforslag

Du får, inden for 48 timer, to til tre passede kandi­dat­forslag. Du har natur­ligvis mulighed for at gennem­fører person­lige interviews.

3. Kontrakt online

3. Kontrakt online

Når du har besluttet dig for en eller flere konsu­lenter vil vi forbe­rede kontrak­terne. Du skal blot bekræfte disse online.

4. Fokuser på projektarbejde

4. Fokuser på projektarbejde

Du kan foku­sere på arbe­j­dets indhold, og vi hånd­terer de admi­ni­stra­tive opgaver såsom tids­re­gi­stre­ring, fakture­ring og feedback.

Vores løfte

Personlig

Personlig

Indi­vi­duel støtte fra din person­lige kontakt­person – digi­tale forret­nings­mo­deller behøves ikke være upersonlige

Hurtig

Hurtig

Kandi­dat­forslag inden for 48 timer – takket være vores store netværk af konsu­lenter og hurtige matchprocesser

Frem­ra­gende

Frem­ra­gende

Du får kun hånd­p­luk­kede top-kandi­dater – færre end 50% af ansø­gerne opfylder vores høje kvalitetskrav

Håndplukkede konsulenter –
kun et klik væk

Vores ekspertise

Orga­ni­sa­tion & IT

Orga­ni­sa­tion & IT

 • Foran­drings­le­delse
 • Orga­ni­sa­ti­ons­de­sign
 • IT-Projekt­le­delse
 • IT-Arki­tektur
Opera­tions

Opera­tions

 • Produk­ti­ons­op­ti­me­ring
 • Lean Service Operations
 • Supply Chain Management
 • Process manage­ment
Stra­tegi

Stra­tegi

 • Vækst­stra­tegi
 • Eksport­stra­tegi
 • Inno­va­ti­ons­ma­nage­ment
 • Forret­ning­sud­vik­ling
Marke­ting & Salg

Marke­ting & Salg

 • Digital marke­ting
 • Go-to-Market stra­tegi
 • Pris­fast­sæt­telse
 • Salgs- og Account Management
Finans

Finans

 • Virksom­hed­sø­ko­nomi
 • Due dili­gence
 • Risi­ko­sty­ring
 • Control­ling & monitoreringssystemer
Markeds­ana­lyser

Markeds­ana­lyser

 • Bench­mar­king & Konkurrentanalyse
 • Markeds­po­ten­tiale
 • Big Data
 • Stati­stiske analyser

COMATCH i tal

3000+
Håndplukkede konsulenter
15000+
Solgte projektdage
95%
Vil anbefale COMATCH

Fordi du kan bruge din tid bedre, end at
søge efter konsulenter

Vores konsulentnetværk

 • Management konsulenter min. 2 års erfaring fra et anerkendt konsulenthus
 • Brancheeksperter min. 10 års erfaring i den respektive branche
 • Finansielle eksperter baggrund fra Big 4 og anerkendte investeringsbanker
 • Start-up eksperter succesfulde grundlæggere, digitale pionerer og innovationschefer

Vores konsulenter